web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್


ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ಗೂಣ್ ತಾಜೆ ಈಷ್ಟ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿರ್ಣಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕಿಜೆ ತರ್, ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಗೌರವ್ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ತೊ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಏಕ್ ಫಲಾಣೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಲಿಕ್ತಾ, ಕೊಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ಆಂವಡ್ಚೆ ವಿಷಯ್ ಕಸಲೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ತಾಜೆ ಮಿತ್ರ್ ಕೋಣ್, ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಲಾ, ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಮಾತ್ ನೈಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಖಂಯ್ಸರ್ ಭಂವ್ಲಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳಯ್ತಾ.

ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸದಾಂ ಖೆಳ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಜೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಯಾ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ನವ್ಯಾನ್ ನೇಮಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮ್ಗಾರಾಂಚೆ ನಡ್ತೆಂ, ಪಿಸಾಯೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲಾ. ಚಲ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನ್ ಶೈಲಿಚೆ ಆರ್ಸೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಏಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ದಿಸ್ಪಟ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಸದಾಂ ಘಡ್ಲಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಅವ್ಜಿತ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ, ಇಷ್ಟಾಂಸಂಗಿ ಮೆಳೊನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಗಮ್ಮತಾಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್‌ಯೀ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಏಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚಾ ದಿಸ್ಪೊಟ್ತ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾಗೀ, ತಾಜಾ ವಿಶೆವಾಚೊ ವೇಳ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ.

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣೆಂತ್ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಲಿಖ್ಣೆಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್, ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ದ್ವೇಷಾಚೆರ್ ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ರಾಜಕೀಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ರಾಗ್ ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮಾನ್, ಶೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೊಸೊರ್ ಯಾ ತಾಂಚೆರ್ ದಾಕಯ್ಲೆಲಿ ದಯಾ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಉಚಾರ್ಚಿಂ ಸ್ತೋತ್ರಾಂ, ಸಮಾಜೆಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆಚಿಂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಿಂತ್ನಾ, ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಉದಾರ್ಪಣಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮೌಲ್ಯಂ, ದೇಶಾಚಾ ಸಂವಿಧಾನಾವಿಶಿಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯಾ ಸಕರಾತ್ಮಕ್ ಸೂಚನಾಂ.... ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ.  ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಪೈಲಾರ್ ವಚೊನ್ ವರವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಮ್ಜುಯೆತಾ.

ಆಧುನಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಜೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ ನಾ. ಖಿಣಾನಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಹಜಾರಾನಿ ಪಾಟಿಂ ಜಾಪ್ ಆಹ್ವಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸಮುದಾಯೆಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಯಾಜಾಕಾಚ್ಯಾ ಜೀವ್ಘಾತೆಚೆರ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದಿ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ, ಠೀಕಾ, ಸಲಹ ಸೂಚನಾನಿ ಶೆಂಭಾರಾನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವಾಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ಅಂತಿಮ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಸಹಮತ್ ನಾ ಜಾಲೊ.  ಸಾರ್ಕೆಂ ಯಾ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಫ಼ೇಸ್ಬುಕಾರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾ ಪಾವ್ಚಿಂ ಚಿಂತಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. 

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾರ್, ಸಾಮಾಜಾಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ನಿತಳ್ ಆಸಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ನಿತಳಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ ತರ್, ಏಕ್‌ಚ್ ಆಮಿ ಕಚ್ರೊ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಯಾ ಭಾಯ್ಲೊ ಕಚ್ರೊ ಆಮ್ಚೆಶಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಪೈಲಾರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ವಿಶ್ಲೇಷಕಾಂಚಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ನಿತಳಾಯ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್, ರಾಗ್ ಖಂಯ್! ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಂಚಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಖಂಚಾಯ್ ಪುಣೀ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರಿಜಯ್ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಹೊ ರಾಗ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ವಿಂಚ್ತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಏಕ್ ಬರೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ರಾಗ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕತ್. ಪೂಣ್ ತೊಚ್ ರಾಗ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ದ್ವೇಷ್ ದೆಸ್ವಾಟುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಪರಿಸರಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹತ್ಯಾ ಖಂಡನ್ ಕರ್ನ್, ಭ್ರಷ್ಟಚಾರಾ ವೀರೋಧ್, ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಪ್ರೊಪೈಲಾಂ ಮ್ಹೆಳಿಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಅಮಾಲಾನ್, ಅಧಿಕಾರಾಚಾ ಗರ್ವಾನ್, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭಾಷಾಣಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾಯ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಆನಿ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಮ್ಹೆಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜೊಡುಲ್ಲೆಯ್ ಅಸಾತ್. ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವೆದಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಅಸಾಧ್ಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸಯ್ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಡುಂಕೀ ಏಕ್ ವೆದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪಂಗಡ್ ಕರುನ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂಗ್ತಿ ತರ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಯ್ತಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಾಮಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ, ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ, ಅರ್ಥಿಕ್ ಅಡ್ಚಣೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮಕ್, ಉದ್ಯಮಿಂಕ್ ಜಾಯ್ರಾತಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಪೈಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ವೆದಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ, ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ನಿತಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವೆಳಾ ನದರ್ ದವರ್ಚಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 

ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾರ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ಉದ್ಧೇಶ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಹೆ ಪಂಗಡ್ ರಚನ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂಚೊ ಖಬ್ರೊ ಖಿಣಾನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನಿ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಷಯ್ ತರ್ಕಾಕ್ ಯೆತಾತ್.  ಥೊಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ಕಾನಿ ಪಾರ್ಕುಯೆತಾ. ವಾಪಾರ್ಚಿ ಭಾಸ್ , ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೊ ಖಬ್ರೊ , ದಿಂವ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಬರೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ಯ್ತಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಕಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಮಿಂಚ್ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರ್‍ಯೆತ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳಾಯ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಧರ್-ಧರ್'ಶಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳಾಯ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ನಾಂ. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂತ್ಲೆ ಮೂಲಭೂತ್‌ವಾದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಇತರ್ ಧರ್ಮಾವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾ ಆಸ್ಚಿ ನಾ-ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ರಾಗ್, ದ್ವೇಷ್ ವೊಂಕುನ್‍ಚ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ  ದೇಶಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕರುನ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ತರ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ 'ಬೋಳ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ'. ಹಾತಾಂತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಅತಿರೇಕಾಚ್ಯೊ ಅರಾಬಾಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಚಡ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರುನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ ನಿಂದಾ ಕರುನ್, ದೇಶಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ ತರೀ, ತೆಂ ಘಡಿತಾಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸಮುದಾಯಾ ಸಂಗಿ ನಾತೆಂ ಜೊಡುನ್, ಫಟ್ಕಿರೊ ಖಬ್ರೊ, ಪೊರ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ. ಎಡಿಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ, ಫೊಟೋ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ಕಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಆಮಿ ಸದಾಂನೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಂತ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾನಿಂ ಪಾಟಿ-ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ , ಚೂಕ್ ವಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಪ್ರೊಪೈಲಾರ್ ಘಾಲುನ್, ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಮ್ಹೆಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ದೃಷ್ಟಾಂತಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತರ್ನಾಟಾನಿಂ ಅಸಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಪ್ರೊಪೈಲಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಆನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಜಾಗೃತ್ ಆಸ್ಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಮ್ಚಾ ವಯುಕ್ತಿಕ್ ಪ್ರೊಪೈಲಾರ್ ನದರ್ ದವರುನ್, ಸಮಾಜೆಚಾ ವಿರೋಧ್ ವೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುನ್, ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕ್ರಮ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪಾ'ಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಲಗ್ಭಗ್ ತೀಸ್ ಭಾರತೀಯ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಜಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕೆನಡಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ನ್ಯೂಝೀಲ್ಯಾಂಡಾಂತೀ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ನ್ ಎಕಾ-ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಉಸಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ .

ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿತಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸೈರ‍್ಯಾ-ಧೈರ‍್ಯಾ ಸಂಗಿಂ, ಇಷ್ಟಾ-ಮಂತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಬಂಧ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆನಿ ವಿಪರೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ಕರಿ ಪುಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾತಾ. ಅಂತರ್ಜಾಲಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಹೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾ ದಿಸ್ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ವೆದಿ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ವಾಪರ್‍ಲೊ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. .

ಆಕೇರಿಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ -  ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ವಳ್ಕೆ ಪತ್ರ್ ನಿತಳ್ ಆಸಾಗೀ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ವ-ಮಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಯಾಂ.

Tags:  Profile in Social Media, Character Certificate in Social Media, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

0 Comment/s.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE