web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ಗೊರೆ ಸಾಯ್ಬ್!

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

'ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್... ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ' ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚನಾಂವ್. ಸಬಾರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಸಗ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಲೊಕಾಥಂಯ್ ರುತಾ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸಭಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್. 'ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ' ಆನಿ 'ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್' ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ  ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ವೊರಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ. 

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮದೆಂ ಭರ್ಸನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕಾಂ ಮದೆಂ ಆಸಾ. ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ 'ವ್ಹಡಾಂಗೆಲಿಂ' ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಮಾನ್ತಾ ತಸಲೆಂ ಭೊಗಪ್‌ಯಿ ಆಸಾ. 

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ 'ಬ್ರಿಟಿಶ್' :

ಹಿ ಅವಸ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮಂತನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಂಥಂಯ್ ಹಿ ಪಿಡಾ ವಿಸ್ತಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ! ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಪುಣ್ 'ವ್ಹಡಾಂಗೆಲಿಂ' ಮ್ಹಣ್ ಹೆರಾಂನಿ ಒಳ್ಕೊಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಂಯ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆತಾಂ ಆಸಾತ್. ಅಸಲಿಚ್ ಪರಿಗತ್ ಶೆರಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್‌ಯಿ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಆಸಾ. ಆಪುಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ 'ಇಂಗ್ಲಿಶ್' ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮದೆಂ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ಘರಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೀಸ್-ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ-ಸೊಭಣಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ - ಅಶೆಂ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಮೀಸ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮಿಸಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್/ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಘರಾಂಕ್/ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂಕ್/ಕೊಪೆಲಾಂಕ್ ವೆತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್/ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಬರ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕೊಣಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ಅಂತ್ಯ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾತ್ರ್. ಬಾಪ್ತಿಜ್ಮ್ ದೀವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂನಿ ನಾಂವ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಕಾಯ್ದೊ ದೀವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ (ವಾ ತಾಂಣಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಾನಾಂಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್) ಶೆರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ರೆಲಿಜಿಯೊಸ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಸುರು ಕರ್ನ್, ಹೆ ಪಿಡೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾ 'ಇಂಗ್ಲಿಶ್' ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ದವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆರ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆತಾಂ ಆತಾಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದ್ರಪಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಮಿಸಾಂಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್' ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾತ್!

ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಭಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಯ್? ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಸರ್ವ್ 'ಏಕ್' ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಚಿ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಭಾಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ನ್ಹಯ್. ಭಾಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರುಂಕ್‌ಯಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್  :

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಭಾಸ್ ಲೊಕಾಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಒಳೊಕ್ (Identity) ಜಾತಾ. ಕೇರಳಾಂತ್ಲೊ ಮಲಯಾಳಿ, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚೊ ಮರಾಠಿ ವಾ ಬೆಂಗಾಳಾಂತ್ಲೊ ಬೆಂಗಾಳಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಆಮಿ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್' ಜಾತಾಂವ್ (ಕೊಂಕ್ಣೊ ನ್ಹಯ್). ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ವರ್ವಿಂ. ಹರ್ ಸಮುದಾಯಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ 'ಒಳೊಕ್' ಆಸಾ, ಆನಿ ಹಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾ ಭಾಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ಒಳ್ಕಿಚೊ ಏಕ್ ಘುರ್ತ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಭಾಸ್‌ಚ್ ತಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮಲಯಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾಕ್ ಜರ್ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಸ್ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತೊ ಮಲಯಾಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ತೊ ಮಲಯಾಳಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾ. ಹಿ ವಾಸ್ತವೀಕತಾ ಹರ್ ಭಾಶೆಂಪರಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್‌ಯಿ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾ - ದೆಕುನ್ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರಾನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾಂಡ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ್ ಸಾಂಡ್ತಾ. ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಡ್ಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ವಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ನಾ ಜಾತಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ರಾಕ್ವೊಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಫಣ್, ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರ್ತಾ. ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಉರ್ತಾ.

ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಅಸೊ ಏಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಪರಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಸಾ ತಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಯೆತಾ. ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸಮ್ಜಣಿಂಚ್ ಗುಸ್ಪೊಡಾಯೆಚಿ. ಫಕತ್ ನೆಸಪ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಪದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನ್ಹಯ್. ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಲೊಕಾಚಿ ಬರಿ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್‌ಚ್ ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಹಾಂತು ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್, ಭಕ್ತ್-ಪುಜಾ, ಸದಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್, ಫೆಸ್ತಾಂ-ದಬಾಜೊ, ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸೊಭಣಾಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ - ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ, ತೆರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನಾಂನಿ ವ್ಹಡಾಂಕಡೆ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ನವೆಂ ಫಳ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆಂವ್ಚೆಂ.... ಕೆನರಾಂತ್ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ, ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ನಾ. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹರ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಆಚರಣಾಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ - ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೆಚೆಂ, ಹೊಕ್ಲೆ-ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮುದಿ ಶಿಂವ್ಚೆ ನಾಂವಾನ್ ಸಾಸುನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ...  ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ಆಚಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ. ಅಸಲ್ಯೊಚ್ ಗಜಾಲಿ ಹೆರ್ ಸೊಭಣಾಂನಿ, ಫೆಸ್ತಾ-ಪರ್ಬೆಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಕೆನರಾ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಆಸಾತ್.

ದೆವಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ, ಧರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನಾನ್ ದೆಕ್ಚಿ, ಶಾಂತ್ ಸ್ವಬಾವಾಚಿ, ಹೆರ್ ಖಂಚಾಯ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಮದೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಕೆನರಾಂತ್ಲಿ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತ್ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಶೆಗುಣ್. ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸುದಾರ್ಸುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿಂ ಘೊವ್‌ಬಾಯ್ಲ್, ವ್ಹಡಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಬಾಂದ್, ಸೆಜಾರಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ, ಸಾದ್ಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅಸಲೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಶೆಗುಣ್ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾತೊಲಿಕಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾತ್. 

ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕತಿಚಿ ದಾಡ್ :

ಸಂಗಟಿತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಏಕ್ ಗೂಣ್, ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸಮುದಾಯಾಂನಿಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಅಕ್ರಮ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಥಾವ್ನ್. ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ವೋಡ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಂತನಾಂತ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂ (ಸರ್ವಾಂ ನ್ಹಯ್) ಶೀದಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಭುಲೊನ್ ವೆಚೆಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಇರಾದೊ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ ಆಚಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಆಮ್ಚೆಪಯ್ಕಿಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಾಳೆಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕಾನಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾನಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯ್ಲಿನಾ. ಪೂಣ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ಬೊಲ್ತೊಚ್. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಪ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದೋನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ದಾಡ್ ಪಡ್ತಾ. ಹೆರ್ ಖಂಚಾಯ್ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್  ಕೆನರಾ ಕಾತೊಲಿಕಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ, ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ-ಭಕ್ತಿಪಣ್, ಕಾಜಾರ್-ಸೊಭಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೇರ್ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆನ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆ ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ 'ಗೊರೆ ಸಾಯ್ಬ್' ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೇಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. (ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಸಬಾರ್, ಭಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ವಿಲಾಯ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಥೊಡೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತರ್‌ಯಿ ಜೊಡಿಜೆ ತಸಲೊ ಮನೋಬಾವ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್). 
ತಳ್ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್!

ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಶೆರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಮಂತನಾಂತ್ಲ್ಯಾ' ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ನಾಸಮಧಾನ್, ಜಾತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಜಾರ್, ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಲಗ್ನಾ ವಿಚ್ಚೇದನ್... ಅಸಲೆ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಯಿತ್ತೆ. ವಿಲಾಯ್ತಿ ಜಿಣ್ಯೆಚಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾತಾ. ಸಮಧಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್. 

ಹ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ನಾ. ಫಿರ್ಗಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಕೊಪೆಲಾಂತ್/ಪೂನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಸ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ನಾಂಚ್. ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಕುಟ್ಮಾಜೆವಾಣ್ ನಾ. ಕಾಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ವಿಸ್ಕಿ, ಬಿಯೆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಸ್ತಾ ಪೂಣ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸಾನಾ.. ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಇರಾದೊ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಎಕಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಲೆ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್. (ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಚೇರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಪೂಣ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಹೆಂ ಚಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಕಾರಣ್ ವಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಗುಂಡಾಯೇನ್ ಸಂಸೋದ್ ಜಾಯ್ ಪಡತ್). 

ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಹಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ ದವರಿನಾಂತ್, ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾತಾತ್. ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತೆ, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತಾಂಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ತೆವ್ಶಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಥೊಡೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ - ಹೆರ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚಿ ದೇಕ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತಳ್ ಸಾಂಡ್ತಾ ಆನಿ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.  

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಾ-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯಾ :

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ 'ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ವಾಕ್ಯ್ ಜಾಯ್. ಥರಾವೋಳ್ ಕಾರಣಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆಂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ವಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಪ್ ವಿಲಾಯ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಗೂಂಡ್ ರೊಂಬಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. 

ಫಿರ್ಗಜ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಥರಾನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಚಡ್ತಾ ತೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ, ಹೆಂ ಮುಳಾಂತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಂತುಂ ತೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತೆ. ಭಾಸ್‌ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾತೆಲೆ ಉಣೆ-ಕಾಂಯ್ 5% ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಬೇದ್-ಬಾವ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಕ್ ತಿಬೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಕೆನರಾಂತ್ ಹರ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಿಸಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೇರ್ ವಾ ಪ್ರಧಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ (ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವ್ಹರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್) ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ(ಮಲಯಾಳಮ್/ಇಂಗ್ಲಿಶ್) ಮಿಸಾಂ ದವರ್ಯೆತಾ. ಶೆರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ ವಾ ದೋನ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂ ದವರ್ಯೆತಾ. ಹರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಹಳ್ತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಬದ್ಲುಂಚೆಂ ಗರ್ಜ್. ನವ್ಯಾನ್ ಖಂಚಾಯ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಸ್ ಸುರು ಕರುಂಕ್ ನಜೊ.

ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖಂಚಾಯ್ ಕೊಪೆಲ್/ಕೊವೆಂತ್/ಯಾತ್ರಿಕ್ ಸುವಾತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಿಸಾಂ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾನಾಯೆ. ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿಯ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಫಿರ್ಗೆಜೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್. ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಹರ್ ಕಾತೊಲಿಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕೊಪೆಲ್/ಕೊವೆಂತ್/ಯಾತ್ರಿಕ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂ ಆಸೊಂಕ್‌ಚ್ ನಜೊ. ಜಾಯಿತ್ತೆಕಡೆ ಮಂತನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ದಾನಾ(ಇಜ್ಮೊಲ್?)ಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಖಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಥೊಡೆಕಡೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದೊನಾಂಯ್ತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್! ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಯಾರಯ್? ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್  ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ಲಿಂ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲಿಂ ಮಿಸಾಚಿಂ ವಾಚ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತಾತ್. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ದೊತೊರ್ನ್‍ಯಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಆಮ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ - ಏಕ್ 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಟಾಮ್' :

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್‌ಯಿ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರಿ ನ್ಹಯ್ ತಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲುಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಕ್ ಚಡ್ ತೆಂಕೊ ದೀವ್ನ್, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಪೂಣ್ ಅಸಾದ್ಯ್ ನ್ಹಯ್.

ಆಮ್ಚಿಂ ಹರ್ ಸೊಭಣಾಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಥಂಯ್ ನೆಗಾರ್ಪಣಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದಾಕಾಂವ್ಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವೋಲ್ ಲಾಂವ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾವಾಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ಸಮಾಸಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಚಾರ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಇಗರ್ಜೆಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮಿಸಾಂಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಭಣಾಂಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ, ಇಂಗ್ಲಿಶಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾನಾ-ಬೆಪ್ಪಾಂಪರಿಂ ಬಸ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ! 

ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಆಸಾ.

ಕುರ್ಪಾ : ಮಿತ್ರ್

Tags:  Black Britishers, English Mass, Edward Nazreth, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE