+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

6  -  ಪಾಸ್ಖಾಂಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

''ಡೊಕ್ಟರ್...''

ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ. ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ, 'ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಂಚಯ್' ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಝಳ್ಕಾತಾಲೆಂ.

ಪುಣ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ? ಪಿಡೆಸ್ತಾಚೆಂ ಲಿವರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ; ತೊ ರಗತ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೊ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ತೊ; ವಿಶೇಸ್ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತ್ಯೆ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ರಗತ್ ದೀವ್ನ್ ತಾತ್ಕಾಲಾಕ್ ತಾಕಾ ಬರೊ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್... ತಾಣೆ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಮಾತ್ರ್!

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಥಾಪುಡ್ಲೆಂ. ''ತುಕಾ ಬರೊ ಕರ್ತಾಂ; ಭಿಯೆನಾಕಾ'' ಧೈರಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ.

ಪಿಡೆಸ್ತಾಚೊ ಪುತ್ನ್ಯೊ ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಾಂಗಾತಿ. ಹಾಯ್‍ಸ್ಕೂಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 'ಕೋರ್ಸ್' ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಲ್ಲಿನ್೦ಚ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ತಶೆಂ ಅತಾಂ ದಾಕ್ತೆರ್, ಐವನ್ ವಾವುರ್ಚಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ 'ಎಡ್ಮಿಟ್' ಕೆಲ್ಲೊ.

ಗಿಮಾಳೆ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಿಕ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಭೆಟ್ ಸದಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಚಾ ಬಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೆ ಕೊಣೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಐವನಾ ಸಂಗಿಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್‍ಯೀ ಜಿವಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಳ್ಯಾಚಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಆಡೂಕ್ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಖಂತ್ ದೀಲಾಗ್ಲಿ. 

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ರಗತ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಖಂಚಿಂಚ್ ವಕ್ತಾಂ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲಿಂ. ''ಡೊಕ್ಟರ್...'' ಬಿರ್ಮೊತೆನ್ ಭರ್‍'ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚ್ಯೆ ವಿನಂತೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೋನ್೦ಚ್ ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿ ರಗತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಐವನಾನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಪುತ್ನ್ಯಾಚೆಂ ರಗತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾನಾ ತೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂಬ್ಡೊ ವಸ್ತ್ರಾಕುಡ್ಕೊ ಗುಟ್ಲಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯೆ ಬೊತ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ರಗತ್ ಥೆಂಬೊ ಥೆಂಬೊಚ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವೊಂಕೊನ್ ವಚಾನಾಶೆಂ, ಫಾವೊತ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರಾನ್.

ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ರಗತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಣಿ ಜೀವ್‍ಕಳಾ ಝಳ್ಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊಣಾಚಾಗಿ ಅಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಮರಣ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಚಾ ಆಧಾರಾನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಂಚೊಂಕ್ ತೊ ಸಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ. 

''ಡೊಕ್ಟರ್.....''

ಪುಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್? ಮೊರ್ನಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಕೋಣ್ ಸಕಾತ್? ತಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ತಾಂಕಾತ್? ಭರ್ವಸೊ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ; ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್!

ಪಾಸ್ಖಾಂಚ್ಯೆ ಪರ್ಬೆಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್. ಸಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಚ್ಯೆ ಲಾಂಬ್ ಪುಣ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಸೆರೆಮನಿಕ್ ಲೋಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಎಕಾ-ದೊಗಾಂ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಾ ತರಿ, ಹೆರ್ ಚಡಾವತ್ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಪುಣ್ ನರ್ಸಾನ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಹಾತಾಚ್ಯೆ ಶಿರೆಕ್ ಸುವ್ಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಗಡ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂಚ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೊ ತೀನಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಆತಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತರಿ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ನಿರಾಶಾ, ಆಶೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ನಿಶೆತಾಲಿ.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ದುಃಖಾಭರಿತ್ ಸೆರೆಮನಿ ತರಿ, ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ - 'ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಂ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್!'.

ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ ತ್ಯಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ. ಆಪ್ಲಿ ಪುನ್ಯಾರಹಿತ್ ಜಿಣಿ ನಿಯಾಳುನ್ ತ್ಯಾ ಬೊರೊ ಚೊರಾಬರಿಂ ತಾಣೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ - ''ಸೊಮ್ಯಾ, ತುಜಾ ರಾಜಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್!!''

ಸಗ್ಳ್ಯೆ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿತ್ಲ್ಯೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ತಾಣೆ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಕಠಿಣ್ ಸುಕಿದಾಡ್ ಭೊಗ್ಲಿ ತಾಕಾ. ಎದೊಳ್ ತಾಕಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಗ್ರೇಸ್ತ್'ಕಾಯೆ ಮಧೆಂ ದೆವಾಚಿ ಸೆವಾಯೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವತ್ತಾಯೆಚಿ ನಹಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಕಾ. ದೆಕುನ್೦ಚ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್, ದೇವ್ ತಾಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕಾನ್ ಧಾಂಪುನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

ಆನಿಕಿ ತೊ 'ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ವಾರ್ಡಾಂತ್‍ಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿಯೀ ಆನಿ ಸುಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಜಾತಾನಾ ಹೆರಾಂಚಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ನರ್ಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಂವ್ಸರಾನ್ ಧಾಂವ್ಚಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. 'ಕೊಣಿ ಎಕ್ಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಪುಣಿಗೀ?' ತಾಣೆ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಭಾವ್ ಉಬ್ಜಾತಾನಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಂವ್ಸರಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಬ್ಳಿಂತ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಸುಟಯ್ತಾಲೆ,

ನವ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಸೊಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ, ಧಾ ವೊರಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ, ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿ ವೊರಾಂ ದೋನ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ದಿಸಾನಾ ಜಾಲೊ. ಸೊಧುನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕಾ ರುಕಾ ಪಂದಾ ರಗ್ತಾಚಾ ಕೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಮತಿಹೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸೊಪ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಬಾಂಧ್ತಾನಾ, ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಚಾಬಯಿಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ತಿ ತಾಚ್ಯೆ ಗೊಮ್ಟೆಲಾಗಿಂ ಪಡೊನ್ ಶಿರ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ರಗತ್ ಧಾರಾಳ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿ ಪುಣಿ ರಗ್ತಾಚಿ ಭೋವ್ ವತ್ತಾಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ರಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ; ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ ತಶೆಂ ಇಷ್ಟಾಚಾ ಬಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

''ತಾಕಾ ರಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್; ಕೊಣಿ ತುಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಆಸಾತ್‍ಗಿ?'' ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ನವ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ.

ನವೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಚ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯೆ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಲಾಗಿಂ, ಜಿಲ್ಲಿಲಾಗಿಂ, ದಾಕ್ತೆರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಜಿಲ್ಲಿನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚಾ ಮುಖಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್. ತಿಚಾ ಪತಿಕ್ ರಗತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕೊಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ನಾಟೆ, ಜಿಲ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಲೆಕ್ ಸೊಡುನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಿಕಾ ಸಂಬಂಧಿಕ್ ಉಣೆ. ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಉರ್‍'ಲ್ಲೆ ಭೋವ್ ಥೊಡೆ. ತೆಯೀ 'ಪಯ್ಸಾ-ಪಯ್ಸ್' ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಿಚಾ ಪತಿಚೊ ಘಾಯ್ ನಿತಳ್ ಕರುನ್ ಬೆಂಡೆಜ್ ಬಾಂಧ್ಲಿ. ಶಿರೆ ಥಾವ್ನ್ ರಗತ್ ಪಾಜರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ರಗ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ವಾಂಚ್ಚೊ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮತಿರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಹಾತಾಚ್ಯೆ ಶಿರೆಕ್ ಸುವಿ ಏಕ್ ತೊಪ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಗಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಬ್ಬರ್ ಟ್ಯೂಬಾ ಥಾವ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಸಿಸ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಖಾಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ದೋಗ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ. ಹೆಣೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಗತ್, ತೆಣೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಲುಗಾಟ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಸಿಸ್ಲೆಕ್ ಆಶೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಜಿಲ್ಲಿನ್. ತೆಂ ರಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊನಾ ತಿಕಾ. ತಾಂತ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್!

ಜಿಲ್ಲಿನ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಭೋವ್ ನಿತ್ರಾಣಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತೊ. ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಬಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಿಲ್ಲಿ ತಾಕಾ ಆನಿಕೀ ಪಳೆತಾಲಿ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಲ್ಲಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆಲಿ.

'ಮ್ಹಜಾ ಪತಿ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತಾಕಾಯೀ ರಗ್ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾಜಾಯ್' ಜಿಲ್ಲಿನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ತಿಣೆ ಪಳೆಲೆಂ. ತೊ ತಿಕಾ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾತ್-ಭಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ! ಜಿಲ್ಲಿನ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್ ವೆಚಾ ತ್ಯೆ ರಗ್ತಾಚ್ಯೆ ಸಿಸ್ಲೆಕ್ ವ್ಹಡ್ಯೆ ಆಶೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆ ದೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ.

''ತುಜೊ ಪತಿಗೀ?'' ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

''ವ್ಹೊಯ್.''

''ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತಾಕಾ?''

''ಸೊಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕಡೆಂ ಕೊಯ್ತಿ ಲಾಗೊನ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲಾ...''

''ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ?''

''ರಗತ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ...'' ಜಿಲ್ಲಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಃಖಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾಲಿಂ.

ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾಚ್ಯೆ ಸಿಸ್ಲೆಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ತೊಪ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಸುವ್ಯೆಕ್, ತಾಕಾ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ ತೆಂ ವೆತಾಲೆಂ.

ಜಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆ. ತರುಣ್‍ಪಣಾಚಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಧೊವ್ಸಾಣ್ ಚರೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ರಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ತಿಚೆಂ ರಗತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ನರ್ಸಾಕ್ ತಿ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿಚೆಂ ಆನಿ ಪತಿಚೆಂ ರಗತ್ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್‍ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಿಚಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ತಶೆಂ ನಿತ್ರಾಣಿ ಜಿವಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಸೊಡ್ತೊನಾ.

ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರಗ್ತಾಚ್ಯೆ ಸಿಸ್ಲೆಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಚೆಂ ರಗತ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೊ ವಾಂಟೊ ರಗತ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಭರ್'ಲ್ಲೊ.

''ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ವಾಂಚಂವ್ಕ್...'' ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್... ''ಪುಣ್... ಉಪ್ರಾಂತ್?'' - ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್. ''ಪುಣ್ ಹೆಂ ರಗತ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್?'' - ಚಿಂತುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತಾಣೆ. ''ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿಕಿ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾಂಚ್ತಲೊ... ತಿ ತರ್ನಾಟಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಿಧೊವ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಾಂವ್ ರಾವಯ್ತಲೊಂ... ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಾ ಸ್ವಾಧಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಚೊ ಹಾಂವ್ ಆಡಾಯ್ತಲೊಂ...

ಲಡಾಯ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್, ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ತಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 'ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್?' - ತಾಣೆ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾ ವಿರೋಧ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ತಾಕಾ.

'ಪುಣ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ? ತಿಚ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಿ ಫಳಾಭರಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಆನಿ ಸ್ವತಃ ಪಾಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ - ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ ಪಾಸುನ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ - ಹಾಂವೆಂಯೀ ಪಾಳುನ್, ಮೆಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಗಿ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್?'

''ಸಿಸ್ಟರ್....'' ತೆಣೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಾಕ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

''ಹೆಂ ರಗತ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ವೆಚೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವಯ್...''

''ಕಿತೆಂ, ಬಾವ್ಳೊ ಫೊಡ್ತಾಗೀ?''

''ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ...''

''ತರ್ ತೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ನಜೊ; ರಾವನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ವಚಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ... ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಿಸ್ಲಿ ಬಾಂಧ್ತಾಂ.''

''ದಯಾ ಕರುನ್ ರಾವಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್... '' ಪಿಡೆಸ್ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಬಾಂಧುನ್ ಆಯ್ಲೊ. ''ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ತ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೆಲಾಂ.''

ನರ್ಸ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ ತಿಣೆ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಂವ್ಸರಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

''ತಾಚಿ ಖುಶಿ... ಪುಣ್ ತಾಚಾ ಪುತ್ನ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಳಯ್ತಾಂ...'' ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಫೋನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೊವರ್ಲೆಂ.

''ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ವಾಂಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಪುತಾ? ಹಾಂವೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಆನಿಕಿ ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾಂಚ್ಚೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಹ್ಯಾ ತ್ಯಾಗಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣಿ ಸರ್ಗಾರ್ ಪುಣಿ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ'' ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುತ್ನ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಪುತ್ನ್ಯಾನ್, ವಿಲ್ಲಿನ್, ಧರ್ಣಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ಳ್ಯಾಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭರಾನ್ ಉಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಬೊತ್ಲಿ ಆತಾಂ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಮುಖಾ ವಯ್ಲಿ ಜೀವ್‍ಕಳಾ ಉಡೊನ್ ವೆತಾನಾ, ತ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಚಾ ಶಿರಾಂನಿ ಜೀವ್-ಸಕತ್ ಚಕಚಕಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ರಗ್ತಾ-ದಾನ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ - 'ಸೊಮಿಯಾ, ತುಜಾ ರಾಜಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್!' ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಸುಕಿದಾಡ್ ಭೊಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಭರ್'ಲ್ಲೆಂ.

'ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಪಾಸುನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ದುಸ್ರೊ ನಾ' ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಳ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳೊನ್  ಆಯ್ಲೆಂ. 'ಆಜ್ ತುಂ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ಗಾಚಾ ರಾಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಲೊಯ್' ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ವ್ಯೆ ಕುಸಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್ ಉಚಾರ್'ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚಾ ಕಾನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. 'ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಸತ್ ಆನಿ ಜಿವಂತ್ಪಣ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ಪಾಳ್ತಾ ತೊ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಲೊ.' ಸಗ್ಳ್ಯೆ ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸುಖಾ ಸಂಪತ್ತಿ ಮಧೆಂ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತರೀ, ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಸಾಸ್ವಾ ತಿತ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಸಹಿತ್ ತಾಕಾ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ.

ಕುಮ್ಸಾರ್ ತೊ ಜಾಲೊ; ನಿಮಾಣೆ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆ. ಮೊರ್ನಾಚಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಿ. ಶಾಂತ್‍ಪಣಾನ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ.

ಪಾಸ್ಖಾಂಚಿ ರಾತ್ ತಿ! ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾಚಾ ಶೀತಳ್ ಹವ್ಯಾಕ್ ಜೆಜು ಜೀವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ, ತೊ ಮನಿಸ್ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ! ಪುಣ್ ಮೊರ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಅಂತ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜೀವನಾಚಿ ವಾಟ್.

ತ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಚಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ತಾಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಜಿಲ್ಲಿನ್ ಪಳೆಲಿ. ತಾಕಾ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚಾ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಿಲೆಲೆಂ ರಗತ್ ಪಾಟಿಂ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ.

ತೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಚ್, ತಿಚಾ ಪತಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತಿಣೆ. ತಾಣೆ ಆತಾಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆ... ಪುಣ್ ಜಿಲ್ಲಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಃಖಾಂ ಭರೊನ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ತಿಕಾ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ವಾಂಚಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉದಾರ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಘಯ್ರೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

Tags:  Sirivonth, Salak Publisher, Easter, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

3 Comment/s.

  1. Vineetha Crasta, Virar, Mumbai
    Yes. it is very natural. Writer told the woman psychology very correctly. Nice story.
  2. Jason Rodrigues, Mangalore
    ಬೋವ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಿರಿವಂತಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಲೊಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿಕ್ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಲಾಭೊಂ.
  3. Johnson Lewis, Mangalore
    Nice to read article. Thanks maibhaas.com for publishing his article.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE