web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕೊಲ್‍ಗರ್ಲ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating
ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್. ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮೆಜಾವಯ್ಲಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಫಾಯ್ಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಕಬಾಟಾಂತ್ ದವರ್ಲಿಂ. ಆಫಿಸ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಧನಿ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ.
 
''ನಮಸ್ಕಾರ್ ಸರ್, ತುಂ ಯೆಂವ್ಚೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ,'' ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ತೊ ಕದೆಲ್ ವೊಡ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. 

''ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದುರುಸ್ತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ,'' ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

''ಅಭಿನಂದನ್ ಸರ್,'' ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. 

''ಥೆಂಕ್ಯೂ ಸುರೇಶ್,'' ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ''ಆಜ್ ಆಮಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಳಾರ್ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೊ ಚೆಯರ್'ಮೆನ್, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಸೆಂ ಒಟ್ಟುಗ್ ಭಾಯ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಆನಿ ಆಮಿ ದೋಗ್ ಜಣ್. ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂವೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್,'' ಮ್ಹಜೊ ಧನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಣೆ ಅಶೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ್. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಟೆಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿ ಪಾರ್ಟಿ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ವ್ಹಡ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹಿ ಪಾರ್ಟಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. 

ಹಾಂವ್ ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್‍ಯೀ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಘರಾ ಆಸ್ಚಿನಾ. ಸುಮತಿಕ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ಬಾರಾ ಉತರ್ತಲಿಂ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾ. ನೈನಾ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಪವ್ಣೆ ಯೆತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಖಾತಿರ್ ಮೆಳ್ಚೊ ದುಡು ಘರ್ಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ತ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಗ್ ಜೊವ್ಳ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಚಾಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾತಾಲಿ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಸುಮತಿನ್ ಜೊಡ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡಿವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಾರ್ಖಾನೊ ಆವ್ಚಿತ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಬೆಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಚಡ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸುಮತಿಕ್ ನೈನಾ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮದಾಮಿಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಕರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕುನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮತಿಕ್ ವಳಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ನೈನಾ ಮದಾಮಿನ್ ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಲಿಫ್ಟ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ  ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಷ್ಟಾಗತೆಂತ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯೆ ವಳ್ಕಿನ್ ನ್ಹಯಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ, ಸುಮತಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.
 
ಹಾಂವ್ ಮಲಾಡ್ ಮಾಲ್ವಾಣಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ವಚುನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸುಮತಿ ವಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಸರಾನ್ ನ್ಹಾಂವ್ನ್ ಬರೆಶೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸುನ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ವಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಅಂಧೇರಿ ಲೊಖಂಡ್‍ವಾಲಾ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಮಲಾಡ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಲೋಕಲ್ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಅಂಧೇರಿ ವಚುನ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ.
 
ಹಾಂವೆಂ ದಾರಾಚಿ ಬೆಲ್ಲ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಖುದ್ದ್ ಜಯಂತಿಲಾಲಾನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಭಾಯ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಹೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲಲೆಂ. ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕಾ ಮೆಜಾರ್ ವಿವಿಧ್ ನಮುನೆಚ್ಯೊ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ಬೊತ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಸ್, ಸೊಡಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೊಭ್ತಾಲ್ಯೊ. 

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದುರುಸ್ತೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ವೆವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಯಂತಿಲಾಲಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲೆಂ.
 
ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಯ್ರೆ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆ ರಿತಿನ್ ಭಂವ್ತಣಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಜಯಂತಿಲಾಲ್, ''ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಸಗ್ಳಿ ಬಂದಾಬಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುಮ್ಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂತ್ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ತಾತ್,'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ವಚುನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಎಕಾವರ್ನಿಂ ಎಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆಂ  ನ್ಹೆಸಾಣ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಟ್ವೊ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆನಿ ಟೊಪ್ ತಾಣಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಟ್ವಿಂ ನಾಂವಾಂ - ಶೀತಲ್, ರೇವತಿ, ಎವ್ಲಿನ್, ಸೆಲಿನಾ, ಅನಿತಾ, ಗ್ರೇಸ್ ಆನಿ ಅಂಕಿತಾ. ಸಾತ್‍ಯೀ ನಾಂವಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪರತ್ ಅನಿತಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ಅಮ್ಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ತಾಣೆ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಬರಿ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಹರ್ದೆಂ ದಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
 
ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಡಬ್ಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. 

''ಹ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಂಜಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯೊ ಚಿಟಿ ಆಸಾತ್. ತುಮಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯೆ ಚಿಟಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಸುಂದರಿ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಖುಶ್ ಕರ್ತೆಲಿ. ಹಾಂಗಾ ದೋನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಸೊರೊ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಖುಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂಯಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೆಡ್ ರೂಮಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್,'' ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 
ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ಲ್ಯೊ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾಂನಿ ಚಿಟಿ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ನಿಮಾಣೆ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಅನಿತಾ ಆನಿ ಸೆಲಿನಾ ಉರ್ಲಿಂ. 

ಜಯಂತಿಲಾಲಾನ್ ಚಿಟಿಂಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಧರ್ಲೊ. ಚೀಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಯಂತಿಲಾಲಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ತೊ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ ದೆಕುನ್ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೊನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲಿ.
ಸೆಲಿನಾ!

ಅನಿತಾ ತ್ಯೆ ರಾತಿ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ರಾಗಾನ್, ಮೊಸ್ರಾನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಹಾಂವೆಂ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೀಟ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮೌನ್‍ಪಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸಾಂತಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚಿ ಚೀಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಾನಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ! ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಅನಿತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? 

ಜಯಂತಿಲಾಲಾನ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸೊರೊ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಗುಸ್ಪಡೆಂತ್ ಅನಿತಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. 

''ಮೊಗಾ, ದಯಾಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾ. ಸಕ್ಡಾಂಬರಿ ತುಂ ಪಾರ್ಟಿ ಯೆಂಜೊಯ್ ಕರ್. ಕಾಂಯ್ ಧಾಕ್ಷೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆಲಿನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ವಚುನ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಅನಿತಾ ನಾಂವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕೊಲ್‍ಗರ್ಲ್, ತುಜಿ ಮೊಗಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸುಮತಿ ನ್ಹಯ್. ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತುಕಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ,'' ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆನಿ ವಚುನ್ ಜಯಂತಿಲಾಲಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. 

ಪಾರ್ಟಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಥೊಡೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಂದರಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ದೋನ್ ಜೊಡಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲಿಂ. ಸುಮತಿಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ನಾಚ್ತಾಲೊ. ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ಸುಮತಿಚೆ ವೊಂಟ್ ಚಿಂವ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಸೆಲಿನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ನಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ನವೆಂ ಜೊಡೆಂ ಭಿತರ್ ವೆತಾಲೆಂ. 

''ಬೆಡ್‍ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಆಸಾ, ತುಂ ವಚ್,'' ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಜಯಂತಿಲಾಲ್. 

''ಸರ್, ತುಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಚ್,'' ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. 

ತೊ ಸುಮತಿಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಸೆಲಿನಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಭರುಂಕ್ ಬಾರಾಚ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾಂವ್.

ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಎಕ್ ಜೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸೆಲಿನಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಪೆಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ  ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಯ್ಲೊ ಅನುಭವ್. ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪತಿಣ್ ಸುಮತಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಧನಿ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಝಾ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಸೆಲಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಪವಿತ್ರ್ ಸುಖ್ ಭಗ್ತಾಲೊಂ. 

ಥೊಡಿಂ ಜೊಡಿಂ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಸುಮತಿ ಆನಿ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. 

ವಳಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸುಮತಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಪ್ತಚ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಬಸುನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ. ಸುಮತಿಕ್ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ನ್ಹಾಂವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಸುಮತಿ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಚ್ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫುಲಾಬರಿ ತೆಂ ಸುಂದರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.
 
ತೆಂ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಖಾಟಿರ್ ಬಸುನ್ ತಾಕಾ ರಾಕ್ಲೊಂ.

''ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ? ತುವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂಚ್‍?'' ಯೇವ್ನ್ ಖಾಟಿರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಸುಮತಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

''ವ್ಹಯ್ ಸುರೇಶ್. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಆಮಿ ಚಾಲಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚಿಂ ದುಬ್ಳಿಂ ಮನ್ಶಾಂ. ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಶ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಸೆಜಾರಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂ. ಉದಾಕ್ ಭರುಂಕ್ ಲಾಯ್ನ್, ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಲಾಯ್ನ್, ಆನಿ ತೆದಾಳಾ ಸಯ್ತ್ ಝಗ್ಡಿಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮವಾಲಿ ಚೆಡ್ಯಾಂಚೆ ಉಪದ್ರ್. ಪೊಜ್ಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತೆ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾತ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್. ರಾತಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಿಕ್ಷಾವಾಲೆ ಹ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಯೇನಾತ್ಲೊ ದೀಸ್ ನಾ. ಉಗ್ತೆಂ ಗಟಾರ್, ಕೊಯ್ರಾಚಿ ರಾಸ್. ನಾಕಾಕ್ ತುವಾಲೊ ಧರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಘರಾಚ್ಯೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚೆಬರಿ ನಾ. ಫೆಸ್ತಾಂ, ಪೂಜಾ ಆನಿ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್ ಲಾವ್ಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಹಾಂಗಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಶಿಂ ಜಾತೆಲಿಂ.''
ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿನಾ.

''ಆಮ್ಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗೀಂಯ್ ದುಬ್ಳಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲಿಂ,'' ಸುಮತಿ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ''ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತುಜ್ಯೆಬರಿ ಭಿಕೆಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಗರೀಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಬರಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಬರಿ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ರಿ ಖಂಚಿಯ್ ಸುಲಭ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಜಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮೆಳ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್,'' ಸುಮತಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.
ಹಾಂವೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ. 

''ತುಜೊ ಧನಿ ಜಯಂತಿಲಾಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಕುಸ್ತಾತ್. ಏಕ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತ್ಲೊಯ್ ದುಡು ಖರ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಾನಾಂತ್. ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ವ್ಹಾಡಂವ್ಕ್, ಬಲಿಷ್ಟ್ ರಾಜ್‍ನೇತಾ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾ. ಹೊ ದಂದೊ ಚಲಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಮದಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂಚ್ ಸಾಂಭಾಳ್ತಾ. ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ವಚುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಬರಿಂ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಬರಿ ತಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ವಹ್ಸಿತಾ. ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಸೊಭಾಯ್ ತಶಿಚ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳ್ಚೆಬರಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಬರೆಶೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ. ದಯಾಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಾಯ್ನಾಕಾ,'' ಸುಮತಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಪರಾತುಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ಘಡಿಬರ್ ರಾವುನ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ಸಿಲೆಂ, ''ಆಮಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾಮು?'' ಸುಮತಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್ಚೊನಾ? ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮುಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್, ವ್ಹಡ್ಲಿ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೆಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಣಿ ಎಸಿ ಕೋಚಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕೋಚಾಂತ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸ್ಟೇಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಜಾರಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಿ ಲ್ಹಾಗಿಂ ಆಪಯ್ನಾತ್ಲಿಂ. ಆಯೆರಾಚಿಂ ಕವರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಐವಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಸುಮತಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಮಾಟ್ವಾಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ರಡುನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದ್ರಶ್ಯ್ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವೆಚೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. 

''ಮ್ಹಜೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಶಿ?'', ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

''ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್, ತುಕಾ ಖರಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ,'' ಸುಮತಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

''ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಸಾಂಪ್ಡುನ್ ಪಡ್ಲೆಂಯ್, ವೊಯ್ಮೂ?'' ಹಾಂವೆಂ ಶೀದಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
 
''ಪಾರ್ಟೆಕ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮದಾಮಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ತುಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಬೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮದಾಮಿಕ್ ಸಾಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಚಿ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮದಾಮಿಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಿಂ. ಚಡ್ ಕಾಳ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲಿಂ. ಆಜ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲಿಂ.'' ಸುಮತಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. 

''ಮ್ಹಜೆಂ ಆನಿಕಿ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಸಾ,'' ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.           

''ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್,'' ತಾಣೆ ಧಯ್ರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

''ತುಕಾ ಹಾಂತುಂ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ತಾಗಿ? ತುಕಾ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇನಾಂಗಿ?'' ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

''ನಯ್ತಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ಧೇಶ್ ಪಾಡ್ ನ್ಹಯ್. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಕಾಂತಯ್ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಖ್ ಮೆಳ್ತಾ,'' ಸುಮತಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. 

''ತ್ಯಾ ಬೆವಾರ್ಶಿ ಜಯಂತಿಲಾಲಾನ್ ತುಕಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗ್ತಾಗಿ ತುಕಾ?'' ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಲ್ಹಾಗಿಂ ವೊಡ್ನ್.

''ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಕೊಲ್‍ಗರ್ಲ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪುರಾಸಣ್ ಭಗಾನಾ. ತುಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ.'' ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತೆಂ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಜಾಗೊಚ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಸುಮತಿನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಅಪವಿತ್ರ್ ಕಾಮಾಥಂಯ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್, ಹಾಂವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ತಾಂಗಿ, ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ ವ್ಹಯ್. ಹೆರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿಯ್ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಅಡ್ಚಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ದವರ್ಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ರಿತಿನ್ ದುಡು ಜೊಡ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಿ? ಹ್ಯೆ ನಮುನೆರ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂಗಿ? ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಜಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಸುಮತಿಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಿತರ್ಲೊ ತಾಳೊ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರುಧ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ತಾಳೊ ಉಟ್ಲೊ. ಸುಮತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾವರ್ವಿಂ ಕೊಣಾಕಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಷ್ಟ್ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ಸುಮತಿ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೊ ಜಾಗೊ ದುಸ್ರಿಂ ಕೊಣ್ ತರಿ ಕಾಣ್ಘೆತಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಬಳ್ ಚಡುನ್ ಯೆತಾನಾ ನಿದೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ.

Tags:  Walter Lasrado, CallGirl, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

5 Comment/s.

 1. Walter Lasrado, Mumbai - 400095
  Mogall Robert ani Philip, tumkam Dev borem korum.
 2. Robert Dsouza, Andheri
  ಕಾಣಿ ವಾಚುನ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚಿಂತಪ್. ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗೊತ್ತು, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್.
 3. Philip Lewis, Dubai
  I liked the story. Modern theme and nicely written. Great Walterbaab.
 4. Walter Lasrado, Nakre/Mumbai
  ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಬಾಬ್, ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ.
 5. Gerald, gwcarlohsn@gmail.com
  ವಾಲ್ಟರ್ ಬಾಬ್, ಕಾಣಿ ಬರಿ ಲಾಗ್ಲಿ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE