+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್  -  4


ಪಾ೦ಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ಮಾದ್ರಿ೦ಚೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಜ಼ಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಪತ್ತೇದಾರಾ೦ಚಿ ಒಳಕ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಲಾಬ್ಲೊ; ಹಾ೦ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ದೊಗಾ೦ಚಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಾಡ್ತಾ೦. ಯೆಕ್ಲೊ ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್, ಆತಾ೦ ಡೊಕ್ಟರ್; ದುಸ್ರೊ ಆರ್ಥರ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಜ಼ಾವ್ನ್ ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಪತ್ರಾ೦ನಿ ಝಳ್ಕಾತಾಲೆ೦ ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ತೊ ಖ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ಹಾಣಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಎನ್.ನರಸಿ೦ಹಯ್ಯಾ ಆನಿ ಎಮ್.ರಾಮ ಮೂರ್ತಿಚ್ಯಾ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಬರ್ಪಾ೦ಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾ೦ಶಿರಾ೦ನಿ ಪತ್ತೇದಾರ ಪುರುಶೋತ್ತಮ ಆನಿ ತಾಚೊ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಆನಿ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ಸಾ೦ಗಾತಿ, ರಾಮನಾಥ ರಿಗೊನ್ ಚರ್‌ಲ್ಲೆ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ೦ನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಎಕ್ ತರಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕತೆಚೆ೦ ಪುಸ್ತಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆ೦. ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಹೆ೦ ಕಳಿತ್ ಜ಼ಾತಾನಾ ತಿಣೆ ತಿಚೊ ಖಾಸ್ಕಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹೊ ಎನ್.ನರಸಿ೦ಹಯ್ಯಾ ಕೋಣ್ ಆನಿ ತಾಚಿ೦ ಬರ್ಪಾ೦ ಕಸಲಿ೦ ಮ್ಹಣ್ ಖಚಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್‌ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ಪುಣ್ ಪೊತ್ಯಾ೦ತ್ ತೆ ಬೂಕ್ ಲಿಪ೦ವ್ಚೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ಕಯ್ದ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಡ್ಲೆ೦.

ತರ್ ಪೊತ್ಯಾಚಿ ಜ಼ಡಾಯ್ ಉಣಿ ಜ಼ಾಲಿ ನ್ಹಯ್?

ಫ್ರೀ ಟಾಯ್ಮಾರ್ ಹ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿ೦ನಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಕರಾ, ಇ೦ದುಲ್ಜೆನ್ಸಾ೦ ಜ಼ೊಡಾ ಆನಿ ಸರ್ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಸಲೀಸ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತನಾ ಚುಕಾರಿ ಮಾರು೦ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ಕರಿಜ಼ೆ ನ್ಹಯ್? ಆಮಿ೦ ತೆಗಾ೦ನಿ ಎಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ: ಆಮಿ೦ಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬೂಕ್ ಬರ್೦ವ್ಚೆ, ಶಿಕ್ಪಾ ಬುಕಾ೦ ಮದೆ೦ ಲಿಪ೦ವ್ಚೆ ಆನಿ ರಿವಿಜ಼ನ್ ಕರ್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಯೆಕಾಮೆಕಾಚಿ ಬರ್ಪಾ೦ ವಾಚ್‌ಚಿ೦.

ವ್ಹಯ್, ಪರತ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ನ್ಹಯ್೦ಗಿ ತೆ೦ ರುಕಾ ಮೂಳ್?

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ಼ಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಪತ್ತೇದಾರಿಣ್. ಹೆ೦ ಸಾಹಸ್‌ಯಿ ತಿಚೆ ನದ್ರೆಕ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೆ೦, ಕಾತರ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ಸದಾ೦ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಚೆ೦ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಸುರು ಜ಼ಾಲೆ೦; ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಬುಕಾ೦ಚೊ ಛಾಪ್ಖಾನೊ ಬ೦ದ್ ಜ಼ಾಲೊ ನಾ; ಘರಾ ಬೊ೦ವಾರಿ೦ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ಸೊನಾರ್ ಶೆಟಿಚಿ ಪತಿಣ್ ‘ಅಮ್ಮಾ’, ತಿಚ್ಯೊ ಧುವೊ, ಯೆಕ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ ದೊಗಾ೦ ತೆಗಾ೦.

ಪಾ೦ಚ್ವೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ಕನ್ನಡಾ೦ತ್ ಚಲಲ್ಲೆ೦ ಹೆ೦ ಅಬಿಯಾನ್ ಸಾ೦ ಲುವಿಸ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಡಿಯಮಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸೆರ್ವಾತಾನಾ ಸ೦ಪ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶಾಚೊ ಆನಿ ಆರ್ಥರಾಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್‌ಯಿ ಚುಕ್ಲೊ.

ಹಿ ಕನ್ನಡಾ ಟು ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಉತ್ರೊಣ್ ಜ಼ಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಕಠಿಣ್ ಕ್ಹೊಡು. ಮ್ಹಾಕಾ ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾಚಿ ‘ಗ೦ದಗಾಳಿ’ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಪಿಲೆ ಪಾದ್ರಿ-ಮಾದ್ರಿ೦ಚ್ಯಾ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಶಾಳೆ೦ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಚ್. ಭಾರಿ ‘ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ’ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹಿ. ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆ ಪಾ೦ಯ್ ಧರು೦ಕ್‌ನಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦ ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಸ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ರಡ್ಲೊ೦, ತುಕ್ಲಾವ್ಣ್ಯಾ೦ಕ್ ಒಳಗ್ ಜ಼ಾಲೊ೦. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಪಿಲ್ಯಾ೦ಚಿ ಚೂಕ್ ನಾ. ಜ಼ರಿತರಿ ಹಾ೦ವ್ ಸಾಯೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್, ಕಾಫಿಯೆ೦ತ್ ‘ಕೆಫೀನ್’ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ‘ಕೊಫಿನ್’ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾನ್ ತರ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪಿಲ್ಯಾ೦ನಿ ಹಾಸ್ಚೆ೦ಚ್ ನ್ಹಯ್?

ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ರಡ್ಲೊ೦, ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಬಸುನ್. ತೊ ರೂಕ್ ಆತಾ೦ ನಾ, ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಸಾ೦.

ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಮಿನಿ-ಪುಸ್ತಕಾ೦ಚಿ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಸೊಡ್ಯಾ೦, ಸಪ್ಣಾ೦ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ಼ೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೇನಾ ಜ಼ಾಲಿ೦. ಕನ್ನಡಾ೦ತ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ಼ಿ ಬಾಕ್ರಿ ತುಪಾ೦ತ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಲೆಕ್ಲೆ೦; ಪುಣ್ ತೊ ಶ೦ಕರ್ ಭಟ್ ಹ್ಯಾ ‘ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್’ ಕಾತ್ತ್ಯಾ೦ಕ್ ಸೊಡ್ತಾ ಖ೦ಯ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಲೆ ಚಡ್ ಸುದ್ದಾಗಾರ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್‌ಮೆನ್ ಫ್ರೆ೦ಚ್ ಶಿಕೊ೦ಕ್ ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕನ್ನಡಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. “ಎನೋ ರಾಮ್‌ಮೋಹನ್,” ತಾಣೆ ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ದಿಸಿಪ್ಲಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. “ಇ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಿತ೦ಬ ಎ೦ಬ ಶಬ್ಡದ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದೊ ಬೇಡವೊ?”
ಪುಣ್ ಆಜ಼್ ಹಿ ಕಾತ್ತಿ೦ ನಿತ೦ಬಥಾವ್ನ್ ಬೋವ್ ವಯ್ರ್, ಸ೦ಧಿ ಗಡ್ಸು೦ಕ್ ಆನಿ ಸ೦ಧಿ ವಿ೦ಗಡಿಸು ಕರು೦ಕ್, ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಶ೦ಕರ್ ಭಟ್ ನಾ.
ಬೆಕ್ಕಿನ ಬಿಡಾರಾ ಬೇರೆ ಕಶೆ೦, ತಶೆ೦ ಕನ್ನಡಾ ಮೀಡಿಯಮಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರೊಣ್ ಕರುನ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಡಿಯಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮಿ೦ ಥೊಡ್ಯಾ೦ನಿ ಪೆ೦ಕಾಟ್ ಭಾ೦ದ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಪ್ಯೂರ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾ೦ಕ್ ಆಮ್ಚೆ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡಿಜ಼ೆ ತರ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಾಟ್: ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ಹಾ೦ಕಾ೦ ಸಲ್ವಯ್ಜೆ. ಆನಿ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಕಟ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಆಟ್ಟ್ಯಾಚೊ ಧಿಗೊ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ. ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾ೦, ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾ೦ತ್ ‘ವೀಕ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ತ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಹೆ ಕ್ಲಾಸಿಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಆಮಿ೦ ವಿಸ್ರೊಚೆಪರಿನಾ೦ವ್. ಹೆ ಕಸ್ರತೆ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್, ಗೊಡ್‌ಫ್ರಿ ನಜ಼್ರೆತ್, ಟೊನಿ ಲುವಿಸ್, ಕೇಶವ್ ಪೈ (ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ೦ನಿ ಹೊ ಬೆ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಅ೦ತರ್ಲೊ) ಆನಿ ವಿವಿಯನ್ ಡಿಸೊಜ಼್ ಭಾರಿಚ್ ಲಾಗಿ೦ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಆಮಿ೦ ಎಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ: ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ಲಿ೦ ತೀನ್ ರೆ೦ಕಾ೦ ಫಕತ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧೆ೦ ಉರಾಜ಼ೆ/ಮೆಳಾಜ಼ೆ. ಆನಿ ಆಮಿ೦ ಹೆ೦ ಜ಼್ಯಾರಿ ಕರುನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ೦.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆ೦ ಕೆನ್ಯೂಟ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ವಾಚ್ಪಾಚೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಲಾಗವ್ನ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೆ೦. ಬುದ್ವಾರ್, ಲಾಯ್‌ಬ್ರೆರಿ ದೀಸ್. ಸಕಾಳಿ೦ ಶಾಳೆಕ್ ಯೆತೆಚ್ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ಮಿಸಾ೦ವ್: ಬುಕಾ೦ಕ್ ಅರ್ಜ಼ಿ ದಿ೦ವ್ಚಿ, ಕನ್ನಡಾ ತಶೆ೦ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್. ಜ಼ಾಯ್ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ೦ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ಮೆಳ್ತಾ ವರೇಗ್ ಲಾಯ್‌ಬ್ರೆರಿಯನ್ ಮಾರ್ಟಿನಾಚೊ (ಹೊ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಆತಾ೦ ರೆತಿರ್ ಮ೦ದಿರಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಕಶೆ ಆಸಾತ್ ಆಮ್ಚೆ ‘ಭಯ೦ಕರ ಭೈರಾಗಿ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾ!) ಭೆಜ಼ೊ ಖಾ೦ವ್ಚೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ವಾತಾವರಣಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ನೊವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ೦ವ್ ಆನಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದೊಗಾ೦ ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಶಕಾ೦ಕ್ ತ್ಯಾ ಸಾ೦.ಲುವಿಸಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆ.

ಯೆಕ್ಲೊ ಪಾ೦ಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ, ಭ೦ಡಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಕ್ರಮಾನ್ ಜ಼ನರಲ್ ಸಾಯೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಫಿಜ಼ಿಕ್ಸ್ ಶಿ೦ಕ೦ವ್ಕ್. ಪುಣ್ ಜ಼ಿಣಿಯೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ತಾಣಿ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ದಿಲ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್ ಖ೦ಚಾಯೀ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಮೆಳಾಶೆನಾ೦ತ್.

ಭ೦ಡಾರಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ಗೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಪರಿ೦ಚ್ ಜ಼ಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಶಿಸ್ತ್ ಅವಶ್ ಮ್ಹಣ್ ತಕ್ಲೆ೦ತ್ ರಿಗಯ್ತಾನಾ, ಪಾ೦ಡು ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಖರೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಶಾಳೆ೦ತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಸ೦ಸರಾ೦ತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆ೦. ತಾಚಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಸಾದಿ: ಈ ಡೊನ್'ಟ್ ಬೆಲಿಎವೆ ಇನ್ ಗ್ರನ್ಡ್ಮೊತೆರ್'ಸ್ ಸ್ಪೂನ್-ೞೀಡಿನ್ಗ್. ಹೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಮ೦ತ್ರ್-ವಾಕ್‌ಯೆ೦. ಸ್ವ-ಚಿ೦ತಪ್, ಹೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆ೦-ತೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾ೦ಕ್ ಹುರುಪ್; ಪರೀಕ್ಶೆ೦ಕ್ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್. ತುಮಿ೦ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ, ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರುನ್ ಸವಲಾ೦ ಸುಲಭ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಸತ್ ಉಲಯಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾ೦ಚ್ ತುಮಿ೦ ಒಳ್ಕಾ. ತುಮ್ಚೆಥ೦ಯ್ ಕಿತೆ೦ ಸುಪ್ತ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಾ: ತಿ೦ ತುಮ್ಚಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾ೦.

Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani e-Serial, Vasu Valencia, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Stephen Pinto, Udupi
    Edwin is my favourite writer… good series…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE