web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮೊಗಾ ಬಾಂಧ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೊ 'ವಾಲೆಂಟೈನ್ ಡೇ'


'ಪೆಭ್ರೆರ್' ಮಹಿನೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್. ಹೊ ಕಾಳ್ ಥಂಡಿಯೆಚೊ. ಕ್ರಿಸ್‍ಮಸ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ವೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ "ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ" ದಿಸಾಕ್ ಆಮಿ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್. ಯುವಜಣಾಂ, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಂಗಿಂ ಹೊ ದೀಸ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ನವೊ ಹುರುಪ್ ದಿತಾತ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ 'ಮೋಗ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಎಕಾ ಮೆಕಾಕ್ ಮೋಗ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೊ ದೀಸ್. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಣೆ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಸಾವ್ಜಾಂಕೀ ಮೋಗ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ದೀಸ್ ಹೊ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನೊ ಸುರ್ವಾತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ. ತರ್ನಾಟಿಂ ಹೊ ದೀಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಪಾಳ್ಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹೊ ದೀಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ಧಾ, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾವಿಶಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂದಾಳಾವರ‍್ವಿಂ. 18 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಂಗ್ರೆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ 'ಜೆಫ್ರಿ ಛಾವ್ಸರ್' ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ವಾಂಟುನ್, ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್, ಪತ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ಶುಭಾಶಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತೆಲಿಂ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಹ್ವಾನ್ ದಿತೆಲಿಂ.

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್ ಕಶಿ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ವಾದ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಹೆ ವಾದ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್, ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಯ್ತಾತ್. 

ಫೆಬ್ರೆರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ 14 ವೆರ್ ರೋಮಾಂತ್ "ಲ್ಯೂಪರ್‌ಕ್ಯಾಲಿಯಾ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ರೋಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಲಾಸಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ರೋಮಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಂ/ದೇವಿಚಿಂ ರಾಣಿ "ಜ್ಯೂನೊ" ಹಿಕಾ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ವ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ. ತರ್ನಾಟಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮೊಗಾ ಪತ್ರಾಂ ಲಿಖ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಎಕಾ ವ್ಹಡಾ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ "ಬಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್" ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ. ತರ್ನಾಟೆ ಚೆಡೆ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಆನಿ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತೆಲೆ. 18 ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾಳ್ನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಮನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಸಂಪ್ಲಿ.

Valentines Day, ಹೊ ದೀಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಾಂತ್ ಸಾಂ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೀನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಸಾಂತ್ ಕೋಣ್? ಹ್ಯಾ ಸಾಂತಾಕ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಕಸಲೊ ಸಂಭಂದ್? ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಸಬಾರ್ ತರ್ಕ್ ಆನಿ ವಿವಾದ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುರಾತಾತ್ವಿಕಾಂನಿ ರೋಮಾಂತ್ ಮೊಡಿಂ ಪುರ್ಚೊ ಭುಂಯ್ ಪಂದ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ಸಾಂ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನಾಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗಾರ್ಜಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನಾನಿ ಸಾಂ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ದುಸ್ರೆಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತರ್ಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ / ವ್ಯಾಲೆಂಟೀನಸ್ ನಾಂವಾಚೆ ತೀನ್ ಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂತುನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ರೋಮಿ ಪಾದ್ರಿ ಸಾಂ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೀನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಕ್ರಿ. ಶ. 270 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸಾಂ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೀನ್ ರೋಮಾ ಶೆಹರಾಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಾಸ್ ದುಸ್ರೊ ಆಪ್ಲಿ ರಾಜ್ವಟ್ಲಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕ್ಲಾಡಿಯಾಸನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ತಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸೈನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಡ್ವಾರ್ಲೆಲ್ಲೆಂ. ಅಂಕ್ವಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ, ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಝಜಾಂತ್ ಝಜ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಡಿಯಾಸಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಪೂಣ್ ಸಾಂ. ವ್ಯಾಲೆಂಟಿನ್ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ವಚೊನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಾಸಾನ್ ಸಾಂ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೀನಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲೊ. ಜೈಲಾಂತ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂ. ವ್ಯಾಲೆಂಟೀನ್ ಜೈಲರಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆ ಮೊರ್ಚಾ ಆದಿಂ ಬರೆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪತ್ರಾಂತ್ "ತುಜ್ಯಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನಾ ಥಾವ್ನ್ (From Your Valentine)" ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಂಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟೀನಾಕ್ ಕ್ರಿ. ಶ. 270 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲಿ.

"ತುಜ್ಯಾ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನಾ ಥಾವ್ನ್" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಆಜೂನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಪ್ರೇಮಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಕ್ ಮೊಗಾಪತ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಲಿಖ್ತಾ. ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾನ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಕ್ರಿ. ಶ. 496 0ತ್ ಪಾಪಾ ಜೆಲೊಶಿಯಸಾನ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 14ಕ್ ಸಾಂ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನಾಕ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 1969 0ತ್, ಪಾಪಾ ಪಾವ್ಲು ಸ-ವ್ಯಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತರಿಪುಣ್, ರೋಮಾಚ್ಯಾ ವಿಲಾಸಿ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ತಸೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಅಜೂನ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ.

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲಿಯೊ ವಿಭಿನ್ನ್ ಶೈಲೆಚಿಂ ಪಾಕ್ವಾನಾಂ ಸೆವ್ತೆಲಿಂ ಖಂಯ್. ಅಸಲೆಂ ಖಾಣ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮುಕಾರಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಪಡ್ತೆಲಿಂ ಖಂಯ್!!!! ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂರಾಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕಡೆನ್ ಪ್ರೇಮಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಲಿಖ್ತೆಲಿಂ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ 'ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾವ್ಳಾರ್ ನೆಟಯ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಜಿವಾಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ತಾಂಬ್ಡೊ ಗುಲೊಬ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಂಕೇತ್. ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಲೊಬ್ ದಿತಾತ್.

ಮೋಗ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಜಲ್ಮತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಜಾಳಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾನಾಶೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಆಯ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮೋಗ್... ಮೋಗ್... ಮ್ಹಣ್ ಮೊಗಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಮೋಗ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ನಹಿಂ. ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾಂಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ಪ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾನಿಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ನೀಜ್ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಚುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.  ಹಾಂತುನ್ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆನಿ ರಾಯ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್, ಷಹಜಹಾನ್ ಆನಿ ಮುಮ್ತಾಜ್, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಆನಿ ಜೋಸೆಫೈನೆ, ಕ್ಲಿಯೋಪಾತ್ರಾ ಆನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಆಂಟೆನಿ, ರೋಮಿಯೋ ಆನಿ ಜೂಲಿಯೆಟ್, ಸಲೀಂ ಆನಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ... ಪ್ರಮುಕ್.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯೀ 'ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ ದೀಸ್' ಆಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಭೋವ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಘಡಿ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರ‍ೇಮಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಕ್ ಗುಲೊಬ್, ಮೊಗಾ ಕಾಣಿಕ್, ಮೊಗಾ ಪತ್ರಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೊ ದೀಸ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಆನಂದಾನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಕಸೊ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಚರ್ ಥೊಡೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ :

1. ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಗಾ ಉತ್ರಾಂ :  

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಸದಾಂ ಮೊಗಾ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾತ್. ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮೊಗಾಚ್ಯೆ ಉದ್ವೇಗ್, ಕಾಳ್ಜಾಜೆ ಉಮಾಳೆ ಸದಾಂ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಶೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಗೊಂತುನ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಮಿಕಾಚ್ಯೆ ತಸ್ವೀರೆ ಸಂಗಿಂ ಸಜಾಯಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್ಪಿಯಾ.

2. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾರಾಂ ವೀಕ್ಷಣ್: 

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಂಗಿಂ ತುಮಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಸಾಂಜೆವೆಳಾರ್ ಸುರ್ಯೊ ಲಿಪ್ತಾ ತರ್ ಚಂದ್ರ್ ತಾರಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ವೆಂಗುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾರಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಮೊಗಾ ಉತ್ರಾನಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೊ.

3. ಮೊಗಾಚೆ ಖೆಳ್ : 

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಂಗಿಂ ಖೆಳ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಖೆಳ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವಿಂಚುನ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಮೂಲ್ಯ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೊ.

4. ಸ್ಪಾ ಭೆಟ್ :  

ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾತ್ ತರ್. ಸಂಗಿಂ ಸ್ಪಾಕ್ ತುಮಿ ವಚಾ. ಸದಾಂನೀತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೊ.

5. ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ವೀಕ್ಷಣ್ : 

ಏಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಆನಿ ಸೂಕ್ತ್ ಚಲನ್ ಚಿತ್ರ್ ವಿಂಚುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ.

6  ಜೆವಾಣ್ : 

ಏಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಜಾಗೊ ವಿಂಚ್ಚೊ ಆನಿ ಸಂಗಿಂ ಜೆವಾಣ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಯೋಜನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ.  Candle light dinner ಏಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ವಿಧಾನ್.

7. ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ : 

ಮತಿಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ ವಿಂಚುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ತುಮಿ ಕರ್ಚೆಂ.

8. ದರ್ಯಾ ತಡಿರ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೊ : 

ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂಗಿಂ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹವ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಾ.

ಮೊಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಣಿಕೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಜಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣಿಕೊ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಸ್ತಾತ್.  ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಗುಲೊಬ್, ತೀರ್ ಆಸೊನ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್, ಲೇಸ್/ರಿಬ್ಬನ್ ಹಾಂತುನ್ ಸೊಭಯ್ಲೆಲಿ ಕಾಣಿಕ್, ಪಾರ್ವೆ, ಮೊಗಾ ಪತ್ರಾಂ, ಭುಜಾಂ ವಯ್ರ್ ಮೊಗಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಲಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ, love birds, chocolates, ಟೆಡ್ಡಿ ಬೇರ್, ಲಾಕೆಟ್,  ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಸಂಗಿಂ ಮನ್ ಪಿಸ್ವೊಂಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವಸ್ತು ಬಜಾರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾನ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲಿ ವಸ್ತು ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ ತರ್, ಹೊ ದೀಸ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. 
 
ಹೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೊಗಾಚೊ, ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ, ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತುಮ್ಚೊ. ಅಶೆಂ ವರ್ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮಿ ಸಂಗಿಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಮೆಕಾಕ್ ಭಾಸವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೋಗ್ ಜಿವಾಳ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಚುಕಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾ ಮೆಕಾಕ್ ಭಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ಕರಾ. ಮೊಗಾ ಜಿವಿತ್ ತುಮಿ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಸಾರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿಸ್ವಾಸುನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್. ತುಮಿ ಮ್ರಮುಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸವ್ಣ್ಯೊ ಕರ್ಯೆತ್.

1. ತುಂ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕ್/ವಿಶ್ವಾಸ್.
2. ಸದಾಂನೀತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಲೊಂ/ಜಿಯೆತಲೊಂ.
3. ಹರ್ಯೆಕಾ ವೆಳಾ ತುಕಾ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಕರ್ತಲೊಂ.
4. ತುಜೆರ್ ಮಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣ್ ಚುಕ್ಚಿ ನಾ.
5. ಸದಾಂಚ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲೊಂ.

ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಜಾ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ವಸ್ತು ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಪರ್‍ ಬರೊ ಚಲ್ತಾ. ಮೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ತರೀ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಹತ್ವ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜೊಡಿಂ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಕಾಣಿಕೊ ಧಾಡುನ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್. 

ತರ್... ಘಳಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?? ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚಿಂ ವಿಂಚೊವ್ಣ್ ಕರಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಯಾ. ಏಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರಾ. ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ "ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚೊ" ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.

HAPPY VALENTINE'S DAY TO YOU ALL...

Tags:  Valentine Day, Feb. 14, Sannu Niddodi, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. GLAVIN , Nidodi
  Velntaince day Kani manak mosthu pasandh zali... Mog karnarancha disa vishi liklya boraynarak bore magtha...
 2. Joel , Mulky
  ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಶಿಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ. ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
 3. Richard Rodrigues, Mangalore
  Good Article. Kudos to Sannu Niddodi.
 4. Jyothi Menezes, Kundapur
  Very informative. Got some ideas about the day and celebrations. Thanks writer and also maibhaas.com.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE