+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

28  -   ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆಂ...  : ನತಲಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ವರ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಮಾಣೆ ಫೆಸ್ತ್, ವರ್ಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಶಿಖರ್ ಜಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಯೆತಾ. ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆ ಸೊಡ್ವಣೆಖಾತಿರ್ ಜೆಜು ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ತರ್‌ಯೀ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಬಡ್ಡೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸರಾರ್ ಆಚರಿತಾತ್ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸರಾರ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ವಸ್ತುಂಚ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಭೊವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಉಪ್ಯೇಗ್ ಜಾತಾ ತೆಂ  ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಕ್ಮಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 
ಜಾಗತೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್ಗಾರಾಂಕ್ ದೇವ್ ನಾ, ಧರ್ಮ್ ನಾ, ಕೋಮುವಾದ್ ನಾ. ಆಸ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ದುಡು ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್. 

ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಭೊಂವಾರಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್. ಗೊಟೊ, ನೆಕೆತ್ರ್, ನತಲಾಂಚೊ ರೂಕ್, ಗ್ರಿಟಿಂಗ್ಸಾಂ, ಕುಸ್ವಾರ್, ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್, ರಾತಿಚೆಂ ಮೀಸ್, ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕುಸ್ವಾರ್‌ಯೀ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರಾಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆಜ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಘರಾಚ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಳ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಉದೆಲಾ. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಆಮ್ಗೆರ್‌ಯೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಾಳ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಆತುರಾಯ್, ತಯಾರಾಯ್ ವಾ ಜಿಬೆ ರೂಚ್ ಆತಾಂ ನಾ ತರೀ ಕುಸ್ವಾರ್ ಭಾಜ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ವ್ಹರ್ತಿ.

ತವಳ್ ದಶೆಂಬ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕುಸ್ವಾರಾಚಿ ತಯಾರಿ ಜಾತಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ರೇಶನಾಚೊ ಆನಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ತಾಂದು ನಿತಳ್ ಕರ್ಚಿ ಸೆರೆಮನಿ. ಹೊ ತಾಂದು ಭಾಜುನ್, ಭರ್ಸುನ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಲಾಡು ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಲಾಡು ಬಾಂಧ್ತಾನಾ ಮಾಮ್ಮಿ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ. ಎಕೇಕ್   ಪಾವ್ಟಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಗೊಡಾಮೇಲ್ ಗಾಲ್‌ಮೇಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲಾಡು ಘಟ್ ಫಾತ್ರಾಪರಿಂ ಜಾತಾಲೆ. ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್, ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾಲಿ.

ಆಮ್ಗೆರ್ ತವಳ್ ಕಿಡಿಯೊ, ಗುಳಿಯೊ ಅಶೆಂ ಮಸ್ತ್ ಸವಾಯೆನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಚಡ್. ನೆವ್ರ್ಯೊ, ಕುಕ್ಕಿಸಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ಲೆಕಾಚೊ. ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್  ಕುಸ್ವಾರ್ ರಾಕ್ಚೆಂಚ್ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್. 

ತಶೆಂಚ್ 24 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾಂಟ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ತೆ ದಿಸಾ ಆಪೆ ಆನಿ ಇಡಿಯೊ ಸ್ಪೆಶಲ್. ಶೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ಘರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್. ಬೊಶಿಯಾಂನಿ ಬರೆ ಬರೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಭರ್ನ್, ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆ, ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಮ್ಕಾಂ. ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ದಿತಾನಾ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಮ್ಮಿಚೆಂ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್‌ನೇ!

ಗೊಡ್, ನಾರ್ಲಾಚೂನ್ ಆನಿ ಎಳ್ಯಾ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಡಿಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಮಾಗಿರ್ ಶೆಜಾರ್ಚಿಂ ಹಫ್ತೊಭರ್ ತೊಕ್ಣಾಯ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ರುಚಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಕ್ರೆ ಜೊರ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಮಾಮ್ಮಿಕಡೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗುನ್, ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾಯೆಕ್ ಇಡಿಯೊ ಕರ್ನ್ ಕವಿತಾ ಮೊಗಿಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಸಗ್ಳೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ತ್ಯಾ ರುಚಿಕ್ ಫಿದಾ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಫುಂಡ್ಲಿಕ್ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಇಡಿಯಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲೊ.

ಖಾಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಚಿಚೆಂ ಖಾಯ್ಜೆ ತರ್‌ಯೀ, ಫಿಜ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಕತ್ ಪೇಜ್‌ಚ್ ಜೆವಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ, ಹಳ್ದಿ ಖೊಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ, ಆಪೆ, ಇಡಿಯೊ, ಪುರ್ನಾ ಸನ್ನಾ, ಪುರ್ನಾ ಪೊಳೆ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರುಚಿಂಚಿ ವಳಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. 

ನತಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ್ ಸಕ್ತೆಕ್, ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಆತಾಂ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯಿ, ತವಳ್ ಆಮ್ಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಆಮಿಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ನೆಕೆತ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸಜೆ, ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಬಾವ್ಳೆ ಆಸಜೆ, ತಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಜೆ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶಾತಿಯೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಾರೀಕ್ ವಾಶೆ ಹಾಡ್ನ್, ತೆಂ ಚೀರ್ನ್, ತಾಕಾ ಬೆಗಡೆ ಕಾಗದ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್, ತಶೆಂ ರೆವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ, ವಾಶ್ಯಾಚೊ ಚುರ್ಕೊ ಬೊಟಾಕ್ ತೊಪುನ್... ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸರ್ಕಸ್. ಅಶೆಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧೂಮಕೇತು ಆಪ್ಟಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಪರಿಂ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ತಿಂಕ್ಡೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸುರೇಶಣ್ಣಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ. ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಪಾವಳಿಕ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ಗೂಡು ದೀಪ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಗೂಡು ದೀಪ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ನತಲಾಂಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ಬಿಂಡಾ ರುಕಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಕ್ಡೆದ್ವಾರಿಂ ಗೇಟಿಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಉಮ್ಕಾಳಾಂವ್ಚೆಂ. ನೆಕೆತ್ರಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಆಸ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ. ತವಳ್ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ.  
ಆತಾಂ ಚವೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್, ಸಾತ್ ವಾ ಇಕ್ರಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಮೊಲಾಂವ್ಚೆಂ. ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ವಯರ್ ಏಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಆನಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಮ್ಕಳಾಂವ್ಚೆಂ. ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾತಾ. ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಕೇತ್‌ಯಿ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಭೊಗಾನಾ!

ಆತಾಂ ಗೊಟೊಯ್ ತಸೊಚ್. ತವಳ್ ಜೆಜುಕ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಸುವಾತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಗೊಟೊ ರಚುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸುವಾತ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕ್ರಿಬ್ ಸೆಟ್ ಮೆಜಾರ್ ಚಡ್ತಾ. ತವಳ್ ಜನೆರಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತೂರ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗೊವ್ಳಿ, ಬೊಕ್ರೆ, ಗಾಡ್ವಾಂ, ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೆ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ಖರ್ಚಾಚೆ ಅರ್ಧೆ ಪಯ್ಶೆ ಖಾಲಿ ಜಾತಾಲೆ. ತಶೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದಶೆಂಬರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ಹಾತ್, ಪಾಂಯ್, ಮಾಂಡೊ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾತಾಲೆ. ತವಳ್ ಕಣಜಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಂತ್ ಪರತ್ ಥೊಡೆ ಘೆವ್ನ್ ಗೊಟೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರ್ಚೊ. ಮಾಗಿರ್‌ಯಿ ಉಣೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್, ಗೊವ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಸೆಲ್ಲೊ ಟೇಪ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚೆಂ.   

ಆಜ್ ಗೊಟೊ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಸ್ಫರ್ಧ್ಯಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಆಯ್ಲಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲ್ತಾತ್. ಖರ್ಚುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಗೊಟೆ ಬರೆ ಆಸ್ತಾತ್, ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಪತ್ರಾಂನಿ ಫೊಟೊ ಯೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಗೊಟೊ ರಚ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಸಕತ್ ವಾಪಾರುನ್ ಸಮಕಾಲೀನ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಕ್ ಬಾಂಧಿ ರಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್.

ಮಿಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಯಿ ತಶಿಚ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಆನಿ ಮಧ್ಯಾನೆಚೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂತಾಕ್ಲೊಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನೀದ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲಿ, ರಾತ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಸವ್ಲತಾಯೊ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್, ತರ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಅಪಧಯ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯಾನೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಕಾತರ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಮಧೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಬಡ್ಡೆಚಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್.

ಬದ್ಲಾವಣ್ ಬರಿ ಗಜಾಲ್. ಪೂಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪರ್ನೆ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಕ್ಹುರು ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಉರೊವ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ಮಧೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಉಬ್ಜನಾಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಗರ್ಜ್.

Tags:  Vithori Karkal, Xmas Discussion, Xmas preparations in India & Mangalore, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. praveen, Kulshekar
  ಭಾರಿ ಬೊರೆ ಲೇಕನ್, ವಿತೊರಿಕ್ ಆಭಿನಂದನ್ .... ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ ಕುಲ್ಶೇಕರ್
 2. Joel Dalmeida, Brahmavar
  ವಿತೊರಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೊ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನಿ. ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಚಡಿತ್ ಬರಯಿತ್ತ್ ರಾವ್. ಸರ್ವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆನಿ ರಾಟಾವಳಿಂಕ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.
 3. Jason Rodrigues, Mangalore
  ಹಾಂವ್ ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ -ಕ್ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂಚ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.
 4. Janice Serrao, Sharjah
  Very nice contents and great writing. Really looking forward to the articles more.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE