web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಸಾಳಕ್ 'ಸಿರಿವಂತ್'ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ
    ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಸಾಳಕ್ 'ಸಿರಿವಂತ್'

'ಸಿರಿವಂತ್' ಆನಿ 'ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್' -  ಹಿಂ ದೋನ್ ನಾಂವಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮೊಗಿಂಕ್ ತಶೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿಂ, ಅಭಿಮಾನಾಚಿಂ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ.

ತಾಚೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ನಾಂವ್ ಜೆರೊಮ್ ಸಿರಿಲ್ ವೇಗಸ್. ಲಿಕ್ಣೆಂ ನಾಂವ್ 'ಸಿರಿವಂತ್'. ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್  'ಸೆರಿ' ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಆಪಯ್ತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂ ಪತ್ರಿಕ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಖಳನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ವೊಳನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತ್ಯಾಗಿ, ಮೊಗಿ ಆನಿ ಭಕ್ತಾಕ್ 2001 ದುಬಾಯಿಂತ್ ಎಮಿರೆತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ವೆದಿ 'ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್' ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಿರಿವಂತಾ ತರ್ಫೆನ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕರ್ತ್ ಸ್ಟೇನಿ ನೀರುಡೆ ಹಾಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಸಿರಿವಂತಾಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್  ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣ್. ವಿಪ್ರೀತ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಆನಿ ಲಜಿಸ್ಟ್ ಸಂಯ್ಭ್ - ತಾಚಿ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾದೆಪಣಾ ವರ್ವಿಂ, ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಿ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಶಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಭೋವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್. ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಡ್. ಸಬಾರ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಸಬಾರ್ ಲಾಖ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹೊ ಸಿರಿವಂತ್ 'ಫೀನಿಕ್ಸ್' ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿ. ಆಪ್ಸೊಚ್  ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪಾಸ್ವತ್ ದುಡು ಹೊಗ್ಡಾಯಿ‍ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಖಂತ್ ಜಾಂವ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾಂವ್ ನಾಂಚ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ 'ಮಾಡ್ತಿರ್' ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹೊ. ಬೆಂಕಾಂತ್ಲೆಂ, ಇಷ್ಟಾಂ-ಮಿತ್ರಾಂ ಕಡ್ಚೆಂ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಾಹಸಿ.

ಬರ್ಪಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್: 1962-೦ತ್ ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ 'ವಿಶಾಲ್ ಕೊಂಕಣ್', 'ಮಿತ್ರ್',  'ಝೆಲೊ' ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ 'ರಾಕ್ಣೊ', 'ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್', 'ಕಾಣಿಕ್' ಆನಿ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ 'ಸಿರಿವಂತ್','ರೋಶನ್' ತಶೆಂ 'ಕ್ರಿಸ್ತಾದಾಸ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾಂವಾಂನಿ ಮಟ್ಟ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ್ ಲೇಕನಾಂ, ಅಂಕಣಾಂ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಪಯ್ಕಿ ಸಿರಿವಂತ್‍ಯಿ ಎಕ್ಲೊ.

ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್: 'ಮಮಃಶಕ್ತಿ ಕಮಲನಾಥಃ' ದೇವ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆದರ್ಶ್ ವಾಕ್ಯ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ 1966-೦ತ್ ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕಪಿತಾನಿಯೊ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆರ್ 'ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಂತ್ ಛಾಪ್ಕಾನೊ ಸುರು ಕೆಲೊ.
ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆಕೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಛಾಪ್ಯಾಖಾತಿರ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಳಕಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ತಶೆಂ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಮುಕ್‌ಪಾನಾಂಚೆ ಸಜವ್ಣೆರ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾಲಿಂ. 'ಉಣ್ಯಾ ದರಿರ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್' ಮ್ಹಳ್ಲೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ತಶೆಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೃತ್‍ಯೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 89 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯೊ ಸುಮಾರ್ 2,50,000 ಪ್ರತಿಯೊ ಪ್ರಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂನಿ: ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೃತ್‍ಯೊ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂನಿ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಜಿಣ್‍ಯೆ ಕತಾ 'ಪ್ರಫುಲ್ಲ' ಪ್ರಕಾಶನಾದ್ವಾರಿಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ. ತ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಳಕಾಚೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಶಣಾಚೆ ಬೂಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರುನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 'ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ' ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಧಾರ್ವಾಡ್‌ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೆಂ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆ ಪರ್ಗಟ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್‌ಯೀ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ 'ಫಾರಿಕ್ಪಣ್', 'ಮಾವ್ಶಿ', 'ತುಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ' ಆನಿ 'ಮರ್ಣಾಂತ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್' - ಹೆ ಪ್ರಮುಕ್. 'ಕುವಾಳ್ಯಾಚಿ ವಾಲ್' ಆನಿ 'ಗೀತ್-ಸಂಗೀತ್ ಲಹರಿ' ಸಾಳಕಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ.

ಕಾಣಿಕ್ ಸಾತೊಳೆಂ: 1972 ಥಾವ್ನ್ 1974 ಪರ್ಯಾಂತ್ 'ಕಾಣಿಕ್' ಹಪ್ತ್ಯಾಳೆಂ ಸಿರಿವಂತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಹೆಂ ಏಕ್ ನವೆಸಾಂವಾಂನಿ ಭರ್ಲಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಯಿ ಸಾಳಕ್ ಛಾಪ್ಕಾನ್ಯಾಂತ್ ಸೊಬಿತ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಾರ್ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ದಾಳೊ ಘೆವ್ನ್ ಛಾಪುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ 'ಕಾಣಿಕ್' ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕ್ ಉದ್ಯಮಾಂತ್ ಏಕ್ ನವಿ ದಿಶಾ, ನವಿ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆಂ.

ವಿವಿದ್ ಚಟುವಟಿಕೊ: ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. 'ಸಿಬಿಸಿಐ'ಚ್ಯಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ 'ಎನ್‌ಬಿಸಿಎಲ್‌ಸಿ'-೦ತ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಅಮಲೋರ್‌ಪವದಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಶಣ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂ-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ - ಅಸಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂನಿ ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚೊ ಆನಿ ಲಾಯಿಕಾಂಚೊ ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಸಾಳಕಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ (ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವೆವ್ಹಾರ್: ಸಾಳಕಾಚಿಂ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಲವ್ಕಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಶುಭಾಶಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ವಾಜ್ಬಿ ದರಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ 'ಆವೆ ಮರಿಯಾ'(ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಲಕ್ಪಣ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ) ಆನಿ ಮಯ್ಸೂರಾಂತ್ 'ಪ್ರೀತಿ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದುಕಾನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ‌ಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡ್ ವಿಶಯ್:

ಮೊಗಾಚಾ ಸಿರಿಲ್,

ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಸರ್ವತೋಮುಖ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾತ್. ಹಾಸ್ಯ್ ಪ್ರಧಾನ್, ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಧಾನ್, ಕಥಾ ಪ್ರಧಾನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಧಾನ್, ನಾಟಕ್ ಪ್ರಧಾನ್, ಅಂಕಣ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕಂಕಣ್‌ಬದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಚಿ ರುಚಿಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಅಭಿರೂಚ್ ವಾಡತ್. ದೆಕುನ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಎಕಾ ವೇದಿಚೆರ್ ಎಕಾ ಘಟ್ ಸಂಕಲ್ಪಾನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಕಾರಣಾಕ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಉರ್ಬಾ ನಿಂವ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ತಿ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮೊಟೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಬುಕಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೊ, ಫಿರ್ಗಜ್ಯೊ, ಫಿರ್ಗಜ್‌ಶಾಳಾಂ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೋಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸರಾಸರ್ ಫಕತ್ ಬೂಕ್ ಘೆತ್ಲೆ ಥೊಡಿಂ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೋಲ್ ಉಣೆ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಉಣೆ ದರಿರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣಾನಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾತ್ರ್ 1,98,000 ಪ್ರತಿಯೊ  ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೊಲಾಂ ಉಣಿಂ ದವ್ರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡಾಜೆ ಆನಿ ಚಡಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನೀಜ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಲಾಂ ಉಣಿಂ ಆಸೊನ್ ಲೊಕಾನ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ಮೆಳಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್ ನೀಜ್. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೆಂ....

ಸಿರಿವಂತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಗುಂಡಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಿ.

ಅಮರ್ ಸಿರಿವಂತ್:

ಸಾಳಕಾಚೊ ಜೆರೊಮ್ ಸಿರಿಲ್
ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಖರೊಚ್ ಸಿರಿವಂತ್
ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುನ್ ಗಿರೇಸ್ತ್
ಆಪುಣ್ ಜಾಲೊ ಪುಣೆವಂತ್
         ಮಮಃಶಕ್ತಿ ಕಮಲನಾಥಃ
         ಆದರ್ಶ್ಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಸಾಳಕಾಚೆಂ
         ದೇವ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಕತ್
         ಹೆಂಚ್ ಬಳ್ ಸಿರಿಲಾಚೆಂ
ಸಿರಿವತಾಂಚೆ ಶೆಗುಣ್ ಘೆವ್ನ್
ಸಾಳ್ಕಾಂ ಪುಲೊಂ ಹಜಾರ್
ಲಾಕಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಿರಿವಂತ್
ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಉರೊಂ ಅಮರ್!


ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೋಜಾ
    
'ಸಾಳಕಾಚ್ಯಾ ಸಿರಿವಂತಾಕ್' - ಏಕ್ ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ

ಜೆರೊಮ್ ಸಿರಿಲ್ ವೇಗಸ್, 'ಸಿರಿವಂತ್' ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ 'ಸೆರಿ' ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್  ಆತಾಂ ನಾ. ಏಕ್ ಲೇಕಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಸಂಪ್ಲೆಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಜಿಣೆಂ, ಪರಿಪೂರ್ಣ್. ವ್ಹಯ್, ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಲಿಕ್ಣಿ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಆನಿಕಿ ಸಬಾರ್, ಸರ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕತಾ ಲಾಬ್ತ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಕೋಣ್ ವಿಸ್ರಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕತೆಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್, 'ಕತಾ ಆನಿ ಸತಾಂ'-ಕ್? ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕತಾ, 'ಸರ್ಗಾರ್ ಪುಣಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ', 'ನವೊ ಅವಸ್ವರ್' ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ವಯ್ರ್ ತಾಣೆ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಅಂಕಣಾಂ?

ಏಕ್ ಮೊವ್ಸಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕತೆಂನಿ, ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ತಿಂತೆರಾಂತ್ ಲಿಕ್ಣಿ ಬುಡವ್ನ್ ತೊ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಿಶಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಜಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಸುಲಲಿತ್ ರಿತಿರ್ ವೊಟಾಂಚೆರ್ ಉದೆತಾಲೆಂ, ಜಾಂತುಂ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕತಾ. ತಾಣೆಂ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರೇಮ್‌ಕತಾ ವಾಚುನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಉಟ್ತಾಲೆಂ ಸವಾಲ್, ''ಹ್ಯಾ ಬ್ರದರಾಕ್ (ತೊ ಎಕಾ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾಂ ಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ) ಇತ್ಲೆಂ ರೊಮಾಂಟಿಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾಗಾಯ್?'' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಾಚ್ಯೊ ಕತಾ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ದಾಟ್ ವೊಪೆಂತ್ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅವ್ವಲ್ ಉಪಾದೆಸ್, 'ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಸಿರಿವಂತಾಚ್ಯಾ ಕತಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊಚ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಉಪಾದೆಸಾಚಿ ಊಬ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿಂನಿ ದುಕಾಂ ಉದೆತಾಲಿಂಚ್.

ವಯ್ಲಿಂ ವಾಕ್ಯಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂನಿ ಒಳ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕಕ್ ಸಿರಿವಂತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ 1972 (ಆಮಿ ಭೆಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ವರಸ್) ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಶನಾಚ್ಯಾ ಜೆರೊಮ್ ಸಿರಿಲ್ ವೇಗಸಾಕ್, ಎಕಾ ಪ್ರಕಾಶಕಾಚ್ಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಸ್ವಟ್ಣಿಂಚ್ಯಾ(ಕ್ವಾಲಿಟಿಸ್) ಮ್ಹಳಾರ್ ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಒಳ್ಕತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ಪಡ್ತಾ.

- ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಬರ್ಪಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಿರಿವಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಸಬಾರ್ ಲೇಕಕಾಂಚಿಂ ದೆಣಿಂ-ತಾಲೆಂತಾಂ ತಾಣೆ ಸಾಣೆಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ.
- ಏಕ್ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿರಿವಂತಾನ್ ಪರ್ಕಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ದೆಕಿಕ್ ಕೆನನ್ ಶ್ಮಿಡಾಚ್ಯೊ, ಮೆರಿ ಫೇಬನ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಛೇಜ್, ಎ.ಜೆ.ಕ್ರೊನಿನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಲೇಕಕ್ ಲೇಕಕಿಂಚ್ಯೊ ಕತಾ ತಾಣೆ ಹೆರಾಂಕರ್ನಾ ಅಣ್ಕಾರ್ ಕರವ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.
- ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲಾಂ. ದೆಕಿಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ 'ಲ್ಹಾನ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಕಾಣಿಕ್', 'ಲಿಮಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ', 'ಮಾರ್ಸೆಲಿನೊ' ಆನಿ ಹೆರ್ ಬೂಕ್.
- ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿಚೊ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಶಣಾಚಿಂ ತೆರಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕಿಕ್, 'ಮೋಗ್ ಆನಿ ಜೀವಿತ್', 'ಜೀವಿತಾಚಿಂ ಸತಾಂ', 'ಸುಖಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್', ಕಾನಡಿಂತ್ 'ಸುಖಮಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ' ಆನಿ ಹೆರ್ ಬೂಕ್.
- ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಚ್ಯೊ, ಆದಿಂ ಸಾಂಕ್ಳೆರುಪಾರ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ, ತವಳ್ ಝೆರೊಕ್ಸ್ ಸವ್ಲತಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಬರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ಮನಿಸ್ ನಮಿಯಾರ್ನ್ ತಾಣೆ ತ್ಯೊ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ದೆಕಿಕ್ ವಿಜೆಪಿ-ಚ್ಯೊ 'ಪೇಟ್ ಆನಿ ಪಾಳ್ಣೆ', 'ತಾಂಬ್ಡಿ ಪಿತುಳ್', 'ರುಜ್ವಾತ್' ಆನಿ ಹೆರ್.
- ತೊ ಛಾಪ್ಯಾಚೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಕ್ ಚಡಿತಾಯೆನ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆರ್ ದುಡು ವೊತ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಫೊರ್ ಪಳೆಯಾ. ತವಳ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಪುಣ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚ್ಯಾ ಫೊರಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ತಲಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ತಾಂಚೆ ಲಾಯ್ನ್ ವಾ ಹಾಫ್ ಟೋನ್ ಬ್ಲೊಕ್ ಕರಯ್ತಾಲೊ.
- ಛಾಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತವಳ್ ಭೊಗ್ಲೆಲೆಂ ಆಸಾಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ತ್ಯಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಚಿ/ಪ್ರಿಂಟರಾಚಿ ವೀದ್‌ವಾವ್ಳಿ ಕರ್ತಾ ಅಶೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಫೊರ್, ಛಾಪೊ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರದ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹೊ ಅನಾವಶ್ಯ್ ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಚಿಡ್ಲಲೊಂ ಆಸಾಂ.
- ಆಮಿ 'ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್' ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ತರ್, ಸಿರಿವಂತಾನ್ 1969-೦ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ 'ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ಪಾಂಚ್ ರಾತಿ' ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಫೊರಾಕ್ 'ಲ್ಯಾಮಿನೇಶನ್' ಕರಯಿ‌ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಕಾ 'ವಾರ್ನಿಶ್ ಬಾಂಯ್ಡ್' ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ.
- ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತರಿ ಖಂಚೆಂಯಿ ಕಾಮ್ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ತಾಚಿ. ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತೆದಾಳಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತರಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿನೆಮಾ-ಘರಾಂತ್ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಂತಾಚೆಂ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಆರಾಧನಾ' ಲಾಗ್ತಾನಾ ಸಿರಿವಂತಾನ್ 'ಸಾಳಕ್-ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಂವ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲಿ. ತಿ ಸ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪೋಯ್ರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ.
- ಮಟ್ವ್ಯಾನ್, ಸಿರಿವಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ಯವಾದಿ ವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಶನಿಸ್ಟ್ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಚತುರ್ ವಯ್ವಾಟೀ ಪ್ರಕಾಶಕ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಶಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ, ''ತಾಚಿ ಕಾಲೆತ್ ಎಕಾ ವಯ್ವಾಟೀ ಮನ್ಶಾಚಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಂಯ್''. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ ಹಿಸಾಬ್-ಕಿತಾಬ್ ದವರ್ಲೆಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತಾಣೆ ದುಡ್ವಾಕ್ ಬರ್ದಸ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಕಸಲಿ ಸಕತ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ? ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ ಧ್ಯೇಯ್‌ವಾಕ್ಯೆಂ ಮಾತ್ರ್: 'ಮಮಃಶಕ್ತಿ ಕಮಲನಾಥಃ - ದೇವ್ ಮ್ಹಜಿ ಸಕತ್'.
- ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಸಿರಿನ್ 'ಸುಖಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್' ಹಾಚಿ ನವಿ ಸುದ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಆವೃತಿ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರತಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೂಬ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ತಾಂತುಂ ಆಸಾತ್. ನಿತಳ್ ಆನಿ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಛಾಪೊ ಆನಿ 'ವಾರ್ನಿಶ್ ಬಾಂಯ್ಡ್', ಆಕರ್ಶಿಕ್ ಫೊರ್; ಆದ್ಲೊಚ್ ಸಾಳಕಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ.

ಕ್ಯಾರೊಲ್ ಸರಿತಾ ವೇಗಸ್
    
'ಸಿರಿವಂತ್' ಮ್ಹಜ಼ೊ ಮೊಗಾಳ್ ಡೇಡಿ

ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೇಡಿವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜ಼ೊ ಡೇಡಿ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ವಾ ದೂಖ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ತೊ ಏಕ್ ಮೊನೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತರೀ ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಶೆಗುಣಾಂನಿ ಭರೊನ್, ಬೋವ್ ಸಾದೊ ಆನಿ ಧಾದೊಶಿ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಡೇಡಿ, ಬೋವ್ ಮೊವಾಳ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಆನಿ ಥಿರಾಸಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ. ನ್ಯಾಯಾಖಾತಿರ್ ಝಜ್ಚೆಂ ಡೇಡಿಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್, ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ.

ಮ್ಹಜ಼ೊ ಡೇಡಿ ಸರ್ವ್ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹುಶಾರ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ, ಛಾಪ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಪಿಂತುರಾಂ ಸೊಡೊಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬರಿಂ ಬರಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಂ ರಾಂದ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ಮಾಕಾ ದಿಸಾನಾಕೀ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಗ್ಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂ ಪರ್ಜಾಚ್ 'ಸಿರಿವಂತ್' ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಣಾಂತ್. ತಿತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದೀಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಡೇಡಿ, ತೊ ಆತಾಂ ಅಮರ್ ಜಾಲಾ.

ಹಾಂವ್ ಕ್ಯಾರೊಲ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೇಡಿಕ್ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್ ಜಾವ್ನ್, ಡೇಡಿನ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ಹಜಾರಾಂನಿ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶಿಕಾವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಂನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಡೇಡಿ ಮಿಲಿಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಚಿಂತ್ಶಾತ್‌ಗೀ ತುಮಿಂ, ಮ್ಹಜ಼ೊ ಡೇಡಿ ಕುಟ್ಮಾಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್‌ಶೊಪಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಸಾಯ್ಕಾಲಾರ್ ವೊಚೊನ್, ಪಾಟಿಂ ರಾತಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಬೊಂಡೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡೇಡಿಕ್ ಜೀವ್. ತಶೆಂ ತೊ ಶೊಪಾಂತ್ ಶಿಮ್ಟಿಂ-ಶಿಮ್ಟಿಂ ಬೊಂಡೆ ಹಾಡೊವ್ನ್ ದವರ್ತಾಲೊ. ತಮಾಸೊ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವ್ಯಾರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿ‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ಬೊಂಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೋಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೇಡಿಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭಯ್ಣ್ - ಮ್ಹಜಿ ಮರೀಯಾ ಆಂಟಿ ಆತಾಂ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ತಿ ರಾವ್ತಾ. ಡೇಡಿಕ್ ತಿಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮೊಗಾನ್ 'ಸಿರಿ' ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. 1997 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮೇ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ 16 ತಾರಿಕೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಡೇಡಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆವೆಳಿಂ, ಮರೀಯಾ ಆಂಟಿನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ನಜೊ. ಮರೀಯಾ ಆಂಟಿಚೊ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ನ್, ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮೀರಾ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಚಲೊಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಮುನ್ನಾ ಅಂಕಲ್, ಡೇಡಿಚೊ ಭಾವ್. ಡೇಡಿನ್ ಡಿಜಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾಲ್ವಾರಿ ಕಾರ್ಡ್‌ಚೊ ವಿಕ್ರಾಪ್ ಸಯ್ತ್ ಮುನ್ನಾ ಅಂಕಲಾನ್ಂಚ್ ಪಳೆಯ್ಲಾ. ತಶೆಂ ಆತಾಂಯಿ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಾ ಅಂಕಲಾಚೊ ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಡೇಡಿ ಆತಾಂ ಜೀವಂತ್ ನಾ ತರೀ, ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸೊನ್, ತಾಣೆಂ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಅಜಾಪಾಂಶೆಂ, ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೇಡಿಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ 'ಸಿರಿವಂತಾಚಿಂ ಲಿಕ್ಣೆ ಮೊತ್ಯಾಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಿರಿವಂತಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಬರ್ಪಾಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂನಿಂ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಬಾರ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ದುಡ್ವಾಕುಮೊಕ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ . ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ನಿಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಡೇಡಿಚಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಶಾಂತಿ ಲಾಬೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್ ಡೇಡಿಚೆಂ 'ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್' ಬರೆಂ ಪ್ರಕಾಸುನ್ ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್, ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಖೇರ್ ಕರ್ತಾಂ.ಆಧಾರ್: ಸಿರಿವಂತಾಚಿಂ ಲಿಕ್ಣೆಂ ಮೊತ್ಯಾಂ

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್: ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್, ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ, ಸಿರಿವಂತಾಚಿಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕಾಣ್ಯೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಲೇಖನಾಂ.... ರಾಕೊನ್ ರಾವಾ...Tags:  Sirivonth, Salak Publisher, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

2 Comment/s.

  1. Walter Lasrado, Nakre/Malad-Mumbai - 400095
    ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕ್, ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಸಿರಿವಂತಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಸಿರಿವಂತಾಚೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ 'ಪರಿವರ್ತನ್' ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಆಸಾ. ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಸಾಳಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಎಕ್ ನಾಂವ್.'
  2. Jerry Rasquinha, Mangalore
    ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಲೇಖನಾ. ಸಿಜೆಸ್ ಅನಿ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚಾ ಮ್ಹಾನ್ ಲೇಕಾಕಾಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಫ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರಂ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE