+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್  -  1

 
ಸುಮಾರ್ 2002-2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಖಕ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾಲಾಗಿಂ, ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಖುಶೆನ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದೀವ್ನ್ 15 ಅವಸ್ವರ್ ಆಟಾಫ್ಲೆಲಿ, ಆಪ್ಲಿಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಕಥಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ, ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಅಂಕಣ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ... ಆನಿ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್... ಜರೂರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ತೆಲೆಂ... ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಬರಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಗ್ ದರ್ಶನ್ ಆಮಿ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸಾ ವ editor@maibhaas.com - ಹಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡಾ...
 

ರೂಕ್ ನ್ಹಯ್, ರುಕಾಚೆ೦ ಮೂಳ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜ಼ಿವಿತಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖ್ಹೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಆಮಿ೦ ಬಹುತೇಕ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನೆಣಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿ೦ ಆಮಿ೦ ಚಿ೦ತಿ೦ಚ್ ನಾ೦ವ್.

ನ್ಹಯ್, ಹಾ೦ವ್ ರುಕಾಮುಳಾವಿಶಿ೦ ಸದಾ೦ಚ್ ಚಿ೦ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಜ಼ಾಲೆ೦ ಅಶೆ೦ಕಿ ಘರಾ೦ತ್ ಹೊ ಎಕ್ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಬರ್ಪಾ೦ಚಿ ಎಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕರುನ್ ತಾ೦ತು೦ ಖ್ಹಾವ೦ಯಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉರ್ಬಾ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಬರ್ಪಾ೦ ಆರಾವ್ನ್ ತಿ೦ ನೆರಾಯ್ತಾನಾ 15-10-1969- ೦ತ್ ಆಲ್ವರಿಸಾಚ್ಯಾ ‘ಝೆಲ್ಯಾ’ರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಜ಼ೆ೦ ಹಾಸ್ಯ್-ವಿಡ೦ಬನ್-ಕೊಮಿಕ್, ‘ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ಲೊ ಉಪಾದೆಸ್’, ಹೆ೦ ಹಾತಾ೦ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦. ‘ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ’ ಲಿಖ್ಣೆನಾ೦ವಾ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಹೊ ‘ವಾಸು’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾಚ್ ಥೊಡೆ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜ಼ಾ೦ವ್ಚೊ ಸ೦ತೊಸ್ ವಿಸೇಶ್. ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ಹೆ೦ ವಿಡ೦ಬನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ರಡ್ಲೊ೦ ಆನಿ ಪರತ್ ‘ವಾಸು’ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ದಿ ಮುಲೆ ಸೊದು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ೦. ಅಶೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆ೦ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ೦ ರುದಾನ್ ಜ಼ಾಯ್ರ್ ಕರಿನಾ.

ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ಼ೆ ಜ಼ಿಣಿಯೆ೦ತ್ಲೊ, ಪಾಶಾರ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಕಾಳ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉದೆಲೊ. ತ್ಯಾ ತೆ೦ಪಾಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಇತ್ಲಿ ಮಿರ್ಮಿರಿ ಜ಼ಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿಕಿ, ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ದುಕಾ೦ ಹಾಡ೦ವ್ಕ್ ತಿಚ್ಚ್ ಕಾರಾಣ್.

ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಹಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾ ಜ಼ಿನ್ಸಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ದವರ್ನ್ ತಿ ಜ಼ಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ನಕ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ ‘ಜ಼ಿ೦ದಾದಿಲ್’ ಪ೦ಗಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತವಳ್ ಸ್ಕೂಟರ್-ಬಾಯ್ಕ್ ಗೆವ್ನ್ ಹೀರೊಗಿರಿ ಕರು೦ಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ತಾ೦ಕ್‌ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯಾ೦. ಕಾ೦ಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಲಾಗಿ೦ ಎಕ್ ‘ವೆಸ್ಪಾ’ ಯಾ ‘ಬುಲ್ಲೆಟ್’ ಆಸಾ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಬೇತಾಜ಼್ ಬಾದಶ್ಹಾ; ಚಲಿಯಾ೦ಕ್ ತೊ ಎಕ್ ವಾಲೆ೦ಟಿನೊ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಸ್ಡೆಪ೦ದ್ಲೊ ಪುಳೆರ್. ಆಸು೦. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಚಲಿಯಾ೦ಕ್ ‘ತೋಪ್’ (ತವಳ್ಚೆ೦ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶ್ಶನ್ ಹೆ೦) ಮಾರ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಆಮಿ೦ ಪಾ೦ಯ್‌ವಾಟೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖುರ್ಸಾವಾಟೊ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣ್ಯೊ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾವಾಟಾ೦ಚೆ೦ ನಿಮಾಣೆ ಸ್ತೆಸಾ೦ವ್ (ಹ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ತವಳ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಸಬ್ದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ಸ್ಟೇಶನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಸ್ತೆಸಾ೦ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿ ಕೊ೦ಕಣಿಕ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ ಪ್ರಣಾಮ್, ರಾಸ್-ರಾಸ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಚೆಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಕಾ೦!) ಬಲ್ಮಠಾ ಪ್ರೊತೆಸ್ತೆತಾ೦ಚೆ೦ ಮಯ್ದಾನ್. ಥ೦ಯ್ಸರ್, ಚಾಬ್ಕಾರುಕಾ೦ ಮುಳಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಆಮಿ೦, ತರ್ನಾಟ್ಯಾ೦ನಿ ಖ್ಹೆಳ್ಚೆ೦ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣಾನ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಪಾತಕ್ ಜ಼ಾಯ್ತ್. ಕ್ರಿಕೆಟಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಸಕ್ತ್‌ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಜ಼ಶೆ೦ ರಾಜ಼ಕೀಯ್.

ಆಮ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಮಯ್ದಾನಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊ೦ತಾರ್ ಜ಼ಾಳ್ ಬಾ೦ದುನ್ ‘ಬ್ಯಾಡ್‌ಮಿ೦ಟನ್’ ಖ್ಹೆಳ್ಚ್ಯಾ ಚಿತ್ಳಾ೦ಚೆರ್. ಚಿತ್ಳಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಳೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ೦ಯೀ ನಾ೦ವಾ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. ವಿಚಾರು೦ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ಧಮ್ಮ್ ಆಸಾ? ‘ಹೆ ಮಿಶಿನಾ೦ಚೆ ಜ಼ರ್ಮನ್ ಮುಳಾಚೆ, ಹಿಟ್ಲರಾಪರಿ೦ ನಿರ್ದಯಿ ಮ್ಹಣ್’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಪುಟ್ಟ್ ಕಾತೊಲಿಕಾ೦ನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕೆದಳಾಯೀ ವಿಚಾರ್ಚೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ‘ಕಿತೆ೦-ರೆ ಬಾಬು? ತು೦ ಕೆದಳಾಯಿ ತ್ಯಾ ಲುವಿಸಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮಿಶಿನಾ೦ಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾಯ್ ಖ೦ಯ್. ಕಿತೆ೦ ಪುರ್ಲಾ೦-ರೆ ಥ೦ಯ್?’

ಜ಼ಾಪ್ ದೀ೦ವ್? ಕಶೆ೦ ಸಾ೦ಗು೦ ತಿಕಾ ಕಿ, ‘ಮಾಮ್ಮಿ, ಥ೦ಯ್ ಎಕ್ ಚಿತಾಳ್ ಆಸಾ, ತಾಚೊ ಸ್ಕೊಟಿಶ್ ಚೆಕ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಹೆರಾ೦ಚ್ಯಾಕಿ ತೀನ್ ಇ೦ಚಾ೦ ಮಟ್ವೊ ಆನಿ ಫಿಗರ್...” ಛ್ಹೆ...ತವಳ್ ತಿ೦ ನಾಜ಼ೂಕ್ ನ೦ಬ್ರಾ೦ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦? ಕಾ೦ಯ್ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಯಾ೦ನಿ ವಿವರಾ೦ವ್ಚೆ೦ ತರ್....‘ಮೇಬಲಾಚೆ೦ (ಲೋಕಲ್) ಯಾ ನ೦ದಾ, ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ, ಕುಮ್‌ಕುಮ್ (ತವಳ್ಚಿ೦ ಸಿನಿಮಾ೦ ಹೊಟ್‌ಸ್ಟಫ್ ತಾರಾ೦) ಯಾ ನಿಶಿ-ಚಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ೦, ಕ೦ಪೇರ್ ಕರು೦ಕ್.

ಕಿತೆ೦ಯೀ ತರಿ ಹ್ಯಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಚಿತ್ಳಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ಼ಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಖರೆ೦. ಡಬ್ಬ್ಯಾ೦ತ್ ವಚು೦ ತೊ ಲುವಿಸ್, ಹಾ೦ವ್ ಕೆದಳಾರಿ ಚಿ೦ತಾಲೊ. ಹೊ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾ೦ಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಹೆ೦ ಚಿತಾಳ್ ಎಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪುಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀನಾ. ಲುವಿಸಾಕ್ ಕೂಸ್ ಮಾರುನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಯೆಕ್ಸುರೊಚ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಬಸ್ಚಿ ಕಸ್ರತ್ ಕೆಲಿ ತರಿ ಕಾ೦ಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜ಼ಾಲೊ ನಾ. ಫಾಯ್ದೊ ಜ಼ಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ಆಮಿ೦ ಸಾ೦ಪಡ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಸ್ರೆ೦ ಮ್ಹಾಝುಜ಼್ ಸುರು ಜ಼ಾತಾವರೆಗ್ ಖಣಿಯೊ ಖೊ೦ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಜ಼ರ್ಮನಿಕ್ ಧಾಡ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಕಾ೦ಯ್ ಪ್ರೊತೆಸ್ತೆ೦ತಾ೦ಖಾತಿರ್ ಕನ್ನಡಾ೦ತ್ ಲಿಕ್ತೊ೦ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ತಶೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಘಡ್ಲೆ೦ ನಾ.

ಜ಼ಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ದಿಶಾ೦ನಿ೦ಚ್ ಹೊ ಕಾಳ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲೊ ಪುಣ್ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್ ಮಾಜ಼್ವಾಲೆನಾ೦ತ್. ಕಶೆ ಮಾಜ಼್ವೊ೦ಚೆ? ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ದಾಕ್ ಜ಼್ಞಾನೋದಯ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆ೦ ಎಕಾ ರುಕಾಮುಳಾ೦ತ್ ಖ೦ಯ್, ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನ್ಯೂಟನಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಪಲ್ ಪಡ್ತಾನಾ ವಿಜ್ಞಾನಾಚಿ ದಿಶಾಚ್ ಬದ್ಲಾಲಿ ತರ್?

ತರ್ ಆಮಿ೦ ರುಕಾಮುಳಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಯಾ. ತವಳ್, ಖ೦ಚೊಯೀ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಎಕ್ ತೊರೆ೦ಜ಼ಾ೦ಚೊ ರೂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೊ ಘರಾಸಾಮ್ಕಾಕಾರ್. ನತಾಲಾ೦ಚ್ಯಾ ಕುಸ್ವಾರಾ೦ತ್ ತೊರೆ೦ಜ಼್ಯಾಚಿ ಎಕ್ ಶಿರ್ ಜ಼ರೂರ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ಖ೦ಯ್? ಮ್ಹಜ಼ೆ ಧುವೆಕ್ ‘ತೊರೆ೦ಜ಼್’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಗುಲೊಬಿ ರ೦ಗಾಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರು೦ಕ್ ತೊರೆ೦ಜ಼್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಮುಸು೦ಬಿ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತೊರೆ೦ಜ಼ಾಚೆ೦ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ನಾ೦ವ್ ಪುಣಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ಸೊದುನ್ ದಿಲೆ೦: ಪಾಮೆಲೊವ್. ಹೆ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦ ನ್ಹಯ್ ‘ಬೊಟೆನಿಸ್ಟ್’ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿದ್ವೊ೦ದಿತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಹಾಕಾ ಕಸಲೆ೦ ಯುರೇಕಾ ಜ಼ಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ತೊರೆ೦ಜ಼ಾಚೊ ಯಾ ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಘರಾ ಮುಕ್ಲೊ ಖ೦ಚೊಯಿ ರೂಕ್ ನಶೀಬ್ವ೦ತ್. ಸಕಾಳಿ೦ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ನಿ ಸುಸು ಕರ್ಚೊ ಹ್ಯಾಚ್ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್, ಹಿತ್ಲಾ೦ತ್ ದುಕೊರ್ ನಾ೦ತ್ ತರ್ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಶಿತ್ ವ್ಹಾಳ್ನ್ ನೀಸ್ ವೊತ್ಚೊ ಹ್ಯಾಚ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಕ್, ಬಿಡಿ-ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಿ೦ ಮುಳ್ಕಾಟಾ೦ ಹ್ಯಾಚ್ ರುಕಾಕ್ ಈಟ್; ಫಿರ್ಗಜ಼್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಘೊಟ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಚಡ್ ಜ಼ಾಲೆ೦ ತರ್....ತ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾ೦ತ್...ಆನಿ ರಾತಿ೦ ಜ಼ರಿತರ್ ವ್ಹಡಾ೦ಕ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ಼್ ಪಡ್ಲಿ (ತಿ ನ್ಹಯ್, ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಕಾತ್ ವಾತ್ಸಾಯನಾಚೆ೦ ಬ್ಲೆಸಿ೦ಗ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ನೊ) ತರ್ ಗರ್ಜ಼ೆಕ್ ಆನಿ ಮರ್ಜ಼ೆಕ್ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ೦ ಮೂಳ್‌ಚ್ ಕೊಮೊಡ್.

ಇತ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆನಿ ಆನಿ ತುಮಿ೦ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸವಾಲ್ ಉರ್ತಾ ಆನಿ ಉದೆತಾಕಿ ತುಜ಼್ಯಾ ಚಿತ್ಳಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ಜ಼ಾಲೆ೦? ಚ೦ದ್ರಕಾ೦ತ್ ಕೇಣಿಕ್ ‘ತುಜ಼ಿ ಹಿಪ್ಪಿ ಚಲಿ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಜ಼ಾಲೆ೦. ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಅ೦ಕಾ೦ತ್ ಪಳೆಯಾ೦!

Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani e-Serial, Vasu Valencia, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Stephen Pinto, Udupi
    Edwin is my favourite writer… good series…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE