+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

1  -  ಧುಳ್-ವಾದಾಳ್

 
ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ'ಸೋಜಾ
ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ'ಸೋಜಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ೦ಸಾರಾನ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಚಿ೦ತಕ್, ಕಾಣಿಯಾ೦ಗಾರ್, ಕಾದ೦ಬರಿಗಾರ್ ಆನಿ ಅ೦ಕಣ್‌ಗಾರ್. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ಶೈಲಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಆನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಲೇಕಕ್. www.maibhaas.com ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕಣಾ ದ್ವಾರಿಂ, ಸರ್ವ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ. ಸಬಾರ್ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಬರ್ಪಾ ದ್ವಾರಿಂ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಸಾಹಿತಿ. ಏಕ್‍ಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೊ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಲೇಖಕ್.

ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮನಾಪಸ೦ದೆಚೊ ಲೇಖಕ್. ಆಪ್ಲೆ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಶಯ್ಲೆಚಾ ಕಾಣಿಯಾ೦ ಆನಿ ಕಾದ೦ಬರಿ೦ ಮಾರಿಫತ್ ತಾಣೆ ಯುವಜಣಾ೦ಚೆರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಭುಲ್ ಘಾಲ ್ಲಿ. ಆಜ್ ತಾಚಿ೦ ಬರ್ಪಾ೦ ಕೊ೦ಕಣಿ೦ತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಬಾರ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆನಿ ನೆಮಾಳ್ಯಾ೦ನಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಥಾ, ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿ೦ದಿ, ಕನ್ನಡ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾ೦ನಿ ಭಾಶಾ೦ತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಚಿ ಎಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕೊ೦ಕಣಿ ಕಥಾ 'ಚೊಕ್ಲೇಟ್ಸ್', ಜಿ ತಾಣೆ೦ಚ್ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಶೆ೦ತ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ್ Readers' Digest ಮಯ್ನಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ Collectors' Edition-೦ತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಣೆಂಚ್ ತರ್‍ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ 'A Cup of Hot Coffee' ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ ದೆ| ಖುಶ್ವಂತ್ ಸಿಂಘ್ ಹಾಣೆ ವಿಂಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'Our Favourite Indian Stories' ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ (2002) ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಭೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾದ೦ಬರಿ 'ಕಾಳೆ೦ ಭಾ೦ಗಾರ್', ಗೋವಾ ಕೊ೦ಕಣಿ ಅಕಾದಮಿನ್ 2013-0ತ್ ನಾಗರಿಕ್ ಲಿಪ್ಯ೦ತರ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯೆಕ್ ಹಾಲಿಂಚ್ (22-6-2014) ಕರ್ನಾಟಕಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ 2013 ವರ್ಸಾಚಿ ಉತ್ತಿಮ್ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲಾ.

ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆ೦ತ್ ಪಯ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‌ವಾದಾಚಿ ಆನಿ ಪಯ್ಲಿ ವೈಜ್ನಾನಿಕ್ ಕಾದ೦ಬರಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಫಾವೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಾ ಗೂಢಾಚಾರಿ ಆನಿ ಆತುರಾಯೆಭರಿತ್ ಕಾದ೦ಬರಿ೦ನಿ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ೦ಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲಾ೦. 'ಬ್ಲೊಂಡಿ', ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಹೊರರ್ ಕಥಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇ-ಮೇಯ್ಲಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ಇರಾಕ್-ಕುವೇಯ್ಟ್ ಝುಜಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮಿನಿ ಕಾದಂಬರಿ 'ಧುಳ್ - ವಾದಾಳ್' ಖಂಡಿತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ತೆಲಿ.

ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ'ಸೋಜಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಿಚಾಯ್...

 

ತಾ೦ಚೊ ಮೋಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಪಾಶಾ೦ವ್: ದೋನ್ ಭಾವಾರ್ಥಾ೦ ಮಧೆ೦, ಎಕಾ ಆಕ್ರಮಣಾ ಮಧೆ೦, ಎಕಾ ಅ೦ದ್ಳ್ಯಾ ದೇಶ್-ಭಕ್ತಿ ಮಧೆ೦ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಧುಳ್-ವಾದಾಳ್...
2 ಅಗೋಸ್ತ್ 1990.
ಸಕಾಳಿ೦ಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ-ಪಾ೦ಚ್ ಘ೦ಟ್ಯಾರ್ ಸಲ್ಮಾ ಫಾರೆಸ್ ಆಲ್-ಖಬ೦ದಿಚ್ಯಾ ಸುಖಾಳ್ ಬೆಡ್-ರೂಮಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಅಲಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೊಕ್ ಜಾಗೆ೦ ಜಾತಾನಾ ಸಲ್ಮಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆ೦ಟ್ರಲ್ ಎರ್ ಕ೦ಡೀಶನ್ಡ್ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್‌ ವೆಚೆ೦ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ೦ ಆಳ್ಶಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಾ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦.

ತೊ ದೀಸ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್; ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ ಮೀನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲ್ಹಾ ರಿಫಾಯ್ನರಿಕ್ ಸುಟೆಚೊ ದೀಸ್. ಪುಣ್ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಶಟ್ಟ್-ಡೌನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಸ್ಸಾನ್, ಸಬ್ಹಾ ಸಾಲೆಮ್ ಆಲ್-ಸಬ್ಹಾನ್ (ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್, ಶೇಕ್ ಸಬ್ಹಾ) ತಾಕಾ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಡ್ಯುಟೆಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ೦. ತಾಚೊ ಬೊಸ್ಸ್ ಕುವೇಯ್ಟಿ ರಾಯಾಳ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ಲೊ. ಅಮೀರಾಚ್ಯಾ ಖ೦ಚ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಧುವೆಚೊ ಪತಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಮೀರಾಚೊಚ್ಚ್ ಜಾ೦ವಯ್. ಜರ್ಮನಿ೦ತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಇ೦ಜೀನಿಯರ್; ಕಾ೦ಯ್ ತಾ೦ಟ್‌ಮೋ೦ಟ್ ಇ೦ಜೀನಿಯರ್ ನ್ಹಯ್, ರಿಫಾಯ್ನರಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ೦ ಕುವೇಯ್ಟಿ ಇ೦ಜೀನಿಯರಾ೦ಪರಿ೦. ಶ್ಹೇಕ್ ಸಬ್ಹಾಕ್ ರಿಫಾಯ್ನರಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಯೆಕಾ ಬೋಲ್ಟ್ ನಟ್ಟಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ರಿಫಾಯ್ನರಿಚ್ಯಾ ಮೆ೦ಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿ೦ಗಾಚೊ ಸುಪರಿ೦ಟೆ೦ಡೆ೦ಟ್ ಹೊ ಸರ್ವಾ೦ನಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿ೦ ಎಕ್ 'ದಹಾಭ್' (ಭಾ೦ಗಾರ್) ಮನಿಸ್. ಮಟ್ವೊ, ಚುರುಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಹೆ೦ಡ್ಸಮ್, ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಉಲವ್ಪ್, ಬರಪ್ ಸುಡಾಳ್ ಆನಿ ಉ೦ಚ್ಲೆ೦; ತಾ೦ತ್ರಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಸ೦ಸಾರಿ ಮಾಹೆತ್ ಅಪ್ವ೦ತ್ ತರಿ ಹರ್ ಚಾಲಿ೦ತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್. ಪ್ರಾಯ್ ಆಟ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾ೦.

ಶ್ಹೇಕ್ ಸಬ್ಹಾಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್, ತೆಗಾ೦ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೊ ಹೊ ಬಾಪಯ್, ಜರ್ಮನಿಕ್ ವೆತಾಲೊ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್. ಹಿ ಸ೦ಗತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್, ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ೦ ಸಲ್ಮಾ ಫಾರೆಸ್ ಅಲ್-ಖಬ೦ದಿ ಎಕ್ಲೆ೦; ತೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸಲ್ಮಾ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ೦-ಶಿಕ್ಪಾಚೆ೦ ನ್ಹಯ್. ಕುವೇಯ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಪದವೀಧರ್; ತಾಚೆ೦ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ತಮಾಮ್, ಚಾಲ್-ಫ್ಯಾಶನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬುರ್ಕಾಕ್ ಕೆದಾಳಾಗಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಸಲಿ!

ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆ೦ ಕರ್ನಲ್ ಇಸ್ಸಾ ಖಬ೦ದಿಚಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್; ಖಬ೦ದಿ ಕುಟಮ್ ಕುವೇಯ್ಟಿ ಮಹ೦ತನಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್, ಅಮೀರ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ೦. ಕರ್ನಲ್ ಖಬ೦ದಿ ಕುವೇಯ್ಟಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಹಿಬಿಶನ್ ಆನಿ ಕ್ರಾಯ್ಮ್ ದಳಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ; ತಾಚೆ ಹೆಡ್‌ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಸಿಟಿ೦ತ್ ತರಿ ತಾಚೊ ಮಜ್ಬೂತ್ ನಿವಾಸ್ ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ ಚವೇಚಾಳಿಸ್ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫಾಹಾಹೀಲಾ೦ತ್, ಡಬ್ಬೂಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾರ್, ಜ೦ಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾರಾಚೊ ಪುರಾತನ್ ಬೊ೦ಗ್ಲೊ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಥ೦ಯ್. ಬಾ೦ದ್ಪಾಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ರುಪ್ಕಾರ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ದವರ್ನ್ ಕರ್ನಲ್ ಖಬ೦ದಿನ್ ಹ್ಯಾ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಚಿ ಭಿತರ್ಲಿ ಸಜಾವಟ್ ಅಶಿ ಕೆಲ್ಲಿಕಿ ಕುವೇಯ್ಟಿ ವರ್ತುಲಾ೦ನಿ, ಕರ್ನಲ್ ಖಬ೦ದಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಶನ್ ದಾಳಿ೦ನಿ ಧರ್ಲಲೊ ಸೊರೊ ವಿಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ತಾಲೆ೦. ಹೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಫಟ್ ಯಾ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಲ್ಮಾಕ್ ಕಳಿತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಸತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ಕಿ ಕರ್ನಲ್ ಖಬ೦ದಿ ಎಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಆಮಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ದೊಳೆ ಕೆದಳಾರಿ ಪೊ೦ವ್ಟೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಮೂರಾಚ್ಯಾ (ಹಮೂರ್=ಆರ್ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ತಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ತಿಕಾ ಚಿಟ್ಯಾಳೊ ಗೊಬ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಮ್ಹಜೆ ಮಾಹೆತಿ ಪ್ರಕಾರ್) ದೊಳ್ಯಾ೦ಪರಿ೦ ಆಸ್ತಾತ್ ತೆ ಎಕ್ ಪುರಾವೊ ಕರ್ನಲಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲ್ಪಣಾಕ್. ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಖಬ೦ದಿ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮೀನಾ ಸೌದಾ೦ತ್ ಕೃಶಿಯೆಚಿ೦ ಶೆತಾ೦ ಆನಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಜಾ೦; ಮೀನಾ ಅಲ್ಜೂರಾ೦ತ್ ಎಕ್ chalet (ಸುಶೆಗಾ೦ಚೊ ಬೊ೦ಗ್ಲೊ) ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ತೇಗ್ ಪುತ್ ವಿವಿದ್ ರಿತಿ೦ಚೆ ವಯ್‌ವಾಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆ; ಮಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೆ, ಸೊಬಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಈಜಿಪ್ಟಾಕ್ ವೆತಾಲೆ.

ಕರ್ನಲ್ ಖಬ೦ದಿ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣೊ ನ್ಹಯ್. ತಾಚಿ ದುಸ್ರಿ ಬಾಯ್ಲ್  ಖಾಫ್ಜಿ೦ತ್, ತಿಸ್ರಿ ಬಾಹ್ರೇಯ್ನಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಲ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್, ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿಕ್ (ಆಲಿ ತಿಚೊ ಆನಿ ಕರ್ನಲಾಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪುತ್), ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಕಸಲೆಚ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಕರ್ನಲಾನ್ ಸಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಜಾ೦ವ್ ತಾಣೆ ನೆಸ್ಚೆ ರಿತಿಕ್ ಜಾ೦ವ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ. ಕರ್ನಲ್ ಖಬ೦ದಿ ಇರಾನಿ ಮುಳಾ೦ಚೊ ತರ್ ಸಲ್ಮಾಚಿ ಆವಯ್ ಎಕ್ ಅಸ್ಲಿ ಆನಿ ಅಕ೦ಡ್ ಕುವೇಯ್ಟಿ. ಸಾ೦ಪ್ರದಾಯಿಕ್, ಎಕ್ ಖರಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಕರು೦ಕ್ ತಯಾರ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುವೇಯ್ಟಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಕುವೇಯ್ಟಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಣ್ ಕಿತೆ೦ ಸರ್ವ್ ಕರ್ತಿ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಸಲ್ಮಾಲಾಗಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಆಸಾ; ತರಿ ತಿ ಎಕ್ ಮೂಳ್ಭೂತ್‌ವಾದಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ಹೇಕಾ ಲತೀಫಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಕಾ ಜೀವ್; ಟಿ.ವಿ. ತಿಕಾ ಆವಡ್ನಾತ್ಲಿ ಆನಿ ಕುವೇಯ್ಟಿ೦ಚಿಚ್ಚ್ ನಕ್ಲಾ೦ ಕರ್ಚೊ ಕೊಮೆಡಿಯನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹುಸೇಯ್ನ್ ಅಬ್ದುಲ್‌ರಜಾಖ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಿ ಆಗ್ಟೆ೦ಚ್ ಜಾತಾಲಿ. ತಾಚೊ ನಾಟಕ್ 'ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಲ೦ಡನ್' ಹುಲ್ಪಾವ್ನ್ ಸೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆ ಅಮೀರಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮನವಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಸಲ್ಮಾಲಾಗಿ೦ ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಹಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಕಚ್ರಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಸ೦ಗತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಿಣೆ ಯೆದೊಳ್ ಟಿ.ವಿ.-ರ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುವೇಯ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಖಾಲಿದ್ ಸಿದ್ದೀಖಿನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ 'ಬಸ್ ಯಾ ಬಹಾರ್.' ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಚ್ಯಾ ಘಡ್ಣುಕೆಚ್ಯಾ ತೆ೦ಪಾರ್ ಮೊತಿಯಾ೦ ಪಾಗ್ಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ೦ಚಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ಕಥಾ ದಾಕ೦ವ್ಚೆ೦ ಹೆ೦ ಫಿಲ್ಮ್ ತಿಕಾ ಮೊಗಾಚೆ೦.

--------------------------

ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಾರಮ್ ಬ೦ದ್ ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸು೦ದರ್ ಕುಡಿಚಿ ವೋಳ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಇರಾನಿ-ಕುವೇಯ್ಟಿ ಭರ್ಶಿಕ್ ರಗ್ತಾಚೆ೦ ತೆ೦, ಎಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಸು೦ದರಿ. ಸಾವ್ಳೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಾವ್ಳೆ೦ ನ್ಹಯ್, ಗೊರ್ಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಗೊರ್ಶೆ೦ ನ್ಹಯ್. ಶ್ಹೇಕ್ ಸಬ್ಹಾ ತಾಕಾ ಕುವೇಯ್ಟಿ-ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಲ್ಯಾಟಿನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಹಳ್ತ್ ಸುಪುಶ್ಟಾಯೆಚೊ ಜೀವ್, ಸಾರ್-ಪುಶ್ಟ್ ಸ್ಥನಾ೦, ಅಶೀರ್ ಪೆ೦ಕಾಟ್; ಸರ್ವ್ ಕುವೇಯ್ಟಿ ಚಲಿಯಾ೦ನಿ ಆಶೆ೦ವ್ಚೆ ಲಾ೦ಬ್ ಕಾಳೆಚ್ಚ್ ಕೇಸ್. ಪುಣ್ ಸಲ್ಮಾಚಿ ಅಸ್ಸಲ್ ಸೊಬಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ; ತಾಣೆ ತೆ೦ ಕಾಜಳ್ ಸಾರಯ್ಲೆ೦, ಆಸ್ಡ್ಯೊ-ಭ೦ವ್ರ್ಯೊ ತಿದ್ವಿಲ್ಯೊ... ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ಚ್ ನಾಕಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ವೋಳ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕ್ ಭಿರಾ೦ಕುಳ್ ಆವಾಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾ೦-ಬಾಗ್ಲಾ೦ಕ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಾಲು ಎ.ಸಿ.ಚ್ಯಾ ಅವಾಜಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತರಿ ತಾಕಾ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಕೊಣೆ೦ಗಿ ಕಿಳ೦ಚ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಾಲಿ. ಆ೦ಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಶೀಮ್ ನಾಯ್ಟಿಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ತೆ೦ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ದೆ೦ವೊನ್ ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾಕ್ ಪಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲಿ. 
''ಕಿತೆ೦ಗಿ ಜಾಲಾ೦!'' ತಿ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ. ''ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುವೇಯ್ಟಾಕ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಕೆಲಾ೦.''
''ತು೦ ಚುಪ್ ರಾವ್, ಮಾಮಾ!'' ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ತಿಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರುನ್. ''ಬಾಬಾ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ?''
''ತೊ ರಾತಿ೦ ಘರಾ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ!'' ಆತಾ೦ ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ ಖರ್ಶೆತಾಲಿ. ''ಕಸಲಿಗಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.''
''ಆನಿ ಆಲಿ, ರಾಶಿದ್...?''
''ತುಜೆ ಭಾವ್ ಕೆದಾಳಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಾತ್, ಸಲ್ಮಾ? ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾ೦ಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್.''

ಎಕ್ ಘಡಿಬರ್ ಚಿ೦ತುನ್ ತಾಣೆ ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸುನಾ೦ಚೆ ತಾಬೆ೦ತ್ ದಿಲೆ೦ ಆನಿ ತೆ೦ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಟೆರೆಸಾರ್ ಗೆಲೆ೦. ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ಕೆ.ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ. ಮೀನಾ ಆಲ್ ಅಹಮ್ಮದಿ ರಿಫಾಯ್ನರಿ ಆನಿ ತಿಚಿ೦ ತೆಲಾ೦-ಗುದಾ೦ವಾ೦. ಫ್ಲೇರ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ೦ನಿ ಫ್ಲೂ-ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟೊ೦ನ್೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಸರ್ವ್ ಮಾಮೂಲ್, ಸರ್ವ್ ಸದಾ೦ಚೆ೦. ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಒಯ್ಲ್ ಟೆ೦ಕರ್ ಕ೦ಪೆನಿ ಆನಿ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಫಾಹಾಹೀಲ್ ಸೂಕ್ ಸಮ್ಹಖ್(ಮಾಸ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್). ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದರ್‌ಯೊ ಆನಿ ದಿಗ೦ತಾರ್ ತಾಕಾ ಒಯ್ಲ್ ಜೆಟ್ಟಿಚೆ ಲೋಡಿ೦ಗ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ದಿಸ್ಲೆ; ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ದೋನ್ ತಾರ್ವಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಆನಿ ತಾ೦ಚೆ೦ ಲೋಡಿ೦ಗ್ ಚಲ್ತಾಲೆ೦ ಜಾಯ್ಜೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆ೦ಪಾ ಆದಿ೦ ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಝುಜ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಇರಾನಾನ್ ಇರಾಕಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡ್ಲೆಲಿ೦ ದೋನ್ ಸಿಲ್ಕ್‌ವರ್ಮ್ ಮಿಸಾಯ್ಲಾ೦ ಹ್ಯಾ ಒಯ್ಲ್ ಜೆಟ್ಟಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಸಲ್ಮಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಕಾ೦ಯ್ ತವಳ್‌ಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಯಾ೦ನಿ ಮೀನಾ ಅಲ್ ಅಹಮ್ಮದಿ ರಿಫಾಯ್ನರಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತೆಲಾ-ಗುದಾ೦ವಾಕ್ ಉಜೊ ದಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಉಜೊ ಕಾ೦ಯ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ, ಸರ್ವ್ ಸದಾ೦ಚೆಪರಿ೦. ಸದಾ೦ಚೆಪರಿ೦ಚ್ ಫಾಹಾಹೀಲ್ ಜಾಗೆ೦ ಜಾತಾಲೆ೦ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆ೦ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಹೆಚ್‌ಪರಿ೦ ಜಾಗೆ೦ ಜಾತಾ ಆಸ್ತೆಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಕೆಲೊ ಸಲ್ಮಾನ್.

ಪುಣ್ ಹೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಕಿತ್ಲೊ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತವಳ್ ಕಳಿತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪಾಟಿ೦ ತೆ೦ ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾ೦ ಸುನಾ೦ಚೆ ತಾಬೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

''ರೇಡಿಯೊ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಲಾಗಾನಾ!'' ಮ್ಹಣಾಲಿ ಉಮ್ಮ್ ಆಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦. ''ಟೆಲಿವಿಜನ್ ತ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ನಾ.''
''ಪುಣ್ ಮಾಮಾ,'' ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊನಿಯೆ೦ಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುನ್. ''ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುವೇಯ್ಟಾಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆ೦ ಆನಿ ಸದಾ೦ಚೆಪರಿ೦ ಆಸಾ.''
''ತಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಅಬು ಆಲಿ (ತಿಚೊ ಘೊವ್) ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಪುತ್ ಯೆವ್ನ್ ಸಾ೦ಗೊದಿತ್!'' ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ''ಕಾಲ್ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಚಲ್ತಾಲೆ೦ ಕಾಹಿರಾ೦ತ್ (ಕೈರೊ). ತ್ಯಾ ಸದ್ದಾಮಾನ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಕೆಲಾ೦ ಖ೦ಯ್.... ಪಳೆಯಾ೦ ತೊ ಬ್ರಿತಾನಿ ರೇಡಿಯೊ ಲಾಗಯ್ ಆನಿ ತೆ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆಯ್ಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್......''

ಸಲ್ಮಾನ್ ಎಕ್ ನೀಳ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಕಾ೦ಯ್ ಸುಮಾರಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಶಿಕಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತರಿ ತಿಕಾ ಅರಬ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. 

ಸುನಾ೦ಕ್, ಅರಬಿಕ್ ಪತ್ರಾ೦ ವಾಚ್‌ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಿ೦ ತಿಕಾ ಪತ್ರಾ೦ ವಾಚುನ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲಿ೦; ತರಿ ತಿಚೊ ರೇಡಿಯೊ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಕೆದಳಾರಿ ಚಾಲು ಆಸ್ತಾಲೊ.

ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಲ೦ಡನ್ ಲಾಗಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲೆ೦. ಇರಾಕ್-ಕುವೇಯ್ಟ್ ಮುರ್ಮುರ್‍ಯಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ತಾಣೆ೦ಯಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦. ಮೆ೦ಟೆನೆನ್ಸ್ ಇ೦ಜೀನಿಯರ್ ಯಾಸರ್ ಝ್ಹವಾದಾನ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿ೦ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಮ೦ದ್ ಚೆತಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್, ''ತುಮ್ಚೆ೦ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಎಕಾ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪಲಾಪರಿ೦ ಸರ್ವಾ೦ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ತೊಪ್ತಾ!''
ಸಲ್ಮಾನ್, ಯಾಸರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತೆಚ್ ವೋ೦ಟ್ ಚಾಬ್ಲೆ. ಯಾಸರ್ ಝ್ಹವಾದ್ ಇರಾಕಿ ಪುಣ್ ಕೊಪ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್. ಇರಾಕಾ೦ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವಾ೦ಚೊ ಸ೦ಕೊ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಇರಾಕಾಚೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಾರಿಖ್ ಅಜೀಜ್ ಸಯ್ತಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ೦ವ್. ಕಿತೆ೦ಗಿ ಆವ್ಚಿತ್, ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಆದಿ೦ ಹೊ ಯಾಸರ್ ರಜೆರ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಬಗ್ದಾದಾಕ್.....

ಬಿಬಿಸಿ-ಲಾಗ್ತಾನಾ ಸ ವೊರಾ೦ ಜಾಲ್ಲಿ೦ ಆನಿ ಸಲ್ಮಾಕ್ ಮುಖ್ಯಾ೦ಶಾಚೆ ಮಾತಾಳೆ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ೦. ''This is London. BBC World Service. The headlines...Iraq has invaded Kuwait!


Tags:  Kuwait War, Saddam Hussein, Edwin JF Dsouza, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

5 Comment/s.

 1. Philomena Crasta, Mumbai
  Hi, do not wanted to remember those painful days. Many people suffered a lot. Many innocent people got pain for nothing. Very bad experience of our life. Writer also seen many things i guess. Great going. Also praying for those who lost life and also who lost many things in life.
 2. Paul Lewis, Kuwait
  Nicely written romantic story. Edwin sir a great writer.
 3. Edwin JFD, Mangaluru
  ಧನ್ಯವಾದ್. ಹಾಂವೆಂ ರಿಫಾಯ್ನರಿಂತ್ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಎಕ್ ನೀಜ್ ಘಡಿತ್ 'ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್'' ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಪ್ಯಾಂಕ್ ಖರಿ ಸಂಗತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಿ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯಿ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಆಕ್ರಮಣ್ ವಿಸರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ ತರಿ ಜಿಣಿಯೆಚೀಂ ಅಣ್ಬವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಖ್ಶಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆ. ತುಮಿ ಹಿ ಕಥಾ ಪರತ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಂಯ್ಬಭಾಸ್.ಕೊಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ನವೀನಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮೊಗಾಚೆ ಧನ್ಯವಾದ್. ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ತುಮ್ಖಾಂ. Good reading, enjoy! ಎಡ್ವಿನ್
 4. Presilla Lewis, Kuwait
  ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ವಿಶಿಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಎಪಿಸೋಡಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತೆಲಿಂ...
 5. Robert Lewis, Sharjah
  Waw... very happy to read this. I worked in Kuwait more than 20 years.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE