+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್  -  11


ಛ್ಹೆ! ಹಾ೦ವ್ ಕಾ೦ಯ್ ಆ೦ಬ್ಯಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಖು೦ಬ್ಯಾರ್ ಉಡಾನಾ-ಮೂ? ತರಿ ಕಿತೆ೦? ಆ೦ಬೊಯಿ ಮ್ಹಜ಼ೊ ಖು೦ಬೊಯಿ ಮ್ಹಜ಼ೊ ಸತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದ್ಲೆ೦ ಚಾಳಯ್ತಾನಾ ಮಣ್ಣಿ ಚಾಳ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಚಾಳಿಜ಼ೆ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ದೋಯ್ ಕಾ೦ಯ್ ಸುಮಾರಾಚಿ ಪಾವಾನಾ.

ಹಾ೦, ಪಾಟಿ೦ ಯೆವ್ಯಾ೦ ಪಾ೦ಚ್ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಉಬೊ ಜ಼ಾ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಪರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಾಥ೦ಯ್. ಕೊಲೆಜ಼ಿಚೊ, ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್. ಭಾಯ್ರ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್‌ಚಿ ಥ೦ಡಿ ಜ಼ಿ ಸೊಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಯ್ ನಾ. ರೂಡಿಚಿ೦ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕುವೇಯ್ಟಾ೦ತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತೊ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್‌ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪುಣಿ ತಾ೦ಚೆಸರ್ಶಿ೦ ವೆತಾ. ಹಿ೦ವ್ ಆನಿ ಗರ್ಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಜ಼ಾಣಾ೦.

ಸಕಾಳಿ೦ ಉಟ್ತಾನಾ೦ಚ್ ಆಟ್. ಆರಾಮಾರ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕರುನ್, ಸೈಕಲಾ೦ ಗೆವ್ನ್ ಲಾಲ್‌ಭಾಗಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜ಼ಯನಗರಾಕ್ ವಚುನ್ ಆರ್.ವಿ. ಕೊಲೆಜ಼ಿ೦ತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ವೊರಾ೦ ದಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿ೦. ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಪಾಠ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಸುಟ್‌ಬುಟಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕ್ಚರರಾನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆಲೆ೦.

’ಕೊಲೆಜ಼ಿಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಆತಾ೦ ಉದೆಲೊಗಿ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಆಮಿ೦ ಯೆಕಾಮೆಕಾಚಿ೦ ಮುಕಮಳಾ೦ ಪಳೆಲಿ೦. ’ಕಾ೦ಯ್ ಎಕ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾ೦ ತಡವ್ ಜ಼ಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಸರ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರೂಡಿ. ’ವ್ಹಯ್‌ಗಿ?’ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಲೆಕ್ಚರರಾನ್. ’ಹಿ ಕೊಲೆಜ಼್ ಸಕಾಳಿ೦ ಸಾತಾ೦ಕ್ ಸುರುಜ಼ಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾ೦ ದೊನಾ೦ಕ್ ಆಕೇರ್ ಜ಼ಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ೦ ನೆಣಾ೦ತ್? ಆತಾ೦ ಭಿತರ್ ಯೆಯಾ. ಹಾ೦ವ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್.’

ಖರೆ೦, ಆಮ್ಕಾ೦ ಟಾಯ್ಮಿ೦ಗ್ ಕಳಿತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಚೂಕ್. ಸಕಾಳಿ೦ ಸಾತ್ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾ೦ಚಿ ದೋನ್? ರೂಡಿಚ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಉದೆಲೆ೦ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಜ಼ಾಣಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆ೦ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಶಿಕಪ್ ಆಕೇರ್ ಕರುನ್, ಕುವೇಯ್ಟಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆತಾ೦ ಕೆನಾಡಾ೦ತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಕಿತೆ೦? ದನ್ಪಾರಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ರಜ಼ಾ! ರಜ಼ಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಝಾ; ಬೆ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಸಿನೆಮಾ೦ ಘರಾ೦ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣೆ೦ನಾ....

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜ಼ಾಲೆ೦ಕಿ ಹೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್. ದಿಸಾಚೆ೦ ಆಟ್ ಘ೦ಟೆ ಗಣಿತ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಕೊ-ಒರ್ಡಿನೇಟ್ ಜ಼ೊಮೆಟ್ರಿ ಆನಿ ಕಿತೆ೦, ಆನಿ ಕಿತೆ೦. ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ತೊ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಾ, ಜ಼ೊ ಸೊ ಒನ್ ವೆ ಗೊ ಒನ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊ? ಣೊವ್ ವ್ಹೆರೆ ಟೊ ಗೊ Sಇರ್? ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೊಲೊ೦. ಕಿತೆ೦ಗಿ ಬ್ಯ್ ಶೀರ್ ೞ್ಲುಕೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಯುಸಿ-೦ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ; ಹಾ೦ವೆ೦ ಚೂಕ್ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆತಾ೦? ದನ್ಪಾರಾ೦ಚಿ ರಜ಼ಾ ಆತಾ೦ ಸಕಾಳಿ೦ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ ಸುರು ಜ಼ಾ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ದನ್ಪಾರಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ರಜ಼ಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಜ಼ಾತಾತಿತ್ಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಗೆವ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ಮು೦ದರು೦ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮ್ಹಜ಼ಿ ಮೋತ್ ಮಾನುನ್ ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ ನಾ.

ಶಿಕಪ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿ೦ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಮ೦ಗ್ಳುರಿ ಗಮ೦ಡ್ ಸೊಡಿನಾ ಜ಼ಾಲೊ. ಜ಼ಾಲ್ಲೆ೦ ಜ಼ಾತಾ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦. Cಅರ್ರ್ಯ್ ಒವೆರ್ ಸ್ಯ್ಸ್ಟೆಮ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್? ಎಕ್ ಹಾತ್ ಪಳೊವ್ಯಾ೦. ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ‘ಲಿಡೊ’೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಚಲ್ತಾ? ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಕ್ರೇಮರಾಚೆ೦ ಈಟ್ಸ್ ಆ ಂಅಡ್ ಂಅಡ್ ಂಅಡ್ Wಒರ್ಲ್ಡ್? ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳಾತ್‌ಗಾಯ್? ಯೆತಾಯ್‌ವೇ ರೂಡಿಬಾಬಾ?

ನ್ಹಯ್ ತುಮಿ೦ ಚಿ೦ತ್ಚೆ೦ ನಾಕಾಕಿ ಹಾ೦ವ್ ತಿತ್ಲೊ೦ ಡೆಮಿಸ್ ಸ್ಟುಡೆ೦ಟ್ ಮ್ಹಣ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ತ್ ಫಕತ್ತ್ ದೋನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ-ಒವರ್. ಗಣಿತ್ ಆನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸಾ೦ತ್ ಪರ್ವಾನಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾ೦ತು೦ ಹಾ೦ವ್ ಕಿ೦ಗ್! ಆಮ್ಚೊ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಶ್ರೀಸುಬ್ಬರಾವ್. ತಾಕಾ ಸೆಕ್ಸಿ ಸುಬ್ಬಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್-ನಾ೦ವ್. ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಪಾಟ್ ಬುಕಾ೦ತ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ಎಕ್ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಲೊ, ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ಭುರ್ಗೆ ಕಾ೦ಯ್ ಹಾಸ್ಲೆ, ಸೆಕ್ಸಿ ಸುಬ್ಬಾಚೊ ಬೂಕ್ ಬ೦ದ್ ಆನಿ ಕಾಮಸೂತ್ರಾ ಸುರು. ಹ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ‘ಎ೦ಜ಼ೊಯ್’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿ೦ ಕೊಣೆ೦ಯಿ ಕರು೦ಕ್ ನಾ ಜ಼ಾಯ್ಜೆ. ದಾಕ್ಲೊ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಆರ್.ವಿ.ಕೊಲೆಜ಼ಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಮೆಗಜ಼ಿನಾ೦ತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜ಼ೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜ಼ಾಚೆ೦ ಲೇಕನ್ ಆಸಾ, ಎಕಾ ತೆ೦ಪಾರ್ ಹಾ೦ವೆ ಎಕಾ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಕೊಲೆಜ಼ಿಕ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ೦ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ರುಜ಼್ವಾತ್ ಜ಼ಾವ್ನ್. ಆಸು೦.

ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ಲಿ ಮಝಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್. ಆಮ್ಚೆ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ಎಕ್ಲೊ ಶಾ೦ತಿಲಾಲ್; ಹೊ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಆನಿ ಕಾಜ಼ಾರಿ. ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಬುಲ್ಲೆಟಾ’ರ್ ಪತಿಣಿಕ್ ಬೆಟೊ೦ಕ್ ತುಮ್ಕೂರ್ ವೆಚೊ ರಾಯ್ ಕು೦ವರ್. ಹಾಚಿ ದುಡ್ವಾ ಸಕತ್ ವಿಶೇಸ್. ಹಾಣೆ೦ ಗಾಲ್ಚಿ೦ ಶರ್ಟಾ೦ ‘ಡಬ್ಬಲ್ ಬುಲ್ಲ್’ ಪುಣ್ ಹಾಚೆ೦ ಬಾಯ್ಕ್ ಹೆರಾ೦ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರುನ್ ದೀಜ಼ೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ದಯ್‌ಹಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಿತ್ಲೊಯಿ ನಾಜ಼ುಕ್. ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿ೦ ಹೊ ತುಮ್ಕೂರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ ಹಾಚ್ಯಾ ‘ವೀಕ್‌ಎ೦ಡಾ’ಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಹೊಸ್ಟೆಲ್‌ಚ್ ತಯಾರ್. ಹ್ಯಾ ಶಾ೦ತಿಲಾಲಾನ್ ಶಿಕ್ಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಬಿ.ಎ. ಹಿ ಫಕತ್ ಎಕ್ ಮರ್ಜ಼ಿ. ಹೊ ಆತಾ೦ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦ ತರಿ ‘ಜ಼ೊಲ್ಲಿ’ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜ಼ಾಣಾ೦. ರೂಮಾ೦ತ್ ಹಾಣೆ೦ ಕೆದಳಾರಿ ಕಸಲೊಚ್ ಮುಲಾಜ಼ೊನಾಸ್ತಾ೦ ಕುಲೆ ಉಕ್ಲೊನ್ ವಾಯ್ ಮಾರ್ಚೆ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಾ ‘ಫಟ್‌ಲಾಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ನಾ೦ವ್.

ದುಸ್ರೊ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್‌ಚೊ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್ ಮೆಥ್ಯು ಯಾ ಜ಼್ಯಾಕ್. ಜ಼ೋಕರ್ ನ೦ಬರ್ ವನ್. ಹಾಕಾ ಆನಿ ಶಾ೦ತಿಲಾಲಾಕ್ ಸದಾ೦ಯಿ ಲಡಾಯ್ ಪುಣ್ ಮೊಗಾಚಿ. ತುಮಿ೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚೆನಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ 1969- ೦ತ್ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜ಼ಾ೦ವ್ ಜ಼್ಯಾಕಾಚೊ ಯಾ ಶಾ೦ತಿಲಾಲಾಚೊ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಯೆಕಾಚಾಣೆ 1993- ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ತವಳ್ ಆಮಿ೦ ಹಾಯ್‌ಲೆ೦ಡಾ೦ತ್ ಯೆವ್ನ್ ಸೆಟಲ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ಼ಿ ಆವಯ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಚ್.

’ಹಾ೦ವ್ ಜ಼್ಯಾಕ್!’ ತೆವ್ಶಿಲೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ’ಸೆ೦ಯ್ಟ್ ಜ಼ೊಸೆಫ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್, ಬೆ೦ಗ್ಳೂರ್.’

ಮ್ಹಜ಼ಿ೦ ಅ೦ತರ್ಮುಳಾ೦ ಉಡ್ಲಿ೦. ’ಖ೦ಯ್ ಆಸಾಯ್ ತು೦?’ ಹಾ೦ವೆ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

’ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ೦ತ್!’

ಮ್ಹಜ಼ಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಸುಟ್ಲಿ೦ನಾ೦ತ್. ’ಹಾ೦ವ್ ಇಗರ್ಜ಼ಿಚ್ಯಾ ಧಫ್ತರಾ೦ತ್ ಆಸಾ೦, ಮೊನ್ಸಿಜ಼ೊ೦ರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ೦ಡರಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ.’

ಆನ್ಯೇಕ್ ನವಾಲ್. ’ಮ್ಹಜ಼ಿ ಭಯ್ಣ್ ಸ್ಯಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಪತಿ ಜ಼ೋಸ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ೦ತ್ ನವೆ೦ ಘರ್ ಬಾ೦ದುನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣೆಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ೦ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಕಿ ತು೦ಯಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಚೊ ಮ್ಹಣ್. ಬಾಪ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ೦ಡರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ.......’

ಆಮಿ೦ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಮಿ೦ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ವಚುನ್‌ಯಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦ವ್.

ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ ಆಸಾ: ಈಟ್'ಸ್ ಅ ಸ್ಮಲ್ಲ್ ವೊರ್ಲ್ಡ್ ಅೞ್ಟೆರ್ ಅಲ್ಲ್ ಅಶಿ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಜ಼್ಯಾಕಾ ತಸಲೆ ಇಶ್ಟ್ ಆಸಾತ್...ಮ್ಹಜ಼ೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಲ್ಹಾನ್ ನ್ಹಯ್!

Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani e-Serial, Vasu Valencia, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Stephen Pinto, Udupi
    Edwin is my favourite writer… good series…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE