web
analytics
             
+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ೦ತ್ 52 ವರ್ಸಾಂ ಸ೦ಪಯಿಲ್ಲೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ'ಸೋಜಾ


(ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ'ಸೋಜಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ೦ಸಾರಾನ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಚಿ೦ತಕ್, ಕಾಣಿಯಾ೦ಗಾರ್, ಕಾದ೦ಬರಿಗಾರ್ ಆನಿ ಅ೦ಕಣ್‌ಗಾರ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ಶೈಲಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಆನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಲೇಕಕ್. ತಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಲೇಕಕಾಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ಕೆಲಾ. www.maibhaas.com ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕಣಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ. ಮಾಯ್‍ಭಾಸ್.ಕೊಮ್‍ಚೊ ರಚ್ಪಿ, ನವೀನ್, 'ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ಭಾರಿಚ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಜಾಲಾ...' ಮ್ಹಣ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಎಡ್ವಿನಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪರಿಚಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾ.)

ತಾಚೆ೦ ಪೂರ್ಣ್ ನಾ೦ವ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೊಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಸೋಜಾ. 1948 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ೦ತ್ ದೆ| ಮಾರ್ಟಿನ್ ಆನಿ ದೆ| ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಸೊಜಾಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾನ್, ಆಪ್ಲಿ೦ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಇ೦ಗ್ಲಿಶಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿ೦ ಆನಿ 1964 ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ತಾಣೆ ಕೊ೦ಕಣಿ೦ತ್ ಲಿಖು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦.

ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ನಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯುವಜಣಾ೦ಕ್  'ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾ' ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್, 

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮನಾಪಸ೦ದೆಚೊ ಲೇಖಕ್. ಆಪ್ಲೆ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಶಯ್ಲೆಚಾ ಕಾಣಿಯಾ೦ ಆನಿ ಕಾದ೦ಬರಿ೦ ಮಾರಿಫತ್ ತಾಣೆ ಯುವಜಣಾ೦ಚೆರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ತಾಚಿ೦ ಬರ್ಪಾ೦ ಕೊ೦ಕಣಿ೦ತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿ೦ದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾ೦ನಿ ಭಾಶಾ೦ತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ತಾಚಿ ಎಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊ೦ಕಣಿ ಕಥಾ 'ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್', ಜಿ ತಾಣೆ೦ಚ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆ೦ತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers' Digest ಮಯ್ನಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ Collectors' Edition-೦ತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ| ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories' ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದ೦ಬರಿ 'ಕಾಳೆ೦ ಭಾ೦ಗಾರ್', ಗೋವಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013-0ತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯ೦ತರ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ ಹಾಲಿಂಚ್ (22-6-2014) ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2013 ವರ್ಸಾಚಿ ಉತ್ತಿಮ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಧಾರ್ವಾಡಾಂತ್  ಕನ್ನಡ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಇಲಾಕೆಚಿ ಮಂತ್ರಿ  ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾಶ್ರಿ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೊ.


ಹೆಚ್ಚ್ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ 2014-ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಿಮಲಾ ವಿ.ಪೈ-ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.

ಎಡ್ವಿನಾನ್ಂಚ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ 22 ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೆಂಚೊ ಪುಂಜೊ, 'ಪಯ್ಣ್' ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ 'ಬಿಂಬ್' ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತ್ ದಿಲೀಪ್ ಬೊರ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಹಾಚಿ ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ ಬೆಳ್ಗಾವಾಂತ್ 29-ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಪರಿಶದೆಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲಿ.

ತಾಣೆ೦ಚ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾಚ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆ೦ಚೊ ಸ೦ಗ್ರಹ್ 'ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್' ಚೆನ್ನಾಯ್‌ಥಾವ್ನ್ 'The English Titles' ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಒಫ಼್ ಮೆ೦ಗಲೂರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ 2012 ವರ್ಸಾ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾಲೊ.


ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚೆ ವತಿನ್ ತಾಣೆ ದೆ| ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದಕೊಸ್ತಾಚಿ ಆತ್ಮ್‌ಕಥಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಯಾ; ಆನಿ ದೆ| ವಿ,.ಜೆಪಿ.ಸಲ್ಡಾನಾಚಿ ಆತ್ಮ್‌ಕಥಾ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಲಿಖುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಣಿಂ, 'Makers of Indian Literature' ಸಾಂಕ್ಳಿಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ತಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಭಾಶಾಂತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್,  ದೆ| ದೊ|ಎ.ಜೆ.ಕ್ರೊನಿನ್ ಹಾಚಿ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ಕಾದಂಬರಿ Shannon's Way (ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ಲೊಯ್ - ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್/ಸೆವಕ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಳೆ) ಆನಿ ರೊಬರ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಶೊ ಹಾಚಿ, 'Heaven Knows, Mr.Allison' (ದೆವಾನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್ - ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನ್/ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಳೆಂ) ತ್ಯೊ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ತಾಚಿ ನವಾಲಿಕಾ '215 ದಾರುವಾಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್', 1977 ಇಸ್ವೆಂತ್ 'ರಾಕ್ಣೊ' ಪ್ರಕಾಶನಾನ್, 1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ 'ಪುನವ್ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್' ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ನವಾಲಿಕಾ ದೆ| ಎಮ್.ಎಸ್.ಗೇಬ್ರಿಯೆಲ್ ಅಗೇರಾ ಹಾಣೆ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕರುನ್, ಡೊ|ಚಂದ್ರಶೇಕರ ಕಂಬಾರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಸಂಗಿಂ ಪ್ರಕಟ್ಲ್ಯಾ.

ಚೆನ್ನಾಯ್‌ಚೊ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮ೦ತ್ರಿ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಕರುಣಾನಿಧಿನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 'Booksellers' & Publishers' Association of South India(BAPASI) ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಪ್‌ಸ೦ಖ್ಯಾತ್ ಭಾಶೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದಿ೦ವ್ಚಿ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2012 ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ.
 
ತಾಚಿ 1008+ಪಾನಾಂಚಿ, ಮಂಗುರ್‍ಚೆ ಮಾಂಡಿಯೆರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಸಂತತಿಂಚಿ (trilogy), 'ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ', ಎಕಾಚ್ ಗೃಂಥಾಂತ್ (one single volume) ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2015 - ೦ತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ.  ಹೆರ್ ಭಾಶೆ೦ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ೦ತ್ ಅಸಲಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಬ್ ಕ್ರತಿ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜ್ನಾನ್ ಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಯೆತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ತೆತ್ತೀಸ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಕಾದ೦ಬರಿ, ಸಾ೦ಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ೦ ರುಪಾರ್ ಯಾ ಶೀದಾ ಪುಸ್ತಕಾ೦ ರುಪಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಶೆ೦ಬರಾ೦ ವಯ್ರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಅ೦ಕಣಾ೦, ವಿಡ೦ಬಣಾ೦ ತಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾ೦ತ್. 'ಭೊಗ್ಸಾಣೆ' ಕೊ೦ಕಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಚೆ೦ ಥೊಡೆ೦ಭೋವ್ ಸ೦ಭಾಶಣ್ ತಾಚೆ೦ಚ್. 
ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ 12 ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್, ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ Federation of Konkani Catholic Associations (FKCC)-ನ್ ತಾಕಾ Lifetime Achievement Award ದೀವ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಗೌ|ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಾನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಆ೦ವ್ದು೦ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ೦ನಿ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ೦ ಗಮನ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಥೆ೦ಚೆರ್, ಅ೦ಕಣಾ೦ಚೆರ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾ೦ಚೆರ್ ಘು೦ವ್ಡಾಯ್ಲಾ೦ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್‌ಚ್ ತೊ ಲಿಕ್ತಾ.
 
2008 ಥಾವ್ನ್ 2012 ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ ಸಭೆಚೊ ಸಾ೦ದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್, ಸಾ೦. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ Institute of Konkani ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಾಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ (Executive Director) ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆನಿ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಅಮರ್ ಕೊ೦ಕಣಿ' ಸ೦ಸೊಧಿಕ್ ಕೊ೦ಕಣಿ ಶಣ್ಮಾಸಿಕಾಚೆ೦ ಸ೦ಪಾದಕ್ಪಣ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ.

2013 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಗೋವಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಚೆರ್ ತೊ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ೦. ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ 'ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾಯ್ಬಲ್ ಸ್ಕೂಲ್' ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಚ್ ಪದವಿಕಾ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂ.ಲುವಿಸ್ ಪಿ.ಯು. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮುಳಾವ್ಯಾ ದೇವ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ಪಾಂ ದಿತಾ.

ಭಾರತೀಯ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್‍ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಾಲಯಾನ್ (Ministry of Culture, Government of India, New Delhi) ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಸಂಸೊಧಿಕ್ ವೇತನಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಣತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಿತಿಂತ್ 2012 ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಆವ್ದೆಚಿ ಸೆವಾ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾ.

ತಾಕಾ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್, ರೂತ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಪ್ರಭು, ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಪದ್ವಿಕಾ ಜೊಡುನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ (content writer, restaurant blogger, freelance jounalist and blogger) ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಲಿಂಚ್ Goverment of Austria-ಚ್ಯಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾನ್ Vienna Wine Festival - 2015-ಕ್ ಭಾರತಾಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ರೆಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ತಿ ಎಕ್ಲಿ.ಎಡ್ವಿನ್, ಜಾಣೆ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ತೆಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 1990 ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆ ಜೇನಾ ಸಂಗಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಚಾ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.
 
ಎಡ್ವಿನಾಚಿ೦ ಅಂಕಣಾಂ :
- ಫುಲಾ ವಯ್ಲೊ ದೋವ್
- ಆರ್ಶೆ
- ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್
- ಹಿ ಪೃಥ್ವಿ ಆಮ್ಚಿ
- ಚಾವಿಯೊ
- ದೆವಾ ದಯಾಳಾ
- ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮಿಸೆಸ್ ಪಿಂಟೊ
- ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆಚಾರಿ
- ತಿಸ್ರೊ ದೊಳೊ
- ಕಂಕನಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಸರ್ಗಾವಯ್ಲೊ ಗೂಡಚಾರಿ
- ಇಂಟರ್‌ನಟ್ಟ್
- ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಚೊ
- ಯೆ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್
- ಚೆಟ್ಣಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್
- ಚಿಂತ್ನೆನ್, ಸಬ್ದಾನ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾನ್
- ರುಂಬ್ಡಿ ಫುಲಾಂ
- ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ವ್ಯಾರ್
- ನವಿ ಆಂಕ್ರಿ
- ಟ್ಯೂರಿಶ್ಟ್ ಸೈಕಲ್
- ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಯಾರಿಯೆರ್
- ಜಿಯೆ ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್
- ಸಂಸಾರ್ ನಿದಾನಾ
- ಮೀಟ್ ಪಪ್ಸ್
- ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ
- ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತರ್
- ಪಾಟ್ಲೊ ಸೊಪೊ
- ಪರ್ಮಳ್

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿಸೊಜಾ-ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ:

- ನಿಮಾಣಿ ಶೆಳಿ 
- ರಾಜ಼್‌ದ್ರೋಹಿ 
- ಜ಼ೊವ್ಳಿ೦ ವಜ಼್ರಾ೦ 
- ಪಿಲಾತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಫರ್ಮಾಣ್ 
- ಶೆತಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಫುಲಾ೦ 
- ಎಕ್ ಮನಿಸ್ ದೋನ್ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ
- ಚಾರ್ ದೀಸ್, ಪಾ೦ಚ್ ರಾತಿ 
- ಜ಼ುದಾಸಾ೦ಕ್ ಕುರೊವ್ 
- ಖುರ್ಸಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉಜ಼್ವಾಡ್ 
- ತಾ೦ಬ್ಡೊ ಸಾಳಿಯೊ 
- ಮ್ಹಜ಼್ಯಾ ವೊಡ್ತಾ೦ತ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್ 
- ಮೊಗಾಚಿ ರಾತ್ 
- ತರ್ನಿ೦ ಕಿರ್ಣಾ೦ 
- ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್! 
- 215 ದಾರುವಾಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ಕನ್ನಡಾಕ್ ಅನುವಾದ್: ದೆ| ಎಮ್.ಎಸ್. ಗೇಬ್ರಿಯೆಲ್ ಅಗೇರಾ)
- ಝೆರಿಕೊಚೆ ಪಾಗೊರ್ 
- ಆಜ಼್ ಆಮಿ೦ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಯಾಂ 
- ತಾಕಾ ಆಮಿ ಫಾಶಿ ದಿ೦ವ್ಯಾ೦ 
- ಹಾ೦ವ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯ್ಲಾ೦ 
- ಆಜ಼್ ಆಮಿ ಖುನ್ ಕರ್ಯಾಂ 
- ಸಿರೆನಾ೦ತ್ಲೊ ಜ಼ುದಾಸ್ 
- ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜ಼ಾ 
- ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಮ್ಹಜ಼ಿ 
- ಮ್ಹೊ೦ವ್ ಆನಿ ರಗತ್ 
- ದರ್ಯಾ೦ತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲೊ 
- ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ 
- ರೆ೦ವೆ೦ತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ 
- ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ/ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೊ ಗಾ೦ವ್/ಉದೆ೦ತಿಚೆ೦ ಬಾಬೆಲ್
- ಬ್ಲೊ೦ಡಿ 
- ಹಾ೦ವ್, ಮ್ಹಜ಼ೊ ನಿತಿದಾರ್ 
- ಕಾಳೆ೦ ಭಾ೦ಗಾರ್ 
- ಧಹಶತ್

ಅನುವಾದ್/ರೂಪಾ೦ತರ್ 
- ದೆವಾನ್ ವಿ೦ಚ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಫುಲ್ 
- ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ರಚ್ಲೊಯ್ 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್:

ಇಸ್ವಿ - ಕೃತಿ / (ಸಂಸ್ಥೊ)
 • 1973 - ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ (ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೋವಾ)
 • 1988 - ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ ( ದಿ| ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್ ಜಲ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ)
 • 1992 - ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾ (ಡೊ|ಟಿ.ಎಮ್.ಎ.ಪೈ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ, ಮಣಿಪಾಲ್)
 • 1993 - ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾ (ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್, ಗೋವಾ)
 • 1994 - ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲಿ ಪರ್ಜಾ ( ದಿ| ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆನ್ಹಸ್ ಜಲ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ)
 • 1997 - ಬೆತ್ಲೆಹೆಮ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ)
 • 2013 - ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ)
 • 2013 - ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ (ವಿಮಲಾ ವಿ.ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್)
ಇಸ್ವಿ -  ಸಂಸ್ಥೆ  / (ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ  ವಿವರ್):
  • 1997-98 - ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಧನ್)
  • 1998 - ಸಂದೇಶ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು (ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಧನ್)
  • 2003 - ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್, ದುಬಾಯ್ (ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಾಂತ್ ಜಿಣಿಯೆ ಸಾಧನ್)
  • 2012 - Book-Sellers' & Publishers' Association of  South India (BAPASI) - Chennai, (Lifetime literary achievement in a minority language (Konkani)

  • 2015 - FKCA (Bengaluru) - (Lifetime literary achiement in Konkani.

  • 2015St.Aloysius College (Autonomous) College, Mangaluru "SAMBRAHMA" Recognition for Konkani literature
  ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆ೦ತ್ ಪಯ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ವಾದಾಚಿ ಆನಿ ಪಯ್ಲಿ ವೈಜ್ನಾನಿಕ್ ಕಾದ೦ಬರಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಎಡ್ವಿನಾಕ್  ಫಾವೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಾ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆಭರಿತ್ ಕಾದ೦ಬರಿ೦ನಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲಾ೦. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾ೦ತ್ ಬಾವೆ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ೦ತ್ಲೊ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ'ಸೊಜಾಕ್  www.maibhaas.com ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ ತರ್ಫೆನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನ೦ದನ್.

  Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani Story, Konkani, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

  2 Comment/s.

  1. Supriya, Udupi
   ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಷ್ ಬರ್ಪಾ ದ್ವಾರಿಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಹಾಂಕಾ ಹಾಂವ್ ಶಹಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ವಾಚುನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.
  2. Lawrence Lewis, Udupi
   Great writer. Shocked to read so many achievements. All the best.

  Post your comments

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Konkani English
  Name  : 
  Email  : 
  Place  : 
  Mobile  : 
  I Am Human  : 
     Message :

  Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

  Our Address
  Mangalore

  Contact Person :
  Mr. Praveen Tauro

   Email : praveen@maibhaas.com

   Phone : +91 99 80 184340

   Address :
            Daijiworld.com,
            Airport Road,
            opp. Bondel Church,
            Mangalore - 575 008
            Karnataka - India

  Our Address
  Udupi

  Contact Person :
  Mr. Joel D'almeida

   Email : joel@maibhaas.com

   Phone : +91 90 08 855392

   Address :
            Eventz Redefined,
            Next to Vijaya Bank,
            Holy Family Complex
            1st Floor, NH -66
            Brahmavara - 576213

  Our Address
  Dubai

  Contact Person :
  Mr. Naveen Sequeira

   Email : editor@maibhaas.com

   Phone : +97 150 755 4105

   Address :
            Master Mind IT Solutions,
            UBL Building,
            #402, 4th Floor
            Bank Street - Bur Dubai
            Dubai - UAE