+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್  -  8


ಹೆ೦ ಆಟ್ವೆ೦ ಕಿಸ್ತ್‌ಯಿ ಸಿನೆಮಾ೦ಚೆರ್‌ಚ್ ಲಿಕಿಜ಼ೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಮಿ೦ ವೆಬ್‌ವಾಚ್‌ಪಿ ಚಿ೦ತ್ಶಾತ್‌ಗಿ ಹಾಕಾ ನಿಜ಼ಾಯ್ಕಿ ಸಿನೆಮಾ೦ಚೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಆಸಾ; ಪುಣ್ ತುಮಿ೦ ಫೈಸಲ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦---

ಎಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಗಾಲಾ ಸಿನೆಮಾ೦ಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ೦ಚೆರ್: ಆಮಿ೦ ಕೆದಳಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೊ ಪಳೆ೦ವ್ಚೊ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ರೆಕೊರ್ಡ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕಾರ್ ತರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆವ್ನ್ ಆಮಿ೦ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೊ ಪಳೆ೦ವ್ಚೊ. ಹು೦.

ಆಮಿ೦ ಧಾ-ವೆ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆ೦ಕಟ್‌ರಮಣ ಭಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೊ ಎಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ದೇವಾನ೦ದ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಲೊ. ಶಾಳೆಚೆ೦ ಯುನಿಫೊರ್ಮ್ ಗಾಲ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಸ೦ಕ್‌ಪಾಶಣ್. ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚೆನಾ೦ತ್ ತುಮಿ೦, ತರಿ ವಾಚಾ: ತಾಣೆ ಯುನಿಫೊರ್ಮ್ ನೆಸ್ಚೆ೦ ಶಾಳೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್. ಪೇ೦ಟ್-ಶರ್ಟಾರ್ ತೊ ಯೆತಾಲೊ, ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚುನ್ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲಿತಾಲೊ. “ಛೆ!” ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ತೊ. “ಸುನಿತಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ನಿಳ್ಶಾ ಶೊರ್ಟ್ಸಾ೦ಚೆರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲಿ ಲಜ಼್. ಮ್ಹಜ಼್ಯೆ ದಿಗಾಯೆಕ್ ಹೆ೦ ಮಟ್ವೆ೦ ಇಜ಼ಾರ್?”

ಸುನಿತಾ, ಹ್ಯಾ ಭೊಟಾಚೆ೦ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆ೦ಡ್. ಹ್ಯಾ ಸುನಿತಾಕ್ ಆಮಿ೦ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ೦ ನಾ ಪುಣ್ ಭೊಟಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಧಾರಾಳ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ತೆ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್ “ವೆ೦ಕಿ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ತುಮಿ೦ ಸರ್ವಾ೦ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆ೦ಕಿ ಮ್ಹಣೊನ್೦ಚ್ ಉಲೊ ಮಾರಿಜ಼ೆಅಶೆ೦ ಶಾಸನ್ ತಾಚೆ೦. ಆಮಿ೦ ತಾಕಾ ಜ಼ಾಯ್‌ಜ಼ಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್೦ಚ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಚೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತೆ೦ಯಿ ಜ಼ಾತಾತಿತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ತಾಳೊ ಕಾಡುನ್.

ಆನಿ ಹಾ೦, ಹೊ ಭೊಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೊ ಮನಿಸ್. ಚಡಾವತ್ ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ೦ ದನ್ಪಾರಾ೦ ಭೊಟ್ ನಾ.

ತುಮಿ೦ ಜ಼ಾಣಾ೦ತ್, ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾ೦ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಚುಕ೦ವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್‌ಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಹರ್‌ಯೆಕಾ ಪಿರೀಯೆಡಿಕ್ ಹಾಜ಼್ರಿ ಕಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ಗೈರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾ೦ಥಾವ್ನ್ ನೋಟ್ ಹಾಡಿಜ಼ೆ ಪಡ್ತಾ. ಕೊಲೆಜ಼ಿ೦ತ್ ತರ್ ಇತ್ಲಿಚ್ಚ್ ಪರ್ಸೆ೦ಟೇಜ಼್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜ಼ಾಲೆ೦.

ತರ್ ಹೊ ಭೊಟ್ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾಲೊ? ತಾಚಿ೦ ವ್ಹಡಿಲಾ೦ ತಾಕಾ ಹರ್‌ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರರಾ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ದಿತಾಲಿ೦?

ನಾ! ಹೊ ಭೊಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಖುದ್ದ್ ಲಿಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಲಿಕ್ತಾಲೊ ತರಿ ಕಸೊ? ಈ ವೆನ್ಟ್ ೞೊರ್ ಅ cಇನೆಮ. ಜ಼ಾಲೆ೦ಗಿ? ಆಮ್ಚೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಪಾ೦ಡುರ೦ಗ್ ಪೈ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಲೀವ್ ನೋಟಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಮನೊರ೦ಜ಼ನಾಚಿ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦, ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦, ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಪಾ೦ಡು ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ‘ಸತ್ಯಮೇವಜ಼ಯತೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಟಾಚೆ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲೆ. ಆಮ್ಗೆಲ್ಯಾ ಭೊಟಾಕ್ ಶಿನ್ಯಾಮಾಚಿ ಶನ್ನಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ, ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾ೦ಡು ಮೆಸ್ತ್ರಿ. ತರಿ, ಸತ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಹೊ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಮ೦ಜ಼ೂರ್ ಕರ್ತಾ೦. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಭೊಟ್ ಸುದಾರ್ತಾ ಖ೦ಯ್? ತೊ ಕಸೊಯಿ ಸುದ್ರೊ೦ಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ಲೆ ಹೆರ್ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ ಎಕ್ಸ್‌ಪಿರಿಮೆ೦ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಟೆರೆನ್ಸಾನ್‌ಯಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಗುಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಈ ವೆನ್ಟ್ ಟೊ ಕನ್ಕನಡ್ಯ್ ಮರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಹೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಪಾ೦ಡು ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾ೦ಯಿ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಆಸಾ. ತಾಣೆ ಹಾ೦ ಹು೦ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ ಟೆರೆನ್ಸಾಚೊ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲೊ ಪುಣ್ ಕ್ಲಾಸಿಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗಾಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೆ೦ಕಟ್‌ರಮಣ ಭೊಟಾಕ್!

ತವಳ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯೆರಾಚೊ ‘ಮರ್ಚೆ೦ಟ್ ಒಫ್ ವೆನಿಸ್’ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಪಾ೦ಡು ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ೦ ಹೆ೦ ಎಕ್ಜೆಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡಿಸಿಜ಼ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ೦: ಆ ಧನಿಎಲ್ cಒಮೆ ಟೊ ಜುಡ್ಗೆಮೆನ್ಟ್! ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಿನೆಮಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಕಾ೦ಯ್ ಬರೆಪಣ್ ಯೆನಾ ಮ್ಹಣ್? ಫುಡೆ೦ ವಾಚಾ:

ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್ ಜ಼ಾತೆಚ್ ಯೆತಾ ಕೊಲೆಜ಼್ ಆನಿ ತವಳ್ ಕೊಲೆಜ಼್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ “ಸ್ವತ೦ತ್ರ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಭಾವನ್ ಆಮ್ಚೆ೦. ಸಾಟ್ ಠಕ್ಕೆ ಹಾಜ಼್ರಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜ಼ಾಲೆ೦, ಕಿತ್ಲ್ಯೊಯಿ ಕ್ಲಾಸಿ ‘ಬ೦ಕ್’ ಕರ್, ಸಿನೆಮಾ೦ಕ್ ವಚ್ ಯಾ ಇ೦ದ್ರ ಭವನಾ೦ತ್ ಬಸ್ ಯಾ ಕ೦ಕನಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಚ್, ವಿಚಾರ್ತೆಲೊ ಕೋಣ್ ನಾ.

1966-೦ತ್ ಪಿಯುಸಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್‌ಯಿ ಅಸಲಿ೦ಚ್ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಆನಿ ಹಾ೦ಕಾ೦ ಲಾಗೊನ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದನ್ಪಾರಾ೦ ಮಿ|ಫ್ರೆ೦ಕಾಚಿ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಕೊ೦ಪೊಜ಼ಿಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಯಾಮ್ ಬ೦ಕ್. ಹಾ೦ತು೦ ಸ್ವತ೦ತ್ರಾಯ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕ್ ಉಲ್ಟೆ೦ ಗಮ೦ಡ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦--ಮ್ಹಜ಼ೆ೦ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಬರೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪಿಯುಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ೦ತ್ ಸಾ೦ ಲುವಿಸ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಸ್ಟೇನಿ ಡಿಸೊಜ಼ಾ (ಆತಾ೦ ತೊ ಎಕ್ ವಿಜ಼್ನಾನಿ) ಆನಿ ಹಾ೦ವ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಹೆರ್ ಶಾಳೆ೦ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವಿದ್ವಾ೦ಸ್ ಪುಣ್ ಹಾ೦ಚೆ೦ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಮಾತ್ರ್ ಜ಼ೀರೊ. ಹಾ೦ಚೆ೦ ಕನ್ನಡಾ ಬೊಳ್ ಆನಿ ಕನ್ನಡಾ ಲೆಕ್ಚರರಾಕ್ ಹಾ೦ಚೆರ್ ಬಾರೀ ಮೋಗ್. ಹಾ೦ಚೆ೦ ಕನ್ನಡ ಇತ್ಲೆ೦ ಬೊಳ್‌ಕಿ ಸಬಾರಾ೦ಚ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾ೦ನಿ ತವಳ್ ದಾವಣ್‌ಗೆರೆಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜ಼ಾ೦ವ್ಚೆ೦ “ಮದನ ಮಿತ್ರ” ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಮಾಸಿಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆ೦ಚ್; ಆನಿ ತಾಣಿ೦ ಹೆ೦ ವಾಚ್‌ಚೆ೦ ಕನ್ನಡಾ ಲೆಕ್ಚರಾ ವೆಳಾರ್.

ಹಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹ್ಯಾ ಮದನ ಮಿತ್ರಾಚೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಲಾಗಯ್ಲೆ೦ (ಆನಿ ಕೊಣೆ ಲಾಗ೦ವ್ಚೆ೦? ಕಾಮಸೂತ್ರ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಹೆಚ್ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ನ್ಹಯ್?) ಆನಿ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಾ೦ಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್ ಆನಿ ತೆ೦ಯಿ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಶ್ರೀ ಹೊಳ್ಳಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಕ್. ಹೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುವೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾಕಿ ಶಾಣೊ. ಹಾಣೆ “ಮದನ ಮಿತ್ರ” ಘರಾ ವರ್ಚೊ ವ್ಹರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿರಾಪ್ ಗಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್, “ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನೀವೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು.” ಹೊ ಶಿರಾಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸೊ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಕಿಸ್ತಾ೦ನಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾ೦.

ಹಾ೦, ಆತಾ೦, ಬುದ್ವಾರಾಚೆ೦ ಬ೦ಕಿ೦ಗ್....

ಪ್ರಭಾತಾ೦ತ್ ಕಸಲೆ೦ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರುನ್, ಆತಾ೦ಚಿ ಪಿಯು ಕೊಲೆಜ಼್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಠಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಶೊರ್ಟ್‌ಕಟ್ಟ್ ಗೆವ್ನ್, ಪ್ರಭಾತಾಕ್ ವೆತಾನಾ ವೊಣಿ೦ತ್ ಕೋಣ್ ಭೆಟ್ಲೊ?

ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪಾ೦ಡುರ೦ಗ ಪೈ!

ಹಾ೦ವ್ ‘ಗಡ್ಕ್’ ಕರುನ್ ರಾವ್ಲೊ೦ ಆನಿ ತಾಣೆ೦ಯಿ ಆಪ್ಲಿ ಚಾಲ್ ರಾವಯ್ಲಿ, ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಪೆ೦ಕ್ಟಾಕ್ ಖ್ಹೊವಯ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಯ್ರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪರ್‌ಯಾ೦ತ್ ಪಳೆಲೊ, ತುಕ್ಲೊ, ವ್ಹರಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ‘ವಿಶ್’ ಕರು೦ಕಿ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ಶ್ಹೆಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮೆಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಎಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ. “ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ,” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ತು೦ ಮ್ಹಜ಼ೊ ಸ್ಟುಡೆ೦ಟ್. ಆತಾ೦ ತು೦ ಕೊಲೆಜ಼್ ಸ್ಟುಡೆ೦ಟ್. ಫ್ರೀ ಬರ್ಡ್. ತು೦ ಖ೦ಯ್ ವಚು೦ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜ಼ಾಣಾ೦. ತುವೆ೦ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ದೆಕುನ್ ವಚ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಯಾ ಹೆರ್ ಖ೦ಚ್೦ಯಿ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಎ೦ಜ಼ೊಯ್’ ಕರ್. ಪುಣ್, ಸಾ೦ಗಾನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಸರ್ ಸರ್....ಹಾ೦ವ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬುಕ್ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ (ಹಿ ಕ೦ಪೆನಿ ಶ್ರೀಭ೦ಡಾರಿಚಿ!) ವಚುನ್ ಎಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹಾಡ್ತಾ೦. ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ಅಸಲಿ೦ ನಿಬಾ೦-ಕಾರಾಣಾ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕ೦ವ್ಕ್ ನಾ. ಸತ್ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ಲಾ೦!” ಖರೆ೦, ಹಾ೦ವ್ ಆಜ಼ೂನ್ “ಪಾ೦ಡು ಮೆಸ್ತ್ರಿ” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ಶಿಕ್ಶಣ್ ಗೆತಾ೦.

Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani e-Serial, Vasu Valencia, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Stephen Pinto, Udupi
    Edwin is my favourite writer… good series…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE