web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಆಂಕ್ವಾರ್ ನ್ಹಾಣ್ - ರೋಸ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂಚೆ ಲಗ್ನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ - 7 :

ರೋಸ್ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ಭಾರತೀಯ್ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್, ಭಯ್ಣಿಂ, ವೊನಿಯೊಂ, ಆಕಯೊ, ಮಾವ್ಶ್ಯೊ ಆನಿ ಮಾಂವೊಳ್ನ್ಯೊಂ ಆಂಗಾ-ಪಾಂಗಾಕ್ ರಗಡ್‌ಲ್ಲಿ ಹಳದ್ ವಾ ತೆಲಾಂತ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೊ ಹಳ್ದಿಚೊ ಲೇಪ್ ಸಾರವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾತ್. ಹಿಂದೂ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂಚ್ ಕಾಜಾರಿ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಹಳದ್ ಪುಸುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೊ ಲೇಪ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಸಾರಂವ್ಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ. ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಹಿಚ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರೀತ್ ಆಮಿ ಮಂಗ್ಳೂರೀ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ, ಪೂಣ್ ಹಳದ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮಿ ಕಾನಾ-ಮಾತ್ಯಾಕ್ ನಾರ್ಲೆಲ್ ತೇಲ್ ಘಾಲುನ್, ತೊಂಡಾ-ಆಂಗಾಕ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ಅಪುಟ್ ರೋಸ್ ಸಾರಯ್ತಾಂವ್. 

5ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ ವೆಳಿಂ ಲಗ್ನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನವ್ರ್ಯಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಂ ಖಾತಿರ್ 'ಮಜೆಚಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಸಾಂಜ್' ಆಸ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಪಿಯವ್ನ್-ಖಾವ್ನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಆನಿ ಹೊಲ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ರೊ ಆಂಕ್ವಾರ್ ನ್ಹಾಣ್ ನ್ಹಾತಾಲೊ. ತ್ಯೆಚ್ ಪರಿಂ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ 'ಮಜೆಚಿ ಕೊಂಬಿಯೆಚಿ ಸಾಂಜ್' ಆಸ್ತಾಲಿ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊತೆಸ್ತಾಂತ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ದೊನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ತಶೆಂ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಆನಿ ಹಳದ್ ಪುಸ್ತಾತ್, ಪೂಣ್ ತೇಲ್ ಮಾಖಿನಾಂತ್. 'ಚಪ್ಪರ ಊಟ' ಮ್ಹಣ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಿಂದೂ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ 'ಧುಳಿ ಉದಕ್' ಆನಿ ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪರತ್ ನ್ಹಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಹಿಂದ್ವಾಂ ಮದೆಂ 'ವಧು ಪೂಜೆ' ಆಸಾನಾ, ಪೂಣ್ 'ವರ ಪೂಜೆ' ಆಸ್ತಾ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಂಪ್ರದಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಸಲೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ನ್ಹಾಣ್ ಆಸಾನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಫಕತ್ 'ನಿಕಾಹ್' ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಮುಕ್. 

'ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಶ'ಚೆಂ ಫಳ್ ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ತೊ ಕಾಂತುನ್ ತಾಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಪಿಳ್‌ಲ್ಲೊ ಫೆಂಡ್‌ಚ್ 'ಆಪ್ರೊಸಾಚೊ ಫೆಂಡ್' - ಜೊ ಹೊಕ್ಲೆ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಪುಸ್ಚೊ ರೋಸ್. ಕಾಂತ್‌ಲ್ಲೊ ನಾರ್ಲ್ ವಾನಾರ್ ವಾಟುನ್ ನಿತಳ್-ಪಾತಳ್ ಲುಗ್ಟಾನ್ ಗಾಳುನ್-ಪಿಳುನ್ ಶುದ್ದ್ ದವರ್ತಾತ್. ರೊಸಾ ದಿಸಾ ಹೊರೆತಾ ವಾ ಹೊಕ್ಲೆಚಿ ಆವಯ್ ಹಾತಿಂ ತೆಲಾಚೆಂ ಗಿಂಡ್ಲ್ ಆನಿ ಕುಲೆರ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಕ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಪರಿಂ ರೊಸಾಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಮಾವ್ಶಿ ನಾ ತರ್ ಬಾಪ್ಲೊ, ವಾ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್, ನಾ ತರ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸುನ್, ಭಾವ್ ನಾ ತರ್ ವ್ಹೊನಿ ವಾ ಜಾವ್, ಭಯ್ಣ್ ರೊಸಾಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಭಾವಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಮಾವ್ಳೊ, ಮಾವೊಳ್ನ್, ಭಯ್ಣ್ ಬೊಶಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಸಂಪ್ರದಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ರೋಸ್ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾ'ತಾಂ ಪ್ಲೇಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟಿ ಉಪೇಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಕಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘೊವಾಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ, ಪೂಣ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆಂಕ್ ಆಸಾ. ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ. ಬೊಶಿಯೊ ದೆಳೆಂ ಸಂಕ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡಿಜೆ.

ಹೊಕ್ಲೆ/ನವ್ರ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಅಪುಟ್ ನಾರ್ಲೆ ತೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾನ್ ಹೊಕ್ಲೆ/ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಕಾಡುನ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ-ಧುವೆಚೆರ್ ತಿ ಆಪ್ಲೊ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡುನ್ ವ್ಹೊವಿ ಗಾಯ್ತಾ. ತಶೆಂ ಹೊಕ್ಲೆ/ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಥೆಂಬೆ ತೇಲ್ ಮಾಖ್ತಾ. ತೆದ್ನಾಂ ಹೆರಾಂ ಕೊಣೀ ''ಕಾನಿಂ ಘಾಲೆಂ ತೇಲ್, ಕಪೊಲಿಂ ಕಾಡ್ಲೊ ಖುರಿಸ್'' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವೊವಿ ಗಾಯ್ತಾತ್. ಆವಯ್ ದೊನೀ ಕಾನಾಂಕ್‌ಯೀ ದೊದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ತಾ. ''ಆಪ್ರೊಸಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ/ಬೊಶಿ ದಾವಿಗೀ ಉಜ್ವಿ?'' ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಎಕೆಕ್ ಕುಲೆರ್‌ಭರ್ ರೋಸ್ ಕಪಾಲ್, ತೋಂಡ್ ಆನಿ ಹಾತಾ-ಪಾಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ತಾ. ತಿಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪಯ್, ಹೆರ್ ಬಾಪ್ಲೆ, ಮಾವ್ಶ್ಯೊ, ಆಕಯೊ, ಮಾವ್ಳೆ ಆನಿ ಖಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾತ್. ರಿವಾಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ವಿಧವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ ರೋಸ್ ಪುಸುಂಕ್ ನಾ. 

ರೋಸ್ ಶುದ್ದತೆಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರೊಸಾಳ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಕಾಡುನ್ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ಕ್ಹುರು ದಾಖಯ್ತಾತ್. ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ವಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ನಾರ್ಲ್ ಫೊಡ್ಚೊ, ತೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ವಾ ಆಕಯ್ನ್ ಕಾನ್ನ್ಯಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಕಾಂತ್ಚೊ - ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಪರ್ನಿ, ಪೂಣ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿವಾಜ್ ಆಜ್ ಲಿಪುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ತ್ಯೆಚ್ ಪರಿಂ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ವಾ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್ ಆದಾಳ್ಯಾರ್ ಕುವಾಳೊ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾನ್ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕಾತರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ತೊ ಶಿಂದ್ಚಿಯೀ ಆದ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಆದಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂ - ಕರ್‍ತುವಾಂಕ್ ದೆವಾ ಭಕ್ತಾಂಚೆ ಸಾಕ್ಶೆ ಖಾಲ್ ನಿತಳಾವ್ನ್ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾತ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ಧುವ್ಚೆಂಚ್ ರೋಸ್ ಪುಸಾಪ್. 

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್‌ಚ್ ನಾರ್ಲ್ ಫೊಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕುವಾಳೊ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯೊ ನಾರ್ಲ್ ಫೊಡ್ತಾ ಆನಿ ಮಾವ್ಳೊ ಕುವಾಳೊ ಕಾತರ್ತಾ! ವೆವೆಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಂಕ್ ಹೊ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ನಾರ್ಲ್ ಕಾಂತುಂಕ್ ಕಾನ್ನ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಹವಾಲ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮಜಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಬಳಾದೀಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಉಟ್ತಾನಾ ಲಕೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಯ್ ಆಸ್ತಾತ್! ರೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ಹೊಕಲ್ ವಾ ಹೊರೆತ್ ರುಕಾಡಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಪ್ಲೇಸ್ಟಿಕ್ ಕದೆಲಾಂ ದವರ್ತಾತ್. ನವ್ರೊ ಪುಡ್ವೆಂ ನ್ಹೆಸ್ತಾಲೊ ತರ್ ಹೊಕಲ್ ಕಿರ್ಗಿ-ಬಾಜು ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ಆತಾಂ ಟೀ ಶರ್ಟಾಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ಮಟ್ವೆಂ ಇಜಾರ್ ವಾ ಬರ್ಮುಡಾ ಘಾಲುನ್ ಪೊಟ್ರ್ಯೊ ದಾಕವ್ನ್ ಹೊಕಲ್-ಧೆಡಿಯೊ ಬಸ್ತಾತ್. ಲಗಿನ್ ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ದೆಕುನ್ ರೋಸ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುಸ್ಚೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೆಡ್ಯಾ-ಧೆಡಿಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ವಿಂ ಪುಸುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಆರ್ಥ್ ನೆಣಾಸ್ತಾನಾ ವಾ ಫಕತ್ ಮಸ್ಕಿರ್‍ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೆಡ್ಯಾಂ-ಧೆಡಿಯಾಂಕ್‌ಯೀ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ಪುಸುಂಕ್ ನಜೊ. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ "ಧೆಡ್ಯಾ-ಧೆಡಿಯೆಂಕ್ ರೋಸ್ ಪುಸಿನಾಕಾಕ್" - ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನರ್ಗಾತಾತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಥೊಡಿಂ ಸವಯೆ ಬಳಾನ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾಂಕೀ ಪುಸುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್. 

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ವಾಡೊ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಜಾತಾಲೊ. ಇಂದಾ-ತಾಳ್ಯಾಂಚೊ ಮಾಟವ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಮಾಟವ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ, ಇಷ್ಟ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಹಾತಾಕ್-ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಜೆವ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾಜುಚೆಂ ಶೆಕಾಪ್, ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರಾಪ್, ಕಾಜ್ರಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ರಾಂದಾಪ್-ಶಿಂದಾಪ್, ರಾತ್-ಭರ್ ಡೇನ್ಸ್ ಕರಾಪ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವ್‌ಭರ್ ದಬಾಜೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ರೊಸಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾನ್-ಫೊಡಿಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ - ಕಾಲ್ ಪಾನ್ ಫೊಡಿಚೆಂ ಹರ್ವಾಣ್ ವಾ ಬೊಶಿ ಆಸಾನಾ, ಉದ್ಕಾಚೊ ಚೆಂಬುಯೀ ದಿಸಾನಾ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಮುಲ್ಯಾಂತ್ ಬಸ್ತಾ. ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕರ್ತಲೊ ಮಾಯ್ಕಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾದ್ರಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಏಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕಿ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್, ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್‌ಯೀ ರಾವ್ತಾ! ಕೋಣ್ ಖಾಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ತಾ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಯಾಜಕ್ ರೊಸಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಸತಾಚಿ ಸಂಗತ್. ಪೂಣ್ ರೊಸಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಭಕ್ತ್-ಮಾನ್ ಸಾಂಡುನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ 'ಸಯ್ರೆ-ಮಾಮ್' ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ಸ್ಕಾಂದಲಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ - ಆಮೊರಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಥೊಡೆ ಸಾಂಕ್ಳೆ-ಪಟಾಕಿ ವಾ ಗರ್ನಾಳಿ ಫುಟವ್ನ್ ದೆವಾಕ್‌ಚ್ ಕೆಪ್ಪೊ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್ ತೆಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್! 

ರೊಸಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಘರ್ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಮಾಟ್ವಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾನ್‌ಫೊಡಿಚೆಂ ಹರ್ವಾಣ್/ಬೊಶಿ ಆನಿ ಚೆಂಬಾಂತ್ ಉದಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನಾನ್ ಭಿತರ್ ಘೆತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಆನಿ ಕೇಕ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಗೀ ಬಸುನ್ ವಾ ಖಂಯ್ಗೀ ಘುಂವುನ್ ಆಸ್ತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ರೊಸಾ-ಕಾಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ-ಧಯ್ರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಸುನ್ ವಳಕ್ ಘಟ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ/ಲ್ಲಿ ಮಾಟ್ವಾ-ಸಾಲಾಕ್ ಯೆತಾ, ಎಕಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ತಾ, ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಉಬೊ/ಉಬಿ ಜಾತಾ, ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಜೆವ್ಣಾ ಕಾಂಪಾರ್ ರಾವ್ತಾ, ಕದೆಲಾರ್ ವಚುನ್ ಬಸುನ್ ಜೆವ್ತಾ, ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಕ್ 'ವಿಶ್' ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಚಲ್ತಾ. ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಳಾವಳಿನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಟ್‌ಚ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. 

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಖರಾರ್ ತಶೆಂ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾನ್ ಉಲಂವ್ಚಿಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಾಂ "ಐ ಕೇನ್ ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟೇಂಡ್ ಕೊಂಕಾನಿ, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಜಾವ್ನ್ ಮಾಯ್ಕಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್. ತಾಣಿಂ ಇಂಗ್ಲೆಜಾನ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಯೇನಾತ್ಲೆ ರೋಸ್, ವ್ಹೊವಿಯೊ, ಕುವಾಳೊ, ಆದಾಳೊ, ಕಾನ್ನೆಂ, ಕೊಯ್ತಿ, ವೊಜೆಂ, ಮಾಟವ್, ದುಕೊರ್, ಪಾನ್‌ಫೊಡ್ ...... ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ ತಾಂಚ್ಯಾ 'ಕೊಂಕೊನಿ'೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರುಚೀಕ್ (?)ಪೂಣ್ ಆಂಬೋಟ್ ಜಾತಾ. 

ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಜಾತಚ್ ಹೊಕ್ಲೆ/ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ರಿವಾಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಕಟ್ಟಿ ವಾ ವೊಣೊಕ್ ವಾ ಮಗ್ ತಾಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾಚೆರ್ ವೊತುಂಕ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಲಿಪುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಇಷ್ಟ್/ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ಯಾ-ಆಂಗಾರ್ ವೊತುನ್ ನಕ್ರೆ ಕರ್ತಾತ್. 

ಆದಿಂ ರೊಸಾ ರಾತಿ ಗುಮ್ಟಾಂ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಗುಮ್ಟಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾಲೆ. ಗುಮ್ಟಾಂ ನಾಂತ್ ತರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಸರ್ಬರಾಯ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ನೀದ್ ಜಾಂವ್, ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪುರಾಸಾಣ್ ಜಾಂವ್ ಯೇನಾತ್ಲಿ. ಮದೆಂ ಕಾಜುಚೊ ಸೊರೊ ವಾ ಇಂದಾ-ತಳ್ಟ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ. ನಾಚ್‌ಯೀ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾಟ್ವಾ ಬದ್ಲಾಕ್ 'ಟೆಂಟ್'  ಘಾಲ್ತಾತ್. ಪಾನ್-ಫೊಡ್ ಯೆವ್ಕಾರಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೇಕ್ ಆನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ದೀವ್ನ್ ಟೆಂಟಾ ಭಿತರ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ಆಸ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಡೀಜೇ. ದೊಗಾಂಯ್ ಮದೆಂ ಪಂತಾಟ್ ಚಲ್ಚೊಯ್ ಆಸಾ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಕಾಡ್ಚೆ ಮಾನಾಚೆ ವೆಕ್ತಿ 'ಓಪನ್ ಬಾರ್' ದವರುನ್ ಪಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಪಿಯೆಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಬಿಯೆರ್ ಘೊಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ರೋಕ್-ಎನ್-ರೋಲ್, ರೇಗೆ, ರ್‍ಯಾಪ್, ಟ್ವಿಸ್ಟ್, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಪೊಪ್ಪಿಂಗ್-ಏಂಡ್-ಲೊಕ್ಕಿಂಗ್, ಬಾಯ್ಲಾ, ಫೊಲ್ಕಾ, ಚಾಚಾಚಾ, ಜಾಯ್ವ್, ಸಾಲ್ಸಾ, ಹಿಪ್-ಹೋಪ್, ಟೇಂಗೊ, ರುಂಬಾ, ಕಂಟ್ರಿ, ಬೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಡಿಸ್ಕೊ ..... ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಚ್ ಭರ್ಸುನ್ ದುಕೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ನಾಚ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಲಗ್ನಾ ಸಮಾರಂಭಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಪಣ್. ಕ್ಯಾಬರೆ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾನಾ! 

ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಲೊ ಎಕೆಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವಾಂಟುನ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಓಪನ್ ಬಾರಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾನಿ ಲೊಕಾ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಟುನ್ ವಚಾಜೆ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಘೊಟ್ ಮಾರಿಜೆ ಜಾತಾ. ದುಸ್ರೊ ಪೆಗ್ಗ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ 'ಬಾರ್ ಕಾಂವ್ಟರ್'ಕ್ ವಚುಂಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ ದೆಕುನ್ ತಿಂ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಉಪ್ವಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ರೋಸಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ರಾತಿಚೆಂ ತರ್ ಜೆವ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಜೆವಣ್ ಜಾತಚ್ ಬಸ್ಸ್ ಚುಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾ 'ವೇಳ್ ಜಾಲೊ, ಪಾಟಿಂ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ?' ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಆಮ್ಸರಿಂ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ತಾತ್. 

ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ನವ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ರೊಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಜಣಾಂಯ್ ಯೆತಾತ್! ಹೊಕಲ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಬದ್ಲುನ್ ರೊಸಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನವಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವುಂಕ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಹೊಕಲ್ ಬಾವ್ಡೆಂ ಗೆಟಿ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಕ್ತಾ. ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೊ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕುನ್ ಪುರೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪುರ್ಪುರೆ ಆಯ್ಕಾತಾತ್! 

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲಗ್ನಾ ದಿಸಾಚ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ರೋಸ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಕಲ್ ವಾ ನವ್ರೊ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಶಿವಾಯ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾನಾತ್‌‌ಲ್ಲಿಂ, ತೇಂಯ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವಚಾನಾತ್ಲಿಂ. ಹೊಕಲ್ ಜರ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರ್ ಆಂಗಣ್ ಉತರ್ಲೆಂ, ತರ್ 'ತಿಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್ನಾ' - ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲಿಂ. ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಜಾತಚ್ ಥಾವ್ನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ, ಘರಾಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಪಶಕುನ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂಚಿ ಹೊಕಲ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಮೋಲಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ, ಹೊಟೆಲಾಂನಿ ನಾಚ್ತಾ, ಥಿಯೆಟರಾಂನಿ ಬಸ್ತ್ತಾ, ತೀನ್ ಕುಡ್ಕೆ ನ್ಹೆಸ್ತಾ, ನವ್ರ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಕುಡಾಂತೀ ಘುಸ್ತಾ. ಆನಿ ತಿಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂಯ್ ಆಸ್ತಾ!

ಆಯ್ಚಿ ರೀತ್ ಕಿಚಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ರಿವಾಜ್ ಮೆಲ್ಯಾ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾನ್-ಫೊಡಿಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೇಕ್-ಶರ್ಬತಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಜಾತಾ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಕ್, ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್, ಮಾನ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲಾ. ಜಿಣ್ಮಿಣ್ಚೆ ದಿವೆ ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಮಿಣಾಯ್ತಾತ್. ಮಾಯ್ಕಾಚೆರ್ ಬೊಬಾಟ್ ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಕರ್ತಾತ್. ಮದೆಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಅಚಾನಕ್ ಫುಟ್ಚ್ಯೊ ಗರ್ನಾಳಿ ಹರ್ದ್ಯಾ-ಘುಡ್ ಹಲ್ಕಂದಾಯ್ತಾತ್. ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಂಟ್‌ಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಕಿ-ಬಿಯೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ಆಮಾಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಆಂಕ್ವಾರ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೊಕಲ್ ಮಟ್ವೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ, ಬರ್ಮುಡಾ ವಾ ಟಾಯ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಬಿಯರ್ ಘೊಟುನ್ ಜಮ್ಯಾ ಮದೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಹೆರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಚಿಕ್ನಿ ಚಮೇಲಿ ವಾ ಡಿಸ್ಕೋ ಶಾಂತಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ನಾಚ್ತಾ!

ಆಂಕ್ವಾರ್ ನ್ಹಾಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಆರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ರೊಸಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂನಿ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಭಕ್ತೆಕ್, ಶ್ರದ್ದೆಕ್, ರಿತಿಂ-ರಿವಾಜೆಂಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀನಾ. ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ತರ್ನಾಟೆ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿಂಚ್ ಕುಸ್‌ಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಹೊಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಉರುಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾರ್, ಬಿಯರ್ ಆನಿ ತಾಂತಿಯಾಂ ತಲಾಸ್ ಕರುನ್ ದವರ್ತಾತ್ ಆನಿ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಸಂಪುನ್ ಯೆತಾನಾ ನವ್ರ್ಯಾ-ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ಮಾರುನ್ ಮಸ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಕರ್ತಾತ್, ಬಿಯೆರ್ ವೊತುನ್ ತಮಾಷೆ ಕರ್ತಾತ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ 'ಮಕ್ಕರ್' ಕರ್ತಾತ್. ನಂದಿನಿಚ್ಯಾ ದುದಾಚಿ ಪೆಕೆಟ್ ಪಿಂಜುನ್ ವೊತ್ಚೆಂ, ಬಾರೀಕ್ ಬುರಾಕ್ ಕರುನ್ ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪಿಳ್ಚೆಂ, ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ನವೆಸಾಂವ್. ಬಹುಶ: 'ದೂದೋ ನ್ಹಾವೋ, ಫೂಲೋ-ಫಲೋ' ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕೆನರಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣೀಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್. ಎಕೆ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪೋಲಿನ್ ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ಟೀಶರ್ಟ್ ಗಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಮುಕಾರ್ ವೊಡುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ರೋಸ್ ವೊತ್ತಾ, ದುಸ್ರೆ ಕಡೆನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಫಟಿಂಗ್ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಮುಡಾಚೊ ನಾಡೊ ಸುಟವ್ನ್ ಬೊಂಬ್ಲೆಚೆಕೀ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಿಯರ್ ವೊತ್ತಾ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ಲೆಪಣಾಚಿ ತಡ್. ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ವಾ ತಕ್ಲೆರ್ ತಾಂತಿಂ ಫುಟಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಘಾಣ್ಕುರೊ ಸಾಂಬಾರ್ ವೊತ್ಚೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಪರಮ್‌ಗಡ್! 

ನಿಮಾಣಿ ವ್ಹೊವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಉರುಲ್ಲೊ ರೋಸ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊತ್ಚೆಂ 'ಸಂಸ್ಕೃತಿ' ಮ್ಹಣ್ ರೀತ್-ರಿವಾಜಿಂಚೊ ಭೊಂಗಸ್ತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜಯ್ನ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಗೋಮಟೇಶ್ವರಾಕ್ 'ಅಭಿಷೇಕ್' ಕರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ರೋಸ್ ಆನಿ ದೂದ್ ವೊತ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪೋಲಿ ತರ್ನಾಟೆ ಕೆಮರಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಬಿಯೆರ್, ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾರ್, ಉರುಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ, ತಾಂತಿಯಾಂಚೊ ಬೋಳ್, ದುದಾ ಪೆಕೆಟಿ ಹಾಡುನ್, ಗೊರ್‍ವಾಂ-ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೂತ್ ಸಯ್ತ್ ವೊತುನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್/ನವ್ರ್ಯಾಕ್ 'ಅಭಿಷೇಕ್' ಕರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಸ್ರುನ್ ವಿಕೃತಿ ಹಾಡ್ಚಾಚಿ ಪರಮಾವದಿ! ವೀಡಿಯೊ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಯ್ ರೊಸಾ ವಾಟ್ಲಿ ಹೊಕ್ಲೆ ವಾ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಕ್ 'ಅಭಿಷೇಕ್' ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ವೊತುನ್ 'ಪೋಝ್' ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಗ್ಡೆಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್! ಹೊಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಧೆಡ್ಯಾ-ಧೆಡಿಯಾಂಕೀ 'ಅಭಿಷೇಕ್' ಕರ್ತಾತ್.

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜ್ರಾ-ರೊಸಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ನಾರ್ಲಾ ರೊಸಾಚೆಂ ನಿತಳ್ ಪುಸಾಪ್ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ಹೊಕ್ಲೆ-ನವ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ಬಿಯೆರ್ ವೊತುನ್ ಪಿಶೆಪಣಾಚೆ ರಿತಿಂನಿ ಭರ್ಶಿಲಾಂ, ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಆಂಕ್ವಾರ್ ನ್ಹಾಣ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಣಯ್ಲಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ-ಕಾತೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಹೊಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಟ್ಯಾ-ಸಾಂಬಾರಾನ್ ಕದ್ವಳಾಯ್ಲಾಂ. ಭಕ್ತೆ-ಶ್ರದ್ದೆಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕುಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಟೊಮೆಟೊಂನಿ ಮ್ಹೆಳಯ್ಲಾಂ. 

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರೊಸಾ ಕಾರ್ಯಾನಿ ಪಿಶೆಪಣಾಚಿ ಮೀತ್ ಇತ್ಲಿಯೀ ಉತ್ರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಕೀ ನವ್ರೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ರೊಸಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಖುದ್ ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾ! ಹೊಕಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲಗಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾ, ರೋಸ್ ಪುಸ್ತಾ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ವಾ ಹೆರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹರ್ದೆಂ ಹಾಲವ್ನ್, ಕುಲೆ ಧಲವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾ, ಡಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ಪೊಲ್ಕಾ ನಾಚ್ತಾ!! ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೊಕ್ಲೆ ಆನಿ ನವ್ರ್ಯಾಚೊ ರೋಸ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ವಾ ಹೊಲಾಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. 'ಹನಿಮೂನ್'ಯೀ ರೊಸಾ ರಾತಿಂಚ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ!!!


ಕೆನರಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಲಗ್ನಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ - ಹಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಲೇಕನಾಂ  :

ಯೆದೊಳ್ಚಿಂ ಲೇಕನಾಂ  :

ಕಥಾ/ವಿಡಂಬನಾಂ  :

ಕವಿತಾ  :

Tags:  Mangalorean Roce ceremony, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE