web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಪಾತೊಳ್ಯಾಂಚೆ ವ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಭಾವಾಂಚೆಂ Sao Joao ಫೆಸ್ತ್

(ಬೈಬಲಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿಂ ಪಯ್ಕಿ, ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್‍ಶಾಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾದಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಭರ್ಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಜೂನಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಅಚರ್ಸಿತಾತ್. ಗೋವಾ ಶಹರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಜೂನ್ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ತಾ. Sao Joao ಫೆಸ್ತ್ ಗೋವಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣ್ಚಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಪಾತೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಬಾಜೆ ವಿಶಿಂ, ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯ್ ರಿತಿನ್ ಲಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ದಸ್ತುರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಹಿ ಪರಬ್, ಕಶಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾ).

ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಫಿರ್ಗಕ್ ಫೆಸ್ತ್, ವಾಡ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್... ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಹೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸಾಂತ್ ಭಕ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಆಮಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಸಾಂ, ಲೊರೆಸ್, ಸಾಂ. ಇನಾಸ್,... ಅಶೆಂ. ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜೆಜುಚಿ ಶುಭ್‌ವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸಾಂತಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಪೊಣಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಆಜೂನ್ ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಧಾರ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಸಂಗಿಂ, ಜೆಜುಚೆ ಶಿಸ್ ಜಾವುನ್, ಶುಭ್‌ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುನ್ ಸಾಂತಾಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲು, ಸಾಂ. ಜೂಡ್ ಥಾದ್ದೆವ್, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಅಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಾಂತಾಂಕ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಫುಡೆಂ, ಪಾತ್ಕಿ ಲೋಕಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ಜಾಕಾರಿ ಆನಿ ಎಲಿಜಾಬೆತಿಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಯ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚಿ ಪರಬ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಜೂನಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಚರ್ಸಿತಾಂವ್. ಮಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜುನಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ "ಬ್ಯಾಫ್ಟಿಸ್ಟ್" ಮ್ಹುಣ್ ಮೆಳಾಯ್ಲಾಂ.  ಹೊ ದೀಸ್ ತ್ಯೆಚ್ ದೆಕುನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚೊ. ತ್ಯೆ ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಜುವಾಂವ್ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಮಾಹೆತ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆರಾವ್ನ್, ಬರವ್ನ್ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್‍ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಯಾ.

ಜುವಾಂವ್ಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣಿ :

"ಜಾಕಾರಿ, ಭಿಯೆನಾಕಾ! ದೆವಾನ್ ತುಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಏಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾತಲಿ. ತಾಕಾ ತುವೆಂ 'ಜುವಾಂವ್' ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದೀಜಯ್." (ಲೂಕ್ 1 : 13). ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಲೂಕಾನ್ ಬರಯ್ಲಲೆ ಸುವಾರ್ತೆಂತ್. ಲೂಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಜಣಾಂ ಧರ್ಮ್‌ದುತಾಂ ಮಧ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಸಿರಿಯಾ ಪ್ರಾತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಯೊಕಾಂತ್ ಅನ್ಯ್ ಜಾತಿಂ ಮಧೆಂ ತೊ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ವ್ಯಾಪ್ತೆನ್ ಏಕ್ ವಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲೂಕ್, ಗ್ರೇಕ್ ಭಾಶೆಚೊ ಉತ್ತೀಮ್ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಚಡುಣೆಂ ಕ್ರಿ. ಶ. 70 ೦ತ್ ಬರಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತೆಂತ್ ಲೂಕಾನ್ ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಜುವಾಂವ್ಚಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಕರಿ ಆನಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಉಪದೆಸ್ ಆನಿ ನಿಯಾಮಾಂ ಆಕ್ಷೇಪಾವಿಣೆಂ ಪಾಳ್ಚಿಂ ತಿಂ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ನಿತಿವಂತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ತಿ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಜಾಕರಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಳಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿತಲೊ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೇ ಸರ್ತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಭಡ್ವೊ ಧುಂಪಾವೆದಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಕ್ ತಾಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾವಿಶಿಂ ಕಳಾಯ್ತಾ. ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಕರಿ ದೇವ್ ದುತಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಸತ್ಮಾನುಂಕ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಉಚಾರ್ತಾ ದೆಕುನ್ ದುತಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜುಂವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಕರಿ ಮೊನೊ ಉರ್ತಾ. ಪ್ರಸೂತ್‌ಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಭರ್ತಚ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಎಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿತಾ, ಆಟ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಭೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾ ಜಾಕರಿ ಫಾಳಿಯೆಚೆರ್ ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಜುವಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದವರಿಜಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ತಿಳ್ಸಿತಾ ಆನಿ ತವಳ್ ಜಾಕಾರಿಚಿ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ತಾ ಆನಿ ತೊ ಪರತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.


ಕರ‍್ಯಾ ಲೊವೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸಂಗಿಂ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ ಪಾಟೊ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್. ದೆಂಪೆ ಆನಿ ರಾನ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ತಾಚೆಂ ಖಾಣ್. ತಿಬೆರ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಚ್ಯೇ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಹೆರೊದ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚೊ ಉಪರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜುವಾಂವ್ ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರದೇಶಾನಿಂ ಭೊಂವುನ್ "ತುಮ್ಚಿ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ" (ಮಾತೆವ್  3:2) ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜೆರುಜಲೆಮ್ ಶಹರಾಂತ್ಲೊ, ಜುದೇಯಾಚ್ಯಾ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಂತ್ಲೊ, ಆನಿ ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಚಾರ್ನ್ ಜುವಾಂವ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ನಾನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಜೆಜು ಜುವಾಂವ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೊರ್ದಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ.


ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಿ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಾಪಾವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುವಾಂವ್ಕ್ ಹೆರೊದ್ ಉಪಾರಾಯಾನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲೊ. ಹೆರೊದಿಚ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೇ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹೆರೋದಿಯಾಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಜುವಾಂವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖೊಟೆಪಣ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆರೊದಿನ್ ಬಂದೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುವಾಂವ್ಚೆಂ ಶಿಸ್ ಕಾಪಾಯ್‌ಲ್ಲೆಂ.ದೇವ್ ಸ್ತುತೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ :

ದೇವ್ ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ದುತಾಕ್ ನಜರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಠಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿಚೆ ಉದರಿಂ ಜೆಜುಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಕಳಾಯ್ತಾ. ಮರಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ಶೆರ್ಮೆತಾ ಆನಿ ತವಳ್ ದೇವ್ ದೂತ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ದೆವಾಕ್ ಆಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ. ಅಶೆಂ ಮರಿ ಎಲಿಜಾಬೆತಿಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ ಆನಿ ತವಳ್ ಮರಿಯೆಚೊ ನಮಾನ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಎಲಿಜಾಬೆತಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ಸಾಂತಾಚಿ ಪರಬ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಿರ್‌ಪಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಸಾಂ. ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾ ಆಮಿಂ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ ಜುನಾಚ್ಯಾ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಪ್ ಪರ್ಗಟ್ನೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮರಿಯೆಕ್ ಇಜ್ಬಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ (ಮಾರ್ಚ್ 25) ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಗಾಬ್ರಿಯೆಲ್ ಭಡ್ವೊ ಮರಿಯೆಕ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಗರ್ಬೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾ. ಆನಿ ಹಿ ಪರಬ್ ಆಮಿ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಪೆಸ್ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಎಕಾ ಮೆಕಾ ತಾಳ್ ಪಡಾಶೆಂ ಹೆ ದೀಸ್ ಸ್ಮರಣ್ ಕರ್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಆದಾರಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಭೋವ್ ಪುರಾತಾನ್ ಕಾಳಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಚೊ ಸಾರಾಂಶ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಕ್  ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಗ್ಡೆ ( Agde) ಪ್ರಾಂತಾಚಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಪರಬ್ ಮ್ಹಣ್ "ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆಗ್ದೆ 506" ಹಾಂತುನ್ ತಿಳ್ಸಿಲಾಂ. (ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ "ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆಗ್ದೆ 506" ಏಕ್. 506 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚ್ಯಾ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್  ಫ್ರಾನ್ಸಾಚ್ಯಾ "ಅಗಾಥಾ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್  'ಸಿಜೇರಿಯಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಲೆಸ್' (Caesarius of Arles), ಹಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪಣಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಂತ್ 35 ಭಿಸ್ಪ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ). ಹ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಚೊ ದೀಸ್ ನತಾಲಾಂಚ್ಯೆ ಪರ್ಬೆ ತಶೆಂ ವಿಶೆವಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೀನ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸಂಗಿಂ ಹಿ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತಲಿ. ಪರ್ಬೆಚ್ಯಾ ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ, ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತೀನ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಸಂಗಿಂ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚಿ ಹಿ ಪರಬ್ ಮಾಳ್ಟಾ ಯಾಜಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನಾಚಿ ಪರಬ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಕ್ಯುಬೆಕ್" ದೇಶಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ಬೆ ದಿಸಾ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ಆಸಾ ತರ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್, ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ ಆನಿ ಲೂಥೆರಾನ್ ಇಗರ್ಜೆನಿಂ ಹಿ ಪರಬ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಪರಬ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮಾರ‍್ತಿನ್ ಲೂಥರ್ ಹಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲಲೆಂ ಕಂತರ್ "Christ, unser Herr, zum Jordan kam" ಜುವಾಂವ್ ಬಪ್ತಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಗೊಂಯಾಂತ್ ಪರ್ಬೆಚೆಂ ಆಚರಣ್ :

ಪಾತೊಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಉಡ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಲ್ಘ್ಹಡ್ಯಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಹ್ಯಾ ಪರ್ಬೆಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಗೋವಾ ಶಹರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಆಜೂನ್ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ತಾ. Sao Joao ಫೆಸ್ತ್ ಗೋವಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾ, ತರ್ನಾಟಿಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್, ಗುಮ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ನಾದಾಕ್ ನಾಚ್ ಮೆಳೊನ್, ತಕ್ಲೆರ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಮುಕುಟ್ ಸಜವ್ನ್, ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಸಂಗಿ, ಉದಾಕ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾನಿಂ, ಬಾಂಯ್ಕ್ ಉಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ರಂಗ್ ರಂಗಾನ್ ಸೊಬಾಯ್ಲೆಲ್ಯೊ ದೋಣಿ ವೊಚ್ಚುಂಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಉದ್ಕಾನ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತುಂಚೆಂ ತಳೆಂ ಯಾ ಬಾಂಯ್ ಎಲಿಜಾಬೆತಾಚೊ ಗರ್ಬ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಪ್ರದಾಯ್. ವಿವಿಧ್ ಥರಾಚಿಂ, ರಂಗ ರಂಗಾಳ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ನೆಸೊನ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚೊ ವಿಶೇಷತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಸಾಂಗೊಡ್  (Sangodd) ಪ್ರದಶನ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್ - ದೋನ್ ದೊಣಿ ಸಂಗಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಯಾ ಕೆಳ್ಬೆಂ ಸಂಗಿಂ ಬಾಂದುನ್, ಬೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸಜವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂ, ಗೊಂಯ್ಚೊ ಮಾಂಡೊ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಗಾವ್ನ್ ಪಯಣ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಪಂಗ್ದಾವಾರ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ ಪ್ರದರ್ಶಾನಾ ವೆಳಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್‍ಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ. San Jao ಮ್ಹಣ್ ಗಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಚಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುಮಧುರ್. ಹ್ಯಾವಿ ದಿಸಾ ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿಂ ಜೊಡಿಂ ತಶೆಂಚ್ ನವಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ ತರ್ ತಾಂಚಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕಾಣಿಕಾಂ ಸಂಗಿಂ ಜಮ್ತಾತ್. ವೀಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಫೆನ್ನಿ, ಆಂಬೆಂ, ಆಣ್ಸಾಂ, ಪೊಣಸ್ ಸಬಾರ್ ಫಳ್ ವಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೆವ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಷ್ಟ್ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕೊಣಾಕ್ ಬಾಂಯ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಚೆಡುಂ ಆಸೊನ್ ತಾಚೆಂ ನವೆಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರ್, ಧುವೆಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಫಳ್ ಆನಿ ಖಾಣ್ ವಸ್ತುಂ ವರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ದಸ್ತುರ್ ಆಜ್‌ಯೀ ಪಾಳುನ್ ಯೆತಾತ್.ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುನ್ ಎಕ್ವೊಟಾನ್ ವ್ಹಡಾ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಹಿ ಪರಬ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಉಕೊಲ್ನ್ ದರ್ತಾ. ಪಾವ್ಸಿಲೆ ದೀಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾನಾ ಕೃಷೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಗೊಳೆಗಾರಾಂಕೀ, ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಕಲಾಕರಾಂಕೀ ಮಜೆಚೊ ದೀಸ್. ಗಲ್ಪಾಂತೀ ಹೊ ದಬಾಜಿಕ್ ದೀಸ್ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಬಾವ್ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವಸೊಂದಿ ಮ್ಹುಣ್ ಆಶೆತಾಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಬಾಪ್ತಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ.


Tags:  Sao Joao, St. John Baptist, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Dr Gerald PInto, Kallianpur
  ಬರೆಂ ಲೇಖನ್. ಗೊಯಾಂತ್ ಪೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ವಿವರಣ್ ವಾಚುನ್ ಸಂತೋಸ್ ಜಾಲೊ.
 2. Flora, Dubai
  Very nice informative article. Thanks to writer and maibhaas.com for publishing such a wonderful article!
 3. Mark Denis Dsouza, Niddodi/Sharjah-UAE.
  I am impressed by reading this article on St.John the Baptist.I am of the opinion that this article can be a great source of information and sets important guidelines to Goans and Mangaloreans Christian culture and festivities.The writer has lots of potentials and talents.I wish Sannu Niddodi a great future ahead in literature as well as in poetry.Thanks to maibhaas.com team for encouraging and supporting new talents.Good luck and God bless each one of you. Mark Denis D'souza
 4. Cyril G.Sequeira, Mangalore
  ಸಾ೦ ಜುವಾ೦ವ್ ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ (ಜೂನ್ ೨೪)ಜಾ೦ವ್ಯಾನ್ ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಬಾ೦ಯ್ತ್ ಉಡ್ಚೆ೦ - ಪುಡ್ತುಗೇಜಾ೦ನಿ ಗೊ೦ಯ್ಕಾರಾ೦ಕ್ ಹಾತಾ೦ತರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್. ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ೦ ಲೇಖನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಫ್ಯಾ ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೋಡಿಕ್ ಅಭಿನ೦ದನ್ಫ್! -ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE