+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೆ ಉಪಾದೆಸ್  -  10


ಆಕ್ರೇಕ್ ತರಿ 1967 ವರಸ್ ಉದೆಲೆ೦. ಮ್ಹಜ಼ಿ೦ ಮುಳಾ೦- ಪಾಳಾ೦ ಮ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಹಾಲು೦ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಚಿ೦ತಾಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್, ಬಿಎ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಮ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್‌ಚ್ ಉರ್ತೊ೦. ಕೊಣಾಕ್ ಜ಼ಾಯ್ ಹೆ೦ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರಿ೦ಗ್? ಆಲ್ವರಿಸಾಚ್ಯಾ ಝೆಲ್ಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ಼ಿ ‘ನಿಮಾಣಿ ಶೆಳಿ’ ಚಾಲು ಜ಼ಾಲ್ಲಿ, ‘ಜ಼ೊವ್ಳಿ೦ ವಜ಼್ರಾ೦’ ಸಿರಿವ೦ತಾಚೆ ತಾಬೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಆನಿ ‘ಪಿಲಾತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಫರ್ಮಾಣ್’ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಜ಼ಾರಿ ವೊಲ್ಟರ್ ಸೊಜ಼ಾಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಆನಿ ಇ೦ಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಮಳಾರ್ ಮೆಥ್ಯು ಲುವಿಸಾಚೊ ಆನಿ ಸುಧೀರ್ ಸುವರ್ಣಾಚೊ ಅಕ೦ಡ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ; ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಆಯ್ನ್ ರೆ೦ಡಾಕ್ ತುಟೊ೦ಕ್ ನಜ಼ೊ ಜ಼ಾಲ್ಲಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪುನೆವ೦ತ್ ಹೆ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ತೆಗಾ೦ನಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಇತ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆ೦ ನ್ಹಯ್. ಸುಧೀರ್ ಸುವರ್ಣಾ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕರ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಲುವಿಸ್ ಹೆಬ್ಬಿಕಾ೦ತ್ ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜ಼ೊಡ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ವಚು೦ಕ್ ದೀಸ್ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್ತಾನಾ ಖಬರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಕಿ, ಆರ್.ವಿ. ಕೊಲೆಜ಼್ ನವಿ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾ೦ಚೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಮ್ಹಜ಼ೆ ಮಾಮ್ಮಿಚಿ೦ ಅ೦ತರ್ಮುಳಾ೦ ಮುರ್ಗಟ್ಲಿ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಬು ರಾಯಾಕ್ ಆತಾ೦ ಖ೦ಯ್ ದವರ್ಚೊ? ಮ೦ಗ್ಳುರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಲೆಜ಼ಿಕ್ ಕೋಣ್ ಪುಣಿ ಸೆರ್ವಾಲಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಜ಼ೆಪ್ಪುಚೊ ರುಡೊಲ್ಫ್ ಸಲ್ಡಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಯೆಕ್ಲೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜ಼ಾಲೆ೦.

ರೂಡಿಗೆರ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾನಾ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆ೦ಕಿ ತಾ೦ಕಾ೦ ಬೆ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಬರೆ೦ಚ್ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತಾಣಿ ಜ಼ೆಜ಼್ವಿತಾ೦ಚ್ಯಾ ಸೆ೦ಯ್ಟ್ ಜ಼ೊಸೆಫ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ರೂಡಿಕ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ರೂಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಾಯೆ೦ತ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್. ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ಼ಿಚೆ೦ಚ್ ಫಳ್. ‘ಕಾ೦ಯ್ ನಜ಼ೊ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ರೂಡಿಚಿ ಆವಯ್. ‘ಎಡ್ವಿನ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಭುರ್ಗೊ; ಕಾ೦ಯ್ ಪುಣಿ ಕರ್‍ಯಾ೦’

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿಕ್ ಖ೦ಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜ಼ಾತಾ? ಎಕಾ ಆಯಿನ್ನ್ ದಿಸಾ ಆಮಿ೦ ಬೆ೦ಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ರೂಡಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ದೋನ್ ದಿಸಾ೦ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಆಮಿ೦ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾ೦ ಬರಿ ಖಬರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ:

ಸೆ೦ಯ್ಟ್ ಜ಼ೊಸೆಫ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚೊ ವಾರ್ಡನ್ ಜ಼ೆಜ಼್ವಿತ್ ಬಾಪ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಸಿಕೇರ್ (ಆತಾ೦ ದೆವಾದೀನ್) ಆಮ್ಕಾ೦ ದೊಗಾ೦ಯ್ಕಿ ಎಕಾಚ್ ರುಮಾ೦ತ್ ವಸ್ತಿ ದಿ೦ವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮಿಚೊ ಸ೦ತೊಸ್ ಕಾ೦ಯ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆರ್.ವಿ. ಕೊಲೆಜ಼ಿಚೆ೦ ಕ್ಯಾ೦ಪಸ್ ತಯಾರ್ ಜ಼ಾ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಜ಼ಯನಗರಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್.ವಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೇಯ್ನಿ೦ಗ್ ಕೊಲೆಜ಼ಿ೦ತ್ ಚಲ್ತೆಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಲಾಲ್‌ಭಾಗಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ರೊಸ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜ಼ಯನಗರ್ ಕೊಲೆಜ಼ಿಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ವಾಟ್.

ರೂಡಿಕ್ ತಾಚೆ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಎಕ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆವ್ನ್ ದಿತಾನಾ, ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಆದಿ೦ ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ನ್ ಬೆ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಸೆಟಲ್ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಪತಿನ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಬಿ.ಎಸ್.ಎ. ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇ೦ಗ್ಲೆ೦ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆ೦!

ಆನಿ ಕಿತೆ೦ ಉಣೆ೦? ಬರೆ೦ ಹೊಸ್ಟೆಲ್, ಬರೆ೦ ಖಾಣ್-ಜ಼ೆವಣ್; ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಕೊಲೆಜ಼್. ಶಾ೦ತಿನಗರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಡಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ೦ಡಿಯನ್ ಒವರ್‌ಸೀಸ್ ಬೆ೦ಕಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಮೊಟೆ೦ ಎಕೌ೦ಟ್. ವ೦ಡರ್‌ಫುಲ್. ಎಕ್ ಫೆ೦ಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇ೦ಜ಼ಿನಿಯರ್ ಪಾ೦ಚ್ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಉಬೊ ಜ಼ಾತೊಲೊ. ಅಶೆ೦ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಆಸ್ತೆಲೆ೦ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಮಾಮ್ಮಿನ್.

ಫುಡ್ಲಿ ಕತಾ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚೊ ವಿವರ್ ದೀಜ಼ೆಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ೦ಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ೦ ಹಾ೦ಗಾಸ್‌ರ್‌ಚ್ ಆನಿ ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಘರಾಭಾಯ್ರ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್‌ಲ್ಲೆಯಿ ಹಾ೦ಗಾಸ್‌ರ್‌ಚ್.

ಆಮಿ೦ ಅರ್ಧ್ಯಾ-ಚ೦ದ್ರಾಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮೇಯ್ನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ವಸ್ತಿ ಮೇಯ್ನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್, ಎಕ್ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ‘ಆ೦ಡ್ರಿ ರೋಡಾ’ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೆ೦ಯ್ಟ್ ಜ಼ೊಸೆಫ್ ಕೊಮರ್ಸ್ ಕೊಲೆಜ಼ಿಚ್ಯಾ ವಠಾರಾ೦ತ್ "ಕೊಟೇಜ಼್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಟ್-ನೋವ್ ಕುಡಾ೦ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. ಹಾ೦ತು೦ ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ತೆರಾ ವಿಬಿನ್ನ್ ಕಾಲೆತಿ೦ಚೆ, ವಿವಿದ್ ಶಿಕ್ಪಾ೦ಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ; ಯೆಕ್ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ (ಆತಾ೦ ದೆವಾದೀನ್ ಪ್ರೊ|ಎ.ಪಿ.ಎಲ್.ಡಿಸೊಜ಼ಾ), ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟುಡೆ೦ಟ್ಸ್, ವಕೀಲ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಆನಿ ಹೆರ್. ಆನಿ ಆತಾ೦ ಆಮಿ೦!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಹೆರಾ೦ ಮಧೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ೦ಗ್ಳುರ್ಚೊ ಮೆಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಪಿರೇರ್ ಜ಼ೊ ತವಳ್ ಕಾನೂನ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚೊ ಎಕಚ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ಼ಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಕರ್ಚೊ. ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಎಕ್ ಬುಲ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತೊ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಪಾವ್ಟಿ೦ ‘ಸೆಕೆ೦ಡ್ ಶೊ’-ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ೦ವ್, ಬಿಯರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ.....ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಥಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ರಜ಼ೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಟಿ.ವಿ.-ಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಅಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ: ಡ್ಹೆಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ೦ತ್ ಕರೋಡಾ೦ಚೆ ಭಾ೦ಗಾರ್ ಧರ್ಲಾ೦; ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಡ್ಹೆಲ್ಲಿ ಎಡಿಶನಲ್ ಕಮಿಶನರ್ ಒಫ್ ಪೊಲಿಸ್, ಶ್ರೀ ಮೆಕ್ಸ್‌ವೆಲ್ ಪಿರೇರಾ. ಆನಿ ಮೆಕ್ಸಿಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಟಿವಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉದೆತಾನಾ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಅಬಿಮಾನಾಚಿ೦ ದುಕಾ೦ ಉದೆಲಿ೦. ತೊಚ್ಚ್ ತೊ ಮೆಕ್ಸಿ, ಸೆ೦ಯ್ಟ್ ಜ಼ೊಸೆಫ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ಲೊ ಮೆಕ್ಸಿ. ಜ಼ಿಣಿಯೆ೦ತ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಮಕ್ಸದ್ ಪೂರ್‍ಣ್ ಕರುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್; ಹಾ೦ವ್ ಶಿಕಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾ೦.ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜ಼ಿಚೊಚ್ಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹಾ೦ವೆ೦ ತಾಕಾ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ತಾಣೆ ಜ಼ಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಳಾಯೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಜ಼ಾಪ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಜ಼ಗವ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, "ಂಯ್ ಡೆಅರ್ ಏಡ್ವಿನ್, ೞ್ರೊಮ್ ತೆ cಒನ್ಟೆನ್ಟ್ಸ್ ಒೞ್ ಯೊಉರ್ ಪೆರ್ಸೊನಲ್ ಲೆಟ್ಟೆರ್, ಯೊಉ ಮುಸ್ಟ್ ಹವೆ ಗಿವೆನ್ ಮೆ ಉಪ್ ಅಸ್ ಅ ಪೆರ್ೞೆcಟ್ ಸ್ನೊಬ್ ವ್ಹೆನ್ ಯೊಉ ಡಿಡ್ನ್'ಟ್ ಹೆಅರ್ ೞ್ರೊಮ್ ಮೆ ಒವೆರ್ ಅಲ್ಲ್ ತೆಸೆ ಇನ್ಟೆರ್ವೆನಿನ್ಗ್ ಮೊನ್ತ್ಸ್......” ವ್ಹಯ್, ಆತಾ೦ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆ೦ ಪತ್ರ್ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಣೆತೆಣೆ ಪತ್ರಾ೦ ಲಿಕ್ಚಿ೦ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಾರಾಣಾ೦ಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬಲಾಯ್ಕೆಚಿ೦ ನ್ಹಯ್ ಜ಼ಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜ಼ಾರ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ, ಖುಶಾಲ್ಬರಿತ್ ಮೆಕ್ಸಿಚೆ೦ ರೂಪ್, ಜ಼ಿನೊಸ್ ಆನಿ ಕಾಲೆತ್ ಮ್ಹಜ಼ೆಥ೦ಯ್ ಖ೦ಚೊನ್ ಆಸಾ; ಆನಿ ಖ೦ಡಿತ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಲ್ಲೊ ಉಪಾದೆಸ್ ತವಳ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲೆ ಮ್ಹಜ಼ೆ ಜ಼ಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾ. ತೊ ಖ೦ಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಆಸ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜ಼ಾಣಾ೦. ತೊಯಿ ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ಜ಼ಿಣಿಯೆ೦ತ್ಲೊ ಎಕ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ರೂಕ್.

ಬರೆ೦. ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಕಿ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ಲೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ರ್‍ಯಾಗಿ೦ಗಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಥೊಡಿ ಚಿಡಾವ್ಣಿ ಜ಼ರೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಡ್ಯ್-ಬುಇಲ್ಡಿನ್ಗ್ ೦ಚೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಮ್ಹಜ಼ೆ ‘ಬುಲ್ಲ್‌ವರ್ಕರ್’ ಮಸಲ್ಸ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ ಜ಼ಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಮೆಸ್ಸಾ೦ತ್ ಶರ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ಮಸಲ್ಸ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆ. ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಿನೀಯರ್ಸಾ೦ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಯಾ ರೂಡಿಕ್ ಧೊಸ್ಲೆ೦ ನಾ. ಪುಣ್ ಜ಼ಿಣಿಯೆನ್?

Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani e-Serial, Vasu Valencia, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

1 Comment/s.

  1. Stephen Pinto, Udupi
    Edwin is my favourite writer… good series…

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE