+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

1  -  ಫಾಲ್ಯಾಂ

 
ಸುಮಾರ್ 2002-2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಲೇಖಕ್, ಜೆರೋಮ್ ಪಿರೇರಾ (ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡಿಲ್) ಲಾಗಿಂ, ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಅಂಕಣ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಖುಶೆನ್ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದೀವ್ನ್ "ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುನ್ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ "ರಾಕ್ಣೊ" ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ನವಿಂ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಬೋವ್ ರುಚ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ಜೆಮ್ಮಾನ್ 50 ಅವಸ್ವರ್ ವರೇಕ್ ಲಿಕ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪರತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್... ಜರೂರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ತೆಲೆಂ... ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಬರಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ಆನಿ ಮಾರ್ಗ್ ದರ್ಶನ್ ಆಮಿ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸಾ ವ editor@maibhaas.com - ಹಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡಾ...
 

ಆಮ್ಕಾಂ ಖಂತ್ ಚಡ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಉಣೊ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಕಸೊ ರಾವಾತ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಝುಜ್ತಾಂವ್. ಆಜ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್ ’ಫಾಲ್ಯಾಂ’ ಖಾತಿರ್. ಏಕ್ ಬರೆಂ ’ಫಾಲೆಂ’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಕತ್, ಮತ್ ಆನಿ ಜೀವ್ ಏಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಫಾಲ್ಯಾಂ... tomorrow ... ನಾಳೆ... ಕಲ್... ಬೊಕ್ಕ್... ಎಲ್ಲೆ.... ವಿವಿಧ್ ಭಾಶೆಂನಿ ಹೆಂ ವಯ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ - ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಸ್ಲೊ ದೀಸ್ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್.

ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಸೊ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಸೋಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ನಾ. ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ? - ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾಗಯ್ತಾಂ - ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾಂ - ವ್ಹೆವಹಾರಾಂತ್ ಬನಾವಟ್ ಕರ್ತಾಂ - ಅನಯ್ತಿಕ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ರಡಯ್ತಾಂ - ಆನಿ ಕಿತೆಂ.... ಕಿತೆಂ..... 

ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್.........?

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್. ತಾಂಕಾ ದಿರ್ವೆಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಂತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಆಜ್ ಕರ್ತಾ....

ಫಾಲ್ಯಾಂ - 

ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾರ್ ಜಾಯ್ - ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ - ಆಮ್ಕಾಂ ನವೆಂ ರಾಯಾಳ್ ಘರ್ ಜಾಯ್. 

ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಯ್. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾಕಾ. ಪೂರಾ ಮ್ಹಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ ಜಾಯ್.

ಹಾಯ್........

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ ? ಕಸಲೊ ದೀಸ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್. ಕಸಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದವರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್! ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್‌ಚ್ ನಾ !

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಮಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಸದಾಂಚ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂವ್. ನವ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ದೆವಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಕಸಲ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಇತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಯಾ ಆಮಿ ಫಾಲ್ಯಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ದೆವಾನ್ ಕಿತೆಂ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?

ಮ್ಹಜೆ ಭುರ್ಗೆ ಪಾಡಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಫಾಲ್ಯಾಂ’ತ್ ಸರ್ವ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ತಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್, ಪಾಡ್ ಇಶ್ಟಾಗತಿನ್, ಸರ್ವ್ ರಿಸ್ತಿನ್ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ನ್, ಘರಾಕ್ ಆನಿ ನಾಂವಾಕ್ ಖತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ.

ನಾಂ ತರ್..........

ಹಾಂವ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಕಿಡ್ನಿಚಿ ಪಿಡಾ, ಗೋಡ್ ಮುತಾಚಿ ಪಿಡಾ ಯಾ ರಗ್ತಾದಾಬ್ ಯಾ ಕೆನ್ಸರಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲಾಂ. ಕಾಲ್ ರಾತ್ ದಿಸ್ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಫಾಲೆಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲಾಂ. "ತೆಂ ಖಾಯ್‌ನಾಕಾ. ತೆಂ ತುಂ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಂ ಸದಾಂ ನಿದೆ ಮಾತ್". ಅಸಲೊ ದೀಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಯಾ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ?

ನಾ... ನಾ... ನಾ... ಹೆಂ ಸತ್. ಅಸಲೆಂ ಫಾಲೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪೇಕ್ಷೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭವಿಶ್ಯಾಚೆಂ ಥೊರುಂ ದೆವಾ ಕಡೆ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ.....

ನಾಂ ತರ್.....

ಹಾಂವೆ ರಾಯಾಳ್ ಘರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲಾಂ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಕಾ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್.... ಘರಾ ಭಿತರ್, ರಾಯಾಳ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ನಾ ಸಮಾಧಾನ್... 

ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಪಯ್ಶೆ ಪಾಡ್ ಕರ್ತಾತ್. ಶಿಕನಾಂತ್.... ಧುವೆಕ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಒಳೊಕ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಕ್ ಜಾಲಾ. ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘರಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? ಅಸಲೆಂ ಫಾಲೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಝುಜ್‌ಲ್ಲೊಂಗಿ?

ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಲೆಂ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಫಾಲೆಂ ರುತಾ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಂತುಶ್ಟಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಕೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಅಸಲೆಂ ಫಾಲೆಂ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ.

ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ - 

ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೊ ನ್ಹಂಯ್.

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಫಾಲೆಂ ಎಕ್ ಅನುಭವ್, ಏಕ್ ಝುಜ್, ಏಕ್ ಉಜೊ ಯಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಚಿ ಘಡಿ ಆನಿ ಮಿನುಟ್ ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾ ತೆಂ ಆಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ - ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಯಾ ದೂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾನ್. ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಆಮಿ ಅಜ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ! ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾಂ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾನ್ ಆಜ್ ಕಳಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಭಾರಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಆಸಾ - ಜೆಮ್ಮಾ ತುಕಾ ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೆದಾಳಾ? ಹಾಂ ವ್ಹಯ್ಗೀ? ತುಕಾ ಆನಿಕೀ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್! ಹಾಂವೆ ತೆದಾಳಾ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ "ಹೆಂ ಭಾರತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಆನಿಕೀ ೧೦ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಬೇಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್... ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೊ ದೀಸ್ ನ್ಹಂಯ್. ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೊ!".

ಆಜ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್‌ಯಾಂ. ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಮೊಗಾನ್, ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಹರ್‌ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‌ಯಾಂ. ದೆವಾನ್ ಆಜ್ ದಿಲ್ಲೊ ದೀಸ್ 100% ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ನವೊ ದೀಸ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಸದಾಂಯ್ ಬರೊ ಜಾತಲೊ.Tags:  Jemma Padil. Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

3 Comment/s.

  1. Victor Lewis, Sastan
    ಲೇಕಾನಾಂ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.
  2. Wilson Lewis, Kundapur
    ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಬರಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಜೆಮ್ಮಾಬ್ ಭಾರಿಚ್ ಹುಶಾರ್. ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊರಿಂ ಲಾಗ್ತಾತ್.
  3. Rita Pinto, Qatar
    Good writing. Usually i am reading this section. As a sentimental i like this type of write ups. Keep writing...

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE