+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್  -  9


1966 ಜ಼ೂನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ ಪಿಯುಸಿ ಜ಼ಾಲೆ೦. ತವಳ್ ಸಿ.ಇ.ಟಿ-ಚೆ ವಾ೦ದೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಖರೆ೦ ಪುಣ್ ಟ್ಯೂಶನಾ೦ಚೆ೦ ಫೆಶನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಜ಼ರೂರ್. ಕಾರಾಣ್ ಇತ್ಲೆ೦ಚ್‌ಕಿ ಪಿಯುಸಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾ೦ನಿ 95% ವಯ್ರ್ ಕಾಡಿನಾ ತರ್ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗಾಕ್ ಜ಼ಾ೦ವ್ ಮೆಡಿಕಲಾಕ್ ಜ಼ಾ೦ವ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳೊ೦ಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಬರೆ೦. ಹಿ ದೋನ್‌ಯಿ ಶಿಕ್ಪಾ೦ ಮ್ಹಜ಼ೆ ಮತಿ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಸತ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦. ಕಸಲೆ೦ಯಿ ದಿಕ್ಕ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ ಮತಿ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ತರಿ, ಮ್ಹಜ಼ೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್. ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ ತೆಗಾ೦ನಿ (ಸ್ಟೇನಿ ಡಿ’ಸೊಜ಼ಾಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಣಿತ್ ಲೆಕ್ಚರರಾಲಾಗಿ೦ (ಶ್ರೀಮಾನ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ) ಟ್ಯೂಶನ್ ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಎಕ್ ಪಾಸ್-ಟಾಯ್ಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾಚೊ ಜ಼ಿನೊಸ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಶಿಕ೦ವ್ಚೆ೦ ಶಿಕೊನ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ನಾಟ್ವನಾ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ಅನ್ಡ್ ಸೊ ಒನ್ ವೆ ಗೊ ಒನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಕ್ ವೆತಾಲೊ.

ಪುಣ್ ಪಿಯುಸಿ-ಚೆ೦ ರಿಜ಼ಲ್ಟ್ ಯೆತಾನಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜ಼ೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜ಼ಾ ಥ೦ಯ್ ಎಕ್ ಕಮಾಲ್‌ಚ್ ಜ಼ಾಲೆ೦. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್, 84.30% ಮಾರ್ಕ್ಸ್!

ಹೆರಾ೦ಕ್ ಚಡ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಖ೦ಡಿತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಇತ್ಲೆ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಯೆಕಾಚಾಣೆ ದೋನ್ ಮಕ್ಸದ್ ಉಬೆ ಜ಼ಾಲೆ: ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್. ಇತ್ಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಬಿ.ಎ.,ಬಿ.ಕೊಮ್. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅವ್‌ಮರ್‍ಯಾದ್. ಮ್ಹಜ಼ೊ ಮಿತ್ರ್ ಆನಿ ಮೆನ್ಟೊರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲುವಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ನ್ಯೂರೊ ಸರ್ಜ಼ನ್ ಜ಼ಾ! ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಗರ್ಜ಼್ ಹಿ.’ ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ಼ಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ‘ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಬಾಬುಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾಕಾ. ರಗತ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ ಮೋತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾ.’ ಜ಼ಾಲೆ೦ ಪಾಸೊ ಪಡ್ಲೊ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗಾಚೆರ್. ಮಣಿಪಾಲಾಕ್ ಕೆಲಿ ಎಕ್ ತುರ೦ತ್ ಭೆಟ್. ಡೊನೇಶನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊಯಿ ಸಿಟಿ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಮಾಮ್ಮಿಚೆ ಕಾನ್ ಫು೦ಕೊನ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆ. ‘ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಸಾತ್! ಸರ್ಕಾರಿ ಇ೦ಟರ್‌ವ್ಯೂವಾಕ್ ನಾ೦ವ್ ದಾಕಲ್ ಕರು೦ದಿ. ಫು೦ಕ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಸೀಟ್ ಜ಼ಾತಾ.’

ಅರ್ಜ಼ಿ ಸೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಕೊಲ್ ಯೆತೆಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಅಜ಼ಾದ್ ಭೊ೦ವ್ಲೊ೦; ಫು೦ಕ್ಯಾ ಸವಾಯೆಕ್ ಸಪ್ಣಾ೦ ಪಳೆಲಿ೦. ‘ಎಡ್ವಿನ್ ಜ಼ೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜ಼ಾ, ಬಿ.ಇ. (ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್)’ ಅರೆ ವ್ಹಾ! ಕಿತೆ೦ ಸೊಬ್ತಾ ಮ್ಹಜ಼ೆ೦ ನಾ೦ವ್. ಹೆಣೆ೦ ಹೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಣೆ ‘ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ.’ ಬೆ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ಮಾಮ್ಮಿಲಾಗಿ೦ ‘ಬುಲ್ಲೆಟ್’ ವಿಚಾರ್ಚೆ೦; ಮಾಗಿರ್ ಹೀರೊಗಿರಿ.....

ಕೊಲ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ಅರ್ಧೊ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರ್ ಜ಼ಾಲೊ೦ಚ್; ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಳ್ಳೆ೦ಕಿ ಅರ್ಜ಼ಿ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ-ಮಾಜ಼್ರಾಕ್‌ಯಿ ಕೊಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್. ಮುಕಾಮುಕಿ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಲೆಜ಼ಿ೦ತ್ (ಬೋವ್‌ಶಾ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ಼ಿ೦ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ). ಮ೦ಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಕರುನ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಗೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ಕಿತೆ೦ ಮರ್ಜ಼ಿ!

ತ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ಼ಿಚ್ಯಾ ವಠಾರಾ೦ತ್ ಕಾ೦ಯ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಹಜ಼ಾರ್ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಬರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ನವ್ಯಾಚ್ ರಿತಿಚೆ೦ ಕನ್ನಡಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾತಾ. “ಹೇಯ್, ಎನಲ್ಲೊ, ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ; ಹಾಗೂ ರೋಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿಯಾ, ಮಗನ್ನೆ; ಎಲ್ಲಿಗೋಹ್ದನೊ ಆ ಬಡ್ಡಿಮಗ..” ಇತ್ಯಾದಿ. ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವೊನ್ ಪಾ೦ಯಾ೦ಕ್ ಪಾಳಾ೦ ಫುಟ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಸಾ೦ಜ಼ೆಚ್ಯಾ ಪಾ೦ಚ್ ವೊರಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿತರ್ ವಚು೦ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦. ಚ್ಯಾರ್ ಪಾ೦ಚ್ ಪೊಟ್ಯಾಳ್ಯಾ ಗೌಡಾ೦ಚೊ ಪ೦ಗಡ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ; ತಾಣಿ೦ ಮ್ಹಜ಼ೆ೦ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಳೆಲೆ೦, ತಾ೦ಚೆ ಲಿಸ್ಟಿರ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ‘ಟಿಕ್ಕ್’ ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆ, ‘ಡಿಸೊಜ಼ಾ, ನಿವಿನ್ನು ಹೊಗ್ರಿ! ಇ೦ಟಿಮೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ.’

ಪುಣ್ ಜ಼ಾಲೆ೦ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇ೦ಟಿಮೆಶನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರ೦ಕ್‌ಕೊಲಾ೦ಚೆರ್ ದುಡು ಪಿಟೊ ಜ಼ಾತಾನಾ ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿಕಿ ಬಾಬುಕ್ ಹಾಸನಾ೦ತ್ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಮಾರ್ಲಿ ಧಾ೦ವ್ ಹಾಸನಾಕ್. ಥ೦ಯ್‌ಚ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಪ್, ಕರಸ್ಪೊ೦ಡೆ೦ಟಾಕ್ ‘ಲೂಜ಼್ ಮೋಶನ್.’ ಕಶಿ೦ಯಿ ತಾ೦ಚಿ೦ ಘರಾ೦ ಸೊದುನ್ ಕಾಡುನ್ ತಾ೦ಚೆಲಾಗಿ೦ ನಮೃತೇನ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಕ್ಲಾಸಿ ಆಜ಼್-ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಸುರು ಜ಼ಾ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಸುರು ಜ಼ಾಲೆ೦ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ೦ ಹಟ್ಟ್. ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ಼ಿ೦ತ್ ಸಾಯೆನ್ಸಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊಚ್ಚ್ ಸಿಟಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦. ಸ೦ಸರಾರ್ ಗಾಜ಼ವ್ನ್ ಜ಼ಾಲಾ೦ಕಿ ಬಾಬು ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಆತಾ೦ ಬಿಎಸ್ಸಿ?

ದೀಸ್ ರಾವ್ಲೆನಾ೦ತ್, ಧಾ೦ವ್ಲೆ. ಹೆಣೆತೆಣೆ ಎಡ್ಮಿಶನಾ೦ ಕ್ಲೋಜ಼್ ಜ಼ಾತಾಲಿ೦. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦, ಬೆ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಆರ್.ವಿ.ಕೊಲೆಜ಼್ ಒಫ್ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಸುರು ಜ಼ಾತಾ. ಫಕತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಜ಼ಾರ್ ರುಪಯ್ (1966- ೦ತ್ ಆತಾ೦ಚ್ಯಾ ಧಾ-ಪ೦ದ್ರಾ ಲಾಕಾ೦ಕ್ ಬರಾಬರ್). ಎಕ್ ವರಸ್ ಪಾಡ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾರಿ ಪರ್ವಾ ನಾ; ಚ್ಯಾರ್ ಹಜ಼ಾರ್ ಆತಾ೦ಚ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಸೀಟ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌ಯಿ ನಾ ಟೆನ್ಶನ್‌ಯಿ ನಾ.

ಜ಼ಾಲೆ೦! ಬೆ೦ಗ್ಳುರಾಕ್ ಎಕ್ ಫ್ಲಾಯಿ೦ಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಪ್. ಆರ್.ವಿ. ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ಭೆಟೊನ್ (ಹೊಯಿ ಆಪ್ಣಾಪರಿ೦ ಪೂಡ್ ವೊಡ್ತಾ ತೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ವೆತಾನಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ತುಪಾಚಿ ಶ್ಹೆಳ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಮ೦ಗ್ಳುರಿ ಪೂಡ್ ಧಾಡಿಜ಼ೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ ಆಲೊಚನ್.) ಚ್ಯಾರ್ ಹಜ಼ಾರ್ ಬಾ೦ದ್ಲೆ, ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಕೆ೦ಗೇರಿ೦ತ್ ತಯಾರ್ ಜ಼ಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕ್ಯಾ೦ಪಸಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦ವ್.

ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ೦ತ್ ಫಟಾಫಟ್ ಖಬರ್ ಜ಼ಾಲಿಕಿ ಬಾಬುಚಿ ಸೀಟ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಅಮಾನತ್ ಜ಼ಾಲ್ಯಾ. ತವಳ್ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾ ಖ೦ಯ್? ‘ಸನ್‌ಬೀಮಾ’ಕ್ ವೆತಾ ಖ೦ಯ್, ಶೊರ್ಟ್‌ಹೆ೦ಡ್-ಟಾಯ್ಪಿ೦ಗ್ ಶಿಕೊ೦ಕ್. ವ್ಹಾರೆವ್ಹಾ, ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಖ೦ಯ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಜ಼ೆಸ್ಸಿ, ಶೊರ್ಟ್‌ಹೆ೦ಡ್ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿ, ತ್ಯಾ ಪ್ರೊತೆಸ್ತಾ೦ತ್ ಚೆಡ್ವಾ೦ಚೆ ಕುಲೆ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ವೆತಾ ತೊ.

ಹೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಶೆ೦ಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ಫಟ್ ನ್ಹಯ್. ಪಳೆಯಾ, ಕಶೆ೦ ಪರತ್ ಪರತ್ ಹಾ೦ವ್ ತ್ಯಾ ಮಿಶಿನಾ೦ಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾವಯ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಕ್ ವೆತಾ೦ ಪಳೆಯಾ!

ಮ್ಹಜ಼ೊ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಹೊಲಿಡೇ ಸುರು ಜ಼ಾಲೊ. ಸನ್‌ಬೀಮ್ ಇನ್ಸ್‌ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಫ಼್ ಕೊಮರ್ಸಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾ ಚಿತ್ಳಾಚಿ ಒಳಕ್ ಜ಼ಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ ವಿಚಾರಾ. ಹನ್ನಾ, ಆಡಲೀನ್, ಸೆರ್ರಾ....ಸೊಡಾ ಗಜ಼ಾಲ್. ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜ಼ಾತಾನಾ ಆನಿ 1967 ವರಸ್ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ಼ೆಥ೦ಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ನಾ-ಕರಪ್ ಜ಼ಿನೊಸ್ ಉದೆ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜ಼ಾಲ್ಲೊ. ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಥ೦ಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಹುಮೆದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ ಘಮ೦ಡಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾ೦ಚೆರ್ ಗಾಲು೦ಕ್ ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ಕುರಾಡ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಿಳಾಯಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಜ಼ಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಆತಾ೦ ಮ್ಹಜ಼ೊಚ್ಚ್ ಶಿರಾಪ್ ಕರುನ್ ಗೆತ್‌ಲ್ಲೊ--ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನೀವೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು. ದೆಕುನ್ ಹಾ೦ವ್ ಹೆ೦ ಬರಯ್ತಾ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೇಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ೦ ಜ಼ಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣೊನ್......

Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani e-Serial, Vasu Valencia, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Stephen Pinto, Udupi
    Edwin is my favourite writer… good series…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE