+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಸುಮತಿ  -  ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ನರ್ಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಬಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಂವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಾಚ್ ಮತಿಚೆಂ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ಹಾಂವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. 

"ಆಬಾ, ತುಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ....!"

ಹಾಂವೆಂ ಆವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್‍ಲೆಲಿಂ. ನರ್ಸಾಚಾ ಸೊಭಿತ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ-ಗೊರ್‍ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊನಾಂತ್. 

"ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಆಬಾ? ತುಜಾ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್.....?"

"ನಾ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾ" ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಮೊಗಾನ್, "ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ನಾತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಂ?" ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಾ ಪಾಟಿರ್ ಹಾತ್ ಚರಯ್ಲೊ. 

"ಆಬಾ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ, ನಾತ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ" ಹಾಸೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ತಾಣೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಹಜಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಸ್ಯಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಎಕ್ಸುರೊಂ ಜಾಲೊಂ.

ನತಾಲಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಹಪ್ತೊ ಉರುಲ್ಲೊ. ನತಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಪಾಟಿಂ ಉಬ್ಲಿಂ. ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ದುಃಖಾಂ ಭರ್‍ಲಿಂ. 

ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾಯೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಖಾತಾಲೊಂ. ಸಾಂಜೆಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಕುಡಾಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಾ ಕುಸಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಎಕ್ ನೆಂಟೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಆಕರ್ಶಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. 

"ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್...." ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಹಾಸೊನ್. 
"ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೇಬಿ, ನೀನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ?"
"ಹಾಂವ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆಬಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಸುಮತಿ"
"ಹೊ...ಹೋ...." ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಥೈಂ ಲಜೆನ್ ಗಾಗೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತೆಂಚ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ- 

"ಆಬಾ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ತಾಪ್, ಖೊಂಕ್ಲಿ....?"
"ನಾ ಪುತಾ, ಮಜಿ ತಿತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಡಾ ನ್ಹಂಯ್. ಮ್ಹಜಿ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಡಾ - ಮಾತಾರ್‍ಪಣಾಚಿ" ಹಾಂವೆಂ ಹಾಸೊನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

"ಛೆ!" ಬಿರ್‍ಮತೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ಮೊವಾಳ್, ಸುಂದರ್ ಮುಖಾಮಳ್, ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ಹಾಸ್ತೆಂ ತೋಂಡ್. 

"ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ಆಬಾ ಜೆಜು ತುಜಿ ಪಿಡಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಗೂಣ್ ಕರ್‍ತೊಲೊ......" ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. 

"ಹಿ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪಿಡಾ ನಹಿಂ ಪುತಾ...."

"ಹೂಂ..." ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ "ಆಬಾ, ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ವಚೊಂ? ಆಮ್ಕಾಂ ಪಿಡೇಸ್ತಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಮೈದಾನಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾತ್." 

"ಹೋ...." ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ನ್ ಸುಮತಿಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ವೋಡ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ "ವಚ್ ಪುತಾ, ತುವೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಕೆಲಿಯ್. ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಕರುಂದಿ."

"ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆರ್‌ಯೀ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಂ ಆಬಾ" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿತ್ಳಾಬರಿ ತೆಂ ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರಿತ್ತ್ ಪಿಸೊಳ್ಯಾ ಬರಿ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಮೊರಾ ತಸಲಿ ಚಾಲ್ ಪಳೆತ್ತ್ ರಾವ್ಲೊಂ. 

ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಭುರ್ಗೆಂ! ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್, ದೇವ್ ಶೆಂಭರಾಂತ್ ಎಕಾ ತರೀ ಅಂಜಾಳ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ರಚ್ತಾ ಖಂಡಿತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕರ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ. 

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಸುಮತಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಬರಿಚ್ ಮೊವಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೈಲೆಂ.

"ಆಬಾ, ತುಂ ಖಂತೀಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ತುಕಾ ಕಸಲಿ ಪಿಡಾ ಆಬಾ?"

ಹಾಂವ್ ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಎದೆಶಾ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಿಡಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ವೊಡುನ್ ಧರ್ನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. 

"ಆಬಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್ಗೀ ತುಂ? ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಾಂಗಾನಾ ಆಬಾ..."

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾಚ್ ಭಗ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ - ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್! ತಾಣೆ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ.

"ಆಬಾ, ಕಾಲ್ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತುಜಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ತುಂ ಖಂಡಿತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಬರೊ ಜಾತಾಲೊಯ್ ಆಬಾ, ಆನಿ ಬರೊ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಕೊವೆಂತಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ತಾಂ."

ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚಾ ಮುಖಾಮಳಾರ್ ಆಕಸ್ಮಿತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ - ಕೊವೆಂತಾಕ್!? ಇತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್, ನೆಂಟೆಂ ಅಂಜಾಳ್ ಚೆಡುಂ ಅನಾಥ್, ಆನಿ ಕೊವೆಂತಾಚಾ ಅನಾಥಾಲಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಕ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಿರ್ಮತೆನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. 

ಸುಮತಿ ಲಜೆನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ "ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಬಾ ತಶೆಂ ಪಳೆತಾಯ್?" 

"ತುಂ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾಯ್ ಪುತಾ? ತುಜಿಂ ಆವೈ - ಬಾಪಾಯ್....?"

"ನಾ ಆಬಾ, ಹಾಂವ್ ನಿರ್ಭಾಗಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಅನಾಥ್ ಆಬಾ. ಹಾಂವ್ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಂ" ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕ್ಷೀಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ. 

ಹಾಂವ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಮ್ಹಜಾ ಖಾಟ್ಯೆ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವ್ಲೊಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆರಾವ್ನ್ ರಡ್ಲೊಂಚ್. "ತುಂ ಅನಾಥ್ ನಹಿಂ ಪುತಾ, ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ನಾತ್ - ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಆಬ್...." 

ಸುಮತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಯೀ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ಆನಿ ದುಖಿಚಿಂ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ್ ದುಖಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಮೊತಿಯಾಂಬರಿ ಉಜಳೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲಿಂ. 

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸುಮತಿ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊವೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ಯಾಂಚೆ ಗೂಣ್, ತಾಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕರ್‍ಚೆ ತೆ ತಮಾಶೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಂಗೊನ್ ತೆಂ ಮಾಕಾ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾಲೆಂ. ಸುಮತಿನ್ ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರ್ ಕರ್‍ತಚ್ ಮ್ಹಜೆ ವಳ್ವಳೆ ಹಾಳು ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ತೆಂ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಚ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಆನಿ ಭೋವ್ ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣಾನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುಕ್ಲೆಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಸುರು ಕರ್‍ತಾಲೊಂ. 

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಮತಿ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿ-ಕಿತೆಂ ದುಬಾವ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ - ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗಾಯ್, ಹುಶಾರ್ ನಾಂಗಾಯ್? ವ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಘಡ್ಲೆಂಗಾಯ್? ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಸುಮತಿಚಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಕುಸಿನ್ಂಚ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಸುಮತಿ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹಾಂವೆ ನಿರಾಶೆನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. 

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ಯೀ ತೆಂ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಪುರ್ತೆಂ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಳೂ ಬೆತ್ ತೆಂಕುನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪ್ರವೇಸ್ ದ್ವಾರಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬೆತಾಂಚಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮಾರ್ಗಾ ಕುಸಿನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೈಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ನಾತಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ ರಾಕ್ ದೆವಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಾಥ್ ಕರಿನಾಕಾ.... ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸುಮತಿ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕಾ ಮಾದ್ರಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. 

ತಿ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್, ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಮತಿಚಿ ಭೋವ್ ದಯಾಳ್ ಜಿಣಿ ವಿವರ್‍ಸಿಲಿ. ಸುಮತಿ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ನೋವ್ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂಚಾ ಬಾಳಾಕ್ ತಾಚಾ ಆವಯ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಚಾ ಮೆಟಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊವೆಂತಾಚಾ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅನಾಥಾಲಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸುಮ್ ಬಾಳಾಚಿ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭೈಣಿಬರಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲಿ. 

ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಿಸ್ಟರಾಂ ತಾಚೊ ವರ್ತೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸುಮತಿಚೆಂ ಪಾಡ್ ನಶಿಬ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉಸ್ಮಡಿಚಾ ಪಿಡೆನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟಾತಾಲೆಂ ದಿಸಾಚೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ತಾಲೆಂ, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ತಾಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಸುರು ಜಾತಾಲೆ. ತೆಂ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್ ಖೊಂಕ್ತಾಲೆಂ ಸಿಸ್ಟಾರಾಂನಿ ತಾಕಾ ರಾತಿಚೆಂ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಅನಾಥಾಲಯಾಂತ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಸ್ಮಡ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತೆಂ ಖಂಚಾಯೀ ಸಿಸ್ಟರಾಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಖೊಂಕ್ತಾಲೆಂ. 

ಕೊವೆಂತಾಚೆಂ ವ್ಹಡಿಲ್ನಿನ್ ಸುಮತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿಚೆ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ರಡ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ತೆ ಯೇನಾಶೆಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಉಸ್ಮಡ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವ್ಹಡಿಲ್ನಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚುರ್ಚುರ್‍ಲೊಂ. ಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ಬೇತ್ ತೆಂಕುನ್ ತರೀ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊಂನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣೊನ್.

ಸುಮತಿಕ್ ವಕಾತ್ ಘೆತಚ್ ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ವೆಚಾ ಆದಿಂ ದುಖೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸುಮತಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ- 

"ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ ಆಬಾ; ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಆಮಿ ದೊಗೀ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ...." ಆನಿ ತೆಂ ಹಾಸೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸೊ ಆಯ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್.

ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಡ್ವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾಚ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಸಬಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಉಸ್ಮಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ - ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಉಸ್ಮಡಿನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಚಿಂವ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್. ತಾಚಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಮ್ಹಜಿ ತರ್ನಾಟಿ ಪತಿಣ್‌ಯೀ ಅಂತರ್ಲೆಲಿ.

ಅಶೆಂ ಭೋವ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಾಂವೀ ಅನಾಥ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಾ ಆವೈ-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಸೈರಿಂ ಆನಿ ಮೊಗಾಚಿಂ ಕೊಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಾ ಪಿಡೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚಿಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ೪೦ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಆಸ್ರೊ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಗ್ಳಿ ಆಸ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಗೆಲಿಂತಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಜಾತಾಲಿ. 

ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಹೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್. ಹಾಂಗಾಚೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ನರ್ಸಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕುಟಾಂಬ್, ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಕಠೀಣ್ ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಮ್ಹಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಾಗಿಂ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಿಡಾ ಚಡಾತ್ತ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತೀನ್ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಭಂವ್ಚಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮೂಯೆಕ್ ಭಗ್ಚೆಂ ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಾಣ್ ಮ್ಹಜೆಥೈಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. 

ಪುಣ್ ಸುಮತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಅನಾಥ್ ಆನಿ ಪಿಡಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲೆಂ. 

ತ್ಯಾ ಅನಾಥ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಆನಾಥ್‌ಪಣ್ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಕುಟ್ಮಾ-ಸುಖ್ ಭಗ್ತಚ್ ಆತಾಂ ಭಗುಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್ ಖಂಯ್?

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸುಮತಿಚಿ ಉಸ್ಮಡ್ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಸದಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲೈತಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಾತರ್‍ಪಾಣ್ ವಿಸರ್ತಾಲೊಂ.

ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಮತಿ ಯೆತಾನಾ ತಾಚಾ ಕಪಾಲರ್ ಭಿಂಯಾಚ್ಯೊ, ಆಜಾಪಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಕೌತುಕೆಚ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ-

"ಸುಮತಿ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಜ್ ಏಕ್ ಥರ್ ದಿಸ್ತಾಯ್?"

ತೆಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ "ಆಬಾ, ತುವೆಂ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕ್ ಪೈಶೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಯ್. ತುಕಾಚ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪೈಶೆ ನಾಂತ್. ತುಂ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾಂಯ್ ನೈಂವೇ ಆಬಾ.....?" 

ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ಲೊಂ. ಸುಮತಿಚಾ ಖರ್ಚಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊವೆಂತಾಚಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನಿಕ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಿಯಾಂಚಿ ಏಕ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡಿಲ್ನಿನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ಸುಮತಿಚಾ ಕೇಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಜುನ್ಕಾಟ್ ಹಾತ್ ಖೆಳವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ- 

"ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೆಂ ನಾ ಪುತಾ. ಉಣೆಪಣ್ ಬರ್‍ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಆನಿ ಸುಖಿ ಕುಟ್ಮಾ ಜೀವನಾಚೆಂ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಸುಖ್ ದಿಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಳಾ. ನಾತಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಎಕಾ ಆಬಾಚೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ನಹಿಂಗೀ? ನಾ ತರ್ ಕಸಲೊ ಆಬ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ?"

ಸುಮತಿಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಾಟ್ವಾಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತೆಂ ಥಂಡ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ - 

"ಆಬಾ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಆನಿ ಧಾಚ್ ದೀಸ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚಾ ಚಾಪೆಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಡ್ಲೊ ಜೈತ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್‍ತಾತ್." 

"ವಯ್ಗೀ, ಶಹಭಾಸ್!"

"ಹಾಂವೆಂ ತುಜಾ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರಿಜೆಗೀ ಆಬಾ?"

ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸುಮತಿಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಉತರ್‍ಲೆಲಿಂ. ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ -

"ಖಂಡಿತ್ ಕರ್ ಪುತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರೀ ಸಂತೊಸ್"!

"ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯೀ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯಾಗೀ ಆಬಾ? ಹಾಂವ್ ಮದರಿಲಾಗಿಂ ಪೈಲೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಚಾಪೆಲಾಕ್ ಮೀಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಂ, ಹೂಂ?"

ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ - "ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾ...." 

"ಆಜ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆತಾಂ ಆಬಾ, ನತಾಲಾಂಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ, ಗುಡ್‌ನೈಟ್ ಆಬಾ.."

"ಗುಡ್‌ನೈಟ್ ಪುತಾ...." ಆನಿ ತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. 

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸುಮತಿ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ-

"ಆಬಾ, ಕಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಗಜಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಉಡಾಸ್‌ಚ್ ನಾ. ನೊವೆನಾವೆಳಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ತುಜಾ ಆಬಾಚಿ ಪಿಡಾ ಖಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ದೆವಾಲಾಗಿಂ ತುಜೆ ಪಿಡೆ ವಿಶಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂಗೀ ಆಬಾ? ತುಜಿ ಪಿಡಾ ಕಸಲಿ ತಿ?"

ಹಾಂವ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಿಡಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ - 

"ಮ್ಹಜಿ ಪಿಡಾ ಮಾತಾರ್‍ಯಾಪಣಾಚಿ ಪುತಾ, ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಚಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಜಾ ಸಿಸ್ಟರಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ ಪುತಾ, ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆಂ."

"ತರ್ ಹರ್‍ಯೇಕಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಿಡಾ ಆಸ್ತಾಗಿ ಆಬಾ?"

"ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ" ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾವೆಂ, "ಪುಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಆಸಾನಾ."

ಪಾಟಿಂ ವೆಚಾದಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಖಾಡ್ಕೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ "ಆಬಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ತುಜಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಲಿಪಯ್ತಾಯ್ - ಹಾಂ....."

ಫೆಸ್ತ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಾಂತ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೊವೆಂತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಇಮಾಜಿ ತಾಣೆ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೀಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಾಲೊಂ ಆನಿ ಸುಮತಿಕ್ ಗರ್ದಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್‍ಚಾಂತ್ ಮಜತ್ ದಿತಾಲೊಂ. 

ನತಾಲಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ದವರುಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಮತಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

"ಸುಮತಿ, ತಿ ಇಮಾಜ್ ಆಜ್ ದವರ್ಚಿ ನಹಿಂ, ಜೆಜು ಜನ್ಮೊಂಚಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ." 

"ತರ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆಬಾ, ಹಾಂವ್ ಪೊರ್‍ವಾಂ ರಾತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುಲ್ಲಿಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಯೆತಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯೀ ಮೀಸಾಕ್ ಯಾ. ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ಜೆಜುಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಗರ್ದನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ದವರ್‍ಯಾಂ, ಜಾಯ್ತ್‌ಗೀ?"

"ಜಾಯ್ತ್ ಪುತಾ" ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸುಮತಿನ್ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ರೂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ತೊ ಖಾತಚ್ ಸುಮತಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ - 

"ಅಳೆ ಆಬಾ, ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಆಬಾ."

"ಹೂಂ....?" ಹಾಂವೆಂ ಕುತೂಹಲಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. 

"ಹೋ, ಖಂಡಿತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಪುತಾ...."

ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊಚ್ ನಹಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, "ಆಬಾ ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಬರೊ!" ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೆಂ ತೆಂ. 

ಅಬ್ಳೆ, ನತಾಲಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಗರ್ದಾನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಸುಮತಿಚಿ ಉಸ್ಮಡ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಪುಣ್ ಯೇಶಿಂನಾ, ರಾತಿಕ್ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚಾಂ ಪೈಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಯೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಮತಿನ್. ಹಾಂವೆಂ ಮಜಾ ಪೆಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಸೂಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಸಬಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊ ಸೂಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ನತಾಲಾಂಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ...!

ರಾತಿಂ ಬಾರಾ ವರಾಂಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್, ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾತ್ ವರಾರ್‌ಚ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಕೊಣೆಂಗೀ ಉಟಯ್ತಾನಾಂಚ್ ಮಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ವರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಸುಮತಿನ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾಂಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್‍ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಮುಖಾರ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ -

"ಆಬಾ, ಸುಮತಿಕ್ ಆಜ್ ಮೀಸಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂನಾ ಖೈಂ, ತಾಚಿ ಉಸ್ಮಡ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ." 

ಮ್ಹಜಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಫಾತರ್ ಪಡ್ಲೆಲೆಬರಿ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆ ಓಂಟ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. 

"ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ?" ಹಾಂವೆಂ ನಿರಾಶೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

"ತೆಂ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ಆಸಾ ಆಬಾ, ತುಕಾ ಮೀಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾಂ." 

"ನಾಕಾ ಪುತಾ, ಮೀಸಾಕ್ ನಾಕಾ, ತುಂ ಮಾಕಾ ಕೊವೆಂತಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್. ಮಾಕಾ ಸುಮತಿಕ್ ಪಳೆಜೈ." ಹಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. 

"ಭಿಯೆನಾಕಾ ಆಬಾ, ತಾಕಾ ಆಜ್ ಹರ್ಶೆಂಚಾ ತಿತ್ಲಿ ಉಸ್ಮಡ್ ನಾ ತುವೆಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನೈಂ, ಸಕಾಳಿಂ ತೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತೆಲೆಂ."

ಮಾಕಾ ಪುರ್‍ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ, ತರೀ ಚೆಡ್ವಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಭಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಗರ್ದಾನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಅಜೂನ್ ದವರುಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ಮಾಗಾಲಾಗ್ಲೊಂ: "ಆಜ್ ಜಲ್ಮೊಂಚಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾ, ಮ್ಹಜಾ ಸುಮತಿಚಿ ಉಸ್ಮಡ್ ಗೂಣ್ ಕರ್. ಆಪ್ಲೆ ವಳ್ವಳೆ ಸೊಸ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದೀ...."

ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ನೆಣಾ. ದೊಳೆ ಉಸೈತಾನಾ ಸಕಾಳ್ ಉದೆಲ್ಲೊ - ಮಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಗಾಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊಂ. 

ಹಾಂವೆಂ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಗರ್ದಾನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾರ್ ನದರ್ ಜೊಕ್ಲಿ. ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಎದೊಳ್‌ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ದವರುಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುಮತಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ತೊ ದವರ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುಂಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ! ಹಾಸಾತ್ತ್ ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ "ಹೆಪ್ಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಬಾ...." ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಿಕಾ ಉಲ್ಲಾಸಿಲೆಂ. ತರೀ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಸುಮತಿಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೆ.

"ಸುಮತಿ ಖಂಯ್ ಮದರ್?" ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಸಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. 

ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಘಷ್ಟಿತ್ತ್ ಗದ್ಗದಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ - 

"ತುಜಾ ನಾತಿಕ್ ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಆಬಾ...."

ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‍ಲೆಲೆಬರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಧರಿತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಕೊವ್ಳೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ವ್ಹಡಿಲ್ನಿನ್ ಮುಂದರ್‍ಸಿಲೆಂ-

"ಕಾಲ್ ತಾಕಾ ಉಸ್ಮಡ್ ವಿಶೇಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಪುಣ್...."

ಆವಯ್ನ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಬರಿಂ ಹಾಂವ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೊಂ. 

"ಹಾಂವ್ ತೀನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೇನ್ಸರ್ ಪಿಡೆನ್ ವಳ್ವಳ್ತಾಂ ತರೀ, ದೆವಾನ್ ಮಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಮಜಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ನಾತಿಕ್‌ಚ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ನಹಿಂಗೀ ಮದರ್...." ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜಾ ದುಖಾಂ ವ್ಹಾಳ್ಳಿಂ ತಡವ್ ನಾಸ್ತಾಂ.

"ಧಯ್ರ್ ಘೆ ಆಬಾ" ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ, "ಸರ್ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ತುಕಾ ಬಚಾವಿ ಜೋಡ್ನ್ ದಿತೆಲೆಂ.... ನಿಮಾಣೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಚಾ ವೆಳಾರೀ ತೆಂ ಆಬಾ ಆಬಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆಂ..." 

ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ದೇಡ್ ವೊರಾಂ ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮಾಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ದಿತಚ್ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಮೆಟಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಮಾಕಾ ಕೊಣಾಚಿಚ್ ಭುಜಾವಣ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ಗರ್ದನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಲೊಳೈಲಿ. ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಯೆದೊಳ್‌ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ದವ್ರುಂಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಜುಜೆ ಮರಿಯೆ ಮಧೆಂ ದವರ್‍ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ದುಖಾಂ ಪಾಜಾರ್‍ಲಿಂ. ಮಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ: ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ, ತುವೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜನ್ಮೊಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ ಥರೊ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸುಮತಿ ಭೋವ್ ಪೆಚಾಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತುಜಾ ಜನ್ಮಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಭಗುಂಕ್ ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಕೀ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂನಾಂಯ್. ತುಂ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚಿ ಶಾಂತಿ ಲಾಭಾಯ್....

ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಮತಿಚಾ ಮರ್‍ಣಾಕ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. 

* * * *

"ಆಬಾ ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಕಾ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಆಸಾ. ತುಜೆಂ ರಗಾತ್ ನಿತಳ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕೇನ್ಸರ್ ಖರ್ಗಾಂತ್ಲೊ ತುಂ ವಾಂಚ್ಲೊಯ್....! ಹಾಂವೆಂ ನರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಕುಸಿನ್ ಪಳೆತಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ಅಮೄಕೆಂ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ.

"ಸಗ್ಳೆಂ ಸುಮತಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ನರ್ಸ್ ಬಾಯೆ!" ಹಾಂವೆಂ ನಾತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. 

"ಹೋ, ತರ್ ತುಂ ಸುಮತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಯ್ಗೀ? ರಡಾನಾಕಾ ಆಬಾ, ಸುಮತಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜಿ ನಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊಗೀ?"

ಪರತ್ ಹಾಂವೆಂ ನರ್ಸಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊಂ _ "ಸುಮತಿ ತಸಲೊ ನಿರ್ಮಳ್ ಮೋಗ್ ಮಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್ ಸಕಾತ್?"

Tags:  Hemacharya, Steevan Mascarenhas, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE