web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರಾತ್ ಪಾಳಿ


(ಆಂಬ್ರೋಸ್ ಬಿಯೆರ್ಸ್ (1842-1914) ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಗಾರ್/ ಕವಿ/ ಆನಿ ಅಂತರ್ಝಜ್ ಸೊಜೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. 
ತಾಚೊ Devils Dictionary ಪುಸ್ತಕ್  ಅಮೆರಿಕಾಚಾ 100 ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಳ್ಕಾತಾತ್.  ತಾಚಿ ಬೋವ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ : An Occurance at the Owl creek Bridge.)

- 1 -

ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಚಾ ನೋರ್ತ್ ಬೀಚ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕೊಣ್‌ಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಮಾಳಿಯೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರೂಮಾಂತ್ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ವೋಲ್ ಪಾಂಗ್ರಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಲಾಂಬ್ ಮೆಜಾರ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲಿ. ರಾತಿಚಿಂ ನೋವ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಏಕ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ವಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾತ್ಲೊ. ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಹುನ್ಸಾಣ್ ಆಸುಲ್ಲಿ ತರೀ ತ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ಲಿಂ ದೊನೀ ಜನೆಲಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಕ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಮೇಜ್, ಬಸೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕದೆಲ್ ಆನಿ ವಾತಿಚೆಂ ಸ್ಟೇಂಡ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೂಲ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಾಲ್ ರಿತೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ತ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಲ್ ದಾಟ್ ಧುಳಿನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ವೊಣದಿಂಚಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಗಯ್ರಮ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ವೋಲ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸೊನ್ ತಿ ವೆಕ್ತಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚಾ ಪಿಡೆನ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ ಗಾಢ್ ಮೌನ್ ಭರೊನ್ ಆಸೊನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್ಲೊ. 

ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಘಡಿಯಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ನೋವ್ ವಾಜ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಸಾಲಿಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಭಿತೆರ್ ಸರೊನ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ನಿದಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ತೊ ಭಿತೆರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ತ್ಯಾ ಸಾಲಿಚೆಂ ದಾರ್ ಆಪ್ಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಝರ್ಕಟ್ಯಾ ಅವಾಜಾನ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಥಾಲೆಂ ಪಡ್ಲಲೊ ಆವಾಜ್‌ಯೀ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಕೋಣ್‌ಗಿ ಶಿಡ್ಯೊ ದೆಂವೊನ್ ವೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಮೌನ್ ರಾಜ್ಲೆಂ. ತೊ ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಸಬಾರ್ ವೇಳ್ ಮೊಡ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುಜಾಂ ಹಾಲವ್ನ್ ತೊ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಪರ್ದೊ ದೆಗೆಕ್ ಲೊಟ್ಲೊ. ಜನೆಲಾಚೆ ಆರ್ಸೆ ಧುಳಿನ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧುಳ್ ಪುಸುನ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಜನೆಲಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆ ಸರಳ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗಾಢ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ.
 
ತಾಣೆ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜನೆಲಾಚಿಯೀ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯೀ ಸರಳ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ. ತೊ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ವಾತಿಚೆಂ ಸ್ಟೇಂಡ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವೊಡುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಚಡ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಚಡುಣೆ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಿತ್. ಸಪಾಯ್, ಬಾರಿಕ್ ಮುಕಮಳಾ ವಯ್ರ್ ಲಾಂಬ್ ನಾಕ್. ತಾಂಬ್ಶೆ ಕೇಸ್. ರೂಂದ್ ಕಪಾಲ್. ಧೃಡತಾ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ ಖಡಕ್ ಕಾನ್ಸುಲ್. ತ್ಯಾ ಗೊಬ್ರಾಳ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಅನಿಶ್ಚಯತಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ತೊ ಆತಾಂ ವಾಚ್ಚಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭಂವ್ತಾಲಿ. ತರೀ ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ಕೀ ತಾಣೆ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ತೊ ತೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುಂಕ್  ಘಡ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆತೆತ್ ಆಸಾ! ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ತಾಣೆ ವಾಚುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಅವಸ್ವರ್ ಸಂಪ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಚಡುಣೆ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ನಂತರ್ ತೊ ಬೂಕ್ ಧಾಂಪುನ್ ಉಟ್ಲೊ. ವಾತ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ಸ್ಟೂಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ತಾಚೆ ವಯ್ಲೆಂ ವಾತಿಚೆಂ ಸ್ಟೇಂಡ್ ಕಾಡುನ್ ತೊ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ನಂತರ್ ಉಟೊನ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಣೆ ಲೋವ್ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲಿ ವೋಲ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಕಾಳ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚಾ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚೆಂ ಸರೂಪ್ ಆನಿಕೀ ಉಟೊನ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನೀ ದೊಳ್ಯಾಂಚಾ ಆಸ್ಡ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದವರುನ್ ತಾಣೆ ಬಾರ್ಕಾಯೆನ್ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿಕ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತೆಂತ್ ಪಳೆಲೆಂ.
  
ತಾಚಾ ತಪಾಸಣೆಂತ್ ತಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ವಾತಿಚಾ ಸ್ಟೆಂಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಉಜ್ಯಾ ಕಾಡ್ಯೊ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಟಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ಲಿ ವಾತ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಳಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಿ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಇಂಚಾ ಲಾಂಬ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವೊರ್ ಜಳೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್? ಕಾಳೊಕ್! ತಾಣೆ ವಾತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಂಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಲ್ವಾಯ್ಲಿ.
 
- 2 -

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ್ ರಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದಾಕ್ತೆರಾಚಾ ಆಫೀಸಾಂತ್ ತೆ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಬಸೊನ್ ಆಸೊನ್ ಧುಂವೊರ್ ಸೆವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಜಾರ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೆ ಗ್ಲಾಸ್‌ಯೀ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್. ಪ್ರಾಯ್ ಚಡುಣೆ ತೀಸ್ ಜಾತಿತ್. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಡೊ| ಮಾಂಚೆರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಡೊ| ಹಾರ್ಪರ್. ಹೆ, ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನಚಾಕೀ ತಾಚಾಕಿ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ...
"ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆ ತೆಂ ಏಕ್ ವಂಶ್ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್. ಆಮ್ಚಾ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ. ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಬರಿಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಲೆಕ್ಕಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಚೆ ಬರಿಂ ವ ಫಟಿ ಮಾರ್ಚಾ ಸವಯೆ ಬರಿಂ." ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. 
ಉರ್ಲೆಲೆ ದೋಗ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ. 
"ಫಟಿ ಮಾರ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಲಜ್ ಭಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಗಿ?" ಡೊ| ಹಾರ್ಪರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. .
"ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿಂ ಹಾಂವೆ ಅಜೂನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ನಾ ಹಾರ್ಪರ್. ಫಟಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ವಿಂಗಡ್, ಫಟಿ ಮಾರಿಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವಿಂಗಡ್." 
"ತರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಭ್ಯೆಂ, ಆಮಿಂ ಅಕಾರಣ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಫಿತಿಸ್ಪಣ್, ವ್ಹಯ್ ಮೂ? ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಭಗಾನಾ" 
"ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ತಶೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತೆಂ ತುಜಾ ಸಂಯ್ಬಾ ಭಿತೆರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ನಾಪಸಂದ್ ರಿತಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ತುಜೆ ದೊಳೆ ಉಘಡ್ತಾ. ಚಡಾವತ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಸೊಜೆರ್ ಹ್ಯಾ ಭಿಂಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾತ್." 
"ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಸೊಜೆರ್... ತಶೆಂಚ್ ಫಾಶೆಗಾರ್, ಖುನಿಗಾರಾಂಕೀ ಆಮ್ಚಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಮೆಳವ್ಯಾಂ." 
"ನಾ ಮಾಂಚೆರ್! ಮರ್ಣಾ ಸಂಗಿ ಹಾಂಚಿ ಮುಲಾಖತ್ ಬೋವ್ ಕ್ಷಣಿಕ್. ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಸೊಜೆರಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಹೆ ಮರ್ಣಾಕ್ ಮುಕಾಮುಖಿ ಜಾಯ್ನಾಂತ್." 
"ಕಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ವ ಸ್ತ್ರೀ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚಾ ಸಂಯ್ಭಿಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿಕ್ ವ ಭಿಂಯಾಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾತಾ?" ಹಾರ್ಪರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 
ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: 
"ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾ.. ಏಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಎಕಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಕೊಣ್೦ಚ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪಿಸೊ ಜಾಯ್ನಾಸಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಯ್ಬಿಕ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾತ್ಲೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್."
"ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ತೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಸೊಜೆರ್ ಯೀ ನ್ಹಯ್. ತುಜೆಂ, ಕಸಲೆಂಯ್ ಪಂತಾಹ್ವಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸಾ." 
"ಕೋಣ್ ಹಾಬಾ ತೊ?" 
"ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾರೆಟ್. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ತೊಚ್ ಕರ್ತಲೊ." 
"ತೆಂ, ತುಂ ಕಶೆಂ ಜಣಾಂಯ್?" 
"ತೊ ಜೆವ್ಣಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ! ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಜುಗಾರಿ!"
"ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಸೊ ಆಸಾ?" ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಕುತೂಹಲಿಕ್ ಜಾಲೊ. 
"ಆಮ್ಚಾ ಡೊ| ಮಾಂಚೆರಾ ಬರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಚೊ ಜೊವ್ಳಿ ಭಾವ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.." 
''ಹಾಂವ್ ಪೋಂತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂ" ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 
"ಕೊಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ." ನಿದೆಂತ್ ಪಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಡೊ| ಮಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಮೊಡೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ!" 
ಸಕ್ಕಡ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

- 3 -

ಮುಕಾರ್ ಖಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣೆ ವಾತ್ ಪಾಲ್ವಾಯಿಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಪಾಲ್ವಾಯಿಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಪಾಂಯಾ ಮುಳಾ ದವರ್ನ್ ತೊ ಕದೆಲಾರ್ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತಾಣೆ ನಿದ್ಚೆಂ ಪ್ರುಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ! ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ನಂತರ್ ತಾಣೆ ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಗಾಢಾಂಧಕಾರಾಂತ್ ತೆಣೆ ಹೆಣೆ ಅಪ್ಟನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಟೊಂಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯೀ ಆಸುಲ್ಲಿ. ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡಿಂಕೀ ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಘನತಾ ಆಸ್ತಾ. ತಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಅವಶ್ಯ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಕದೆಲಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಲೊ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮೊಡೆಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾರೆಟಾಕ್ ಕಸಲೊಗಿ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಕಸಲೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಸೊಸ್ಯಾಚಾ ಕಾನಾಂ ಬರಿಂ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಶ್ವಾಸ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಗ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ಖಾತಿರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕ್ರಿಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತಾಣೆ ಕದೆಲಾಚಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಕಾನಾಂನಿಂ ಕಸಲೊಗಿ ಅಪರಿಚಿತ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಫುಟೊನ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸೆಂ ಭಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹರ್ಧ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಖೊಮಿಸ್ ಅಂರ್ಧೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ, ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹಿಂ ಭಿಂಯಾಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್ಮೂ? ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ, ತಾಣೆ ಬಾಂಧುನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಉಸ್ವಾಸ್, ಭರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಗ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸುವಿಯನ್ ತೊಪ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಸುಶೆಗ್ ಭಗ್ಲೊ. ಮೆಜಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಉಸ್ವಾಸ್ ಬಾಂಧುನ್ ದವರ್ಲೊಲ್ಲೊ ತೊ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ! 

ಹ್ಯಾ ಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಉಟೊನ್, ಕದೆಲ್ ಆವಾಜಾ ಸಹಿತ್ ದೆಗೆಕ್ ಲೊಟುನ್ ಕೂಡಾಚಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್. ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್‌೦ಚ್ ದೆಗೆಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ವೊಣದ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತಿ ಧರ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ದೊನೀ ಜನೆಲಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವಾತಿಚೆಂ ಸ್ಟೂಲ್ ಅದ್ಳೊನ್ ತೆಂ ವ್ಹಡಾ ಅವಾಜಾನ್ ಪರ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. "ಹೆತ್ತ್.. ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡೊಂಕ್! ಹೆಂ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರಲೊಂ ಹಾಂವ್?" ಪುರ್ಪುರೊನಂಚ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ಭಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆ ಬಾಗ್ವೊನ್ ವಾತ್ ವಿಂಚ್ಲಿ. ಪೆಟಯಿಲ್ಲಿಚ್ ತಾಣೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಫಾಂಕಾಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ವಾತಿಚಾ ಸ್ಟೇಂಡಾಚೆಂ ಸ್ಟೂಲ್ ತಾಣೆ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ವಾತ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ತಾಣೆ ವಾತ್ ದಾರಾಚೆರ್ ಫಾಂಕಾಯ್ಲಿ. ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆ ಭಿತೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದಾರಾಚಿ ಖಿಳ್ ವೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಣೆ ವೋಚ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂ. ಸಾಡೆ ಧಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಣೆ ಅಜ್ಯಾಪೊನ್ ಗಡಿಯಾಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. 
ತೆಂ ಬಂಧ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ವಾತ್ ಆನಿಕೀ ಮಟ್ವಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ತಿ ಪಾಲ್ವಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ದವರ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ ತಾಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂವಾರಾ ಲಾಗೊನ್ ಅಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 
"ಆಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಭಿಂಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ!" ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. "ಭಿಯಂವ್ಕ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?" ತಾಣೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಜೀವ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಭಿಂಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮೂರ್ಖ್ ಪಣ್! ಕಶೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಸಲೊಗಿ ದುಬಾವ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೊ... 
ಇತ್ಲ್ಯಾರ್, ಜ್ಯಾರೆಟಾಕ್ ಕೋಣ್‌ಗಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಜ್ರಾಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾಶೆಂ ಭಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ನೀಟ್ ಜಾಲಿ...

- 4 -

ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಫಾಂತ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಹಾರ್ಪರ್ ನೋರ್ತ್ ಬೀಚಾಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾನಿಂ ವಳೂ ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. 
"ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿ ರಾತ್ ಪಾಳಿ ಕರುಂಕ್ ಒಪ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜಾ ಇಶ್ಟಾಚಾ ಧೈರಾಚೆರ್ ತುಕಾ ಅಜೂನೀ ಪಾತ್ಯೆಣ್ ಆಸಾಗಿ?" ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 
"ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್. ಹಾಂವ್ ಪೋಂತ್ ಹರ್ವಾತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾಯ್ ಗಿ?" 
"ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾರ್ಪರ್. ಹಾಂತು ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ." 
ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. "ಹಾರ್ಪರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಿ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲಪ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಅನುಚಿತ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಕ್ ಸುಸ್ತಾತೆತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿರಾರಾಯ್ ಭಗುನ್ ಆಸಾಂ. ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಎಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಖರ್ಚುಂಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಧೃಡತಾ ತುಕಾ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತುಜಾ ಇಷ್ಟಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಬೆಫಿಕಿರ್ ಜಾಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ಕಸಲೆಂ ಪುಣಿ ಅನ್ವಾರ್ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತೇ ಆಸಾ. ತಶೆಂ, ಕಸಲೆಂ ಪುಣಿ ಘಡ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾನ್ ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕಾಜೆ." 
"ಕಿತೆಂ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾಯ್ ಡೊಕ್ಟರ್? ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಅನುಚಿತ್ ಘಡಾತ್ ತರೀ ಡೊ| ಮಾಂಚೆರಾನ್ ಉಟೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿವರಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್." 
ಡೊ| ಮಾಂಚೆರ್, ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ 'ಮೊಡೆಂ' ಜಾವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. 
ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಆನಿಕೀ ಚಿಂತಿತ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. 
"ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಡೊ| ಮಾಂಚೆರಾಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜೀವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಚುಪ್ಪ್ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ನಾ ತರ್ ವ್ಹಡ್ ಲಫ್ಡೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.''
"ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಡೊಕ್ಟರ್. ಜಾರೆಟ್ ಖಂಯ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ." 
ತಾಣೆ ಬಗ್ಲೆಚಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ವೊರಾಂ ಪಳೆಯಿತ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಡೊಕ್ಟರ್, ವೊರಾಂ ಚಾರ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್!" 
ತೆ ದೊಗೀ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ತ್ಯಾ ಒಕಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪಿಸಾಂಟ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣಿ ಜಾರೆಟಾಕ್ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಘರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕ್ಲೊ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆ ಥೈಂಚ್ ರಾವ್ಲೆ. ತೊ ಖರ್ಶೆತಾಲೊ.
"ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?" ಡೊ. ಹೆಲ್ಬರ್ಸನಾನ್ ಆಕಾಂತೊನ್ ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. 
"ತುಮಿಂಚ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆಯಾ.." ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 

ತೆ ಸರಾರಾಂ ಘರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತೆರ್ ವಚೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೆಕೊನ್ ತಾಂಕಾ ಝಿಂಟ್ ಉಟ್ಲಿ. ಭಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಜನೆಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳುನ್ ಸವಾಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲಾಂ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲೆ ಥಂಯ್ ಕೊಣ್‌೦ಚ್ ನಾತ್ಲೆ. ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗೇಸಾಚಾ ದಿವ್ಯಾನ್ ದಾರಾ ವಯ್ರ್ ಮಂದ್ ಹಳ್ದುವೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಾಯಿಲ್ಲೊ. 
ಹಾರ್ಪರ್ ಆಕಾಂತೊನ್ ಪುರ್ತೊ ಧವ್ಸೆಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಹೆಲ್ಬರ್ಸನಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದವರಿತ್ ವಳೂ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಡೊಕ್ಟರ್, ಆಮ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಸಂಪ್ಲೊ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ! ಆಮಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚ್ ನಿಕಳ್ಳ್ಯಾಂ. ಭಿತೆರ್ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ." 
"ಹಾರ್ಪರ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ ದಾಕ್ತೆರ್. ಥೈಂ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ." 
ತೆ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆ. ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಗೇಸ್ ದಿವ್ಯಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಭಿತೆರ್ ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಮಾಳಿಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ ತರೀ ಭಿತರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಶಿಡ್ಯೆರ್ ಚ್ ರಾವೊನ್ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ಕಸಲೊಗಿ ಗಲಾಟೊ ಉಬ್ಜಾಲೊ. ಕೋಣ್ ಗಿ ಎಕ್ಲೊ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊ.ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಜಾಳಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಜಾತಿ ಬರಿಂ ತೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಲೊಟುನ್, ಖೊಟಾವ್ನ್, ಮುಂಗಾಯೆಂತ್ ತೊಪುನ್, ದೊಂಪ್ರಾಂತ್ ಕುಟ್ಟುನ್ ತೊ ಶಿಡ್ಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್, ಉಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಅಸ್ತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮಾತೆಂ ರಿತೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಥರಾನ್ ಉಜಳ್ತಾಲೆ. 

"ಜಾರೆಟ್, ಜಾರೆಟ್!!" ಉಲೊ ಮಾರಿತ್ತ್ ಹಾರ್ಪರ್ ಮುಕಾರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನಾನ್ ತಾಚೊ ಕೊಲ್ಲರ್ ಧರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ. 
ತಾಣೆ ಏಕ್ ಘಡಿ ಭರ್ ಹಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಕಸಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ತೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. 
ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಡ್ಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಬೊಬ್ರೊ ಪೊಲಿಸ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ತಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಭಂವ್ತಿಲ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಶಿಡಿ ಚಡುಣೆ ರಿತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ. 
ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್, ಆನಿ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಪರ್ ಶಿಡ್ಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. 
ದಾರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಒಫಿಸರಾನ್ ತಾಂಕಾ ಭಿತೆರ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. 
"ಆಮಿಂ ದಾಕ್ತೆರ್." ಸಾಂಗೊನ್ ತೆ ಭಿತೆರ್ ಘುಸ್ಲೆ. 
ಭಿತರ್, ಮೆಜಾ ಭಂವ್ತಿ ಲೋಕ್ ಭರೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ಮಧೆಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕರ್ನ್ ತಿಳುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಧಾಂಪಲ್ಲಿ ವೋಲ್ ದೊಂಪ್ರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವೊಡುಲ್ಲಿ. ಮೆಜಾಚಾ ಮೂಳಾಂತ್ ಪ್ರಕಾಸ್ಭರಿತ್ ದಿವೊ ಧರುನ್ ಎಕ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ರಾವುಲ್ಲೊ. ಮೆಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಿರಾಂಕೂಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ದೊಳೆ ಆರ್ವಾಸ್ ಉಗ್ತೆ ಆಸೊನ್ ವಯ್ರ್ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ವೊಂಠಾ ದೆಗಾಂನಿಂ, ಗಾಲಾಂಚೆರ್, ಆನಿ ಕಾನ್ಸುಲಾಂಚೆರ್ ಥಿಂಪಿ ಫೆಂಡ್ ಫೆಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಟ್ ಚಿಡ್ಕಾಲ್ಲಿ.
ಕೋಣ್‌ಗಿ ಎಕ್ಲೊ, ಬೋವ್ಶಾ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಾ ಹರ್ಧ್ಯಾ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಖೊಮಿಸಾ ಪಂದಾ ಚೆಪುನ್ ತಾಚಿ ಹರ್ಧ್ಯಾ ಉಡ್ಣಿ ತಪಾಸುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. 
ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ದೋನ್ ಬೊಟಾಂ ಚೆಪ್ಲಿಂ. 
"ಹೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಮೊರೊನ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.. ಮುಕ್ಲೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಜಣಾಂತ್." ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲಿಸ್ ಒಫಿಸರಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ದಾರಾ ಕುಶಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. 
"ಸಕ್ಕಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಳಾ, ಜಟ್ಪಟ್.." ಪೊಲಿಸ್ ಒಫಿಸರಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. 
ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಸಗ್ಳೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲೊಟುನ್ ದರ್ವಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಂಚೆ ಸಂಗಿ ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಆನಿ ಹಾರ್ಪರ್ ಯೀ ಶಿಡ್ಯೆಚಾ ಮುಳಾಕ್ ಯೆವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. 

"ಡೊಕ್ಟರ್!" ಹಾರ್ಪರ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. "ಜಾರೆಟ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗುಲ್ಲೆಂ ಮೂ ತುಕಾ?" 
"ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ." ನಿರ್ಭಾವುಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ದಾಕ್ತೆರಾನ್. ತೆ ಮೌನ್ ಪಣಿ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ದಿಸಾಚಾ ಲಾಂಬ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲೋಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೊ. 
"ಹಾರ್ಪರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.." ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. "..ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಹವೊ ಸೆವುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹವೊ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಯೆರೊಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?" 
"ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಡೊಕ್ಟರ್..! ಕೆದ್ನಾ?" 
ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಭುಜಾಂ ಹಾಲಯ್ಲಿಂ: "ಸಾಂಜೆರ್ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್ ಏಕ್ ಬೋಟ್ ಸುಟ್ತಾ."
"ಬೋವ್ ಬರೆಂ ಡೊಕ್ಟರ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬಂದ್ರಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಂ" ಹಾರ್ಪರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

- 5 -

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಆನಿ ಹಾರ್ಪರ್ ನ್ಯೂಯೋರ್ಕಾಚಾ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಂಗಾಚಾ ಎಕಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಗಜಾಲಿ ಕರುನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಸಬಾರ್ ವೆಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಚಾ ದೊಗಾಂಚೆರ್ ದೊಳೆ ದವರುನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ತಿಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಆಡೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಚೆಪೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯಿತ್ತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: 
"ಮಾಫ್ ಕರಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನೊಂ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ'ಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಬದ್ಲುನ್ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸುರಾಂಟಿ ಮಾರ್ಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ. ತುಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?" 
ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಆನಿ ಹಾರ್ಪರ್ ದೊಗೀ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಚೊ ಛಾರೊ ಖೆಳ್ತಾಲೊ. 
ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನಾನ್ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: "ತುಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚಾಂತ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರಾಜಾಂವ್," ಪುಣ್ ತಾಣೆ ವಾಕ್ಯೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ತಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಧವ್ಸೆಲೆಂ. ತೊ ಉಗ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಪರ್ಕ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಕಾಂಪ್ತೇ ಆಸ್ಲೆ. 
"ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ! ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕೀ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಯ್!.. ಡೊ| ಹಾರ್ಪರ್, ತುಜಾ ಇಶ್ಟಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾಳ್." 
"ಕೋಣ್ ತುಂ?" ಡೊ| ಹಾರ್ಪರ್ ಚಾಳ್ವಾಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 
ತೊ ಪರ್ಕಿ ಮ್ಹನಿಸ್ ಆನಿಕೀ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಗ್ವೊನ್, "ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ 'ಜಾರೆಟ್' ಮ್ಹಣೊನ್ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆ ಆದ್ಲೆ ಈಶ್ಟ್ ನ್ಹಯ್ ವೇ?.. ಹಾಂವ್... ತೊ ತುಮ್ಚೊ ಆದ್ಲೊ ಈಶ್ಟ್, ಡೊ| ವಿಲಿಯಂ ಮಾಂಚೆರ್!" 
ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಡೊ. ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಆನಿ ಹಾರ್ಪರ್ ದೊಗೀ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೆ. 
"ಡೊ| ಮಾಂಚೆರ್!!" ತೆ ದೊಗೀ ಎಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ. 
"ವ್ಹಯ್, ತೊಚ್. ಮಾಂಚೆರ್." 
"ದೆವಾ ಮ್ಹಜಾ, ಮಾಂಚೆರ್! ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ ಮಾಂಚೆರ್! ಜಾರೆಟಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?" ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ವಿಚಾರಿಲಗ್ಲೊ. 

"ಹಾಂ, ವ್ಹಯ್. ಜಾರೆಟ್... ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂಚ್ ಡೊ| ಹಾರ್ಪರಾಚೊ ಈಶ್ಟ್ ಜಾರೆಟ್ ಪಿಸಾಂಟಾ ಬರಿಂ ಅಪ್ಣಾ'ತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಡ್ಬಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಮೊಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ! ತೊ ಭಿಂಯೆಲ್ಲೊ! ತಾಚಿ ಲೆಂಡಿ ಗುಡ್ಗುಡ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ!! ಮ್ಹಾಕಾ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ತಾಕಾ ಥೊಡೆಂ ಮಕ್ಕರ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಳ್ಣಿ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಡುನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಬಾವ್ಡೊ ತಿತ್ಲೊ ಪುಕ್ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ನಿದೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರಚ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ! ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ರಗ್ಳೆ ನಾ ಆಸ್ತೆ. ಹಾಂವ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಜಿಂತ್ ಜಾಲಿ.. 
ಜಾರೆಟಾ ಸಂಗಿ ಜಾಗೊ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್ ಇತ್ಲೆ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ ಡೊ| ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಆನಿ ಡೊ. ಹಾರ್ಪರ್!" 
"ಡೊಕ್ಟರ್?... ತುಂ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಲಾಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾರೆಟ್. ಹಾಂವ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಬರ್ಸನ್ ಆನಿ ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಹಾರ್ಪರ್!!." 

****

(Ambrose Bierce ಹಾಚಾ  A Watcher by the Dead ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ತರ್ಜುಮೊ)

Tags:  A Watcher by the Dead, Ambrose Bierce, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE