+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

1  -  ಭಲಾಯ್ಕಿ (ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರಾಂಚಿ, ಬಗಾರ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ)

 
ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಅನಿ ತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಭಂವಾರಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಮೆಕ್ಳೆ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ಬಾಂಧ್ ಅಸಾ. ಘಡಿತಾಂ ತಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಬರಿಂ ಯಾ ವಾಯ್ಟ್, ಸುಖಾಚಿ ಯಾ ದುಕಾಚಿಂ, ಪಳೆಯಿಲ್ಲಿಂ ಯಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಳಿತ್ ಅಸೊನ್ ಯಾ ನಾಸ್ತಾಂ, ಗರ್ಜ್ ಅಸೊನ್ ಯಾ ನಾಸ್ತಾಂ, ಸುರ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತೆ ಅಸ್ತಾತ್. ಫರಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ - ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್! ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಾವ್ಯಾಕ್! ಪುಣ್, ಹಾಂಗಾ ಕುಶಿ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಜಾಂವ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಕಸಲೊಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

'ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯೆ ಸೊಧ್ನೆರ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಲೇಖಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸತ್/ಲಿಸಾಂವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ.

ಡಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಬಾವ್ ಶಾಲಿ ಮುಖೆಲಿ, ಸಂಘಟಕ್ ಆನಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಗಾತ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಝಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ ಅನಿ ಅಂಕಣಾ ವಯ್ರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಾ.

ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಬರಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಗ್ ದರ್ಶನ್ ಆಮಿ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸಾ ವ editor@maibhaas.com - ಹಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡಾ...

 

ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ಘಡಿತ್. ಸಕಾಳಿಂಚೆ ಸದಾಂಚೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮುಕಾರ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂಚೊ ಏಕ್ ಲೊಕಾ ಜಮೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೂಟ್  ಅನಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅನಿ ಲಾಂಬ್ ಬರ್ಮುಡಾ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸರ್ವ್ ಸದಾಂ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಚ್. ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಂ ಲೊಕಾ ಜಮೊ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಅಸ್ತೆಲೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಜಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಘುಸ್ಲೊಂ ಅನಿ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಎಕ್ಲಿ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊಣೆಂಗೀ ಪುಸ್ಪುಸೊಂಚೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ 'Death..!!!' ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೆಂ ಸೈರನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಲೋಕಾ ಖೆಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಮನಾನ್ ಫುಡೆಂ ಚಲ್ಲೊಂ.

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಚಲ್ತಾನಾ ವಳ್ಕಿಚಾ ಎಕಾ ದೊಗಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆದ್ಲಾ ದಿಸಾಚಾ ಘಡಿತಾಚೊ ವಿವರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೊ. ಮರಣ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಗಾಂವಾನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಾಚಿ. ಪ್ರಾಯ್ 32 ವರ್ಸಾಂ.
ಥೊಡ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಬಾಯ್ ಶಹರಾಚಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆಬೆಲ್ ಅಲಿಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. 34 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಕಾಜಾರಿ ದಾದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಬಾಳಾಂಕ್ ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗಾಕ್ ಅನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಧಫ್ತರಾಕ್ ಸೋಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಮದ್ಘಾತ್ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ತೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಲ್ಯಾ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾನಿಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಚಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ತ್ಯಾ ಕಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಆಡ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. 'ಡ್ರೈವಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್. ಏಶ್ಯನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮರಣ್!'.
- ಹೆ ದೋನ್ ಧಾಕ್ಲೆ ಮ್ಹಜಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ಲೆ. ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಸಮಾನ್ ಘಡಿತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಅಸಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ತಾನಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಅಜ್ಯಾಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಹಾಡಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಲಿಸಾಂವಾವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಾಂನಿ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್ಣಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆ, ವೊಕ್ತಾಂವಿಣೆಂ ಜಿಣೆಂ ಸಾಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಂತಿನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಸಾಮನ್ಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಲಾಂ. ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ 'ಅಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಿನಾ' ಯಾ 'ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೇನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ದೀನಾ. ಜರ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ದೋನ್ ಉಪದೇಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ 'ಅಪ್ಣಾಕ್ ವೇಳ್ ನಾ', 'ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಪಾಟಿ ಜಾವಾಬ್ಯೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಚಾರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್, ದೋನ್ ಒಪರೇಶನಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಯಾ 'ಸಾಕರ್ ಅಪ್ಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ - ಮೀಟ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ' ಮ್ಹಣ್  ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಚೀಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಫುಗ್‍ಲ್ಲೆ ಕುಲೆ ಅನಿ ಮುಕಾರ್ ದೆವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಘೇವ್ನ್ ವಾಕಿಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮಾತ್ ಬಿರ್ಮತೆಚೆಂ!

ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ರಿತಿನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನೀಬ್. ವೇಳ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಅಸಾ. ಪುಣ್ ಉಬ್ಗೊಣ್, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರ್ಪಣ್ ಅನಿ ಅಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 'ಪೊಟ್ಟು' ಧೈರ್ ಅಸಲೆಂ ನೀಬ್ ದೀಶೆಂ ಕರ್ತಾ. JUNK FOODಚೆಂ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂನಿ ಹೆಂ ನೀಬ್ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂಯ್ ಅಸಾ! ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಚಾ ಜಿವಿತಾ ಶೈಲೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಅಸಾ, ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಅಸಾ, ಶೋಪಿಂಗ್, ಪಾರ್ಟ್ಯೊ, ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಅಸಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಫ್ತರಾ ಕಾಮಾ ಭಾಯ್ರ್! ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ತಪಾಸ್ಣಿ, ಇಲ್ಲೆಂ ಯೋಗ, ಇಲ್ಲೆಂ ವ್ಯಾಯಾಮ್ ಅನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಖಾಣಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ ಧಪ್ತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಟೆನ್ಶನ್...  ಅತಾಂ ಸಾಂಗಾ ಕೋಣ್ ಚುಕಿದಾರ್..?

ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್ ವ್ಹಡ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಅಸಾ. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಅನಿ ತಾಚೆ ಭೆಟ್ ಜಾತಾ. ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾಂತ್ ಉದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಟಾವಳೆಂನಿ ವ್ಯಸ್ತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಿರಂತರ್ ಫೊನಾಂ, ಪಯ್ಣಾಂ, ಜಮತ್ಯೊ ತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ಭಾಗ್ ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಹೆಂ ಮನಾಂತ್ ಧರುನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಥೊಡಿ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಹರ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಾಕ್ ಅತೀ ಗರ್ಜ್ ಅನಿ ತಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಯಮ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡೊಂಕ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ರುಂದಾಯಿಲ್ಲೆ! ದುರ್ಭಾಗ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತಾಟ್ ಮಹಿನೆ ತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಿ ನಾ.

ಅತಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೊ ಉದ್ಯಮಿ ಎಕಾ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಜಮಾತೆವೆಳಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಜಾಯ್ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ, ಅಖ್ರೇಕ್ 'ಏಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ, ಏಕ್ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಜಾಲಿ ಅತಾಂ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ವಿರಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅನಿ ರಾತಿಂಚಿ ನೀದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಂವೆಂ ತೆ ದೀಸ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಇತ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತೆ ನಾತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ...' ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ. ಉಲವ್ನ್ ಅಖೇರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದುಖಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ. ದಿಸಾಚೆ ತೀನ್ ಘಂಟೆ ವಿರಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ರಾತಿಂ ಘರಾಂ ಉದ್ಯಮಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಗಟ್ಟ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರೀ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಗಿರಾವಾಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ತೊ ವಿಸ್ರಾಲೊ ನಾ!

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್, ಓರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಖಣಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್, ಬದ್ಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಶೈಲಿ, ಚಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಂಚಾ ಉಪಯೋಗಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ರಿತಿಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್ತಾಚ್. ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜೊಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಣೆವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಪಿಡಾ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ.ಅನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಡಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಭೋವ್ಶಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಿಶಿಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಘಡ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಪಿಡಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೈರ್. ಹೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಣೆಚಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಗಜಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರಾಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಅಪುಣ್ ಅತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ದೆಕುನ್ ಚತ್ರಾಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಚಡಾವತ್ ಹೆಂ ಫುಡೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ ಸತ್.

ಪಿಡಾ ಅಸೊಂ ಯಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂ ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಣೆಚಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಿಡಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಉಬಾರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ವರ್ಸಾಂ ಸುಶೆಗಾನ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಯ್ತ್. ಜೀಣ್ ಭರ್ ವೊಕ್ತಾಂ ಘೇವ್ನ್ ಚಲ್ಯ್ಚಾಕ್, ಮಹಿನೆ ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ ನಿದ್ಚ್ಯಾಕ್, ವಿಕೃತ್ ಕೂಡ್ ಘೇವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಾ ನಕ್ಲಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್, ಅನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಡಿಂತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅಣ್ವ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ತ್ ಮರ್ಣಾಂಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮತಿಚಿ ಸಮಾಧಾನ್, ಆಂತರಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಕುಡಿಚಿ ದೃಢತಾ ಚಡವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. 

Tags:  Dayan Dsouza, Mukamar, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

17 Comment/s.

 1. Wilson D'Souza, mortgage.wilson@gmail.com
  Hi Dayan Good article and this is todays reality , in my opinion its not the childern fault. Every parent should take ownership of this problem.Thank you very much for taking time to write this and God Bless you. Sincerely Wilson
 2. Clifford Pinto , Mangalore
  Very true! Excellent article and good learning! This is what happens when one is not practical.
 3. Diana, Dubai
  Very Nice Article.
 4. Vivian Fernandes, Dubai
  ಅನ್ಯೆಕ್ ಬಿಗ್ರಿಸಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ದಿಸೊಂನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬಿಯೆ.ಡಯಾನ್ ಅತೀ ಉತ್ತಮ್ ಲೇಕನ್. ಸಾರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ ಪಾವೊಂದಿ ಸ್ಪೆಶಾಲಿ ಗಲ್ಫಾಚಾ.
 5. Glany Fernandes, Mangalroe/Dubai
  ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮೊಗಾಳ್ ಡಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ರಕೊನ್ ಅಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮನದಟ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಕನ್ನಡಚಿ ಗಾದ್ "ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ" ಹೆಂ ಅದ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಸಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಖಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಂತಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಮಿಂ ವಿಸ್ರತಾಂವ್.
 6. Melwin Kalakul, Dubai/allipade
  ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಾ ಜೀವನ. ... ಅಕ್ರೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಯಥೆ ಜಾತಾ ,ಮಾಗಿರ್ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ದೊ...ಡಯಾನ್ ಸರ್ "ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ಣೆರ್ " ಲೇಖನ್ ಖೂಬ್ ಆವಾಡ್ಲೆಂ....
 7. Vivian, Dubai
  ಅಮ್ಕಾಂ ಪುಂಜಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮೆಳಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಅಂಗಲಾಪ್ ಚಡ್. ಬೋವ್ ಅಫುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೆಖನ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಒಪಿಸಾಂನಿ ಹ್ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ೫೦ ಉಪ್ರಾತಿಂ ಮನ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ಯಾಂತ್ ತ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಳ್ನಾ ಥರ್ ಅನೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೊ?
 8. Vincy Pinto, Angelore
  ಡಯಾನಾನ್ ಬರಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ ನ್ಹಂಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪರ್ಗಾವಿ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಹೊರ್ಬೊಸಾಚಿ ಜಿಣಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ? ಮಾತಿ ಖಾಂವ್ಚಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್..ನಿಮಾಣೆ ಗಾಂವ್ಚಿ ಮಾತಿಚ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.
 9. Arthur G Aranha, aranhaag@yahoo.com
  Dear Dayan, Your flair for writing in Konkani is well known. This article on self health based on daily happenings is very meaningful and helpful. Keep it up !
 10. Walter Lasrado, Mumbai 400095
  Very good article. Eye opener.
 11. Austin Prabhu, Chicago
  ಮೊಗಾಳ್ ಡಯಾನ್, ಬರಯ್ತ್ ರಾವ್. ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಯ್ತ್ ಆಶೇತಾಂ.
 12. Ronald Monteiro, Bondel/Canada
  ಡಯಾನ್ ಹೆ೦ ತುಜೆ೦ ಬೋವ್ ಬೊರೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ಸಾಗ್ವಳೆಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ದಪ್ತರಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಉಣೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ಮನಿಸ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ೦ತ್ ಅಸ್ತಾಲೆ. ವಾಹನಾ ಉಣಿ ಆಸ್ಲಿ೦. ಲೋಕ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆತಾ೦ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ಏಕ್ ವಾಹನ್ ಅಸಾಚ್. ಚಲ್ಚೆ೦ ಉಣೆ೦ ಜಾಲಾ೦. ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಚಿ೦ತಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಹ್ಯಾ ಅ೦ಕಣಾಚೆರ್ ಪಿ೦ತ್ರಾಯ್ಲಾಯ್. ತುಕಾ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾವೊ.
 13. Gerry D'Mello, Bendur / Canada
  ಡಯಾನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಮುಕಾಮಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ತಿಂತೆರಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ "ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್" ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಂಕ್ದೊ ವಾಚುನ್ ಸಂತೊಸ್ಲೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಕಾರಾನಿಂ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಯಶ್ ಆಶೆತಾಂ!
 14. CLARENCE PINTO, muscat
  ಡಯಾನ್ ಡಿ ಸೊಜಾಚೆಂ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಡಯಾನ್ ಏಕ್ಲೊ ಬರೊ ಉಲವ್ಪಿ ಆನಿಂ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಾನಿಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಾತ್ರ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.
 15. Sannu Niddodi, Dubai
  "ಪಿಡಾ ಅಸೊಂ ಯಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂ ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಣೆಚಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ" ಏಕ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾನಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್......
 16. Shanthi Lewis, Vamanjoor
  Ho... Dayan Dattu is back! I really surprised to read his article. Well written. Great.
 17. Marcel Pinto, Moodubelle
  ಹಾಂವ್ ಡಯಾನಾಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನಿ. ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಡಯಾನ್, ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ ನಾಕಾ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE