web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

'ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಹಿಂಸಾ' ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರಾ!


ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ವೆದಿ 'ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್' ಆಜ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚಿ. ಹಿ ವೆದಿ ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ, ಮಟ್ವೆ ಆವ್ದೆರ್ ಹಿ 'ತರ್ಬೆತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬಂದೂಕೆ ಭಾಷೆನ್' ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ತರ್ಬೆತಿ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ಹರ್ ಎಕ್ಲೊ ಹೆಂ ಹಾತೆರ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾ.  ಅಶೆಂ, ಬೋವ್ ಉಪ್ಯೋಗಾಚಿ ಹಿ ವೆದಿ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರೆಚೆಂ ಥಳ್ ಜಾವ್ನ್, ವೆಯುಕ್ತಿಕ್, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ, ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತಿ-ಸಮಾಧಾನೆಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ.  ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ 'ಹಿಂಸಾ' ಜಾಲ್ಯಾ. ಟ್ವಿಟರ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ವೆದಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ತರೀ, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ವೆದಿಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬೋವ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾರ್ 'ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್' ವಾಪರ್ಚೊ ಹರ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಪುಣ್ ಹಿ ವೆದಿ ವಾಪರ್ಚ್ಯಾಂತ್ 'ತಜ್ಞ್' ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ತಾ ತರೀ, ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವಾಚುನ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ  ತಿತ್ಲಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯಾಂ.

1. ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆನಿ ಸಂವಹನಾಚಿ ವೆದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಸಂವಹನಾಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ. ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್. ಗರ್ಜೆಚೆ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್, ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಖಬರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬೋವ್ ಫಳಾದಾಯೆಕ್ ಜಾತಾ. ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಜಾಗೊ ಹಿ ವೆದಿ ಘೆತಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ ಗರ್ಜೆವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್  ಆಮಿ ಸಂದೇಶ್ ವ ಖಬ್ರೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂವ್. ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಧೊಶಿನಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್?

2.  ಆಮಿ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ವೆಕ್ತಿವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ಆಮಿ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ 'ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್', 'ಗುಡ್ ನೈಟ್' ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಿತ್? ಸಕ್ತಿತ್ ತರ್, ಇಲ್ಲೆಶೆ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಬದ್ಲಾಕ್, ಮಟ್ವೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ಲಿಕ್ಲೊ ತರ್, ಆಜ್ ದಿಸಾಳಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆರ್ಮಾಂವ್ ರಾಗ್ ಹಾಡಯ್ತಲೊ. ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಲಿಕಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ 'ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್' ಪಿಂತುರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್? ಶೆಂಬರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿಂಚಿಂ 'ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್' ಪಿಂತುರಾಂ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ - ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಚೊ ಆನಂದ್ ಚಡಯ್ತಿತ್? ಖಂಡಿತ್ ನಾ, ಫಕತ್ತ್ ತಾಚಿ ಬಿಪಿ ಮಾತ್ರ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಿತ್.

3. ಏಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ರಚುನ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ತಾಂಚೆರ್ ಕರ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜುಲುಮ್. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಸಂವಹನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಮಿ ವಿಭಾಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್, ತಾಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಮೆಳಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಆಮಿ ತಾಕಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಮೆಳಯ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ನಿರಾಶಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಹಿಂಸಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ತಾ.

4. ಖಂಚಾಯೀ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೀತ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಯಾಂ. 'ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್', 'ಗುಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್' ತಸಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಬಿಪಿ ಚಡಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಚಡಾನ್ ಚಡ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಸಂದೇಶ್ ನ್ಹಯ್. ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ ತರ್, ದಯಾ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡುನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ದಾಕವ್ಯಾಂ. ನಾಂತರ್, ಗ್ರೂಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ 150-200 ಸಾಂದ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಹರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಫಾಂತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಧ್ಯಾನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, 'ಹೆಪ್ಪಿ ಬರ್ಥ್ ಡೇ' ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲೊ ತರ್, ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್! ಹಾಚ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್, ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಕ್, 'ಹಾಣೆ ಫಕತ್ ಗ್ರೂಪಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲಾ. ನಾಂ ತರ್ ಹಾಕಾ ಫಿಕಿರ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂದೇಶ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾಕಾ.

5. ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸಂದೇಶ್, ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ವೀಡಿತೊ, ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆ ತರೀ ತೆ ಸತ್ ವಾ ಫಟ್ಕಿರೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುನ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸತಾಕ್ ಕರ್ಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್. ಫಟ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಯೀ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಜೆ. ಅಶೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಎಕೆ ಘಡಿಯೆನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಆನಿ ಫಟಿಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕರ್ಡಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಜಾತಾ.

6. ಬೈಬಲಾಚಿಂ ವಾಕ್ಯಾಂ ಆನಿ ದೆವೊತ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಆಮಿ ಏಕ್ ಘಡಿಬರ್ ತೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ರಾವ್ಯಾಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಪಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಲಾಂಬ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ ವಾ ವಾಚಪ್ ವಾಚುಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ಹಾಚ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್, ಆಜ್ ಚಡಾವತ್ ಘರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನಿ ಹರ್ ಎಕ್ಲೊ ಎಕೆ ಮಾಂಡಾವಳಿನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೆ ಮಾಂಡಾವಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ (random) ಬೈಬಲ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಸಂದೇಶ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡಿ 'ಕಿರಿಕಿರಿ' ದಿಂವ್ಚೆ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್.  ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಬೋವ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆ ಆಡಿಯೊ-ವೀಡಿಯೊ ನಿಯಾಳ್ ಬೋವ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಕೋಣ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಡ್ಚಿ ದಯಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ ಜಾಯ್ತ್.

- ಚೇತನ್

ಕೃಪಾ: ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಂದ್ರಾಳೆTags:  Whatsapp problems, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. prescilla, Mangalore
    I am getting so many good morning messages with pictures and so many other pictures which I did not like. So I sent them an appeal for donation to a particular Trust which is helping drug addicts to come back from the addiction. After that many people have stopped sending me messages. Tricks work.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE