+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ವೊಜೆಂ  -  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಮಾವ್ಶೆನ್ ಇಜಾರ್ ಆನಿ ಬುಶರ್‍ಟ್ ಶಿಂವವ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಸ್‌ಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಪರ್‍ತಲ್ಲೆಕಡೆ ನೀದ್ ಪೊಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಿ. ಮಾವ್ಶೆಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋಗ್ ಜಾಲೊ. ಮಾವ್ಶಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಇತ್ಲಿ ಮೊಗಾಳ್ ದಿಸ್ಲಿ, ಪೆಂಟೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್‌ಪಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಸಾಂಗಾತಾ ತಿಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಉಕಲ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ನಾಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ತ್ರಾಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್‌ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮಾವ್ಶೆನ್, - "ಆಬೂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾತೆಂಪಾಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಧಾಡ್ತಾಯೇಗೊ ಯೆವ್ಜಾ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂನಾ. ಮಾವ್ಶೆಗೆರ್ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಬುಲ್ಲಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮಾವ್ಶಿ ಸದಾಂಯ್ ಫುಲ್ಕಾರ್‌ಪೆಂಟೆಕ್ ಯಾರಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ಥೊಡೆ ಕಳೆ, ಆಬೊಲಿಂ, ಕೆಕಾಚೆ ಸರ್, ಚಿಕೊಳಿಂ, ಮಾಗೀರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಬಿಂಬ್ಲಿಂ, ಪೊಪಾಯೊ, ಗೊಂಯ್ಟಾಂ, ಚೂರ್‍ಣ್ ಆನಿ ಕಾರಾಂದೆ ವಿಕುಂಕ್ ವ್ಹರ್‍ತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಖೊವಂವ್ಚ್ಯೆ ಪೊತಿಯೆಂತ್ ರಾತಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತತಾನಾ ಸಾತ್-ಸತ್ತರ್ ರುಪಯ್ ತರ್‌ಯ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾಪಯ್ಶಾಂನಿ ಗೊಡ್, ಕಾಪ್ಯೆಪಿಟೊ, ಉಂಡೊ, ಧೂದ್ ರಾತಿಂಚ್ ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಹಪ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂ, ಇಗರ್‍ಜೆಮುಕ್ಲೆ ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ವಚುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಶೆವ್ಟಾಳೆ, ಸಾಂದಾಳೆ, ಧಡ್ಯಾರೆ, ತಾರ್‍ಲೆ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ನಾಂತರ್ ರಾಶಿಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ತರ್‌ಯ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿ. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆಪಾಂಚಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪೊತೆಂ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಪ್‌ಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಮಾಸ್ ತರ್‌ಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ಆಮ್ಗೆರ್, - ಸೊಮಾರಾ ನಿಸ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾರ್‍ಸುಳ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ ಸನ್ವಾರಾಪಾಸೂನ್ ಆಟವ್ನ್ ಆಟವ್ನ್ ಖೊಳಾಚ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಸಾಂಗಾತಾ ತೊಂಡ್ಲಾಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಮಾಂಯ್ನ್ "ಬಿಜ್ಜಾ ಮಾವ್ಶೆಗೆರ್ ರಾವೊಂಕ್ ವೆತಾಯೇ ಪುತಾ?" ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ಮೆರೆರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಶೆತಾಕ್ ಉಸಳ್ತಾನಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆತಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಸಾಟ್ಲಿಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂಚ್. 

ಮಾವ್ಶೆಕ್‌ಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಬುಲ್ಲಾಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಮೊಗ್ರೆಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಆಪ್ಲೆ ಭಯ್ಣಿಚೊಚ್ ಚೆರ್‍ಕೊ ಪಳೆ! ಹಾಂವ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂಚ್ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಾಯೊ ಫುಲ್ಲ್ಯೊ. ಬುಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಬೊಲಿಂ ರಂಗ್ಲಿಂ.

ಬಾಪ್ಪು ಸುಮಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಸೊ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ತಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್‌ಯ್ ಸಾರ್‍ಕೊ ನಾ. ತೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ, ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಮಾರ್‍ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆವಿಶಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್‍ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ಪಣೆಗೊಲ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂತ್ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಏಕ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬುಲ್ಲಾ. ತಾಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಟಾಯ್ಪಿಂಗ್‌ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಕಾಜಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮಾವ್ಶೆಗೆರ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಉಮೆದಿಕ್ ಪಾಕಾಂ ಫುಟ್ಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ-ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಉಟೊನ್ ಉಶೆಂಗೊಡಾಚಿ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಬುಲ್ಲಾನ್ ಬಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ವಚಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ಮುಂಡಾಂಚಿ ಬಾಂಯ್. ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಗೂಂಡ್ ನ್ಹಯ್. ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಥಳಾಂತ್ ಘರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ರಾಸ್. ದೋನ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಳ್ಶಾಂನಿ ಆಮಿ ಉದಕ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಗ್ರೆಚ್ಯಾ ಆಳ್ಯಾಂಕ್ ವೊತ್ಚೆಂ. ನ್ಹಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್, ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಚಾಟ್ಟೆಕ್ ಆನಿ ಕುಜ್ನಾಚ್ಯಾ ರಾನ್ನಾಕ್ - ಅಶೆಂ ಪಂದ್ರಾವೀಸ್ ಕೊಳ್ಶೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ಉದಕ್. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಉದಕ್ ವೊಡುನ್ ವೊಡುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ಕಾತ್ ಗೆಲಿ. ಮಾಗೀರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಧಾಡ್ಡ್ ಜಾಲಿ.

ಆಟಾಂಕ್ ಮಾವ್ಶಿ ಪೇಜ್ ವಾಡ್ತಾಲಿ. ತೊಂಡ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಜೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಬುಲ್ಲಾನ್, ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಮಾವ್ಶಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಬಾವ್ಳೆ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹರ್‍ಧೆಂ ಫುಲೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಜಿಲಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ: "ಆಬೆಲ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಡ್ಯಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಜೆವ್ತಾ ಸಾಯ್ಬಾ?"

ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಮುಡ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊಂಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ನಾ.

ಘರಾ ವಚುನ್ ಆರ್‌ಸ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಮೊವ್‌ಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಫುಗ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕುಸ್ಕುಟ್ ಆವಾಜಾಕ್ ತಿ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಚುಡೆತೆಚೆಂ ಪೊಂತ್ ತಿಚ್ಯೆ ಖಾಕ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಲಾಗಯ್ತಾನಾ "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ನಳೆಗೋ" ಬೋಬೊ ಘಾಲುನ್, ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ತಾನಾ "ಬೊಡ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪುತಾ" ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್ ಮಾರ್‍ತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ. ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವೊನ್ "ದುಕ್ಲೆಂಯೇರೆ ಆಬೂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ನಾಕಾ ಪುತಾ" ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಧರುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಮ್ಯಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತ್ತಾಲಿ. ಸುರ್‍ವೆಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾದಿಸಾಂನಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ತಿಕಾ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬುಲ್ಲಾನ್‌ಯ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಾರ್‍ನೆಮಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯಾರ್ ಚಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಫುಲ್ಕಾರ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ತಶೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ಕಾರಾಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಶಿಂವ್ತ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್, ಆಬೊಲ್ಯಾಂಚೆ ಸರ್, ನಂತಾಚ್ಯಾ-ಧಸ್ಮಿಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸರಾಂಚೆ ದೊಂಗೊರ್, ತೊಪ್‌ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಕಳ್ಯಾಂಚಿಂ, ಜಾಯಾಂಚಿಂ, ಕುನ್‌ದ್ಯಾಂಚಿಂ, ಧಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಾಕಾಂ - ಪಳೆವ್ನ್ ಪೊಟ್ ಭರ್‍ತಾಲೆಂ. ಕೊಂಕುಣ್ಲಿಂ - ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಾರ್‍ಜಿಕ್ ಕರುನ್ ಫುಲಾಂ ಘೆತಾಲೆ - ಥೊಡಿಂ ದೆವಾಖಾತೀರ್, ಥೊಡಿಂ ಮಾತ್ಯಾಖಾತೀರ್. ಮಾರ್‍ನೆಮಿಚೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಸಾಂಚೀಯ್ ಖಾತಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ವೇಸ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾವ್ಶಿ ತಕ್ಲಿಪೊಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಗುಂತಾಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಬಾಯೆನ್ "ಬಿಜ್ಜಾಬಾಯೇ" ಸಾಂಗೊನ್ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉದಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಮಾವ್ಶಿ "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ನಳೆಗೋ" ಸಾಂಗೊನ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿ. ಏಕ್‌ಚ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಬಿ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್‌ಯ್ ಹಾತಾಂನಿ ವೆಸಾಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯ್ ಥಾನಾಂಕ್ ದಾಂಬೂನ್ ಮುಡ್ಡಿಲೆಂ. ವೆಸಾಗಾರ್ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ಸನಿನ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾವ್ಶಿ ಲಜೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಡ್ಬಿಡೆರ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಿಯಾಂಚೊ ನೋಟ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸಾಂಚೊ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಾಡ್ನ್ ಫುಲಾಬಾಯೇಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂತಾನಾಕ್ ಹಜಾರ್ ಗಾಳಿ ದೀಲಾಗ್ಲಿ.

ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಫುಲಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಆಶಾರ್‌ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಮಧ್ಲಿ ಮೊಗಾಳ್ ಮಾವ್ಶಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಇಜಾರ್ ಆನಿ ಬುಶರ್‍ಟಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಜಾವ್ನ್, ಮಾವ್ಶೆನ್ ಲುಗಾಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಜಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಿಗೊರ್ ಟೇಯ್ಲರಾಕಡೆ ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವಂವ್ಕ್ ದೀಜೆ, ಶಿಂವಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾದಿಸಾ ಕುಲಾಟ್ಯಾ ವಚುನ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಘಟ್ ಕೆಲೊ.

ಮಾವ್ಶೆನ್ ವಸ್ತುರಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್‌ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚೊವ್ತೆಕ್ ದೋನ್‌ಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಯಾರ್ ದವ್ರಿಜೆ. ಪೊರ್‍ವಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್‌ಯ್ ಫುಲಾಂ ಖುಂಟಿಜೆ, ಶೆಜಾರ್‍ಚೀಂಯ್ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಹಾಡಿಜೆ, ಮಾವ್ಶಿ ಕಳೆ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಬೊಲಿಂ ಗುಂತಿಜೆ. ಮಾವ್ಶಿ ಯಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಕುರ್‌ಪಾಣೆ ದವರ್‍ನ್ ಪದ್ವಾಪರ್‍ಯಾಂತ್ ನೊವೊದ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡುನ್ ವಚುನ್, ತಿಕಾ ರಿಕ್ಷಾ ಕರ್‍ನ್ ದೀಜೆ.... 

ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಳೆ ಆಡ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾನಾ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಜಾಲ್ಲಿ ಖುಶಿ ಚೊವ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯಾ ಕಾಮ್‌ಕೆಲ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾವ್ಶೆನ್ ಶಿಂವವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ ಆದಿಂಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಸುಕ್ರಾರಾ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಬುಲ್ಲಾನ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಕಾರಾಂದೆ ಉಸ್ತಿಲೆ, ಪೊಪಾಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಮೊಗ್ರೆರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ವಾಲಿಂಚೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ತೆಂಡ್ಲಿಂ, ಗೊಂಯ್ಟಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಆತ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ವಳೆರುಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಉಸ್ತುನ್, ಸುಕವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮಾವ್ಶೆನ್ ತ್ಯಾ ಸರ್‍ವಯ್ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪರ್ಜಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್‍ಕಿಲೆಂ.

"ಬಿಂಬ್ಲಿಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮಾವ್ಶೆ" ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

"ಜಾಯ್ತ್ ಪುತಾ. ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಉದ್ಕಾಕ್ ರಜಾ. ವೆಗಿಂ ಫುಲಾಂ ಕಾಡಾ. ಫುಲಾಂ ಗುಂತುಂಕ್ ಜೊಬೆಲಾಕ್‌ಯ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಇಕ್ರಾಭಿತರ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಜೆ. ವಾವ್ಳಿ ಆಸಾಮುಂಗೊ ಬುಲ್ಲಾ? ಡೊಬ್ಬಣಾಂಯ್ ಪಳೆಗೊ"

ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಬುಲ್ಲಾನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಹುಂ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂ ಉಟೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತ್ಚೊ ತೇರ್‍ಸ್ ಮಟ್ವೊ ಕೆಲೊ. ಪಾಂಚ್ ಖಣ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೊ ಫಕತ್ ಜೆಜುಭೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯೊ. ಜಟ್‌ಪಟ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಫುಲಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಫುಲಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೆ ಕಾಂಟೆ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಪಾಸೂನ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್ ವಾಗ್‌ಮೆರಿಚ್ಯೆ ಭುಂಯ್ತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಆಬೊಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಆಳಿಂ ಗೆಣೀಕ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮೂತ್, ಶೆಣ್, ಗೊಬೊರ್ ಸರಾಗ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಬೊಲಿಂ ಧಾರಾಳ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತರ್‌ಯ್ ತಾಂದೂಳ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಸಾಂಜೆಚೆಂ, ಸದಾಂಯ್ ಸಾಡೆಸ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಟೊರ್‍ಚ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಟೊರ್‍ಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಆದಿಂ ಕಟ್ಟ್ಯೆಭಿತರ್ ಕೆಂಡ್ಲ್ ಪೆಟವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಪೀಗುಡ್ಯಾರ್ ಫುಲಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ವೆತಾಲಿ. ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂಚ್ ಪಾಂಚ್‌ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾಪಯ್ಶಾಂನಿ ಸದಾಂಯ್ ಏಕ್ ಕೊಬಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಹಾಂವ್ ಖಾತಾಲೊಂ. ದುಸ್ರೆಕ್ಲಾಶಿಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ವೆಕ್ ಪಡ್ತಾಪಾಸೂನ್ ಸದಾಂಯ್ ಕೊಬು ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಧಾಂತ್ ಆತಾಂಯ್ ಘಟ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಟ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಸಗ್ಳೆವಾಟೆರ್ ತೇರ್‍ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೆ ಚುಂಬ್ಳೆಚೆರ್ ಕುರ್‌ಪಾಣೊ ಆಸ್ತಾಲೊ....

ತಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ, ಪಾವ್ಸಾಡಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕರ್‍ಕರೆ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಆವಯ್ನ್ ಆಮಿ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ರಾವಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಟ್ ಧರುನ್ ಕುಲಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಫುಲಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಮೊಡಸ್ತಾನಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಫುಲಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಮಾವ್ಶೆನ್ ಆನಿ ಜೊಬೆಲ್‌ಬಾಯೆನ್ ಮೆಳೊನ್ ಗುಂತುನ್ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆ ಆಬೊಲಿಂ ಗುಂತ್ಲಿಂ. ಗುಂತಾನಾ ಡೊಬ್ಬಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇಜಾರಾಚ್ಯಾ, ಬುಶರ್‍ಟಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ತಿ ದೂಕ್ ಕಳ್ಳಿನಾ.

ಸಾಡೆನೋವ್ ಧಾ ಜಾಯ್ಜೆಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಕಡ್‌ಯ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೊಂದ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಕುರ್‌ಪಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪೊಪಾಯೊ, ಕಾರಾಂದೆ, ಗೊಂಯ್ಟಾಂ, ತೆಂಡ್ಲಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಡಾಯೆಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ದವರ್‍ಲ್ಯೊ. ಇಲ್ಲಿ ವಾವ್ಳೀಯ್ ಘಾಲಿ. ವಳೆರೂಂಯ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತಾಚೆವಯ್ರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕುರ್‌ಪಾಣೊ ದವರ್‍ನ್ ತಾಂತುಂ ಸರ್, ಕಳೆ, ಆಬೊಲಿಂ, ಜಾಯೊ, ಚಿಕೊಳಿಂ ದವರ್‍ಲಿಂ. ಕಾಟ್ ಕೊಂಬಿಯಾಂಚಿಂ ಸಾತಾಟ್ ತಾಂತಿಯಾಂಯ್ ಮಾವ್ಶೆನ್ ಫುಲಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ದವರ್‍ಲಿಂ. ಕೆಕಾಚೆ ಸರ್ ಫಾಳೆತಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ವಿಂಗಡ್ ದವರ್‍ಲೆ. 

ಇಕ್ರಾ ಜಾಂವ್ಚೆಆದಿಂಚ್ ಮಾವ್ಶಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಕುರ್‌ಪಾಣೊ ಘೆವ್ನ್ ಪದ್ವಾವಯ್ರ್‌ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬರಿ ಚುಂಬಳ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್‍ಲಿ. ಬುಲ್ಲಾನ್ ಆನಿ ಮಾವ್ಶೆನ್ ಕುರ್‌ಪಾಣೊ ಉಕ್ಲುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದಿಲೊ.

"ಜಡ್ ಆಸಾರೆ ಆಬೂ...ಸಾಂಬಾಳ್" ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮಾವ್ಶಿ.

"ಭಿಯೆನಾಕಾ ಮಾವ್ಶೆ. ಹಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯ್ ಜಡ್ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ ವ್ಹಾವಯ್ಲಾಂ" ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆ.

ಕುರ್‌ಪಾಣೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಬಗ್ಲೆಚೊ ಪದವ್‌ಚ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಗೊಮ್ಟಿ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಭುಜಾಂಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲಿ. ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಚೆಂ ವಜನ್ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಹಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾವ್ಶೆಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯ್ ಚಡ್ ಇಜಾರಾಚೊ ಆನಿ ಬುಶರ್‍ಟಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪದ್ವಾಚ್ಯಾಮುಳಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವಯ್ರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾರ್‍ವಲೊಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮಾವ್ಶೆ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮಾವ್ಶಿ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವೊಂಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಯ್ ಉಕಲ್ಲೆ. ಪಾಯಾಂಚಿಂ ಪೊಟ್ರಾಂ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆ ಚೆಂಡು ಜಶೆ ಲೊಳಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ವೀಸ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೊ ಪಾಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂಗ್, ತಕ್ಲಿ, ಆಕ್ರೇಕ್ ಕುರ್‌ಪಾಣೊಂಚ್ ಕಾಂಪ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸಾತ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಆನಿಕ್‌ಯ್ ತಿಸಾಂಲಾಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಪದ್ವಾಚ್ಯಾಮುಳಾಥಾವ್ನ್ ಮಾವ್ಶೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಲಾಗ್ಲೊ.

ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಆಪಯಾಂ, ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೊ ಕುರ್‌ಪಾಣೊ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್‍ಯಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್! ಪಾಯಾಂಚೊ ಥಾರೊ ಚುಕ್ಲೊ. ಥರ್‍ಥರ್‍ಲೊಂ. ಲಕ್ನಿ ಆಯ್ಲಿ. ಥಕ್ಲಿ ಮಾಲ್ವಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ವೊಮ್ತೊ ಉದಾರೊ ಪಡ್ಲೊಂ. ಲೊಳೊನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಇಜಾರ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಕ್ ಕಶೆಂಗಿ ಶಿರ್‍ಕಾಲೆಂ. ಇಜಾರ್ ಶಿರ್‍ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್‌ಯ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲೊಂ. ಕುರ್‌ಪಾಣೊ ಉಸಾಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರಾಂದೆ, ಗೊಂಯ್ಟಾಂ, ತೆಂಡ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವೆಚಿಂ ದಿಸ್ಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಕಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಾಕಾಂ, ಫುಲಾಂಚೆ ಸರ್, ಆಬೊಲಿಂ ಚಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಭರ್‍ಸಾಲ್ಲಿಂ. ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್‍ಮಳಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಪೊಂದಾ ಏಕ್ ತಾಂತಿಂ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ಧೊಂಪ್ರಾಂ ಪುಟ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕೊಂಪ್ರಾಂ ಝೆಂಜಾರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪೊಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾತಿ ದಾಂಡ್ಯೆರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಬರಿ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋರೆಂ ದುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುಡೀಕ್ ದುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮನಾಕ್‌ಯ್ ದುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾವ್ಶೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮನಾಕ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾಆದಿಂ ಖುದ್ದ್ ಮಾವ್ಶಿಚ್ ಚಿಂಚೆಚೆಂ ಆಡಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಲಂವ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಖೊವವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬಿ. ಆಡಾರಾಚೆ ಮಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಟೀರ್, ಮಾಗೀರ್ ಕುಲ್ಯಾಂಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪೊಪಾಯ್ತಾನಾ ತ್ಯೆ ದುಕಿಮದೇಂಯ್ ಉಟ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ. ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮಾವ್ಶಿ ಗಾಳಿ ದಿತಾಲಿ. "ಮ್ಹಜಿ ಚೊವ್ತ್ ಪುಸುನ್ ಖೆಲಿ ಆನ್ನಾಡ್ಯಾನ್. ಸಕಾಳಿಂ, ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಚುರ್‍ಕೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಅಶೆಂ ಜಾತೆಂನಾ. ಮಾತಿ ಖಾಯ್ಜೆ ಹಾಣೆ. ಬೇಕೂಫ್ ಖಂಯ್ಚೊ!" 

ಹಾಂವ್ ಪದ್ವಾವಯ್ರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರ್‌ಯ್ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಆಯ್ಕತಾಲ್ಯೊ. ಕುರ್‌ಪಾಣೊ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಆಡಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೆ ಗಾಳಿಂನಿ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಬಾರೀಕ್ ಖರ್‍ವಣಾಂ ಪಡ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ದುಕೀನ್ ಆಟ್ಲೊಂ. ಹುಸ್ಕಾರೆ ಚಡ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಚೊ ರಾಗ್‌ಯ್ ಆಯ್ಲೊ.

"ಚೊಟ್ಟಿ ಮ್ಹಾತಾರಿ. ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕುರ್‌ಪಾಣೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲಾಯೇ ತರ್. ಹಿಚೆಂ ಬುಶರ್‍ಟ್ ಆನಿ ಇಜಾರ್ ಟೊಮಿಕ್ ಶಿಂವಂವ್ದಿ". ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಮನಾಭಿತರ್. ಭಾಯ್ರ್ ಪಡನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಆನಿ ಉಸಾಳ್ಳಲಿಂ ಫಳಾಂ ಮಾವ್ಶಿ ಕಶಿ ಆರಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಯ್ ಗೆಲೊಂನಾ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಕಾಂ ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ. ಆಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗ್ತಾಂ ಪಾಜಾರ್‍ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ. ಕುಲಾಟ್ಯಾಪರ್‍ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಪರ್‍ಯಾಂತ್.

ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂಚ್ ಕಿತೇಂಯ್ ವಿಚಾರ್‍ಚೆಆದಿಂಚ್ ಆವಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್‍ವಾಂ ಘರಾಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಿತೆಂಗಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚೆಂ ತಿಣೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚೆರ್ ವೊತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಮುತ್ಲೊಂ. ಥೊಡೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ತಿಣೆ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಸುಸ್ಕಾರೆ ರಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ತಿಣೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆಲೆಂ. ಪಾಲಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊಡ್ಲೊ. ದೋನ್‌ಯ್ ಹಾತಾಂನಿ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ಲೆಂ. "ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವೊಜೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್ ಪುತಾ. ತುಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್" ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ದಾರಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆಯ್ಕನಾಸ್ಚೆಪರಿಂ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ತಾಲಿಂ. ತಿಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಹುಸ್ಕಾರೆ ಚಡ್ಲೆ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಏಕ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

Tags:  Melvin Rodrigues, Kavita, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE