+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

29  -  ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

ಹಿ ಏಕ್ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ
ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸೊಡಿನಾ
ಹಾತ್ ಧುಲ್ಯಾರ್ ಯೇನಾ
ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಯೇನಾ
ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೇನಾ
ಪುಣ್.... ಜೀವಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್?!
ಮ್ಹನಿಸ್ ಮೊರ್ತಾ ??? ವಾ ವಾಂಚ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ನಿದೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ.

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ, ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಹೆಂ ವರಸ್ "ಕೊರೊನಾ"ಕ್ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತ್ ಧುವ್ನ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲುನ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ಂಚ್ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ಕೊಣ್ಣಾ! ದೆವಾಕ್ ಭಿಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೊರೊನಾಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ. ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾಗಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸುರಾತ್ ಸೊಡುನ್ ದೀಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ದೆಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಖ್ಲೆಂ, ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭೊಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾನ್, 'ಆಮಿಂ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಏಕ್‍ಚ್ಚ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಪರತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, 'ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೆಣೆಂ ಪುಣಿಂ ಕೊರೊನಾ ಕೇಸಿ ಆಸಾತ್‍ಗೀ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. 
ಉಪ್ರಾಂತ್, 'ತುಮ್ಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಪುಣಿ ಕಾತುರ್ಲಾಗೀ? ಕಿತ್ಲೊ ಪರ್ಸಂಟ್ ಕಾತುರ್ಲಾ? 20%  ಗೀ? 30%?' 
ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, 'ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾಗೀ?' 
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಕೆದಾಳಾ  Increment ಮೆಳ್ತಾ, ಕೆದಾಳಾ ಬೊನಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಆಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಕಾಮ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾವಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ನವೆ ಸಬ್ಧ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. COVID 19, Pandamic, Sanitizer, Mask, Social Distance, Lock Down, Seal Down, Containment Zone, Red Zone, Green Zone, Quarantine.....  ಆನಿಂ Work From Home.

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಮಿಂ ಹಪ್ತೊ ಭರ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಕೆದಾಳಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ Weakend ಯೆತಾಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾಕ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ Work from Home ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಬಸೊನ್ ಬಸೊನ್ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಫಿಸಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ Work from Home ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ತಕ್ರಾರ್ ಆನಿ ವಾಂದೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಪೊರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಈಷ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ Open House attend ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಟೀಚರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಪಳೆಯ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ, "O....You are Sonali's Father.....I know you...'' ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭಿಗಡ್ಲಿ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಟೀಚರಿಚೆರ್! ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾವಯ್ರ್ ದೊಳೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಟೀಚರಿಲಾಗಿಂ ವಿಸಾರ್ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.. "How do you know my husband?..'' ಟೀಚರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಿ ತರೀ ತಿಣೆಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿಣೆಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ, "O....that is simple. During online classes I could see your husband is mopping the House every day...!''

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೊ ಪೂತ್  Online Classes ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಏಕ್‍ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೆಡೊ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, 'ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಯ್ ಪುತಾ?' ಮ್ಹಣೊನ್. 'ಅಂಕಲ್ ಆಮ್ಚಿ ಟೀಚರ್ ನೈಟಿಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಉಟೊನ್ ಕಿಚನಾಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿ... ಅಳೆ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರಾಚೊ ಸಿಟಿ ಆಯ್ಕಾತಾತ್...'

ತ್ಯಾ ಘರಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆಚಿ Online Class ಚಲೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಗ್ಲೆನ್ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಲಡಾಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಟೀಚರಿನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, "ಹೆಂ... ತುಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಸಾಂಗ್, ತಾಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಕರ್ಸಿತಾಂ.'

'ಹಲೋ ಮೆಡಮ್.....' ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಚ್ ಕಾಮ್‍ವಾಲಿಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 'ಮೇಡಮ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ Online Classes, Work from Home ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂಯಿ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ...'
'ಕಿತೆಂ...? ತೆಂ ಕಶೆಂ?' ಮೆಡಮಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.
'ತುಂ Zoom ಚೆರ್ ಯೆ ಬಾಯೆ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ, ರಾಂದ್ಚೆಂ, ಮಸಾಲೊ ಕಸೊ ಕಾಡ್ಚೊ, ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನ್ ಕಶೆಂ ಚಾಲು ಕರ್ಚೆಂ, ಘರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಖಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್... ಸಗ್ಳೆಂ ತುಕಾ  Explain ಕರ್ತಾಂ ಆನಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ  Account ಕ್ Transfer ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೊ....!' ಬಾಯ್ ಪಾಪ್ ಫೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರುನ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಪುಸಿಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ  Office Boy ಆಮಿಂಯಿ Work from home ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಕ್ಲಿ ಖೊರ್ಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಮ್ಹಜೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಸ್ಟೀವನ್, ಕೊರೊನಾ ಪಿಡಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕಾಮರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಎಕ್ಲೊ ಟೊಪ್ಪಿ ದವರುನ್ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, 
'ಕೋಣ್ ತುಂ?' ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾವಾನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. 
ಆಪುಣ್ 'Electric Meter Reader ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ Meter Reading ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.' 
'ತರ್ ಭಿತರ್ ಯೆ' ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾವಾನ್ ತಾಕಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಬಸ್ಕಾ ದಿವ್ನ್ ತೊ ಚಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಚಾ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ದಿತಾನಾ ತಾಣೆ ಭಾವಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ...
'ಹೆಂ ತುಂ ಎದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ಚ್ ರಾವ್ತಾಯ್ಗೀ?'
'ವ್ಹಯ್.....ಕೊರೊನಾ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ನಂಯ್‍ಗೀ! ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊರೆಂಟಾಯ್ನ್ ಕೆಲಾಂ!'
'ಕಿತೆಂ..? ತುಕಾ ಕೊರೊನಾ ಆಯ್ಲಾಂ?'
ಚಾಯೆಚೆಂ ಕಪ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡುನ್  ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಶಿರ್ಕೊವ್ನ್ ತಾಣೆ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಳಾಫಳ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಭಾವಾನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಆಯ್ಕಾಲೊಚ್ಚ್ ನಾ.

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂ ಗೆಟಿರ್ 
"ಹಾಂಗಾ ಕೊರೊನಾ ಪೆಶಂಟ್" ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೋರ್ಡ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೊ. ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. "ಹಾಂಗಾ ಕೊರೊನಾ ಪೇಶಂಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂ ಗೂಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್..." ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಲುಟುನ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಸೆಲೂನಾಂ ಬಂದ್ ತರ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ವಾಟೆನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಂ ಬಂದ್. ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ್ ಲಿಪೊಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ಆಜೂನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿಂ ತೊಂಡಾ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ತಿಂಚ್‍ಗೀ  ಯಾ ಆನಿ ಕೋಣ್ ದುಸ್ರಿಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಘೊವ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಕ್ಸುರಿಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಹಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫೊನಾರ್ ಖಬ್ರೊ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ Lock Down ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ Work From Home ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊವ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಖಬ್ರೊ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ತ್ರಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ನಂಯ್. 'ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಫಿಸಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ...' ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕರುನ್ ಯ್ಯಾ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ Zoom ಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಸಾಲಾಗಿಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರ್ಕರೆ ಜಾತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, "ಆಳೆ ಸಾಯ್ಭಿಣಿ.... Boss Onlineರ್ ಆಸಾ. ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಜಾತಾ, ಚಿಕ್ಕೆಂ ಬಂದ್ ಕರ್...." . ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ. 
ಹಾವೆಂ ಪರತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, "ತುಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾಂಗೀ? ಮ್ಹಜೊ ಬೋಸ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಆಸಾ , ಆವಾಜ್ ಜಾತಾ ....''
ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಸಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಪರಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ "ಆಳೆ ಬೋಸ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಂತ್, ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್.... .ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಬೋಸ್... ಕಳ್ಳೆಂಗೀ?''
ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ''Will Talk Later'' ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೋಸಾನ್ ಲಾಯ್ನ್ ಕಟ್ಟ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ online ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್, ಆನಿ ತೆರಾ ಸುಕ್ರಾರ್ ಜಾಲೆ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊವ್ ಆನಿ  ಬಾಯ್ಲ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೊಸ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ?! ಹರ್ಯೇಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕೀ  ಹೊ ಏಕ್ ನವೊಚ್ ಅನುಭವ್.

ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಲೋಕ್ ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ Work from Home ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ Online class. ಘರಾ ದೊಗಾಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅವಸ್ಥಾ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ಆಫಿಸಾಕ್ ಸುಟಿ ಘಾಲುನ್ ಘರಾ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳಾನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಇಶ್ಟಾಚೊ ಸ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ, ಕಂಪ್ಯೂಟರಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸಂವ್ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.  ಆನಿ 'ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ, ಟೀಚರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚೆರ್ ಆಯ್ಲಿ' ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಎಕಾ ವೆಳಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚಿ ನದರ್ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಖಿಣಾನ್  ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. 

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಿ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಂತ್. ಸರ್ಕಾರಾ ಸಂಗಿಂ ಸರ್ವಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಗೌರವಾನ್ ಪಳೆತಾತ್. ಥೊಡೆ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಬೊರೆ ಜಾತಾತ್ , ಥೊಡೆ ಘರಾಚ್ಚ್ ರಾವೊನ್ ಗೂಣ್ ಜಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವರ್ವಿಂ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಖಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ಪಿಡಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್, ಸೆಜ್‍ಸಾಂಬಾರ್, ಇಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್‍ಚ್ ಬದಲ್ತಾ. ಕಾಲ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತಾತ್, ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಲ್ಕ್ ಕರುನ್ ಪಳೆತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾತ್ಸಾರಾನ್ ದೆಖ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, "ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಪೆಲೊ?" ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿಚ್ಚ್ ಉರ್ಚಿನಾ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದಲ್ತಾಲೆಂ. ತವಳ್ ಖಂಚೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಮಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾತ್?

ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ವಿರೋಧ್ ಆಸೊಂದಿ ಶಿವಾಯ್ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ನಂಯ್. ಥೊಡಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕ್ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ದಿವ್ಯಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ಯಾಂ. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತರೀ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ದಾಕೊವ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕೊರೊನಾ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾ ವರ್ವಿಂ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಕಾಮ್ ನಾ, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಪಿಡಾ ಕೊಣಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್. ಮೀಸ್ ನಾ , ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫೆಸ್ತಾಂ ನಾಂತ್, ಫಂಕ್ಷನಾಂ ನಾಂತ್, ಪಾರ್ಟ್ಯೊ ನಾಂತ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೆಳೊನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮನಿಸ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ, ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುನ್ ಮುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ಆಡಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೊವ್ ಬೊರೆಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಿ ಪಿಡಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾವೊಂದಿ ಆನಿ ಆಮಿಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾತ್ ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ ಧುಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾಂ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆಂತರ್ ಸಾಂಬಾಳಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಆನಿ ಖುಶಿ ಪಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬೊರೆಂ ಜಾಂವ್.

Tags:  Work From Home, Lockdown, Corona, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

17 Comment/s.

 1. Wilson D'Souza, mortgage.wilson@gmail.com
  Hi Dayan Good article and this is todays reality , in my opinion its not the childern fault. Every parent should take ownership of this problem.Thank you very much for taking time to write this and God Bless you. Sincerely Wilson
 2. Clifford Pinto , Mangalore
  Very true! Excellent article and good learning! This is what happens when one is not practical.
 3. Diana, Dubai
  Very Nice Article.
 4. Vivian Fernandes, Dubai
  ಅನ್ಯೆಕ್ ಬಿಗ್ರಿಸಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ದಿಸೊಂನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬಿಯೆ.ಡಯಾನ್ ಅತೀ ಉತ್ತಮ್ ಲೇಕನ್. ಸಾರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಂನಿ ಪಾವೊಂದಿ ಸ್ಪೆಶಾಲಿ ಗಲ್ಫಾಚಾ.
 5. Glany Fernandes, Mangalroe/Dubai
  ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮೊಗಾಳ್ ಡಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ರಕೊನ್ ಅಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮನದಟ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಕನ್ನಡಚಿ ಗಾದ್ "ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ" ಹೆಂ ಅದ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಸಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಖಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಂತಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಮಿಂ ವಿಸ್ರತಾಂವ್.
 6. Melwin Kalakul, Dubai/allipade
  ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಥೆ ಅಲ್ಲಾ ಜೀವನ. ... ಅಕ್ರೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಯಥೆ ಜಾತಾ ,ಮಾಗಿರ್ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ದೊ...ಡಯಾನ್ ಸರ್ "ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ಣೆರ್ " ಲೇಖನ್ ಖೂಬ್ ಆವಾಡ್ಲೆಂ....
 7. Vivian, Dubai
  ಅಮ್ಕಾಂ ಪುಂಜಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೃಪ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮೆಳಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಅಂಗಲಾಪ್ ಚಡ್. ಬೋವ್ ಅಫುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಲೆಖನ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಒಪಿಸಾಂನಿ ಹ್ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ೫೦ ಉಪ್ರಾತಿಂ ಮನ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ಯಾಂತ್ ತ್ರಾಪ್ತಿ ಮೆಳ್ನಾ ಥರ್ ಅನೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೊ?
 8. Vincy Pinto, Angelore
  ಡಯಾನಾನ್ ಬರಯ್ಲಿ ಕಾಣಿ ನ್ಹಂಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪರ್ಗಾವಿ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಹೊರ್ಬೊಸಾಚಿ ಜಿಣಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ? ಮಾತಿ ಖಾಂವ್ಚಿಗೀ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್..ನಿಮಾಣೆ ಗಾಂವ್ಚಿ ಮಾತಿಚ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.
 9. Arthur G Aranha, aranhaag@yahoo.com
  Dear Dayan, Your flair for writing in Konkani is well known. This article on self health based on daily happenings is very meaningful and helpful. Keep it up !
 10. Walter Lasrado, Mumbai 400095
  Very good article. Eye opener.
 11. Austin Prabhu, Chicago
  ಮೊಗಾಳ್ ಡಯಾನ್, ಬರಯ್ತ್ ರಾವ್. ತುಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಯ್ತ್ ಆಶೇತಾಂ.
 12. Ronald Monteiro, Bondel/Canada
  ಡಯಾನ್ ಹೆ೦ ತುಜೆ೦ ಬೋವ್ ಬೊರೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೋಕ್ ಸಾಗ್ವಳೆಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ದಪ್ತರಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಉಣೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ಮನಿಸ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ೦ತ್ ಅಸ್ತಾಲೆ. ವಾಹನಾ ಉಣಿ ಆಸ್ಲಿ೦. ಲೋಕ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಆತಾ೦ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಘರಾ ಏಕ್ ವಾಹನ್ ಅಸಾಚ್. ಚಲ್ಚೆ೦ ಉಣೆ೦ ಜಾಲಾ೦. ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಚಿ೦ತಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಹ್ಯಾ ಅ೦ಕಣಾಚೆರ್ ಪಿ೦ತ್ರಾಯ್ಲಾಯ್. ತುಕಾ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾವೊ.
 13. Gerry D'Mello, Bendur / Canada
  ಡಯಾನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಮುಕಾಮಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ತಿಂತೆರಾಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ "ಉಗ್ಡಾಸಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್" ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಂಕ್ದೊ ವಾಚುನ್ ಸಂತೊಸ್ಲೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಕಾರಾನಿಂ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಯಶ್ ಆಶೆತಾಂ!
 14. CLARENCE PINTO, muscat
  ಡಯಾನ್ ಡಿ ಸೊಜಾಚೆಂ ನವೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಡಯಾನ್ ಏಕ್ಲೊ ಬರೊ ಉಲವ್ಪಿ ಆನಿಂ ನಾಟಕಿಸ್ತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕಾನಿಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಾತ್ರ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್‍ಯಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.
 15. Sannu Niddodi, Dubai
  "ಪಿಡಾ ಅಸೊಂ ಯಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂ ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಣೆಚಿ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ" ಏಕ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾನಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್......
 16. Shanthi Lewis, Vamanjoor
  Ho... Dayan Dattu is back! I really surprised to read his article. Well written. Great.
 17. Marcel Pinto, Moodubelle
  ಹಾಂವ್ ಡಯಾನಾಚೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅಭಿಮಾನಿ. ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಡಯಾನ್, ಬರಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ ನಾಕಾ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE