web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

Mrs. Meena and Family : ವೀಕ್ಷಕಾನಿಂ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸೀರಿಯಲ್


ಇತರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಯಾ ಮನೋರಂಜನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ್ ಎದೊಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್, ನಾಟಕಾನಿಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ ಥೊಡೆಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಕಾ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚಿ, ನವೆಂಸಾಂವ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್.
 
ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಶೆತಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವಿಮರ್ಶಕಾನಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಅನಿ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಆನಿಕೀ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಎದೊಳ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆನಿ ಸೀರಿಯಲಾಂ ವೃತ್ತಿ ಪರತಾ ಆನಿ ಮುಳಾವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಚಾರ್ಚೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾಯ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಅನಿ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಲಾಗಿಂ ಫಾವೊತಿ ಕಾರಣಾಂ/ ಸ್ಪಶ್ಟೀಕರಣಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿಚೆರ್ 52 ಕಂತಾನಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ Mrs. Meena and Family ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಅತಾಂ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚಾಯ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಾಯೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ.
 
Mrs. Meena and Family ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳ್ತಾ ಕೀ, ಹೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ Plan ಕರ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸೀರಿಯಲ್. Sitcom ಶೈಲೆರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸೀರಿಯಲ್. ತೆಂಯ್ ಧಾಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ 52 ಕಂತಾನಿಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾನಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಟಿವಿ ಮುಕಾರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂತ್ಲೆ  ಬಾಬುಟಿ, ಡೆನ್ನು, ಲಿನೆಟ್, ಪಿಜಿ, ಮರಿಯೊ, ಮೀನಾ, ಪ್ರಿಯಾ  ಪ್ರೀಮಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಲೊಕಾಚೆ ಖಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಸೀರಿಯಲ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ವೀಕ್ಷಕಾನಿಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾ ಹೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ತಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾನಿಂ ರೊಂಬ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.
 
ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಚಾ ಜಯ್ತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಚೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಯೋಜನ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ Gripಆಸ್ಚೊ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಸಿನೆಮಾ ಮೇಕಿಂಗಾಂತ್ ತರ್ಭೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ. ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಗಜಾಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ತ್ಯೊ ಗಜಾಲ್ಯೊ ಎಕಾ ಕಾಣ್ಯೆ ರುಪಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್, ಸಂಪ್ರಾದಾಯಾಂ ಸಂಗಿ ರಾಜಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ಘೆಂವ್ಚೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ದೆಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಕಳ್ತಾಕೀ ಹೊ ಸಿನೆಮಾ ಅನಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಶೆತಾಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್.  ಘಂಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಿ ಸ್ಕೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರವ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ತಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
 
ಏಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಸಿನೆಮಾ ಮೇಕಿಂಗಾಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಭಾಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಿನೆಮಾ/ಸೀರಿಯಲಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ದಿಸ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮೇಲ್ವೀಚಾರಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ /ಸೀರಿಯಲಾಂನಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಪುಣ್ Mrs. Meena and Family ಸೀರಿಯಲಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.
 
Character branding, ಕೊಮೆಡಿಂತ್ negative and positive combination, ಚೋಕ್ಲೆಟ್ ಹಿರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಮೋಗ್, ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಹೀರೊ/ಹೀರೊಯಿನ್ ಕರ್ನ್ ವೀಕ್ಷಾಕಾಂಕ್ ತಾಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜೊಂಚಿ ಬರಿ ಕರ್ಚಿ ಶೈಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಾನ್ Mrs. Meena and Family 0ತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿನಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆ ಸಾಧ್. 

Mrs. Meena and Family ಸೀರಿಯಲಾಚಾ ಹರ್ ಎಪಿಸೋಡಾನಿಂ ಕಾಣಿ ಹೀರೊ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಹಿರೋಯಿನ್. ಪಾತ್ರ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಗಜಾಲೆಂಚಿ ಮುಖಾಂ. ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಪಳೆತಾನಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಹಾಂತ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್/ಸೆಜಾರಾ/ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ಚೆ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಂತ್ ಸ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕುಟಾಮ್ ಅನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಡೆನ್ನು, ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ವಯ್ರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಲಿನೆಟ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಾ ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟಾ ಮಧೆಂ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚೊ ಪೂತ್ ಮಾರಿಯೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಅವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ದೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಕುಯುಕ್ತ್ಯೊ ಕರ್ಚೆಂ ಧುವ್ ಪ್ರಿಯಾ, ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಪೊಟಾಚಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸಲಹದಾರ್ ಜಾವ್ನ್  ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೊ ಬಾಬುಟಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫೆಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್, ಸೆಜಾರಿ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ರಾಟಾವಳೆನಿಂ ನಾಕ್ ರಿಗಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರೀಮಲ್, ಹಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕೊಂಚಿ ಮೀನಾ ಬಾಯ್ - ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕಥಾ ಪಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ವೆಕ್ತಿಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ನಾಟಕೀಯ್ ಶೈಲೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್, ಸದಾಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಬರಿ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ Actor ನಿಂ ಹೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

Mrs. Meena and Family೦ತ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಸ್ಪರ್ದೊ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ Natural ನಟನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆನಿ ಫಿಲ್ಮಾನಿಂ( ಕಂತಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೋಡ್ನ್) ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.  ನಾಟಕೀಯಾತೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂಚೆ ನಟನ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ವಾಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ. ನಿತಳ್ ಅನಿ Natural ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ಲು ವಾಲೆನ್ಶೀಯಾ, ಜೀವನ್ ವಾಸ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ರೀಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯಾ, ಸಪ್ನಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಶ್ವೇತಾ ವಾಸ್, ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾ , ಶೆಲ್ಡನ್ ತಾವ್ರೊ ಹಾಂಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ.

Mrs. Meena and Family ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ Title Song ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾಂಚ್ ದುಬಾವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಹೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೆರ್ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಪರಿಂ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಶೈಲೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಾಸ್ specialty ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನೀ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಸಾರಾಕ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ಹೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. Typical ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಶೈಲಿ ತಾಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಚೆ Frame, Shots, Editing, Music, effects ಹರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.
 
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ Mrs. Meena and Family, ಆತಾಂ ಸಂಪ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಅಜೂನ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಚೆಚ್ ಉಲೊವ್ಣೆ ಚಲ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾನ್ ಏಕ್ ನವಾಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಸೀರಿಯಲಾಚಾ ಕಲಾಕರಾನಿಂ ಜಾಂವ್, ನಿರ್ಮಾಣ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸೀರಿಯಲಾಕ್ ಲೆಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ನಾ. Quality ಆನಿ Contentಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸೀರಿಯಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅನಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ಹಾಂಚೊ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಯಶಸ್ವೆಚೊ ಅರ್ಧೊ ವಾಂಟೊ ತಾಂಕಾಯ್ ವೆತಾ. ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಸಲಿಂಚ್ ಸೀರಿಯಲಾಂ ಮುಕಾರಿ ಯೇಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.  ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಲಾಗಿಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾನಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಸಾ Mrs. Meena and Family part II ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಜೆಂಯ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ತೆಂಚ್.


ಥೊಡೆ ಸುಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಎಪಿಸೋಡ್ :
Tags:  Mrs. Meena & Family, The best Konkani Serial, Stany Bela, James Mendonca, Frank Fernandes, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE