web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಪಾತ್ರ್


ಮೂಳ್ ಆನಿ ಸುರ್ವಾತ್ :

ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸಾ. ಆದಿಂ ಘರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಚಾಲ್ತಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ಗಾಂವ್ ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆ‌ಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ಸುರ್ವೆರ್ ಮಿಶಿಯೊನರಿ ಬೂಕ್ ಛಾಪ್ತಾಲೆ, ಕ್ರಮೆಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬೂಕ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ದೆವಾದಿನ್ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆನಾಸಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪತ್ರ್ 1912 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಯ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಲೊ. ಸಬಾರ್ ಕಾಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊ ಸಾ ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚಿ 'ಆಂಜೆಲ್' ಕಾದಂಬರಿ ಬೂಕಾ ರುಪಾರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲಿ, ಹಿ ಸುರ್ವಿಲಿ ಚರಿತ್ರಾ... ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಸರಾಗ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಝೆಲೊ, ಮಿತ್ರ್, ಕಾಣಿಕ್, ಪಯ್ಣಾರಿ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್, ಜೆಜು ರಾಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್, ರಾಕ್ಣೊ, ದಿರ್ವೆಂ, ಕುಟಾಮ್, ದಿವೊ, ಸೆವಕ್... ಹಿಂ ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ಥೊಡಿ ಎಕ್ಕಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಕ್‌ಯೀ  ಪಾಯ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಆಜುನಿ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್, ತಿ ಸೊಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಆಮ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಬರವ್ಪಿ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಆನಿ ಕೆನಡಾ ಯುರೋಪ್ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಉಬ್ಲೆ. ಆಮ್ಚಿ ಪತ್ರಾಂ ಥಂಯ್ ಪಾವಾನಾ ಜಾಲಿ. ವಾಚ್ಪಿ ಆನಿ ವಾಚ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಉಣಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 

ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಗಮ್  :

ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಕೇರಿಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ - ಯುಎಇ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಾಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಘಡ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣಿ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಗಲ್ಪ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಂಪ್ಯುಟರಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಶಿಂಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿ, ಲೇಕಕ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ನವಿ ಉಮೇದ್ ಭರ್ಲಿ. ಖಬಾರ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲಿ, ಆನಿ ಇತರ್ ಗಲ್ಪ್ ರಾಶ್ಟಾನಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. 'ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕುಳ್ವಾರ್ ಕುವೈಟ್', 'ಬರ್ಪಿ ಮಿತ್ರ್ ಮಸ್ಕತ್', 'ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಹ್ರೆನ್', 'ಸೌದಿ ಕೊಂಕಣ್ಸ್' ಆನಿ ಲಂಡನ್ ಆನಿ ಅಮೇರಿಕಾ  ತಸಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಿ ಪಾಲೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. 

ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಪಯ್ಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ : 

ದಾಯ್ಜಿ ಸಾಂದೊ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾರ್ಚೊ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್, 'ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್' ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್, ಕೊಂಕಣಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲಿ.  'ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ  ಭಾಸ್ ಶಿಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆವಯಾಂಕ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಸಮರ್ಪಿತ್' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಖಾಲ್, ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಕನಾ, ಲಾಂಬ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಜೆಮ್ಮ ಪಡೀಲ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಚಿಂತ್ನಾ, ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ತಸಲಿ ಲೇಕನಾಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುನ್, ತರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ಲಾ. ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ, ಡೊಲ್ಪಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಲೇಕಕಾಂನಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಬರೊಚ್ ಪಾಟೂಂಬೊ ದಿಲ್ಯಾ.  ಆಮ್ಚೆ ಆದ್ಲೆ ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಹುಮಿಣ್ಯೊ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಬಾರ್ ಲೇಕನಾಂ ಹಾಂತುನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.  ಹಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಇತ್ಲಿ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಿಕೀ ತರ್ನೆ ಆನಿ ಪರ್ನೆ ಲೇಕಾಕ್ ಮಿತ್ರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ.  ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕುವೇಟ್ ಥಾವ್ನ್ 'ದಾಯ್ಜ್' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಆರಂಬ್ ಕೆಲಿ.  ತಾಂತುನ್ ತಾಣೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ವಿಜ್ ಆನಿ ಲೇಕನಾಂ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಬರಂವ್ಚೆ ದೆಣೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ಆನಿ ಇನಾಮಿಯೀ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ, ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊತ್ಸಾವಾಕ್ ಆಜುನಿ ಹಾಂವ್ ಬರಯ್ತೆ ಆಸಾ. 

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸಬಾರ್ ವೆಬ್ ಸೈಟಿ ಉದೆಲ್ಯೊ, ಕಿಟಾಳ್, ಕವಿತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಡೋಟ್ ಕೋಮ್, ಸಕಾಳಿಕ್, ಪಯ್ಣಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಬೈಬಲ್, ಆಂಕ್ರಿ, ಬುಡ್ಕುಲೊ, ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ, ಕೊಂಕಣಿ ನ್ಯೂಸ್, ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.  ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಬ್ ಸೈಟಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಖಬ್ರೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯೊ  ಆನಿ  ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಗೀತ್  :

ಆದಿಂ ಗ್ರಾಮ್ ಫೊನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಡಿಯೊ ಕೆಸೆಟ್, ಆನಿ ಆತಾಂ ಸಿಡಿ, ಡಿವಿಡಿ, ಆನಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೆವ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ದೆವಾದಿನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಪಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕೆಸೆಟಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರುಪಾರ್ ಚಾಳಿಚ್ ಸಿಡಿ ರುಪಾರ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಗ್ಲ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂ ನವ್ಯಾ ಸಂಗಿತ್ ಗಾರಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಸಿಡಿ ತಶೆಂ ಎಮ್ ಪಿ ತ್ರಿ ರುಪಾರ್ ಯೆತಾತ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಂಗೀತ್, ಘರಾನ್ ಘರ್ ಪಾವಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾ, ಆನಿ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ ನ್ LVL Tunes app ಫುಕ್ಯಾಂಕ್ ಡೌನ್ ಲೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ಅಮೇರಿಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ಗಾವಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್, ತಶೆಂಚ್ Radio Daijiworld, ಲೊಕಾಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫುಕ್ಯಾಂಕ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗಿತಾಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ವಾಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಕಿ ಚಡಿತ್ ಲೊಕಾಂನಿ, ಹೆ ಆಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಂತ್ ಡೌನ್ ಲೊಡ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಸೊಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮಾಂಡ್ ಸೊಬಾಣಾಚ್ಯಾ 'ವಜ್ರಾ ಮೊತಿಯಾಂ' ಕೊವ್ಳೆನ್, ವಿಕ್ರಾಪಾಂತ್ ಧಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ ಆನಿ 'ಮೋಗ್ ಆಸೊಂ' ಆನಿ 'ಸಪ್ಣಾಂ' ಕೊವ್ಳೆನ್ ಧಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಹೊ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಮೈಲಾ ಫಾತರ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ವೊವಿಯೊ ಡಿಜಿಟಿಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ : 

ಆದಿ ಮಾಗಾ ವೊವಿಯೊ ತೊಂಡ್ಪಾಶಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ, ತೆ ಜಿಕೊನ್ ಧರುನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಪಿ ದಿತೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಬಾರ್ಡೊ ಬುಕಾಂತ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಲೋಬೊ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್  ಏಕ್ App ರಚುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಬೈಬಲ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗ್ - ಕೊಂಕಣಿ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಆನಿ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಿತಾಂ ಝೆಲೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಂತಾರಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. 

ಕೊಂಕಣಿ ಪಿಂತುರಾ ಆನಿ ಡಿಜಿಟಲ್ : 

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಪಿಂತುರಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆ - 'ಮೋಗ್ ಆನಿ  ಮಾಯ್ಪಾಸ್', ಗೊಂಯ್ಚೆ - 'ಆಮ್ಚೆ ನಶಿಬ್', 'ನಿರ್ಮೊಣೆ'.. ತಸಲಿಂ ಪಿತುಂರಾ ಆಮ್ಕಾಂ YOU TUBE -೦ತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ತರ್ನ್ಯಾ ತಶೆಂ ನವ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಗಾರಾಂಚೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ವೀಕ್ಶಣ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈವ್ : 

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾತಾ ತರ್ ತೆಂ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಲೈವ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾತಾ. ಸಂಸಾರಾ ಭರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಲೈವ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಧಾಕ್ಲಾಕ್, 'ಸೋದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ', 'ಕೊಂಕಣಿ ನಿರಂತರಿ', 'ಗ್ಲೊಬಲ್ ಮ್ಯುಸಿಕ್ ಎವಾರ್ಡ್' ತಶೆಂಚ್ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ 'ಗಲ್ಪ್ ವಾಯ್ಸ್ ಒಫ್ ಮಾಂಗಲೊರ್'. ಹಾಕಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ವೀಕ್ಶಕ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಫೇಸ್ ಬೂಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾಕ್ ಶೇರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕಣಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. 

ಕೊಂಕಣಿ ಟಿ.ವಿ. :
 
ಆಜ್ ಕಾಲ್ ದಾಯ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾ ಘರಾಂ ಘರಾಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಯೂ ಟ್ಯುಬ್ ಆನಿ ವೈಬ್ ಸೈಟಿಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. 'ಆಮಿ ದೊಗಿ ಸೆಜಾರಾ' ತಸಲೆ 150 ಅಂಕ್ಡೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ವಿಜಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೆ ಸಬ್ದ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರೊಂಕ್ ಪಯತ್ನ್ ಕೆಲಾ. 'ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿ ಮನ್ಶಾಂ' ೦ತ್, ಸಮಾಜೆಂತ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ.  'ನಾಚ್ ನಾರಾ ನಾಚ್ ನಾರಿ' ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಅಂತರಾಶ್ಟ್ಯೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾಂವ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. 'ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತೊಲೊ' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೊಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ನವ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಯಾ ತರ್, 'ದೊ ರೆ ಮಿ ಫಾ' ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಪದಾಂ ಲೊಕಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವಯ್ಲಾಂತ್. 

ಇ ಮ್ಯಾಗಾಜಿನ್ : 

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆರಂಬ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಇ-ಮ್ಯಾಗಾಜಿನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚಿ ಖಬ್ರೊ ಲೇಕನಾಂ, ಕವಿತಾ, ಆನಿ ಸಾಮಾಜೆಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್  ಕೊಂಕಣಿ ಮುನ್ಶ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ವಾಚ್ಯೆತಾ. ಲಾನ್ ವಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಉರ್ಬಾ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. 

ಆಕೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪುಡೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಾಡ್ಯಾನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಲೆಚೊ ಆಮಿ ಜಾಗವ್ನ್ ದವರ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಬಾಂದ್ತಾ. ತಾಣಿ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಬುಕಾ ರುಪಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲಾ ಆಮಿ ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್  ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕರ್ಚಿ ಹಿ ಲಾನ್ಶಿ ಕರ್ನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ತಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕರ್ತೆಲಿ... ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಶಾಬಿತ್ ಉರ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತೊಲೊ. ತುಮಿಯಿ ಮ್ಹಜೆ ಪರಿ ವಾವುರ್ಲಾತ್ ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಮರ್ ಉರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. 

ಕೊಂಕಣಿ ಚೆ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್...   

Tags:  Digital Konkani, eKonkani, e-konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE