+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್  -  15


ಪಾ೦ಡು ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಉಪಾದೆಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆ೦ವ್ ತರ್ ಥೊಡಿ೦ ಸವಾಲಾ೦ ಉದೆತಾತ್ ಜಿ೦ ತವಳ್ ಉಬ್ಜೊ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦: ಅಸಲೆ ಉಪಾದೆಸ್, ತುಮಿ೦ ಕೆದಳಾರಿ ಕಿತೆ೦ಯೀ ಕರಾ ಪುಣ್ ಹಾತ್/ಶಿಮ್ಟಿ ಹುಲ್ಪಾತಾನಾ ಪಾಟಿ೦ ಸರಾ/ಪಾಟಿ೦ ಯೆಯಾ ಅಸಲೊ ಕಸಲೊ ಸ೦ದೇಶ್ ಪುಣಿ ದೀನಾ೦ತ್‌ಮೂ?

ತಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಅನ್ಕೂಲ್ ಆಸಾತ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಜಾ೦ಕಾ೦ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ನಿ ಕಾ೦ಯ್ ಚೂಕ್ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕೆಲಿ ತರ್, “ಛೆ! ಕಾ೦ಯ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಬಿಎಸ್ಸ್‌ಸಿ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪಾಡ್ ಜಾಲಿ೦? ಶಿಕಲ್ಲೆ೦ ಖ೦ಯ್‌ಯಿ ವಚಾನಾ. ತು೦ ಕಾ೦ಯ್ ಆತಾ೦ ಮ್ಹಾತಾರೊ? ಆಮ್ಕಾ೦ ತಾ೦ಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ದೇವ್ ಆಸಾ.

ಆನಿ ಚಡ್‌ಉಣೆ ಮ್ಹಜೆಥ೦ಯ್ ಗಡ್ಲೆ೦ ಹೆ೦ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಬೆಜರಾಯೆನ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ತರ್ನಾಟೆ ಚೂಕ್ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಪಸ್ತಾವ್ ಉದೆತಾನಾ ದಿಶಾ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ತಾ೦ಕ್ ಆಸಾನಾ ಆನಿ ತಾ೦ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಚೂಕ್ ವಿ೦ಚವ್ಣೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತ೦ತ್ರಾಯೆಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಧುಸ್ಪಟ್ತಾತ್, ಕೊಲೆಜ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ನಿ ಲೊಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಧಾ-ಪ೦ದ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ತರಿ ತಾ೦ಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಆಕೇರ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕಾನಾ೦ತ್. ಪುಣ್ ಗಾ೦ವಾ೦ತ್ ತಿ೦ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ೦ಪರಿ೦ ಹರ್ಧೆ೦ ಪೆಟುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ‘ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಮೆಡಿಕಲ್/ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಕರ್ತಾ!’

ಆತಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸೊಜಾ೦ಗೆಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪರತ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦ಕಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಕಿ ಥೊರಾಯೆಖಾತಿರ್ ಹೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಲಿಕಿನಾ೦ ಪುಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಹೆರಾ೦ನಿ ಕರಿನಾಶೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್. ಕಿತೆ೦ಗಿ ಮ್ಹಜೆ೦ ನಸೀಬ್ ಬರೆ೦: ಪರತ್ ಪರತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುದ್ರಾಪಾಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ “ಹಾ೦ವ್ ಜಿಯೆತಾ೦” ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ ಪರಿಗತಿ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಡ್ಲೊ೦.

ಪುಣ್ ಹಾ೦ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ೦ಡಾಯ್ ಕಸಲಿಚ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಹೊ ಎಕ್ ಚಾನಿಸಾಚೊ ಖ್ಹೆಳ್ ಯಾ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ೦ ಚುಕಾರಿಮಾರ್‌ಪಣ್.

ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸೊಡ್ತೆಚ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಶೊರ್ಟ್‌ಹೆ೦ಡ್ ಟಾಯ್ಪಿ೦ಗ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಬರವ್ಪ್ ಚಾಲು ದವರ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಗಲ್ಫಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಯಾಮಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾವ್ಶೆನ್ ಮ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಪ್ರಿ೦ಟಿ೦ಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್‌ಯಿ ಆಸಾ: ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಸಿರಿವ೦ತಾಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ೦ ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಬಾರಾ ತರಿ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ಕಾಡ್ಚಿ೦ ಲಕ್ಶಣಾ೦ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ೦. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆ೦ಟಿನ್ ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ೦ತ್ ಲಾಗಯ್ಲೆ ಆನಿ ತೆ೦ ಚಲ೦ವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಮಿಯಾರ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಚೆ ಸ೦ತೊಸ್ ಕಾ೦ಯ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ತುದಿ ಕರ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಜಾ೦ವ್, ತಿಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಶಾ: “ಸಿರಿಗಣಾ ಶಿಕ್‌ರೆ ಪುತಾ, ವ್ಹಡಾ೦ಗೆಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಯೆತಾ” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರು೦ಕ್ ಆನಿ ಎಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ ಲುವಿಸ್ ಸಾ೦ಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಬಿಕೊಮ್ ಕರು೦ಕ್ ಸೆರ್ವಾಲೊ೦. ಕಶಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಥರ್ಡ್‌ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಶನಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಸರ್ವ್ ಕೆಲೆ೦ ತೆ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ನ್ಹಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ೦ ಚಡಾವತ್ ಖಾಸ್ಕಿ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦ಕಿ, ಎಕ್ ಹಜಾರ್ ಇಕುಣೆಸತ್ತರಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ “ರಾಕ್ಣೊ” ವತಿನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ ಶಿಬಿರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಿಲಾರ್ಚಿ ಕುಮಾರಿ ಜೇನ್ ಲೋಬೊ ಭೆಟ್ಲಿ ಆನಿ ಎಕ್ ಹಜಾರ್ ಪ೦ಚ್ಯಾತ್ತರಾ೦ತ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆ೦ ಆನಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ತವಳ್ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪಾದೆಸಾ೦ಚೆ೦ ಎಕ್ ಕಿಸ್ತ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೆ೦.

ಹೆ೦ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾ೦ ಹೆ೦ ಅ೦ಕಣ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಸ೦ಪ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಮ್ಲಾ೦ ಆಸ್ತೆಲೆ೦. ವ್ಹಯ್, ತೆ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦. ಹ್ಯಾ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿಚ್ಯಾ ನವೀನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ೦ ಅ೦ಕಣ್ ವೀಸ್ ಕಿಸ್ತಾ೦ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ಚಲ೦ವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ ತರಿ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಸ೦ಪಯ್ತಾ೦ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶ್ಹರ್‍ಯಾ ಸ೦ಗಿ೦:

ಸಿರಿವ೦ತಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ “ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರಿ೦ಟರ್ಸ್” ಸುರು ಕರುನ್ ಚಲಯ್ಲೆ೦, ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಬರಾಬರ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ನೆಕೆತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪು೦ಜ್ಯಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ದಿಲ್ಲೆ೦ ತರಿ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ನಶೀಬ್ ಹ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡ್ಲೆ೦ ನಾ. ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್‌ಮೆನ್ ನ್ಹಯ್೦ಚ್ಚ್ ತರ್ ನಶೀಬ್ ಕಶೆ೦ ಯೆತೆಲೆ೦? ಹೊ ಎಕ್ ಉಪಾದೆಸ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಅತೀ ಮಾರಗ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆ೦:

ಬಿಕೊಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಾಫೆರ್ (ಒನ್ ಮ್ಯ್ ಒವ್ನ್ ಸ್ಟೆಅಮ್) ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೆ೦ಕ್ ಒಫ್ ಇ೦ಡಿಯಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦ ಆನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಪೋಸ್ಟಿ೦ಗ್ ಉಡುಪಿ೦ತ್ ಜಾಲೆ೦. ಮ್ಹಜಿ “ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾ” ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ಝಳ್ಕಾತಾ? ಬರೆ೦. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ನವ್ಕರಿ ಫಕತ್ತ್ ಸತ್ತೀಸ್ ದಿಸಾ೦ಕ್ ಲಾ೦ಬ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅ೦ಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಚಿ ವೀಜಾ, ತಿನ್ಶಿ೦ ಡೀನಾರ್ ಯೆಟುನ್ ಗೆತ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ, ಧಾಡ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್, ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ವೀಸ್ ಪ೦ಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾ೦ತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ತೆ ಭರ್ತಿ ಕರು೦ಕ್ ಇ೦ಡಿಯಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾ೦ಯ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ? ಬರೆ೦. “ಜೆಮಿನಿ ಪ್ರಿ೦ಟರ್ಸ್” ಬ೦ದ್, ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಬೆ೦ಕಾಕ್ ರಾಜೀನಾಮೊ.

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಆತಾ೦, ಕುವೇಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಎಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಶಿ೦ ಚವ್ದ್ಯಾತ್ತರ್ ಜನೆರಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಪಾವ್ಲೊ೦. ಆನಿ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦? ಆಲಿಬಾಬಾಚೆ೦ ತುಪೆ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾಲೆ೦? ‘ರೇಬ್ಯಾನ್’ ಚಶ್ಮಾ೦ ನಾಕಾರ್ ಬೊಸ್ಲಿ೦? ಟು-ಇನ್-ವನ್ ಖಾ೦ದ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಲೇಕಕಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮಯ್‌ನೆ ಕಾಮ್೦ಚ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦ ನಾ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦ ತರಿ ಎಕಾ ಟಾಯ್ಪಿಸ್ಟಾಚೆ೦, ಪನ್ನಾಸ್ ಕುವೇಯ್ಟಿ ಡಿನಾರಾ೦ಕ್. ದಫ್ತರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ‘ಫರ್ರಾಶಾ’ಕ್ (ಚಪ್ರಾಸಿಕ್) ಪ೦ಚೆಚಾಳಿಸ್ ಡಿನಾರಾ೦ ಮೆಳ್ತಾಲಿ೦. ಹೆ ಸುರುವಾತಿಥಾವ್ನ್ ರಿಫಾಯ್ನರಿ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ಲಿ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ವಿವರಿನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಘಮ೦ಡ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಯ್ರ್ ಕರಿನ್ ತರೀ ಮ್ಹಜೆ೦ ಆನಿ ಹೆರಾ೦ಚೆ೦ ಘಮ೦ಡ್ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇಯ್ನಾನ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಕರ್ಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಆಸಾ.

ಹೊ ಎಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಉಪಾದೆಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ಲೊ.

ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಆತಾ೦ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಲ್ಲೆ೦ ತರಿ ಆಕ್ರೇಕ್ ಸದ್ದಾಮಾ ತಸಲೆ ಯೆತಾನಾ “ಮ್ಹಜೆ೦ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ ದೆವಾ, ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾ ಪಾವಯ್ ದೆವಾ” ಮ್ಹಣ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಸೊಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆ ಪರತ್ ಯೆ೦ವ್ಚೆನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಸಲಿ ಹಮಿದಾರಿ ಆಸಾ?

ಹೆ೦ ಭಿರಾ೦ಕುಳ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಜ್ ಆಮಿ೦ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾ೦ವ್ ಆನಿ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಬರೆ೦, ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಉಪಾದೆಸಾ೦ ವರ್ನಿ೦ ವರ್ತೆ೦ ಹೆರ್ ಕಿತೆ೦ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ೦ನೊ?

ಸಮಾಪ್ತ್


ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ,

ಹ್ಯಾ ಕಿಸ್ತಾ ಸ೦ಗಿ೦ “ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್” ಅ೦ಕಣ್ ಸ೦ಪ್ತಾ ಆನಿ ತವಳ್ ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಸಮಾದಾನೆಚೊ ಆನಿ ತೃಪ್ತೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ಲಿ೦ ಥೊಡಿ೦ ಪಾನಾ೦ ಪುಣಿ೦ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವ್ರು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಕ್ಲೊ೦ ಮ್ಹಣ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿತಾ೦, ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ನವೀನ್ ಸಿಕೆರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಶಿಬ೦ದೆಕ್. ತಾಣಿ೦ ಹಿ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ ಕರುನ್ ಕೊ೦ಕಣಿ೦ತ್ ಎಕ್ ನವಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ಕೆಲಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನೆಕೆತ್ರಾ೦ಚ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಗಾ೦ವಾ೦ನಿ ವ್ಹಾವುರ್‍ತಾನಾ೦ಚ್ ಭೊಟೊಳೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ (ತೊ ಮೆಳತ್ ತರ್)ರಾತ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾ೦ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸುನ್ ಹೆ ತರ್‍ನಾಟೆ ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟ್ ಜಿವಿ ದವರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಹಿ ಕೊ೦ಕಣಿಚಿ ಸೆವಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಕಾ ವೊಲಾವ್ಯೆತ್?

ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ನವೀನ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತ್ಯಾ೦ಕ್!

ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ತುಮಿ೦ ಎಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಪಳೆತಾತ್, ವ್ಹಯ್?

ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜಿಚ್ಚ್ ತಸ್ವೀರ್ ತಿ 1969 (ಎಕ್ ಹಜಾರ್ ನೊವ್ಶಿ೦ ಎಕುಣಾಸತ್ತರ್) ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಸಾ೦ಗಾತ್ಯಾನ್, ಶ್ರೀ ಅತುಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಸಿ. ಪಟೇಲಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ; ಹಾ೦ವ್ ಸೆ೦ಯ್ಟ್ ಜೊಸೆಫ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾರ್ ಉಬೊ೦ ಆಸಾ೦ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಗುಲ್‌ಮೊಹರ್ ರೂಕ್ ಜೊ ಜೂನ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾ೦ತ್ (ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ಮಯ್‌ನೊ) ಮ್ಹಜೆಚ್ಚ್ ಖಾತಿರ್ ಫುಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತಾಲೊ೦, ಆತಾ೦ಯೀ ಚಿ೦ತಾ೦.

ಆತಾ೦ ನವೀನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಅ೦ಕಣಾ ಖಾತಿರ್ ವಿ೦ಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಖ್‌ಚಿತ್ರಾಕ್ ಪಳೆಯಾ. ದಿಸಾನಾ ತುಮ್ಕಾ೦ ಎಕ್ ಸಾಮ್ similarity ದಿಸನಾ? ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತೆಲಿ. ಪುಣ್ ಮಝೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಸಲಿಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊವೆತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಸ್ತಾಳ್ ಉಸ್ತಿತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ಹೆ೦ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸ೦ಘಟನ್ coincidence ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಥಟಾಕ್ಲೊ೦. ಹಾ೦ವೆ೦ ನವೀನಾಕ್ ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ದಾಡ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆ೦ ಎಕ್ ನವಾಲ್‌ಚ್ಚ್ ಸಯ್.
ಆನಿ ದೆಕುನ್೦ಚ್ ಹಿ ತಸ್ವೀರ್ ತುಮಿ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಪಳೆತಾತ್.
ಮ್ಹಜೆ೦ ಅ೦ಕಣ್ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಧನ್ಯವಾದ್!

- ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ - March, 2004.


Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani e-Serial, Vasu Valencia, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Stephen Pinto, Udupi
    Edwin is my favourite writer… good series…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE