+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

2  -  ನಮಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ!

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating


"ಗುಡ್ ನೈಟ್."
"ಗುಡ್ ನೈಟ್."
ಪುಣ್ ತೊ ಆನಿಕಿ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ! ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜವಾಬಿಕ್ ತೊ ರಾಕ್ತಲೊ! 'ಕಸಲಿ ಜವಾಬ್ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ?' ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ಕಶೆಂಯಿ ಜಾಂವ್, ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊಂ. 
"ಚೇತನ್......"
"ಹೂಂ......."
"ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ..... ಲಾಗಿಂ..... ವೊರಾರ್ ಮೇಳ್. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ."
"ಥೆಂಕ್ ಯೂ" - ತೊ ಚಲ್ಲೊ.
ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಯ್ಟಾಚಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕೊನ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್...... ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವಾತ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಟವ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿ!
ಚೇತನಾಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅನ್ಭಾವಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ತಾಕಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲೊ. 
ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ನೀಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಆಶಾ ಉಚಾರುನ್, ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾಕ್ ಟಿಕೆಟಿಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲೆ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಕ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ - ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲಿ ಗಂಭಿರಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಉಠ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ನಿತ್ರಾಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.
ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರ್ ಚೇತನಾಕ್ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ, ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ತಿಳುನ್, ವೊಣದಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ.
ವೇಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. "ಚೇತನ್ ಕಿತೆಂ ಆಯಿಲ್ನಾ?" ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಚೇತನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಂದ್ ಹಾಸೊ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ನಿಸ್ತೇಜ್ ದಿಸ್ಲೊಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್.

"ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್" ತಾಣೆ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ. 
"ಹುಂ, ಚಲ್ಯಾಂ....." ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಂದನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಬರಾಬರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದೋನ್ಂಚ್ ಕದಮಾಂನಿ ಆಮಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಹೆಣೆ-ತೆಣೆ ಬೀಡಿ ವೊಡ್ತಾಲೆ; ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಟ್ಟಾಂಗಾಂ ಮಾರುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆ......
ಚೇತನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್  ದೃಷ್ಟೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ! ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, 'ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಭಕ್ತಿನ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ?' ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಶೆಂ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ದಿಸ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ! ಪುಣ್ ಹಾಂವ್, ಹಾಂ..... ಹೂಂ...... ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೊಂ. ತೊಯಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಡ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಕಾಂಪಿಣ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ - ಸಾಸೆರ್ದೊತ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಮೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಚೊರ್ಯಾಂ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಚೇತನಾಚಾ ಮುಖಾ ವಯ್ಲಿಂ ಭಾವನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಯೆತಾನಾ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ಭ್ಯೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಮುಖ್ ಆತಾಂ ನಿರ್ಣೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ರಂಗ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. 

ಹಾಂವ್ ಘಾಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ! ವೆಗಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬನಿಯಾನ್ ಥಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಶರ್ಟ್‌ಯಿ ಭಿಜೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ! 
ವ್ಹೊಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿಯೆತಾಲೊಂಗಿ, ತೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾಲೆಂ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆಸ್‍ಪಾಸಾಂತ್! ಅಮಾಣ್ಸುಗೆನ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯೋ ಆನಿ ಸ್ರೀಯೋ! 'ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾಸಾಂವಾ' ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಏಕ್ ದಿಂಬಿ ತೆಂಕುನ್, ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ 'ಟಾಯ್ಟ್ ಪೆಂಟಾ'ಚೆ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಮಾನೆಸ್ತ್! ವಿಶೇಸ್ 'ಮಹಾನ್ ಘಡಿತ್' ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ದೆಣೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ, ಥೊಡೆ ಮಾತ್ರ್ ವಚೊನ್, ಹೆರೆ ಸಬಾರ್ - ಬೀಡಿ, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ!

ಮೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ವಚಾ - ತೆಂ ಸಾಸೆರ್ದೊತಿನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಅರ್ವಾಚ್ ಲೋಕ್ ಉಠ್ಲೊ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಉರ್ಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ! ಘಡ್ಯೆನ್ ತಿರ್ಸಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್; ಸಗ್ಲೊ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ಹಿಂವ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!
ಚೇತನಾನ್ ಖಾಡ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಶ್ವಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ, ಏಕ್ ಕ್ಷೀಣ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ ತಾಣೆ. 
"ಚೇತನ್....." ಮ್ಹಜೆ ವೋಂಠ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ!
ಮೌನ್.
"ಚೇತನ್...."
"ಕಿತೆಂ?"
"ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂವೆಂ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್."
"ಕಸಲೊ?"
"ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಂವೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೇಜಾಯ್."
"ಖಂಯ್?"
"ಎಕಾ..... ಇಗರ್ಜೆಕ್!"
"ಹಾಂ.... ! ನಾಕಾ ಸಿರಿವಂತ್. ಆಯ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ."
'ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ!' - ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಲಜೆನ್ ದೊಡ್ಲೊಂ. ವ್ಹೊಯ್, ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್,  ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್! ಪವಿತ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ಥಂಯ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಕಸಲೆಗಿ ಆಟ್-ನೇಟ್ ಆನಿ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಚಲ್ಲೊ! ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪುಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳಿನಾಂತ್ ತರ್......

"ಚೇತನ್", ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವವ್ನ್, ಮ್ಹಜಿ ಕರುಣಾಭರಿತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆರ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ. "ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಂವೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್ಚಿಯಿ ಏಕ್‌ಚ್!"
"ಕಿತೆಂ? ಭಾಲಿ!"
"ವ್ಹೊಯ್, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ!"
"ತರ್, ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತುಂವೆಂ?"
"ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇಜಾಯ್." 
"ಖಂಚಾ?"
"ತೆಂ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ಬಸ್ಸ್ ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ಮೇಳ್."
"ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ."
"ನಾ, ತುವೆಂ ಭಾಸ್ ದೀಜಾಯ್."
"ಜಾಯ್ತ್."
"ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ" - ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಬಸ್ ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಚೇತನಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ; ತ್ಯೆ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ತೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಊಬ್ ಚರೊನ್ ಕಾತಿರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಉದೆಲೆ; ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ದಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ! 'ಮೊಗಾಳ್ ದೆವಾ, ಆಯ್ಚಾ ದಿಸಾ ಪುಣಿ ತುಜಾ ನಾಂವಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ಲಾಭಯ್' ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗುಪಿತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ತೊ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ನಿರುತ್ಸಾಹಿ ಆನಿ ಮೌನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮಿ ದೊಗ್‌ಯಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಬಸ್ಸ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆ ಕುಸಿನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.
ಆಮಿ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 'ಹಿ ಉಂಡ್ಯಾ ವಾಯ್ನಾ ಕಾಣಿಕ್, ಕಾಣ್ಘೆ, ಬಾಪಾ ಒಪ್ಸುನ್,' ರಂಗೀತ್ ತಾಳೆ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾಲೆ. ಆಮಿ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ತಾಂ-ಚಡ್ತಾಂ, ತೆ ತಾಳೆ ಉಬಾರುನ್ ಗೆಲೆ. ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಮಿ ಲೋವ್ ಆವಾಜಾವಿಣೆ ಭೋವ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಚೇತನಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ - ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ! ತಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಧನ್-ಮನ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ; ತಾಚೆಂ ಧೊವ್ಶೆಲ್ಲೆಂ ಮುಖ್ ಆತಾಂ ಜಿವಾಳ್ಳೆಲೆಂ! ತಾಚೆಂ  ಸರ್ವಾಂಗ್ ಪುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಹಿಶಾರೆ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. 'ಅರ್ಗಾಂ ತುಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಸೊಮ್ಯಾ' - ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ವ್ಹೊಯ್, ಚೇತನಾಚಾ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ; ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಫಳಾಭರಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ದೊಳ್ಯಾಂಚಾ ಖಾಂಚಿಂನಿ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಃಖಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಗಳ್ಳಿಂ.
ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ವಾತಾವರಣ್, ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ! ಸಾಸೆರ್ದೊತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಲಿತುರ್ಜಿಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾತಾನಾ, ಲೋಕ್‍ಯಿ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲಿಂ ಆಕರ್ಷಣಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ತಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊ. ಸಾಸೆರ್ದೊತಿಚಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್; ಕಂತಾರಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮ್ಯತಾ; ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಕುಡಿಂತ್ ಭಕ್ತಿಚಿ ಸಾಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಕುಸಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಬಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಾಯ್ ದೊಡುನ್, ಎಕ್ಯೆ ಕುಸಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತರ್ನಾಟಿಂ, ಮ್ಹಾತಾರಿಂ, ಭುರ್ಗಿಂ, ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲಿ. ಶಹರಾಚಾ ಮಾರ್ಗಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸಂತತಿಚಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸೊಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಹಾಂವ್, ಆಜ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ!
ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚಾಂ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚ್ಯೆ ಮಾಂಡಾವಳಿ ಪ್ರಮಾಣೆ, ತಾಂಚಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ಆವಯ್ಪಣಾಕ್ ದೆಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ, ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಬದ್ಲಾಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆಚಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಚಿಂತ್ನಾಂ - ನಿಸ್ಕಳ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ಪಣಾಚಿಂ; ಚಿಂತ್ನಾಂ - ಪವಿತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀಪಣಾಚಿಂ; ಚಿಂತ್ನಾಂ - ಭಾಗಿ ಆವಯ್ಪಣಾಚಿಂ! ಮಾಣ್ಸುಗೆನ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ, ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಂ ನಿತಳ್ ಆನಿ ಊಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಸರಣಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ತಿಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯೆ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಶೆಂ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಾಂಧ್ಪಾ ಭಿತರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಣ್, ಅರ್ನೊಂಚಾ ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ತಿಚಿ ಕೂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಹಿಂ; ಪುಣ್...... ತಿಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯೆ ಮಾಣ್ಸುಗೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.
ಕುಮ್ಗಾರಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಉಠ್ಲೊಂ. ಚೇತನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಆಶಾ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ; ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?

ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಚೇತನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಖಂಚಾಕಿ ಗುಮಾನ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ, ದಿಂಬಿಯೆರ್ ಪಡೊನ್ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೊಂ. 
ವೆಗಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಗೆಲಿಂ; ಆನಿ ತಿಂ ಮಾಣ್ಸುಗಿ ಸಾಂಡುನ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚಾಂತ್, ಬರ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತಿಲಿಂ.
ವ್ಹೊಯ್, ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಕ್ಳುತ್‌ದಾರ್ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಹರ್ಶೆಂಚೆಬರಿ ತಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಭೊಗ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಚಿ ಬಿರ್ಮೊತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಬರೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್; ಆನಿ ತಾಂಚಾ ತಸಲ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ, ಕಸಲ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ತಿಂ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್, ತಶೆಂ ಕರ್ತಿಂನಾಂತ್ ಆಸ್‌‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

'ಮೀಸ್ ಜಾಲೆಂ ವಚಾ' - ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉಠೊನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲಿಂ ಕೊಣಿ ಉಠ್ಲಿಂನಾಂತ್! ಚೇತನ್‌ಯಿ ದಿಂಬ್ಯೆರ್‌‍ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ರಂಗೀತ್ ಕಂತಾರ್ ಜಾಲೆಂ; ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಮೊಗಾಳ್ ಪುತ್ರಾ ಸವೆಂ.....' ಮಾಗಿರ್‌ಯಿ ಲೋಕ್ ದಿಂಬಿಯೆರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ! ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಥೊಡೆ ಥೊಡೆಚ್ ಉಠೊನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ.
"ಚೇತನ್......!" - ಸಗ್ಳೊಚ್ ಅನಂದಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ವೊಂಠಾರ್ ಹಾಸೊ ದಾಕವ್ನ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

"ಸಿರಿವಂತ್......!" ಸಂತೊಸಾನ್ ಕಾಂಪ್ಚಾ ಚೇತನಾಚಾ ಊಬ್ ಹಾತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಡ್ಯೆನ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಜೊರಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಬಾರ್ ಮಾಂದ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ವೇಳ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ರಾತಿಂ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಪಾಟ್ ಲಾಯಿ‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್, ವೇಳ್ ಮಧ್ಯಾನೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರಿ, ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ! ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಝಳ್ಝಳ್ಚಾ ಹಜಾರೊ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚ್ಯೆ ನಿತಳಾಯೆಚೆರ್ ಖಂಚ್ತಾನಾ, ತ್ಯೆ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಚೊ..... ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸುಲಕ್ಷಣಿ ಚಲಿಯಾಂಚೊ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ. ಎಕಾ ಅನ್ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮರ್ಯಾದ್ ತಾಣಿಂ ರಾಕ್‌ಲ್ಲಿ. ನಹಿಂಚ್ ಮ್ಹಜಿ, ಬಗಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಚ್! ಆನಿ ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೊ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಪ್ಶಿಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ - "ನಮಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ!" ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಜೆಮೆವ್ನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆ.  

Tags:  Sirivonth, Salak Publisher, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

3 Comment/s.

  1. Vineetha Crasta, Virar, Mumbai
    Yes. it is very natural. Writer told the woman psychology very correctly. Nice story.
  2. Jason Rodrigues, Mangalore
    ಬೋವ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಿರಿವಂತಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತು ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚ್ತಲೊಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿಕ್ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಲಾಭೊಂ.
  3. Johnson Lewis, Mangalore
    Nice to read article. Thanks maibhaas.com for publishing his article.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE