+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್  -  5


ಪಾ೦ಡು ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಉಪಾದೆಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ಬೆತಿಯಿ ದಿಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿಚಾರಣ್ಯಾಖಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾ೦ಚೆ೦ ಜ಼ಾಳ್ ಸ್ಟೆ೦ಪ್ ಕಲೆಕ್ಶನ್, ರ೦ಗಾಳ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಾ೦ಚೊ ಸ೦ಗ್ರಹ್, ಪುರಾತನ್ ನಾಣ್ಯಾ೦ಚೊ ಸ೦ಗ್ರಹ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆ೦.

ಪುಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಮೆಗಜ಼ಿನಾಚೊ. ಹ್ಯಾ ಮೆಗಜ಼ಿನಾಕ್ ಆಮಿ೦ ನಾ೦ವ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ‘ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯಾಲಿಬರ್.’ ಸರ್ ವೊಲ್ಟರ್ ಸ್ಕೊಟಾಚಿ ‘ದಿ ನಾಯ್ಟ್ಸ್ ಒಫ್ ದಿ ರಾ೦ವ್ಡ್ ಟೇಬಲ್’ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಹೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಕಿ೦ಗ್ ಆರ್ಥರಾಚ್ಯಾ ತಲ್ವಾರಿಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತೊಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಮೆಗಜ಼ಿನಾಕ್ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ನಿ ತಾತಾ೦ಚಿ೦ ಲೇಕನಾ೦ ದಿ೦ವ್ಚಿ೦ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ರ೦ಗಾಳ್ ಫೊಲಿಯೆ೦ಚೆರ್ ತಿ೦ ಲೇಕನಾ೦ ಖುದ್ದ್ ತಾಣಿ೦ಚ್ ಬರಯ್ಜೆ. ಹ್ಯಾ ಫೊಲಿಯಾ೦ಚೊ ಸ೦ಗ್ರಹ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಆರ್ಟ್‌ವರ್ಕಾಚೊ ಫೊರ್ ಜ಼ೊ ಆಮಿ೦ಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ‘ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯಾಲಿಬ’ರಾಕ್ ಎಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್. ಆಸು೦ ಪುಣ್ ಹೆ ಕಸ್ರತೆ೦ತ್ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ೦ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವಿವರಾಯೆನ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಕ್ತಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ಉದೆತ್. ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಬ್ಯರ್ಥಿ ಲೇಕಕಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟೇರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ನಿ ದುರ್ಸೊ೦ಚೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦: ‘ತೊ ಸ೦ಪಾದಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದೀನಾ, ಮ್ಹಜ಼ಿ೦ ಲೇಕನಾ೦ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾನಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ಇತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ಬರಯ್ಲಾ೦.’

ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಲೇಕಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ೦ ಕುಸ್ಕುಟ್ ತರಿ ಮಾ೦ದ್ತಾತ್ ತರ್, ಉಪಾದೆಸ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ, ಕಾ೦ಯ್ ಸುಚಾವ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಅರ್ಹ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತಿಯೆತಾ೦ ಆನಿ ಎಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿತಾ೦:

1964 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ೦ ಪ್ರಥಮ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಬರಪ್, ‘ವೇಳ್ ಉತರ್ಲೊಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾ೦ಚಿ ಮಟ್‌ವಿ ಕತಾ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜ಼ಾಲಿ. ತಿ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಅ೦ಕ್ಯಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜ಼ಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ೦ಪಾದಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮು೦ಗಡ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಗಾಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯೆ ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಕೋಣ್ ಸ೦ಪಾದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ನಾ ಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ತೊ ಆಸು೦, ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಅ೦ಕಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ ನಮಾನ್. ಹಾ೦ವ್ ಇತ್ಲೊ೦ ಫುಲ್ಲೊ೦ಕಿ, ಹೆ೦ ಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ರಾತಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ಕಶೆ೦ ದಿಸತ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಛಾಪುನ್ ಯೆತಾನಾ? ಮ್ಹಜ಼ಿ ಕಾ೦ಯ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೊಜ಼ಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಎಡ್ವಿನ್ ಡಿಸೊಜ಼ಾ ಮ್ಹಣ್ ನಾ೦ವ್ ದಿಲ್ಲೆ೦. ಸ೦ಪಾದಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತಶೆ೦ಚ್ ಛಾಪಿತ್‌ಗಾಯ್? ಕೋಣ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣಾತ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ ಕತಾವಸ್ತುಕ್? ಛೆ! ಹಾ೦ವೆ೦ ತಿ ಕತಾ ಸ್ವ೦ತ್ ಆನಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಲಾಗು ಜ಼ಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಲಾ೦ಗಿ ನಾ? ಕೋಣ್ ತರಿ ಹಿ ಕತಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗು ಜ಼ಾತಾ ಮ್ಹಣಾತ್ ತರ್? ತ್ಯೆ ರಾತಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ೦ಚ್ ಚಿ೦ತ್ನಾ ಆನಿ ಬಾರೀಕ್ ಘಾಮ್. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾಚ್ ಹೊ ವ್ಯಾರ್ ಪತ್ರಾ೦ಕ್ ಲಿಕ್ಚೊ. ಫುಡೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಿಕ್ಣೆನಾ೦ವ್ ಗೆಜ಼ೆ. ಪಳೊವ್ಯಾ೦.

ಅ೦ಕೊ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಉಸಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ಼ೆ ಹಾತ್ ನಿಮೊನಿಯಾಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಪರಿ೦ ಕಾ೦ಪ್ತಾಲೆ; ಕಾಳಿಜ಼್ ಹರ್ಧ್ಯಾ ಗುಡಾಕ್ ಖೊಟಾಯ್ತಾಲೆ೦.
ಪಯ್ಲೆ೦ ದಿಸ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಕತೆಚೆ೦ ನಾ೦ವ್: ತೆ೦ ಬದ್ಲಲ್ಲೆ೦. ದುಸ್ರೆ೦ ದಿಸ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ಼ೆ೦ಚ್ ನಾ೦ವ್: ತಾ೦ತು೦ ‘ಮಾಸ್ಟರ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಬರೆ೦. ತಿಸ್ರ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜ಼ಿಚ್ ಕತಾ ವಾಚ್ಲಿ, ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ನ್ಹಯ್, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦. ಕತಾವಸ್ತ್ ಮ್ಹಜ಼ಿ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಭಾಸ್ ಸ೦ಪಾದಕಾಚಿ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿಯಿ ‘ಭಾಸ್’ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸತ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ನಿರಾಸ್ಲೊ೦. ಸ೦ಪಾದಕಾಕ್ ಎಕ್ ಪತ್ರ್ ಸೊಡ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಲಾಗು ಜ಼ಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕತಾ ಹೆರಾ೦ಕ್ ಕಶಿ ಲಾಗು ಜ಼ಾಯ್ತ್? ಹೆ೦ ತುಮುಲ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಲಾ೦ಬ್ಲೆ೦. ಪಳೆಯಾ೦, ವಾಚ್ಪಿ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅ೦ಕ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ೦. ಕಾ೦ಯ್ ಕೋಣ್ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಲೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ಲೇಕಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ನಾ, ಕಾ೦ಯ್‌ಚ್ ನಾ. ಅನಾಮಿಕ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ ಸ೦ಪಾದಕಾಕ್ ಲಿಕು೦ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕತಾ ರುಚ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜ಼ೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೊಜ಼ಾಕ್ ಚೆಪೆ೦ ಉಕಲ್ತಾ೦, ತಾಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಕ್ ಜ಼ಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾ೦, ತಾಕಾ ಬರೆ೦ ಭವಿಶ್ ಆಸಾ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಾತೆಚಿ ಸೆವಾ ಮು೦ದರೊ೦ದಿ.....ಪುಣ್ ಅಸಲೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦, ಕೊ೦ಕಣಿ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಾ೦ಯ್ ಬರ೦ವ್ಚೊ ನಾ. ಬರಾಬರ್. ಪುಣ್ ಹೊ ನಿಚೆವ್ ಥಿರ್ಲೊ ನಾ. ಹಾ೦ವ್ ಲಿಕ್ತೊಲೊ೦ ಪುಣ್ ಎಕಾ ಲಿಕ್ಣೆ ನಾ೦ವಾ೦ಖಾಲ್; ಆನಿ ತವಳ್ ಆಡ್‌ನಾ೦ವಾ೦ಚಿ ಖಾತಡ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕ್ ಆಡ್ ನಾ೦ವ್ ಸೊದಿಜ಼ೆ ನ್ಹಯ್? ಹಾ೦ಗಾಸರ್, ಮ್ಹಜ಼ೊ ಧಾ-ವಿ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ಲೊ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೇಟ್, ಆತಾ೦ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎರಿಕ್ ಪತ್ರಾವೊ ರ೦ಗಸ್ಥಳಾರ್ ಯೆತಾ. ಖ೦ಡಿತ್, ಆತಾ೦ಯೀ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಜ಼ಾವ್ನಾಸ್‌ಚ್ಯಾ ಎರಿಕಾಕ್ ಹೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ನಾ.

ಆಪ್ಲೆ ದೀಗಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬಾ೦ಕಾರ್ ಬಸ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ಼ಿ ಬಸ್ಕಾ ಹ್ಯಾ ಬಾ೦ಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾ೦ಕಾರ್. ಎರಿಕ್ ಎಕ್ ‘ಇ೦ಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್’ ಆನಿ ತಾಕಾ ಶಿಕಪ್ ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ರಿಗ್ತಾಲೆ೦ ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್? ಆಸು೦. ಎರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಕಿತೆ೦ ವಿಬಿನ್ನ್ ಕರಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ವಿಡ೦ಬನ್ ಲಿಕ್ತಾ೦ ಆನಿ ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ‘ತೊಮಾಸಾಚೆ೦ ತೊವ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮಾಸ್.’ ಹೆ೦ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲೆ೦ ವ ನಾ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ಎಕಾಚಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಕಾ ಆಡ್ ನಾ೦ವ್ ಜ಼ಾಯ್‌ಮೂ? ತರ್ ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೆ.’ ಅಶೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦ ನಾ ಆನಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ನಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಗೆತ್ಲೆ೦. ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಆತಾ೦ಯಿ ಸಿರಿವ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಸು ಮ್ಹಣ್೦ಚ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ, ಮ್ಹಜ಼ೊ ಮಿತ್ರ್ ಟೊನಿ ಕುಟಿನ್ಹೊ, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಿ ಧುವ್ ಡ್ಯಾಫ್ನಿ ಆತಾ೦ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಸು ಅ೦ಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ.
ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಎಕೆ ಸಭೆ ವೆಳಾರ್ 
ದೆ|ಜ಼ೆ.ಬಿ.ರಸ್ಕೀನಾನ್ ಮ್ಹಜ಼ೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ಕಿ ಹೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆತ್ಲೆ೦ ಅಶೆ೦. ಮ್ಹಜ಼ೆಲಾಗಿ೦ ತಾಣೆ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚೆ ತಸಲಿ ಜ಼ಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಶಾಣೊ ತೊ. ತಾಚೆ೦ ಉಲವ್ಪ್ ಯೆತಾನಾ ಕಶೆ೦ಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಧೆ೦ ಹಾಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ‘ವಾಸು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಚೊ ಸುಪುತ್ರ್.’
ಆಡ್ ನಾ೦ವ್ ಥಿರ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಬರ್ಪಾ೦ ಚಾಲು ಉರ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ವರ್ತುಲಾ೦ತ್, ಮಾಮ್ಮಿಚೆ ಹೆಳ್ಕೇ೦ತ್ ಸಯ್ತ್ ಅನಾಮಿಕ್‌ಚ್ ಉರ್ಲೊ೦ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಅನಾಮಿಕತೆಚ್ಯಾ ಉಬೆ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ೦. ಪುಣ್ ಕೆದೊಳ್ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್?

ಹ್ಯಾ ಅ೦ಕಣಾಚೆ೦ ಹೆ೦ ಕಿಸ್ತ್ ಲಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾಚೆರ್ ‘ಮೈ೦ ಆವಾರಾ ಹೂ೦’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ತಾ ರಾಜ಼್ ಕಪೂರ್. ತಾಚಿ೦ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ ಆತಾ೦ಯೀ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ದುಕಾ೦ ಹಾಡ್ತಾತ್, ತವಳ್‌ಯಿ ಹಾಡ್ತಾಲಿ೦. ಕಾರಾಣ್? ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ಚಿ ವೋಪ್ ಕಾಡುನ್ ಕಾ೦ಯ್ ಲಿಕ್ಲೆ೦ ತರ್ ಚಲಿಯಾ೦ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿಯಿ ದುಕಾ೦ ಉದೆತಿತ್ ಆನಿ...ತುಮಿ೦ ಜ಼ಾಣಾ೦ತ್. ತಿ ಎಕ್ ಪ್ರಾಯ್, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ೦ನೊ!

Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani e-Serial, Vasu Valencia, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Stephen Pinto, Udupi
    Edwin is my favourite writer… good series…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE