web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ತುಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ ನೆಗೆಟಿವ್?


ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಆನಿ ಸುರ್ಪಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ರಚ್ಲೊ ಖಂಯ್. ತರಿ ಮನಿಸ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಥರ್ ನಾಂತ್. ವೆವೆಗ್ಳೆ, ವಿವಿಧ್ ಕಾಲೆತಿ, ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ರುಪಾಂ, ವಿವಿಧ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ, ವಿವಿಧ್ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ್, ವಿವಿಧ್ ಮನೋಭಾವನಾಂ, ವಿವಿಧ್ ಆಶಾ, ವೈವಿದ್ಯ್‌ಮಯ್ ಸವಯೊ. ಏಕ್‌ಚ್ ದೆವಾಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಾಂ. ನಾ ತರ್ ಮನಿಸ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ ದೈಹಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್ ವ ದೈವಿಕ್; ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂತ್, ಖಾಣಾಂತ್ ವ ವಸ್ತೆಂತ್; ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪರಿಸರಾಚೆರ್, ರಕ್ಷಣಾಚೆರ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗಾರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್.

ದೆವಾಕ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ದವ್ರುನ್, ಹ್ಯಾ ಮನೋ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ತಫಾವತ್, ವೈವಿಧ್ಯ್‌ಪಣ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಎಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ತುಕ್ಚೆಂ, ಮೊಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ತಾತಾಂಚೆಂ 'ಇಂಪ್ರೆಷನಾರ್'. ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ 'ಗೌರವ್' ಲಾಭ್ತಾ.

ವ್ಯಕ್ತಿಚಿಂ ರುಪಾಂ ದೋನ್ ಥರಾಂಚಿಂ. ಏಕ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ! ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಳ್ ಪಡನಾ ತರಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ರೂಪ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಚಾಲಿನ್, ಉತ್ರಾಂನಿ, ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಯಾನಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತರಿ ತಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಮೊವಾಳ್, ಮೊಗಾಳ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಪೂಣ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೊ ಉತ್ಸಾಹಿ, ಹಾಸ್ಕುರೊ ಸ್ವಭಾವ್ ತೆಂ ಕಳ್ತಾ.

ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಆಸಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೆಂ. ಕೊಣಿ ಮನಿಸ್ ಹೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಸಕನಾ. ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಆಮಿ ಭೆಟನಾಶೆಂ, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾಶೆಂ, ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣಾಸ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಠೀಕಾ ಕರ್ತಾಂವ್, ಖಂಡನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಕಿತ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ್ ತಿತ್ಲಿ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ 'ಖಿಮಾ' ಕರ್ತಾಂವ್. ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್? 

ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಿತ್. ಕಾಂಯ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಿರಂಗ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭ್ರಾಂತ್; ಆಪ್ಣಾಚಿಂ ಗುಪಿತ್ತ್ ಕರ್ತುಬಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ 
ಭೆಂ. ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಅಡಿ ಹಾಲಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್; ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಚೊರ್‍ಪಾಣ್, ಅವ್ಯವಹಾರ್, ಘುಟ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ (ದೆಂವ್ಚಾರ್ ರುಪಾಕ್) ಉಟಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್ - 'ಸುಣೆಂ ತುಕಾಚೆ ಫಾತ್ರಾರ್ ಮುತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೂಕ್ ಚಡಾನಾ ವ ಖರ್ಗೊನ್ ದೆವಾನಾ' ಮ್ಹಣ್.

ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಜ್ ಮೋಲ್ ಫಕತ್ತ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ 'ಮನ್ಶಾಪಣ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. ಹೆಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ - ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯೆ ಚಿಂತ್ಪಾ ದಿಶೆರ್, ತಾಚೆ ಮನೋಭಾವನಾಂಚೆರ್, ತಾಚೆ ಸಮ್ಜೊಣೆಚ್ಯಾ ಮಾಪಾರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ರಾತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಸಲೊ ಸುರ್ಯೊ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯಿ ಪೊರ್‍ಸಾನ್, ದಬಾವಾನ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್.

ಮನ್ಶಾಚಿಂ ಮನೋಭಾವನಾಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್, ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಸಮ್ಜಣ್ಯೊ ತಾಕಾ ಫುಟ್ತಾತ್. ನಿಮಾಣೆ ಸತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್.

ಎಕೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಿ ರೈತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ರಾತ್ ದೀಸ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಸಲಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಬುದ್ವಂತ್ ಯೋಗಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, 'ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಏಕ್ ವಜ್ರ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಹಾತಾ ಬೊಟಾ ತೆದ್ಯಾ ವಜ್ರಾಕ್ ತುವೆಂ ಹೊ ಗಾಂವ್‌ಚ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಹಾತಾ ತೆದ್ಯಾ ವಜ್ರಾಕ್ ರಾಜ್ಯ್‌ಚ್ ಮೊಲಾವ್ಯೆತ್'.

ಬಾವ್ಡೊ ರೈತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ನಿದ್ಲೊನಾ. ಚಡ್ಪಡ್ಲೊ ತೊ. ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ನಾ, ಉದ್ಕಾಕ್ ಸುಕಿದಾಡ್, ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ನಷ್ಟ್‌ಚ್ ಜಾತಾ. ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಶೆತ್ ವಿಕ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಲಾಭ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ವಜ್ರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ವಜ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಭಂವ್ಲೊ. ಯೋಗಿಚೆಂ ಉತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಟ್ ಜಾಯ್ನಾ ತೆಂ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಭಂವ್ಲೊ. ಪರ್ಸಿಯಾ, ಸ್ವೀಡನ್, ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಗೆಲೊ. ವಜ್ರ್ ಲಾಭ್ಲೆಂನಾ. ಪಿಸಾಂತೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಮೆಲೊ.

ಹೆಣೆಂ ತಾಚೆಂ ಶೆತ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೈತಾಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಖೊಂಡ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ವಜ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅತಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಜ್ರ್ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ್! ರೈತಾಕ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ ಲಾಭ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಲೆಶೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಯಾಂಥಳಾಂ ಹಜಾರೊಂ ಹಜಾರೊಂ ವಜ್ರಾಂ ಮೊಲಾಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಆಪ್ಟಾಲ್ಯಾರಿ, ಅವ್ಕಾಸ್ ಹಾತಿಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ತೆಂ ವಳ್ಕನಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ನಾ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಭಾವನಾಂ ತ್ಯಾ ರಿತಿಕ್ 'ಕಂಡಿಶನ್ಡ್' ಜಾತಾತ್. ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಗೋಡ್ ಉದಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆಂ 'ಕಂಡಿಶನ್ಡ್'  ಉದಕ್ ಆಮಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್?

ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ ಪಳೆ ವಿಚಿತ್ರ್. ಅವ್ಕಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ದಾರಾರ್ ಠೊಕೆ ಮಾರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಠೊಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ವಿಶಿಂ ಕಿರ್‍ಕಿರೆ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್. ಅವ್ಕಾಸಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಿನಾಂವ್, ಪಳೆನಾಂವ್. ಅವ್ಕಾಸ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ದಾರಾರ್ ಉಬೊ ಜಾತಾ. ಲ್ಹಾನ್ ವ ವ್ಹಡ್, ಲಾಭ್ಲೊಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕರ್‍ಸಿಜೆ. ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್.

ಸಬಾರ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಗೊಲಿಯಾತಾ ಪರಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ತಾನಾ ಜರ್ ಭೆಂ, ಅಪಧಯ್ರ್, ಉಣೆಪಣ್ ಸಮೊರ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಪಾಗೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ತಾ ತರ್ ಆಮಿ ಕೆದ್ನಾಂ ದಾವಿದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ತುಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಗೊಲಿಯಾತಾಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ತಲೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಫಲಿತಾಂಶಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಅವಶ್ಯ್. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾಂಡೊ ನಾ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಪುರ್ವಿಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ಯಾಂ.

ಖಂಚೊಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಘೆ. ಆಜ್ ಫಕತ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ 'ಕ್ವಾಲಿಟಿ' ಜಾಯ್. ಊಂಚ್ ಪರಿಣತಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶಿಕಾಪ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೀಪಲ್, ಹಾಸ್ತಾಯ್ ತರ್ 'ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಮೈಲ್', ಕ್ವಾಲಿಟೆಟಿವ್ ಉಲವ್ಣೆಂ, ಕ್ವಾಲಿಟೆಟಿವ್ ಲೈಫ್... ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂವ್ ಪಳೆಯಾಂ. 'ಹಂದಿಯಾಗಿ ನೂರು ವರುಷ ಬಾಳುವುದಗಿಂತ ನಂದಿಯಾಗಿ ಮೂರು ವರುಷ ಬಾಳು' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾನಡಿ ಗಾದ್ ಕಿತ್ಲಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್!

ಆಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಸಬಾರ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆಂ ಮಿಲನ್. ಹಾತ್, ಪಾಂಯ್, ಕಾನ್, ದೊಳೆ, ಕಾಳಿಜ್, ಆನ್ಕಿಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ 'ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮನಿಸ್' ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯೆಂತ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಆಸ್ತಾ, ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್ತಾ. ಜರ್ ತುಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಬಸ್ತಾಯ್, ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಯ್, ಮಿಸಾಕ್ ವ ಬಾಜಾರಾಕ್ ವೆತಾಯ್, ಭವೊಂಕ್ ವ ನಿದೊಂಕ್ ಚಿಂತಾಯ್, ತುಜೆ ಹರ್ ವಿಶ್ವೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್‌ಚ್ ವೆತಾಯ್. ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಏಕ್ 'ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಹರ್ ಕಾಮಾಂನಿ ಹರ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೊ ಗರ್ಜೊ ಪುರ್ತೊ ಉಪೇಗ್ ಕರ್. ಶಿಕ್ತಾನಾ 'ಮತ್' ಭಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ 'ಚಿಂತ್ನಾಂ' ಫೆಸ್ತ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ 'ಅತ್ಮೊ' ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಕಶಿ ಸಂಪೂರ್ಣತಾ ಯೆಂವ್ಚಿ? ತುಜಿಂ ಮನೋಭಾವನಾಂ, ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಜೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್...?

ವ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಮನೋಭಾವನಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ? ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್. ಆಮಿ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಭಂವ್ತಿಂ ದೋನ್ ಥರಾಚೆಂ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೊ ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ನಕಾರಾತ್ಮ್.

ಆಮ್ಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಆಮ್ಚಿ ಘರಾಂ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಇಷ್ಟಾಂ, ಕಾಮಾ ಥಳಾಂ, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ, ಉಲವ್ಣೆಂ, ಮಾದ್ಯಮಾಂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಸಂಘಟನಾಂ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವರ್ತುಲಾಂ, ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯೊ, ಸಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲೆ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಮ್ಚಿಂ 'ಮನೋಭಾವನಾಂ' ರೂಪಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಮತಿಂತ್ 'ನೊಂದಾವಣ್' ಜಾತಾತ್.

ಆಮ್ಕಾಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ತಾತ್ಸಾರ್. ಪೂಣ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲೆ ಹರ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಪಯ್ಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಚಿಂತಾತ್. ದೊನಿ ಕುಶಿಚೆಂ ವರವ್ಣಿ ಜಾತಾಚ್ ನವ್ಯಾ ರುಪಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾತ್. ಜಶೆಂ ಪಿಡಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಮೊಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮಹತ್ವ್ ಸಮ್ಜನಾ, ತಶೆಂ ನಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವಿಣೆಂ ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಬಳ್ ನಾ.

ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸದಾಂ ಗರ್ಜೆಚೊ ಜಾತಾ. ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾತಾ. ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್ತಾ. ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆರಾಂ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸ್ವಂತ್ ವಿಶಿಂ ಊಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಆನಿ ಸಾಧನಾಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಟ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಥಂಯ್ ಊಂಚ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಸ್ತಾ. ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾ. ತಾಣೆ ಸ್ವತಾಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡ್ತಾನಾ, ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್, ಸಂಸ್ಥೊಯ್ ಅಭಿವೃದ್ದ್ ಜಾತಾ.

ನಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಭೆಂ, ಉದ್ದೇಶ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಫುಡಾರ್, ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಮತಿಕ್ ಟೆನ್ಶನಾಂ, ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ತಸಲಿ ಭಾವನಾಂ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್. 

ಜಯ್ಲಾಂತ್ 8 ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಂಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧಿ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬ್ತಾಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲೊ. ತಿಂ ಲಾಂಬ್ ಆಟ್ ವರ್‍ಸಾಂ, ಚಾರ್ ವಣದಿ ಮದೆಂ ಕಾಳೊಕಾಚೆ ಕುಡಾಂತ್, ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣಾಂತ್, ವೆಳಾಕಾಳಾರ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್, ನೀದ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ವಳ್ಸಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ಲೆನಾ. ರಂಗೀನ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಾಂಠಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಶೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.  ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ರಾಸ್ ಘೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಕ್ಲಾಸಿಲಾಗ್ಲೊ. ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪೆಂ. ತೆ ಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಆಧಾರ್ನ್ ಜೈಲಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚಿ ಕಿತ್ಲಿಶಿ ಜಣಾಂ ನಾಂತ್?! ಮಿಲ್ಟನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ''ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್ ಲೋಸ್ಟ್'' ಮಹಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಲಿಕ್ತಾ, ''ಸರ್ಗಾಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಕರ್ಚಿ ಚಡ್ ವರ್ತಿ!''

ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಮಿ ನಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಚಡ್ ಒತ್ತು ದಿತಾಂವ್. ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯಶಸ್ವಿ ನಿಯಮಿತ್ ಜಾತಾ. ಪರಿಧೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಸವಯೊ, ಥೊಡಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಮನೋಭಾವನಾಂ ಬದ್ಲಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತಾತ್.

ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಟ್ ಸಂಪ್ಯೊ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್.

1. ತುಜ್ಯಾ ಗುಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಆನಿ ನಕಾರಾತ್ಮ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಲಿಸ್ಟ್ ಕರ್ :
ನೆಗೆಟಿವ್ಸಾಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಳೆ. ತುಜೊ ಫೋಕಸ್ ಬರ್‍ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಥಂಯ್ ಕೇಂದ್ರಿಕೃತ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಸವಯಾಚೆ ಬಳಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಾವಯ್. ನಕಾರಾತ್ಮ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾ ಥಂಯ್ ವಿರೋಧ್‌ಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಸ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.  ಬರ್‍ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಬರೊ ಅತ್ಮೊ ಖಂಯ್. ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಗರ್ಜ್ ತರ್ ಬರಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಊರ್ಜಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಬರಿಂ.

2. ತುಜ್ಯಾ ಸವಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ :
ಬರಿಂ ತರ್ ದವರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್.  ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ದೆಕ್ಲೆಲಿ ಬರಿ ಸವಯ್ ಆಜ್‌ಚ್ ತುಜೆಂ ಕರುನ್ ಕಾಣ್ಘೆ. ವಾಯ್ಟ್, ನಾಪಸಂದೆಚ್ಯೊ ಸವಯೊ ತರ್, ತೆ ತುಜೆಂ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ನಿಸ್ರಾಯ್.

3. ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕರಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ರುತಾಂ ಕರ್ :
ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಕುಂಟೊಯ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಹರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಶತಾ ಆಸಾ. ಬರೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಜೆಂ ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಧಾಯ್, ಸಹಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ, ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಸಹಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ. ನಾಂ ತರ್ ತುಜೆ ಪ್ರಗತೆಕ್ ತುಂಚ್ ಆಕಾಡೊ ಬಾಂದ್ತಾಯ್.

4. ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ :
ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ, ಶಿಸ್ತ್ ಆಸಾ, ಲಾಭ್ ಆಸಾ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ನವ್ಯೊ ವಾಟೊ, ನವಿಂ ಯೋಜನಾಂ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲೆಂ, ಕಾಲೇಜಿಂತ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಜೆ ಪಾಂಯಾಂನಿ ತುವೆಂ ರಾವೊಂಕ್ - ಸಮಾಜಿಕ್ ಶಿಕಪ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸತಾಂ, ಕುಟ್ಮಾ ಮೌಲ್ಯಾಂ ತುವೆಂ ವರವ್ನ್, ತುಕುನ್, ಸಮ್ಜೊನ್, ತಾಂತ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆನಿ ಸಾರ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಬಾರ್ ವಿಷಯಾಂನಿ ಸಂಸಾರಾ ಮುಕಾರ್ ನಗಣ್ಯ್.

5. ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ರುತಾ ಕರ್ :
ತುಜೆ ವಯ್ರ್ ತುಜೆ ವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್, ಗೌರವ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಪೂಣ್ ತಾಂತುನ್‌೦ಚ್ ಬುಡೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ತುಜೆಂ ಸಪಣ್, ಆಶಾ, ಯೋಜನಾಂ ಸಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಗರ್ಜೆಚೊ.

6. ಧೊಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್:
ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಸವಯಾಂಕ್ ಮನ್ ನಾ ತರೀ,  ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವ ಇಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಆನಿ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕರ್ತಾಂವ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊರೊ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಆನಿ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂಕ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಂ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕೋಣ್‌೦ಚ್ ತ್ಯೆ ವೆಳಾರ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಪಾಡ್ ಸಂವಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿಚ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾ.

7. ಹೆರಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ದಿವ್ಯಾಂ :
ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನ್ ಆಸಾನಾ, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಗೌರವ್ ದೀಂವ್ಕ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ, ಕರ್ತುಬಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ದಿಸನಾಂತ್. ತರೀ ಆಮಿ ಗೌರವ್ ದೀಜೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಜ್ ತಶೆಂ ಆಶೆತಾ. ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುರ್ಮುರ್‍ಚ್ಯಾಕೀ, ಮುಖಾಮುಖಿ ಖೆಂಡ್ಚೆಂ, ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಆನಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್. ಗೌರವ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರ್ನ್, 'ಸುಖಿ ಬಡಾಯ್' ಕರ್ಚೆ ನ್ಹಯ್.

8. ಹರ್ ದೀಸ್ ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಕಾಮಾಂ ವ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ :
ಹರೆಕ್ ದೀಸ್ ನವೆಂ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಸೊಂ. ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಕರ್ನಿ, ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾ; ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿತಾ; ಸಮಾಧಾನ್ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ದಿತಾ.

ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಕಾರಾತ್ಮ್ ಚಿಂತಪ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ, ತಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ತುಜೆಂ ಜಾತಾ!


Tags:  Are you Positive or Negative?, Geo Agrar, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Rautel, Mangalore
    Very superb article sir. Amazing. Lot of hidden talent in you.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE