+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

5  -  ಧುಳ್-ವಾದಾಳ್

ತಾ೦ಚೊ ಮೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಪಾಶಾ೦ವ್: ದೋನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ೦ ಮಧೆ೦, ಎಕಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ಮಧೆ೦, ಎಕಾ ಅ೦ದ್ಳ್ಯಾ ದೇಶ್-ಭಕ್ತಿ ಮಧೆ೦ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಧುಳ್-ವಾದಾಳ್...

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

26 ಅಗೋಸ್ತ್ 1990

ಫಾ೦ತ್ಯಾಚಿ ಸಾಡೆ-ತೀನ್ ವ್ಹೊರಾ೦.
ಯಾಸರಾನ್ ಸಲ್ಮಾಚೆ ದೊಳೆ ಧರ್ಲೆ ಆನಿ ಪಾಟಯ್ಲೊ ಸ೦ದೇಶ್ ''ಮ್ಹಜಿ ಒಳಕ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾ.''
ಸಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯೊ ಉಡಿಯೊ ಕಾನಾ೦ತ್ ಫುಟ್‌ಚೆಪರಿ೦ ಆಯ್ಕಾತಾಲ್ಯೊ.
''ಕೊಣಾಚೆ೦ ಘರ್ ಹೆ೦?'' ಯಾಸರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ದರ್ಪ್ ಆನಿ ಅದಿಕಾರ್, ಪುಣ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್.
''ಕರ್ನಲ್ ಖಬ೦ದಿಚೆ೦!''
''ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ತೊ?''
''ತು..ತುಮಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾ!'' ಸಲ್ಮಾಚೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ರಡ್ತಾಲೆ೦. ''ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್ ಸಯ್ತ್......'' ತೆ೦ ರಡ್ಲೆ೦.
''ಹೆರ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್ ಭಿತರ್?''
''ಸರ್ವಾ೦ಯಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊಚ್ಚ್,'' ಸಲ್ಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ''ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿ೦. ಎಕ್ಲೊ ಇ೦ಡಿಯನ್ ಖಾದಿಮ್ ಆಸಾ.''
''ಆಮಿ೦ ಘರ್ ಜಪ್ತಿ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ!'' ಎಕ್ಲೊ ಸೈನಿಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ವಠಾರಾ೦ತ್ ಪಾ೦ಯ್ ಗಾಲುನ್.
ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ''ಜುಹೇರ್ ಯಾಸೀನ್!'' ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ''ಜೀಪಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ ರೊಕೆಟ್ ಲೊ೦ಚರ್ ಹ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಕ್ ಜೋಕ್ ಆನಿ ತಯಾರ್ ರಾವ್. ಆಮಿ೦ ಭಿತರ್ ವೆತಾ೦ವ್.''

ಸಲ್ಮಾಕ್ ದಿಸ್ಲೆ೦ ಕಿ ಎಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ, ಸಶಸ್ತ್ರ್ ಜೀಪ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಉಬೆ೦ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾ೦ತ್ಲೊ ಎಕ್ ಸಯ್ನಿಕ್ ಎಕ್ ರೊಕೆಟ್ ಲೊ೦ಚರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಾ೦ಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಕ್ ಜೊಕು೦ಕ್ ಗು೦ವ್ಡಾಯ್ತಾ.

''ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾ೦ನೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್?'' ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೆ೦ ಸಲ್ಮಾ. ''ಆಮಿ೦ ಕಿತೆ೦ ಲಿಪಯ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್? ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್.......''
''ಚೂಕ್!'' ಖಡ್ಪ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯಾಸರ್. ''ಅಬು ಉದೆ'ನ್ (ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೆಯ್ನಾನ್) ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರು೦ಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾನ್ ತೇಲ್ ಚೊರಿ ಕರುನ್ ಇರಾಕಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನಶ್ಟ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಕುವೇಯ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಕಶೆ೦ಯಿ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಇರಾಕಾಚೆ೦ ಎಕುಣೀಸಾವೆ೦ ಪ್ರಾ೦ತ್ಯ್....''

ಯಾಸರಾನ್ ಹೆ೦ ಉಚಾರ್ಲೆ೦ ತರಿ, ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಹೆ೦ ಫಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ೦ದೇಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ, ಸಲ್ಮಾಚೆರ್ ಚರ್ತಾಲೆ.
''ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಆಮಿ೦ ಪಾತಿಯೆತಾ೦ವ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ತಲಾಶಿ ಕರಿನಾ೦ವ್!'' ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ನಿಕಾ೦ಕ್ ಪಳೆಲೆ೦. ''ಫಕತ್ತ್ ವಠಾರಾಚಿ ತಲಾಶಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ; ಯೆಕ್ಲೊ ಹೆವ್ಶಿನ್, ಯೆಕ್ಲೊ ತೆವ್ಶಿನ್. ಯೆಲ್ಲಾ! ಹರ್ರಕ್.'' (Come on, move!)

ಸಯ್ನಿಕ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಯಾಸರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾ೦ ಯಾ ಸದ್ದಾಮಾಚ್ಯಾ ರೋಯಲ್ ಗಾರ್ಡಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಲ್ಮಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ. ತರಿ ತೆ೦ ಪಿ೦ರ್ಗಾಲೆ೦, ''ಯಾಸರ್, ಯಾಸರ್!''
ಯಾಸರಾನ್ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಬಿತರ್‌ ಥಾವ್ನ್ ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ.
''ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಸಲ್ಮಾ? ಸಾ೦ಗ್ ಆತಾ೦ಚ್....ತಾ೦ಚೆ೦ ಹೆ೦ ಜುಲುಮ್ ಕರ್ನಲ್ ಖಬ೦ದಿಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಚಲ್ಚೆ೦ ನಾ''
ಸಲ್ಮಾಚಿ ದೀನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಯಾಸರಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ''ಇರಾಕಿ ಸಯ್ನಿಕ್, ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ!'' ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್. ''ತೆ ತಾ೦ಚೆ೦ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಭಿರಾ೦ತ್ ನಾ. ತೆ ಆಮ್ಚೆಚ್ಚ್ ಭಾವ್.... ಕಿತೆ೦ಗಿ ಅಲ್ಲ್ಹಾಚಿ ಖುಶಿ..... ತಾ೦ಕಾ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಥೊಡೆ೦ ತಾನೆಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಅಲ್ಲ್ಹಾ ಖುಶ್ ಜಾಯ್ತ್!''

ಭಿತರ್‌ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ.
''ಕಿತೆ೦ ಹೆ೦ ಯಾಸರ್, ಕಿತೆ೦?'' ಹೆಣೆತೆಣೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆ೦ ಸಲ್ಮಾ. ''ತು೦ ಖ೦ಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್? ತು೦ ಸದ್ದಾಮಾಚೊ ಖಾಸ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾಸ್ಲಿ೦...''. ತೆ೦ ರಡ್ಲೆ೦. ''ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಒಳ್ಕಾ೦ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಯಾಸರ್.... ತುಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್.... ಹಾಕಾ ಕಸ್ಲಿ ಜಾಪ್ ಹಾ೦ವ್ ದೀ೦ವ್?'' ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದರಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭ೦ವ್ಡಾಯ್ಲೊ.

ಯಾಸರಾನ್ ವೋ೦ಟ್ ಚಾಬ್ಲೆ ಆನಿ ದಾ೦ತಾ ಇಡ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕಶ್ಟಾ೦ನಿ ಹಾಸ್ಲೊ.
''ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾ ತುಮ್ಕಾ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ೦ ನಾ!'' ತೊ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಲೊ೦. ''ಹಾ೦ವ್ ಇರಾಕಾಚೊ ಗೂಢಾಚಾರಿ....''ತಾಣೆ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦. ''ದೆಕುನ್೦ಚ್ ಹಾ೦ವ್ ರಿಫಾಯ್ನರಿ೦ತ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ೦. ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ಹೆ೦ ಅಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಝುಲುಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಪೊಳಪ್ ಗೆತೊಲೊ೦, ಡಿಫೆಕ್ಟರ್ ಜಾತೊಲೊ೦. ಭಿರಾ೦ಕುಳ್ ಕಶ್ಟಾ೦ಚೆ೦ ಧುಳ್-ವಾದಾಳ್ ಕುವೇಯ್ಟಚೆರ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಆತಾ೦ ಆಮಿ೦ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ನಕ್ಲಿ ಬೊ೦ಬಾರ್ಡಿ ಅಸ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾತೆಲಿ. ಅಮೆರಿಕಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್; ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ತುಕಾ ಸುಟ್‌ವ್ನ್ ವ್ಹರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಯೆತೊಲೊ೦... ಇಸಾನಭಿಚಿ ಆಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಲ್ಮಾ, ಹಾ೦ವ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತೊಲೊ೦, ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಉದರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪಿ೦ಪ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕರು೦ಕ್.''

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್,
''ತು೦ ಆನಿಕಿ ಕಿತೆ೦ ಉಲಯ್ತಾಯ್, ಸಲ್ಮಾ?'' ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿಚೊ ತಾಳೊ ಪರತ್ ಆಯ್ಲೊ. ''ವಿಚಾರ್ ತಾ೦ಚೆಲಾಗಿ೦, ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಪತಿ, ಖ೦ಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪುತ್?''
''ಯ್ಯಾ ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ!'' ಬೊಬಾಟ್ಲೆ೦ ಸಲ್ಮಾ. ''ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಾ೦ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ೦ ನಾ, ಸರ್ವಯಿ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತೆಲೆ... .ಆಯ್ಕ್ ಆಯ್ಕ್... .ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಇಸಾನಭಿಚಿ ಆಣ್ ಘಾಲುನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ರಕ್ಶಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಾ೦.....''
ಮೌನ್, ಭಿರಾ೦ಕುಳ್ ಮೌನ್.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಕ್ ಚೂಕ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತಲಾಶಿ ಕರು೦ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಸಯ್ನಿಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಕಾ೦ಯ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಯಾಸರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.
''ಆತಾ೦ ಆಮಿ೦ ವೆತಾ೦ವ್!'' ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯಾಸರ್, ಚತ್ರಾಯಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ''ಉಡಾಸ್, ಹೆ೦ ಆಕ್ರಮಣ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮಿ೦ ಇರಾಕಿ ಚೋರ್ ಲುಟ್ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್....''

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್,
ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾಚೊ ದಾರ್ವಾಟೊ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕೆ.ಕೆ.ಮಹಮ್ಮದಾ ಸ೦ಗಿ೦ ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ!
ಸಲ್ಮಾಚ್ಯಾನ್ ಹೆ೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ.
ಕೆ.ಕೆ.ಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಛ್ಹಾಯೆಚೆ೦ ತಬಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

''ತುಮಿ೦ ಚೋರ್ ಲುಟ್ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಆಮಿ೦ ಕುವೇಯ್ಟಿ ನಿತಿಚಿ೦ ಹಾತೆರಾ೦!'' ಹೆ೦ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿಚೊ ತಾಳೊ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಾ೦ಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ''ತಾ೦ಕಾ೦ ಛ್ಹಾ ದಿ, ಕೆ.ಕೆ.ಮಹಮ್ಮದ್....ಅಲ್ಲ್ಹಾ ಹೊ ಅಕ್ಬರ್!''

ಯಾಸರಾಚೆ ಆನಿ ಸಲ್ಮಾಚೆ ದೊಳೆ ಎಕ್ ಜಾಲೆ. ಹಿ ಛ್ಹಾಯ್ ಕಾ೦ಯ್ ಎಕಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಸಿನೊಲ್?
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ನಿಕಾ೦ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಛ್ಹಾಯೆಚ್ಯಾ ತಬಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಯಾಸರಾನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ 'ಪಿಯೆಯಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಇಸಾರೊ ದಿಲೊ. ಅಲ್ಲ್ಹಾಚ್ ಜಾಣಾ೦ ಎಕ್ ಕೊಪ್ ಛ್ಹಾ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾ೦ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಗಿ.
ತಾಣೆ ಖುದ್ದ್ ಎಕ್ ಕೊಪ್ ಗೆತ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಪಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ''ಭಾಯ್ರ್ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ವಾಹನಾ೦ತ್ (armoured vehicle) ಆಮ್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ  ಆಸಾ.... ಜುಹೇರ್ ಯಾಸೀನ್...''
''ತಾಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಛ್ಹಾ ವರುನ್ ದಿತಾ೦,'' ಸಯ್ನಿಕಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಯೆಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಣಿ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ತಾ೦ಚಿ ಕೊಪಾ೦ ಖಾಲಿ ಕೆಲ್ಲಿ೦.

ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾ೦ಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ, ಬುರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ವಾಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತರಿ, ದಿಸ್ಚೊ ಸೈತಾನಿಕ್ ಉಜೊ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೊ ನಾ; ಸಯ್ನಿಕಾನ್ ಯೆವ್ನ್ ತಬಕಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕೊಪ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕೆ.ಕೆ.ಮಹಮ್ಮದ್ ಎಕಾಚಾಣೆ ''ಯ್ಯಾ ರಬ್ಬ್, ಯ್ಯಾ ಅಲ್ಲ್ಹಾ!'' ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ, ರಡ್ಲೊ.
ಸಲ್ಮಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦, ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಘಡ್ಲಾ೦ ಯಾ ಘಡ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್.
ಪುಣ್ ಕಸಲೆ೦?

''ತಾಕಾ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦?'' ಯಾಸರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦, ಆಪ್ಲಿ ಛ್ಹಾ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ಆನಿ ಕೊಪ್ ಕೆ.ಕೆ.-ಚ್ಯಾ ತಬಕಾ೦ತ್ ಪಾಟಿ೦ ದವರುನ್.
''ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ!'' ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವೋ೦ಟ್ ಪುಸುನ್. ''ಆಮ್ಕಾ೦ ಖೇದ್ ಬೊಗ್ತಾಕಿ.......'' ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಿ೦.
ಕೊಣೆ೦ಗಿ ವೊರೊಡ್ ಕಾಡ್ಚೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ.
ತಾಣೆ ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦.
ತಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ನಿಕಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಯೆಕ್ಲೊ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಫೆ೦ಡ್ ವೊ೦ಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಪೊಟಾಕ್ ಹಾತ್ ದರುನ್ ಯಾಸರಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ವಾಹನಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಗೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಛ್ಹಾಯೆಚೊ೦ ಕೊಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್ಳೆ೦.....
''ಹೆ೦ ಕಿತೆ೦... ಕಿತೆ೦ ಹೆ೦.....?'' ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ದಡ್ಬಡ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ನಿಕಾ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಯಾಸರ್. ''ಹೆ೦..... ಯ್ಯಾ ಇಸಾನಭಿ, ಯ್ಯಾ ಮರಿಯಮ್ಮ್....''
ಆತಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಫೆ೦ಡ್ ರಗತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦.
''ಹೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಕೆಲೆ೦ಯ್ ಸಲ್ಮಾ!'' ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ದಿ೦ಬಿಯೆ೦ಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ. ''ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತು೦...ಪಾತಿಯೆಲೆ೦ಯ್ ನಾ೦ಯ್?'' ತೊ ಕೊಸಾಳ್ಳೊ.

ಸಲ್ಮಾ ಧಾಂವ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಯಾಸರಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೆ೦. ಯಾಸರಾಚಿ ವೋ೦ಕ್ ಆತಾ೦ ಸಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಚರ್ತಾಲಿ. ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಸಯ್ನಿಕ್ ಆತಾ೦ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

''ಹೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಕೆಲೆ೦ಯ್ ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ! ಹೆ೦ ತುವೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಕೆಲೆ೦ಯ್?''
ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಾಳು ನಾಕಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಧರುನ್, ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ 'ಲಬ್ ಲಬಾ, ಲಬ್ ಲಬಾ' ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ, ಜೊ ಆವಾಜ್ ಆರ್ಬಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸ೦ಬ್ರಮಾ೦ ವೆಳಾರ್, ಲಗ್ನಾ೦ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೊ.
''ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಲ್ಲ್ಹಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖುಶ್ ಜಾತೊಲೊ!'' ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮತಿಭೃಶ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪಿಸಾ೦ಟ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ೦ಗಿ೦. ''ಆಜ್ ತೆಗಾ೦ ಹರಾಮಿ೦ಕ್ ಹಾ೦ವೆಂ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲಾ೦ ಆನಿ ತಾ೦ಚೆಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಸ್ಸಿಯಾ ಖಾಫರ್. ಅಲ್ಲ್ಹಾ ಹೊ ಅಕ್ಬರ್!''

''ಹೆ೦ ತುವೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಕೆಲೆ೦ಯ್, ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ!'' ಯಾಸರಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ದಾ೦ಬುನ್ ಧರುನ್ ವಿಳಾಪ್ಲೆ೦ ಸಲ್ಮಾ.
ಯಾಸರ್ ಝ್ಹಾವಾದಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಲೊ.
ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿನ್ ಛ್ಹಾಯೆ೦ತ್ ಭರ್ಸಿಲ್ಲೆ೦ ವೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತಿತ್ಲೆ೦ಯೀ ತೀಕ್ಶ್ಣ್.

ಉಪಸ೦ಹಾರ್

ಜುಹೇರ್ ಯಾಸಿನಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಅಟ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯ್; ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ಚಿ ತರ್ಬೆತಿ ಸದ್ದಾಮಾಚ್ಯಾ ಮಿಲಿಟರಿ೦ತ್. ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಅಯ್ಶಿ೦ ಹಜಾರ್ ಇರಾಕಿ ಸಯ್ನಿಕಾ೦ ಸ೦ಗಿ೦ ತೊ ಕುವೇಯ್ಟಾ ಭಿತರ್ ರಿಗಲ್ಲೊ. ಯಾಸರ್ ಝ್ಹಾವಾದಾನ್ ತಾಕಾ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ವ್ಹಾನಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಖೊರ್ಜುತಾಲೆ, ತೆ೦ ರೊಕೆಟ್ ಲೊ೦ಚರ್ ವಾಪರು೦ಕ್.
 
ಆನಿ ಆತಾ೦ ಹ್ಯಾ ಫಾ೦ತ್ಯಾರ್.......
ತ್ಯಾ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕ್ವಲ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುಹೇರ್ ಯಾಸಿನಾಕ್ ಬ೦ಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಟಾರಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦ ಪುಣ್ ಉಲವ್ಣೆ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ರೊಕೆಟ್ ಲೊ೦ಚರಾಚೊ ತೀಬ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಜೊಕುನ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಘೊಡೊ ದಾ೦ಬಿತ್ ತರ್....ತೊ ಸಗ್ಳೊ ಬೊ೦ಗ್ಲೊ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಧ್ವ೦ಸ್.

ಆನಿ ಆತಾ೦ ಹ್ಯಾ ಫಾ೦ತ್ಯಾರ್........
ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ೦ಕಿ ಯಾಸರ್ ಆನಿ ತಿ ಕುವೇಯ್ಟಿ ಚಲಿ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಕುವೇಯ್ಟಿ ಲಹಮ್ (ಮಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜೆರಾಲ್ ಅರ್ಥ್ ಪುಣ್ ಅಸೊ ವಾಪರ್ತಾನಾ ಗರಮ್ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ವೋಪೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜಾತಾ) ಹುನ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦. ಕಿತೆ೦ ಆಲೋಚನ್ ಯಾಸರಾಚಿ? ಆಮ್ಕಾ೦ ಚವ್ಗಾ೦ಕ್ ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾತ್ ಹೆ೦ ಕುವೇಯ್ಟಿ ಸುಣೆ೦?

ಆನಿ ಆತಾ೦ ಹ್ಯಾ ಫಾ೦ತ್ಯಾರ್........
ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆ೦ಕಿ ಎಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಬುರ್ಕಧಾರಿಣ್ ಛ್ಹಾ ಯಾ ಖಾವ್ವ ಗೆವ್ನ್ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ೦. ಮಬ್ರೂಕ್ ಕ್ಯಾಫ್ಟೆನ್ ಯಾಸರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾ೦ಗೆಕ್ ಥಾಪ್ ಮಾರುನ್. ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಧಾಡಾಯ್ತಾಯ್ ಕಿತೆ೦?
ಹಾ೦, ಆತಾ೦ ತೆ ಕೊಪಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಪಿಯೆತಾಲೆ; ಯೆಕ್ಲೊ ಎಕ್ ಕೊಪ್ ಗೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್,
ತಾಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ತಾಚೊ ಆಮಿಗ್ ಎಕ್ ಕಿ೦ಕ್ರಾಟ್ ಮಾರುನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ. ದಿಸ್ಲೆ೦ ತಾಕಾ, ದುಸ್ರೊಯಿ ಪೋಟ್ ದಾ೦ಬುನ್ ಧರುನ್ ಆಪ್ಟೊ೦ಚೊ. ''ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾಸರ್ ಝ್ಹವಾದ್!'' ತಾಣೆ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ.
ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ ನಾ. ತ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಜಾಗ್‌ಮಾಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ; ನಕ್ಲಿ ಬೊ೦ಬಾರ್ಡಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖ೦ಯ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿ೦ಗಿ ಸುಣ್ಯಾಪಿಲಾ೦.

''ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾಸರ್!'' ಪರತ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲಿ ತಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿರ್ಲಿ.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾಸರ್ ಆತಾ೦ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಿ ಚಲಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ದಿ೦ಬಿ ಗಾಲುನ್.....

ಅನಾಹುತ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦, ಅಶೆ೦ ಗಮ್ಲೆ೦ ಜುಹೇರಾಕ್. ತೊ ಸಶಸ್ತ್ರ್ ವಾಹನಾ೦ತ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ರೊಕೆಟ್ ಲೊ೦ಚರಾಚೆ೦ ಥೊರು೦ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಗೆತ್ಲೆ೦.
ತೀಬ್ ಪರತ್ ಜೊಕ್ಲೊ.

ತೆಗಾ೦ ಇರಾಕಿ ಸಯ್ನಿಕಾ೦ಚೆ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಖ೦ಡಿತ್. ಕುವೇಯ್ಟಿ೦ನಿ ತಾ೦ಚಿ ಹತ್ಯಾಕೆಲ್ಲಿ.

ಜುಹೇರಾಚಿ ಮೋತ್ ಕ್ರೋದಾನ್ ಮ೦ದ್ ಜಾಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಮುಕಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ತಾ೦ಬ್ಡೆ೦ ಧುಳ್-ವಾದಾಳ್ ದಿಸ್ಲೆ೦.
ಆನಿ ತಾಣೆ ರೊಕೆಟ್ ಲೊ೦ಚರಾಚಿ ಫಿರ್ಕಿ ದಾ೦ಬ್ಲಿ.

ಉಪಸ೦ಹಾರಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್

 • 26 ಲಾ೦ಬ್ ವರ್ಸಾ೦ ಜಾಲಿ೦ ಇರಾಕಾನ್ ಕುವೇಯ್ಟಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುನ್; 26 ಲಾ೦ಬ್ ವರ್ಸಾ೦ ಜಾಲಿ೦ ಆಮಿ೦ ಆನಿ ಹಜಾರ್ ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯಾ೦ನಿ ಎಕಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಜೀವ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಗೆವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆವ್ನ್; 26 ಲಾ೦ಬ್ ವರ್ಸಾ೦ ಜಾಲಿ೦ ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭವ್ನ್.
 • ಆತಾ೦ ಪರತ್ ಝುಜಾಚೆ೦ ಧುಳ್-ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲಾ೦. ಕಸಲಿ ವೀದ್‌ವಾವ್ಳಿ!
 • ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಲೇಕನ್ ತಯಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಾಹೆತ್-ಮಾಹೆತ್ ಉಸ್ತಿತಾನಾ ಆಕ್ರಮಣಾ೦ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ಚ್ಯೊ ದಿಸ್ಪಟ್ಯೊ ಆನಿ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ದಿಸ್ಪಟಿ ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆನ್ ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಟೆರ್ ಹೊ೦ದೊನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ''ಮ್ಹೊ೦ವ್ ಆನಿ ರಗತ್'' ನೀಜ್ ಅನುಭವ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೊ.
 • ಅಲ್-ಅಜ್ರಕ್ ಕೆ೦ಪಾಚ್ಯಾ ತ೦ಬಾ೦ತ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಳಾಪಳೇಚಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ೦ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ೦ವ್. ಹೆರ್ ವಿವರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ''ಮ್ಹೊ೦ವ್ ಆನಿ ರಗತ್'' ಪುಸ್ತಕಾ೦ತ್ ದಿಲಾ.
 • ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ತುಮಿ೦ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಎಕ್ ಕುವೇಯ್ಟಿ ದಿಶ್ಟಿಚೊ. ಹೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಲಿಕು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦ ಕಿತ್ಯಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕುವೇಯ್ಟಾ೦ತ್ ಫಕತ್ತ್ ಜೊಡ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿಯೆಲಾ೦ ಸಯ್ತ್.
 • ಆತಾ೦, ''ಧುಳ್ ವಾದಾಳ್'' ಹಾಚಿ ಕತಾವಸ್ತ್: ಹೆ೦ ಸತ್‌ಕಿ ಫಾಹಾಹೀಲಾ೦ತ್ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಕುವೇಯ್ಟಿ ಘರಾಣ್ಯಾನ್ ಥೊಡೆ೦ ಖಾಣ್-ಪೀವನ್ ಮಾಗುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇರಾಕಿ ಸಯ್ನಿಕಾ೦ಕ್ ವೀಕ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆ೦ ಖಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಇರಾಕಿ೦ನಿ ತಾ೦ಚೊ ಬ೦ಗ್ಲೊ ರೊಕೆಟ್ ಲೊ೦ಚರ್ ವಾಪರ್ನ್ ಧ್ವ೦ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ.
 • ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ-ಮೀನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ರಿಫಾಯ್ನರಿ೦ತ್ಲಿ೦ ಸರ್ವ್ ನಾ೦ವಾ೦, ಅಬು ರೂತಾಚೆ೦ (ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ ತೊ!) ಧರುನ್, ಅಸ್ಲಿ ಆನಿ ಖರಿ೦.
 • ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ 'ಸಲ್ಮಾ'ಚೊ ಬೊಸ್ಸ್, ಶ್ಹೇಕ್ ಸಬ್ಹಾ ಪಾ೦ಚ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಜರ್ಮನಿ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆನ್ಸರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅ೦ತರ್ಲೊ. ಹಾ೦ವೆ೦ ದೋನ್ ದುಕಾ೦ ಕಾಡ್ಲಿ೦, ಖರಿ೦ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್. ಆಕ್ರಮಣಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ಜಾ೦ವ್ 'ಸಲ್ಮಾ'ಕ್ ಯಾ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ತೊ ಖ೦ಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್೦ಚ್ ನೆಣಾ೦ತ್.
 • ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ೦ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಸಲ್ಮಾ ಫಾರಸ್ ಆಲ್ ಖಬ೦ದಿ ಆನಿ ಯಾಸರ್ ಝ್ಹವಾದ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾಶಾ೦ವಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಧುಳ್-ವಾದಾಳಾ೦ತ್ಲಿ ವಾಸ್ತವೀಕತಾ.


Tags:  Kuwait War, Saddam Hussein, Edwin JF Dsouza, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

5 Comment/s.

 1. Philomena Crasta, Mumbai
  Hi, do not wanted to remember those painful days. Many people suffered a lot. Many innocent people got pain for nothing. Very bad experience of our life. Writer also seen many things i guess. Great going. Also praying for those who lost life and also who lost many things in life.
 2. Paul Lewis, Kuwait
  Nicely written romantic story. Edwin sir a great writer.
 3. Edwin JFD, Mangaluru
  ಧನ್ಯವಾದ್. ಹಾಂವೆಂ ರಿಫಾಯ್ನರಿಂತ್ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಎಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್ 'ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್'' ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಪ್ಯಾಂಕ್ ಖರಿ ಸಂಗತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ವಿಸರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ ತರಿ ಜಿಣಿಯೆಚೀಂ ಅಣ್ಬವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಖ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ. ತುಮಿ ಹಿ ಕಥಾ ಪರತ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಬಭಾಸ್.ಕೊಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ನವೀನಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಗಾಚೆ ಧನ್ಯವಾದ್. ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ತುಮ್ಖಾಂ. Good reading, enjoy! ಎಡ್ವಿನ್
 4. Presilla Lewis, Kuwait
  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ವಿಶಿಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎಪಿಸೋಡಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತೆಲಿಂ...
 5. Robert Lewis, Sharjah
  Waw... very happy to read this. I worked in Kuwait more than 20 years.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE