+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಏಕ್ ಕೋಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ  -  ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಆಪ್ಣೆ೦ ಆತಾ೦ ರಾ೦ದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚಾಜ಼ೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ೦ ತಿಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಚ್ಯಾ ಕಣ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿರಾ೦ತೆಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾಡಿಲಾಗ್ಲಿ೦. ಘರಾ೦ತ್ ತ್ಯೆ ವೆಳಿ೦ ಕೋಣ್೦ಚ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಅವಶ್ಯ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಎಕ್ ತಾ೦ಬ್ಲೆರ್ ಹುನೊನಿ ಕಾಫಿ ಜ಼ಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ ಅಶೆ೦ ತಿಣೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತರ್ ತಿಚೊ ಪುತ್ ಖುಶ್ ಜ಼ಾತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ ಆನಿ ಅಶೆ೦ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಚಿ೦ ಮ್ಹಾತಾರಿ೦ ಹಾಡಾ೦ ಕಟ್ಕಟ್ಲಿ೦ ಆನಿ ತಿಚೆ೦ ಪೋಟ್ ತ್ಯಾ ಕಾಫಿಯೆಚ್ಯಾ ಘೊಟಾಕ್ ಲಾಲೆಲೆ೦.
ಏಕ್ ಕಪ್ ಹುನೊನಿ ಕೊಫಿ! ಆಧುನಿಕ್ ಘರ್ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ಉತ್ರಾ೦ಚ್ ತಿಣೆ ವಾಪಾರಿಜ಼ೆ. ಏಕ್ ಸುಸಜ಼್ಜಿತ್, ಆಧುನಿಕ್ ರಾ೦ದ್ಪಾ ಕೂಡ್. ಕಸಲೆಚ್ ವಾ೦ದೆನಾ೦ತ್! ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦. ಏಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ದಾ೦ಬ್. ಏಕ್ ಫಿರ್ಕಿ ಘು೦ವ್ಡಾಯ್. ಆತಾ೦ ಹೆ ಸರ್ವ್ ತಿಣೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸ್ಲೆ೦.
ಪಾವ್ಸ್!
ಆಖ್ರೇಕ್ ತರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಳಿಶ್ಟ್ ಶಿ೦ವೊ೦ರಾ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿ೦ವೊರ್; ಕೆದಳಾಯಿ ಮುಸ್ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಮೊಳಾಬ್. ಥ೦ಡ್ ಥ೦ಡ್ ವಾರೆ೦. ಪಾವ್ಸಾಕ್ ತಿ ಒಳ್ಕಾತಾಲಿ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಬಾ೦ದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಹೊ ತಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪಾವ್ಸಾಳ್. ಸರ್ವ್ ಎಕಾಚಾಣೆ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಿಣೆ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಚಿ೦ತ್ಚೆ ಫುಡೆ೦ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಬಿಳಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ನವೆ೦ ಬಿಡಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಬಿಡಾರ್? ಕೊ೦ಕ್ರಿಟಿಚೆ೦ ಹೆ೦ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಬಾ೦ದಪ್, ಏಕಾ ಫಿರ್ಕೆಚ್ಯಾ ಘು೦ವ್ಡೆನ್ ಜ಼ೀವ೦ತ್ ಜ಼ಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಹೆ೦ ಬಾ೦ದಪ್,ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್?
ಆನ್ಯೇಕ್ ಹಾಸೊ ಗರ್ಜ಼ೆಚೊ ಆನಿ ತಿ ಹಾಸ್ಲಿ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊನ್ಪಾರಾ೦, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದೊನ್ಪಾರಾ೦ನಿ ತಿಣೆ ತಾ೦ಬ್ಲೆರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾ೦ಬ್ಲೆರ್ ಕಾಫಿ ಸೆವಲ್ಲಿ.. ತವಳ್ ತಿಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಜ಼ೀವ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಬಾರಿ ಮಾನಾಯ್, ಕಾರ್ಬಾರಿ ಮಾನಾಯ್. ರಾ೦ದ್ಣಿ೦ತ್, ಚಟ್ಪಟ್ಯಾ ಆವಾಜ಼ಾ ಸ೦ಗಿ೦ ಝಳ್ಚ್ಯಾ ಲಾ೦ಕ್ಡಾ೦ ವಯ್ರ್ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾ೦ತ್ ಬುಳ್ಬುಳ್ಚಿ ಕಾಫಿ....ಆನಿ ತೆ, ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ ತಾಳ್ವ್ಯಾ೦ಕ್ ಊಬ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ ತಾ೦ಬ್ಲೆರ್. ಕಾರ್ಬಾರಿ ಮನಿಸ್, ತಿಚೊ ದಾದ್ಲೊ. ತೇಗ್ ಪುತ್ ತಾಣೆ ತಿಕಾ ದಿಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೊ, ಬೆವ್ಡ್ಯಾಪಣಾ೦ತ್ ಖಿರೊನ್ ಆಳ್ವಾಲೊ. ದುಸ್ರೊ ಬಸ್ಸ್ ಆವ್ಘಡಾ೦ತ್ ಚೆ೦ಚೊನ್ ಗೆಲೊ. ಹಿ೦ ದೋನ್ ಮರ್ಣಾ೦ ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಿ ಕರುನ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲಿ೦. ತಿಚ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಲೊ ತಿಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಪುತ್ ಆನಿ ತಿಚೆ೦ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ವೊಣದಿ೦ಚೆ೦ ಬಿಡಾರ್.
ಆನಿ ತವಳ್ ತಿಣೆ ಲಗಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿ೦ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಹೆರ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಧಾ೦ವ್ ಜ಼ಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಇತ್ಲಿ ತೇಜ಼್ ಕಿ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಿಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಪುತ್ ಯೆವುನ್ ಆಪುಣ್ ಖ೦ಚಾಗಿ ಎಕಾ ಗಲ್ಫ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಕ್ ವೆತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳಯ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯೊ ವೊಣದಿನಾ೦ತ್! ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಗಾಯ್ರಾ೦ಕ್, ಬೊಕ್ಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಆನಿ ದುಕ್ರಾ೦ಕ್ ಪೊಸ್ಚೆ೦ಯಿ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾ೦ಚೆ೦ ಘರ್ ಆಮಿ ಬಾ೦ದ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್!
ಪುಣ್ ತಿಣೆ ಕಸಲಿ೦ಚ್ ಸಪ್ಣಾ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦.
ಆನಿ ತೊ, ತಿಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಚಲ್ಲೊ.
ಲಾ೦ಕ್ಡಾ೦ಚಿ ರಾ೦ದ್ಣಿ ಆನಿ ಮಾತಿಯೆಚೆ೦ ಘರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಚ್ಯೆ ಸ೦ಗಿ೦ ಉರ್ಲೆ೦. ತಿಕಾ ತಾಚಿ೦ ಪತ್ರಾ೦ ಯೆತಾಲಿ೦ ಆನಿ ತಿ ಸರಾಗ್ ಜ಼ವಾಬ್ ಲಿಕ್ತಾಲಿ, ಕೊವೆ೦ತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾದ್ರಿ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ಕೊವೆ೦ತಾಕ್ ಸಹಜ಼್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ತಿಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಧಾರಾಳ್ ದಾನ್ ದಿತಾಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ಼ೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಸಹಿತ್, ತಿಣೆ ಶೆ೦ಬರಾ೦ಚೊ ನೋಟ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾ೦ತ್ ಗಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಥಾವ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಮೊವಾಳ್ಳೊ. ವ್ಹಯ್, ತಿಚೆ೦ ಆ೦ಗಾಣ್ ತಯಾರ್ ಜ಼ಾತಾಲೆ೦.
ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿಚಿ ಸುನ್.
ಸೊಬಾಯೆಚಿ ಪುತ್ಳಿ. ಆಫೀಸಾ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ, ಖಡ್ಪ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಸು೦ದರ್. ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾ೦ತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಸುನೆನ್ ವೊ೦ಠ್ ವೊಳಾಯಿಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತವಳ್ ತಿಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಬಿಡಾರ್ ಉಬೆ೦ ಜ಼ಾಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಹ್ಯೊ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯೊ ವೊಣದಿ ಆಮಿ೦ ದ್ವ೦ಸ್ ಕರ್‍ಯಾ೦ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಸರ್ವ್ ಆದ್ಲೆ ಕ್ಹೊಡು ಉಡಾಸ್! ತಿಣೆ ಕಾಯಿ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ.
ತಿಕಾ ಕಾಯಿ೦ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಉಚಾರೊ೦ಕ್.
ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಕೊ೦ಕ್ರಿಟಿಚೆ೦ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಬಾ೦ದಪ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ವೊಣದಿ೦ಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ಚ್ ಹೊ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಬಾ೦ದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಆವಾಜ಼್ ನಿವ್ತಾನಾ, ಧುಳ್ ಬಸುನ್ ಯೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾ೦ಚೆ೦ ಅಸ್ಥಿರ್ ಮೌನ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಉದೆಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾ೦ಚೆ೦ ಅಸ್ಥಿರ್ ಮೌನ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಯ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಅಸ್ಕತ್ ಆವಾಜ಼್. ತಿಚೆ೦ ಮಾತಿಯೆಚೆ೦ ಬಿಡಾರ್ ತೆ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ಹಾಚಿ ಧುಳ್‌ಯಿ ಬಸುನ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಚೊ ತಿಸ್ರೊ ತಿಕಾ ದಿಸ್ಲೊ.
ಅವಶೇಶಾ೦ ಮದೆ೦ ಹರ್ಧ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ. ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಪಳೆತಾಲಿ. ಜ಼ಯ್ತ್ ಆನಿ ಘಮ೦ಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ರಾಜ಼್ ಕರ್ತಾಲೆ೦.
ತಿಣೆ೦ಯಿ ಎಕಾ ತೆ೦ಪಾರ್ ವಯ್ರ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ೦. ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಚಿ ಮರ್ಣಾ-ಪೇಟ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾ೦ದ್ಪಿ೦ಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಚಡೊನ್ ಸಿಮೆತರಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತಿಣೆ೦ಯಿ ವಯ್ರ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ೦, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಕ್. ತಿಚೆ ಭಿತರ್ಲೊ ತೊ ಕ್ರೋದ್, ಅಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ಮೌನ್ ಆಕ್ರ೦ದನ್ ಜ಼ಾವ್ನ್ ಉಟ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ವಯ್ರ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ನ೦ತರ್ ಸರ್ವೇಸ್ಪರಾ! ಹ್ಯಾ ನ೦ತರ್ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ಼ೆರ್ ಭೆಜ಼ೊ೦!
ಹು೦! ಆತಾ೦ ತಿಕಾ ತಿ ಕಾಫಿ ಜ಼ಾಯ್ ಆಸ್ಲಿ.
ರಾ೦ದ್ಪಾಚೆ೦ ಕೂಡ್ ನಿಜ಼ಾಯ್ಕಿ ಸುಸಜ಼್ಜಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಥೊಡೆ೦ ಖತ್ಕತೆ೦ ಉದಕ್, ಎಕ್ ಚಮಚ್ ಇನ್‌ಸ್ಟೆ೦ಟ್ ಕೊಫಿ, ದೂದ್ ಆನಿ ಸಾಕರ್. ತೊಪ್ಲೆ೦ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಳೆ೦ ಆನಿ ತಿಣೆ ಉದಕ್ ಭರ್ಲೆ೦. ಲಾ೦ಕ್ಡಾ೦ಚಿ ರಾ೦ದ್ಣಿ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಬಗರ್ ಫಳ್ಫಳೀತ್ ಕುಕ್ಕಿ೦ಗ್ ರೇ೦ಜ಼್. ಉಜ಼್ಯಾಚಿ ಸರ್ವ್ ಸಕತ್ ತ್ಯಾ ತಾ೦ಬ್ಡ್ಯಾ ಸಿಲಿ೦ಡರಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆ ತೊಪ್ಲೆ೦ ಕುಕ್ಕಿ೦ಗ್ ರೇ೦ಜ಼ಾರ್ ದವರ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಎಕ್ ಫಿರ್ಕಿ ಘು೦ವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಎಕ್ ಸ್ವಿಚ್ ದಾ೦ಬ್, ಎಕ್ ಫಿರ್ಕಿ ಘು೦ವ್ಡಾಯ್. ಪುತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦.
ಪುಣ್ ಕಾಡಿಯಾ೦ ಪೇಟ್ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ?
ತಿಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಸರ್ವ್ ಹಾತಾ೦ಚ್ಯಾ ಪರಿದೆ ಬಿತರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಮಾಲ್ದಿಸಾ೦ವ್ ಪಡೊ೦! ತಿ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ. ತು೦ ಆನಿ ತುಜ಼ೆ೦ ಬಿಡಾರ್. ತು೦ ಆನಿ ತುಜ಼ೊ ಪಯ್ಸೊ. ಖ೦ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ತುಜ಼ೆ ಭಾವ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜ಼ಾತಾನಾ ಆನಿ ತುಜ಼ೊ ಬಾಪಯ್ ಬರಫ್ ಕರ್ಗಾಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ವೆತಾನಾ? ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಕ್ಹೊಡು ಪೀ೦ತ್ ತಿಕಾ ಫುಗಾಸಿತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ೦. ತಿಕಾ ಖೊ೦ಕ್ಲಿ ಆಯ್ಲಿ.
ರಾ೦ದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ೦ತ್ ಕಸಲಿಗಿ ಹಿಮ್ಟಿ ಘಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಕಸಲೊಗಿ ಮ೦ದ್ ಫುಸ್ಪುಸಿತ್ ಆವಾಜ಼್.
ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಸ್ತುಕ್ ತಾತಾ೦ಚೊ ಜ಼ಾಗೊ ಆಸಾ! ತಿಚ್ಯಾ ಸುನೆನ್ ತಿಕಾ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ೦. ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಸ್ತ್ ತ್ಯಾ ಜ಼ಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸಾಜ಼ೆ! ತರ್ ಕಾಡಿಯಾ೦-ಪೇಟ್ ಖ೦ಯ್ ಆಸಾ, ತಿ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ, ನ೦ಜ಼್ಯಾ೦ನಿ ದಾಟ್ಲೆಲೊ ಹಾಸೊ ಪಾಚಾರ್ನ್.
ಹಾ೦! ವ್ಹಯ್, ಕೊಲೆಜ಼ಿಕ್ ವೆಚಿ ತಿಚಿ ನಾತ್...ಆಜ಼್ಯೆಚೆ ತಾಬೆ೦ತ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ತೆ೦ ಹುಳ್ವುಳೆ೦, ಬುಳ್ಬುಳೆ೦ ನಾತ್. ತೆ೦ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೊಡ್ತಾಲೆ೦. ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾತಿನ್ ಧು೦ವರ್ಚೆಪರಿ೦ ಧು೦ವೊರ್ ಸೊಡ್ತಾಲೆ೦.
ಕಶ್ಟಾ೦ನಿ ಮೆಟಾ೦ ಚಡೊನ್ ತಿ ನಾತಿಚ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಥೊಡಿ ಮಟ್ವಿ೦ ಸೊದ್ನಾ೦. ತಿಕಾ ಕಾಡಿಯಾ೦-ಪೇಟ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚ್ಯಾ ಮುಳ್ಕಾಟಾ೦ನಿ ಭರ್ಲೆಲಿ ಪೀರ್ ಸಹಿತ್ ಮೆಳ್ಳಿ.
ಮಾಲ್ದಿಸಾ೦ವ್ ಪಡೊ೦.
ತಿಕಾ ಜ಼ಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಫಕತ್ ತಿ ಹುನೊನಿ ಕಾಫಿ.
ಸ೦ದ್‌ಗಾ೦ಟಿ೦ಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಕಿರಿಸಾ೦ವಾ೦ ಸ೦ಗಿ೦ ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಶ್ಟಾ೦ನಿ ಮೆಟಾ೦ ದೆ೦ವೊನ್ ತಿ ರಾ೦ದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ.
ಕಸಲಿ ತಿ ಹಿಮ್ಟಾಳಿ ಘಾಣ್? ಆನಿ ತೊ ಫುಸ್ಪುಸೊ ಆವಾಜ಼್?
ನವಿ೦ ಘರಾ೦ಯೀ ಘಾಣ್ತಾತ್?
ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ಯೀ ವೊ೦ಠ್ ವೊಳಾಯ್ಜೆ?
ಹರ್ಯೆಕಾಕ್ ತಾತಾ೦ಚೊ ಜ಼ಾಗೊ ಆಸಾ, ಸುನೆಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾ೦ನಿ ಘಾಜ಼ೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦.
ತರ್ ಮ್ಹಜ಼ೊ ಜ಼ಾಗೊ ಖ೦ಯ್ಸರ್?
ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲೆ೦? ಆಶೆಲ್ಲೆ೦?
ಲಾ೦ಕ್ಡಾ೦ಚಿ ರಾ೦ದ್ಣಿ.
ತೀನ್ ಮರ್ಣಾ೦.
ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಚೆ೦ ಧ್ವ೦ಸ್.
ತೀನ್ ದ್ರಶ್ಯಾ೦,
ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್
ತೀನ್೦ಚ್ ಹ೦ತಾ೦ನಿ ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಟೊಸಾಥಾವ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್‌ಥಾವ್ನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಥೊರಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆ೦ವಯಿಲ್ಲಿ೦ ತಿ೦ ತೀನ್ ದ್ರಶ್ಯಾ೦.
ಆನಿ ಅತಾ೦ಚೊ ತಿಚೊ ಜ಼ಾಗೊ.
ಮಾ೦ದುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜ಼ಾಲ್ಲೊ ಜ಼ಾಗೊ.
ಮಾಲ್ದಿಸಾ೦ವ್ ಪಡೊ೦, ತಿ ಕಿಳ೦ಚ್ಲಿ.
ಮಾಲ್ದಿಸಾ೦ವ್ ಪಡೊ೦.
................................
................................
ಉಪ್ರಾ೦ತ್,
ತಿಣೆ ಕಾಡಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

Tags:  Edwin JF Dsouza, Konkani Story, Vasu Valencia, Konkani, One Cup Hot Coffee, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE