web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ನಾಂವಾಚೊ ಗೊಂಗೊ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

80.5
User Rating

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹುನ್ ಚರ್ಚೆ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್.  ಬೋವ್ ಥೊಡಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಜಾಣಾರ್ಯಂಬರಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿತಾತ್ ತರ್, ಕಾಯಿಂಚ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆತಾತ್.  ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಸಾದ್ಯಾ ರಿತಿನ್, ಸಾದ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಮ್ಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ವಿವರಣ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಮೆಳಾನಾ.  ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಕೀ ನಾ.  ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೆಲಾಂ.  ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಮಾದ್ಯಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಖಾಲ್ತಿ ವಿನತಿ.

ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ನಾಂವ್ ಸೂಚಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಹೆಂ ಬಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಯಾ ನವ್ಯಾನ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಧಾತುಚೆಂ ನಾಣೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಳಾಚೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಕಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ, ಹಾತಾಂತ್ ಆಪ್ದುಂಕ್ ಜಾತಾ ತಸಲೆಂ, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಭವೊಂಕ್ ಜಾತಾ ತಸಲೆಂ ರೂಪ್ ನಾ. ರುಪಯ್, ಡೊಲ್ಲರ್ ಯಾ ದಿರಾಮ್ ಪೊಕೆಟಿಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ನ್ ಮೆಜುನ್ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ಹಾಂತುಂ ಜಾಯ್ನಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಕಾ ದೇಶ್, ಬೆಂಕ್ ತಸಲೆ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ನಾಂತ್. ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಲೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನಿಕ್ ರೂಪಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಹೊ ದುಡು ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಯಾ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಹೊ ದುಡು ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಯಾ ತುಂ ಕೊಣಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ಗುಪ್ತ್ ಉರ್ತಾ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಬೆಂಕಾಕ್ ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ವಹಿವಾಟ್ ಬೆಂಕ್ ಯಾ ತಪಾಲ್ ಖಾತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ನಾ.
 
ಭಾರತಾ ಸವೆಂ ಸಭಾರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ವೆವಾಹಾರಾಕ್ ಮಾನ್ಯಾತಾ ದೀವ್ನಾ. ಭಾರತೀಯ್ ರಿಜರ್ವ್ ಬೆಂಕಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸೂಚಿತ್ ಕೆಲಾಂ.
 
ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ರುಪಯ್, ಡೊಲ್ಲರ್ ಯಾ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಶೇರ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಹಿಶೆ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ವಿಕ್ಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಹಾಂತುಂಯಿ ಕರ್ತಾತ್. ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ಥಿರ್ ನಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಮ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಮೊಲ್ ಚಡ್ತಾ ದೆಂವ್ತಾ. ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 6,44,924.82 ರುಪಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ 9,992.12 ಡೊಲ್ಲರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. 2017 ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಹಾಚೆಂ ಮೊಲ್ 19,500 ಡೊಲ್ಲಾರಾಂಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.
 
ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನಾಂಚಿ ಮೀತ್ (ಲಿಮಿಟ್) 21 ಮಿಲಿಯನ್ ಮ್ಹಣ್ ಠಾರಯ್ಲೆಲಿ ಆಸೊನ್ ಹಾಂತ್ಲೆ 16.7 ಮಿಲಿಯನ್ (80%) ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ಯೆದೊಳ್‍ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. 

ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಂನಿ ಭರ್ಲಾಂ. 2009 ವರ್ಸಾ ಹಾಚೆಂ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ಲೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಯಾ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಾತೊಶಿ ನಾಕಾಮೊಟೊ ನಾಂವಾಚ್ಯಾನ್ ಹಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.
 
ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ನಾ. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಯ್ತ್ ಖಬಾರ್ ನಾ. ಹೊ ವೆವಾಹಾರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ತಾ. 
ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಏಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಚೌಕಟ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕರೆನ್ಸಿವರ್ವಿಂ ಘೋರ್ ಅಪ್ರಾಧಿಂಕ್ ಆನಿ ಆತಂಕ್‍ವಾದಿಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾಡ್ ಕಾಮಾಂ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಬರಿ, ಕಸಲೆಯ್ ರಗ್ಳೆ ಯಾ ಭಿರಾಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ನ್ಯಾಯ್‍ವಾದಿನ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮನವಿ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕರೆನ್ಸಿ ವರ್ವಿಂ ಕಾಳೊ ದುಡು ಧವೊ ಕರುಂಕ್, ನಿಷೇಧಿತ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆತಂಕ್‍ವಾದಿ ಕಾಮಾಂ ಕರಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಮನವಿಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ.
 
ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಚಟರ್ಜಿ ನಾಂವಾಚೊ ಹೊ ವಕೀಲ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಾಯ್ಮ್ ತಜ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆನಿ ಸಿಐಡಿ ತರ್ಫೆನ್ ಸಭಾರ್ ಸೈಬರ್ ಕೆಜಿಂನಿ ತಾಣೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಕಾಲತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.
 
2017, ಎಪ್ರಿಲಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಗುಪ್ತ್ ಕರೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಕಸಲೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವರ್ದಿ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ಸಮಿತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಗುಪ್ತ್ ಕರೆನ್ಸಿಚಿ ಕಶಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತನ್ಖೆಗಾರ್ ಆನಿಕಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್!
 
ಭಿರಾಂತ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನಾಂಚೆಂ ಮೊಲ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾ ಲೆಕಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಚಡಿತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್‌ಚ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ತಾ ಆನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಹಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಪಯ್ಶೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಚಲಾವಣೆ ಥಂಯ್ ದೀಷ್ಟ್ ದವರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ನಿಯಮ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಚಟರ್ಜಿ.
 
2017, ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ಭಾರತೀಯ್ ರಿಜರ್ವ್ ಬೆಂಕಾಕ್ ನೊಟೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ಗುಪ್ತ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಯಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ್ ಮಾಗ್ಲಾಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಿಜರ್ವ್ ಬೆಂಕಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜನತೆಕ್ ಗುಪ್ತ್ ಕರೆನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಅಪಾಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಇನ್‍ಕಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಕೊಲ್ಕತಾ ಧರ್ನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ನೋವ್ ಬ್ರಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕೇಂದ್ರಾಂಚಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ಲ್ಯಾ. 

ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ತಜ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಮಿತಿ ರಚುನ್ ಬಿಟ್‍ಕೋಯ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್ ಕರೆನ್ಸಿಚೆರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಚಟರ್ಜಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

Tags:  Bitcoin, Crypto Currency, Walter Lasrado, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Buy cialis online, Place *
    very nice put up, i definitely love this web site, keep on it.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE