web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಆಮ್ಚೆ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾಲೆ ದೀಸ್... ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಉಡಾಸ್....


ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ದೆಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಸಕತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಆಸಾ. ಉಡಾಸಾಚಿ ಸಕತ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ಸಾವ್ಜಾಂಕೀ ದೆವಾನ್ ಲಾಭಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ, ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಥೊಡಿಂ ಸಂತೊಸ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ತರ್, ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡು ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್ ಭಾವುಕ್ ಜಾತಾತ್. ಸದಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತಾನಾ, ಒಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಯಾ ದಿಸಾಳಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ದೆಕ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ತರ್ ಆದ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜರೂರ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಹೊ ವೇಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಗರ್ಮೆಚೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪೊವ್ನ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ರಜಾ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಧೊಸ್ಚೊ......!!!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ'ಪಟ್ಟೆ'(ಗಾಂವ್) ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಫಕತ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ತ್ಯೆ ನಂತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸೊಧಿಜಾಯ್. 'ಪಠ್ಯ' ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಪಾಟಿರ್ ಘೇವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್. ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್ ಉತ್ರೊನ್, ಚಡ್ಣ್ಯೊ ಚಡೊನ್, ದೆಂವ್ಣ್ಯೊ ದೆಂವುನ್, ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಮ್ಕುನ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೆದಾಂತ್ ಪೊಡೊನ್ ಆನಿ ಉಟೊನ್ ವೆಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಣ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಮಕೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮ್ಹಜಿ ಸೆಜಾರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಆನಿ ಆಪೊವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಿಚ್ ಗೊವ್ಳಿ....! ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಚೆಂ ವೊಳ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ ಮೊಯ್ಜೆ......!!  ಪೂಣ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪೊಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಬೆತ್ಕಾಟೆಚಿಂ ಮಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚುಕನಾಂತ್!!!

ಎಪ್ರಿಲ್ ಮಹಿನೊ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್. 'ನೀಲಿ-ಬಿಳಿ' ವಸ್ತುರಾಕ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ರಜಾ, ಬುಕಾಂಚೆ ವಜನ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಕ್ ಮಜಾ. ಮುಕ್ಲೆ ಧಾ ದೀಸ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಖೊಲಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಬೊಂವ್ತಿಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಚ್ರೊ ಆರಾವ್ನ್ ಸುರ್ಮುಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತರ್, ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಸುಕ್ಯಾ ಮಡ್ಲಾಂಚೆ ಈರ್ ಕಾಡುನ್ ಸಾರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಸದಾಂ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಕಾಮಾಚಿ ಕೂಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಿಠಾಯಿ!!!

ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದಡ್ದಡೆ! ಜಾಯ್ತ್ಯೊ 'ಕಿರು' ಪರೀಕ್ಷೆಂನಿ ಝಗ್ಡೊವ್ನ್, ಎಕಾ 'ಮಧ್ಯಾವಧಿಂತ್' ವೊದ್ದಾಡುನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್  ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೊಟಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಯಾ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ವೊಣ್ತಿಕ್ ಪಾಂಯ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿಕ್ 'ಒಪ್ಪಿಸು'ನ್, ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಪಾಸ್ ಯಾ ಫೈಲ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದೀಸ್. ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಎಸೆಂಬ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾತಿಂ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನಿ ಸಂಗಿಂ ತುರಾಲ್ ಬೇತ್ ಘೇವ್ನ್ ಟೀಚರಿಚೆಂ ಆಗಮನ್. ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್  ನಮಾನ್ ಆನಿ ಫೈಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್!!!! ಪಾಟಿಂ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್, ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ನ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತರೀ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ವೇಳ್. ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಂಡಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ತರ್ ಪಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸೊಭ್ತಲೊ ಜಯ್ತಾಚೊ ಝೆಲೊ!!!

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ರಜೆಚೆ ದೀಸ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್. ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯಿಲೊ ದೀಸ್ ಉದೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲಾಂಬ್ ಸುಟ್ಕಾ. ವಾಡ್ಯಾತ್ಲಿಂ, ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ, ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳುನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪರಿವಾರ್ ರಚುನ್. ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಖೆಳ್ಚೆ ಖೆಳ್ ಮಜೆದಾಯಕ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಟೀಚರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೆ 'ಮೊಲದ ಓಟ', 'ಕಪ್ಪೆ ಓಟ', 'ಕೆರೆ ದಡ'... ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವ್ರುನ್, ಲಗೋರಿ, ಕುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆ, ಬೆಲ್ಛಂಡ್, ಕುಂಟ ಬಿಲ್ಲೆ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಕಳ್ಳ ಪೋಲಿಸ್, ಮನೆಯಾಟ, ಕೋತಿಯಾಟ, ಕಂಬಾಟ, ಚೀಟಿ ಆಟ, ಬಂಡಿ ಆಟ ಇತರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಮೊಡಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಸ್ಚೆಂ ಮಜಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಗಜಾಲ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಜಾ ದುಸ್ರಿಚ್.!! ತವಳ್ ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿವಾರಾಂತ್ ಸಂಘರ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾಂಚೆ ಉಗಮ್. ಹಾತ್ ಮಿರ್ವೊನ್ ಗಲಾಟೊ ಚಡ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ ಆಗಮನ್ ಆನಿ ಚಿಂಚೆಚ್ಯಾ ಆಡಾರಾನಿಂ 'ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್'!!!

ಮೇ ಮಹಿನೊ ಅಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ತಯಾರಾಯೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. ನವೆ ಬೂಕ್, ನವೆಂ ಪೊತೆಂ, ನವಿ ಸತ್ರಿ... ಸಗ್ಳೆಂ ನವೆಂಚ್. ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತಾರಿಕೆರ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಪಡ್ತಾಲಿ. ಪಾವ್ಸಿಲೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಸೊಭ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯಣ್. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜೊನ್, ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಚಲ್ಚಿ ವಾಟ್ ವಿಸ್ರತ್ ತರೀ ಕೋಣ್? ಶಿರಾಂಧಾರಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚಿಂ ಉದ್ಕಾಚಿಂ ವ್ಹಾಳಾಂ. ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಜೋತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಕೊಸ್ಚೆ ರೈತ್.... ವಾರ‍್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾನಾ ಜಯ್ತ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ. ಪಾವ್ಸ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ. ಪಾವ್ಸ್ ನಾ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಪಾವ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್, ರಜಾ ಪುಣಿ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್!!  ಘರಾಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬುತ್ಯೆಂತ್ ತೊಡಾಂತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಖೊರ್ವೊ, ಕುರ್ಲೆಚಿಂ ಪಿಲಾಂ, ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಗೆ. ಬಾಳ್ಪಣಾಚೆ ಹೆ ಸುಮಧುರ್ ದೀಸ್ ಮೋಲ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಆಜ್ ಮೆಳ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮತಿಕ್ ಆಜ್ ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಉಡಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ !!!

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತೆಲಿ. ತಾಲೆಂತಾಂ ನಾಂತ್ ತರ್ ಟಿಚೆರಿಚ್ಯಾ ಬೆತ್ಕಾಟೆಚ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್, ಕಲಾ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಲಿ. ಕೋಲಾಟ, ಡಂಬಲ್ಸ್, ನಾಟ್ಕುಳೆ, ಪೊದಾಂ ಸಗಿಂ ಖೆಳಾ ಪಂದ್ಯಾಟಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೊ. ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಪಳೆತಾನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ವೊಳ್ಸಾವ್ನ್, ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ದಿಶಾ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಟೀಚರಾಂಕ್ ಪ್ರಣಾಮ್!

ವಿಸ್ರೊಂ ಕಶೆಂ ಗುಡ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ ಫಳ್ ವಸ್ತು. ಕರ‍್ಟಾಂ, ಬಿಂಡಾಂ, ಬಬ್ಳೆರಾಂ, ಬೆನ್ಸಾಂ, ಚಾಂಪೆರಾಂ, ಜಾಮ್ಳಾಂ, ಸಂಗಿಂ ಆಂಬೆ, ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್, ಕಾಜು ಆನಿ ವ್ಹಳೂ ಲಿಪೊವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಗೊಟ್ಕಾ ಫಳಾಂ. ಹಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ರಾನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಚೆ, ಸೊಂಸ್ಯಾಕ್ ಆಟ್ಕಿಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ... ಶಿಕಾರೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮಿಂಯೀ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಉರ್ಲಾಂ ದವರ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್,... ಆತಾಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್...  ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್ ಮಸ್ತುನ್ ರಾನ್ ಫಳಾಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆನಿ ಹಾಚಿ ರೂಚ್ ಆಜೂನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪಣಾರ್ ಚಮ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಯಾದ್ ಮಾತ್.  ಘರಾ ಬಗ್ಲಾರ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಚಡೊನ್, ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಂತ್ ಪರತ್ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಮ್ಜನಾ!! ಪೂಣ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಎಪ್ರಿಲ್ - ಮೇ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್  ಹೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾವಾನಾ.

Tags:  Childhood Memories, Childhood Games, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Kevin, Dubai
    Nice One Sannu Niddodi. refreshment for memory!!!!!

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE