+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರಾನ್ವಟಿ  -  ವಲ್ಲಿ, ವಗ್ಗ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

"ಹೆರಿ ಆಂವ್ದುಂಯೀ...."
"ಸಮ್ಜಾಲೆಂ. ತುವೆಂ ವಿವರ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ ನಾ. ತೊ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ." ತೊ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಕಾಡುನ್, ದಾಂಡ್ಯೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ಭಾರಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಬಸ್ಲೊ. "ತೊ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ಲಾ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಫೇಯ್ಲ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಗಾಯ್ ತಾಕಾ? ವಾ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಗಿಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ?"

"ತುಂ ಏಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ? ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ರಡೊನ್, ರಡೊನ್, ಆಳ್ಮ್ಯಾಂಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂಚ್ ನಿದ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ಯಾಗೀ? ಶಿಕಪ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಕ್ ರಿಗಾನಾ ಆನಿ ತೊ ಶಿಕೊನ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ನ್ಹಯ್"
"ಶಿಕಪ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆಭಿತರ್ ರಿಗಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ತುಂ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂಯ್ ಫುಲಾ. ಪಾಂಚ್ವೆಂತ್ ತೊ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಸೊನ್, ಸವೆಕ್ ವೆತಾನಾ ತುಂವೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ವಕಾಲತ್ ಚಲವ್ನ್ ತಾಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡಿಶೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್. ಸವೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಲೊಟ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸಾತ್ವೆಂತ್ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಕರುನ್, ಪರತ್ ಆಂವ್ದುಂಯಿ ತೊ ನಾಪಾಸ್ ಜಾಲೊ!"
"......." ತಿಣೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂನಾ.

"ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್, ಶ್ಹೆಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡುನ್, ಶ್ಹೆಣಿಯೊ ಥಾಪುನ್ ವಿಕಿಜಾಯ್, ವಾ ರಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಸುಕೆಂ ಲಾಂಕುಡ್ ಹಾಡುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಾಯ್ಜಾಯ್!
"ಆಯ್ಕಾಲೆಂಮೂ ಫುಲಾ ತುಕಾ? ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ಯೆ ಭುತಿಯೆಂತ್ ಪೇಜ್ ಆನಿ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಬಾಂದುನ್ ದೀ."

ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಹುಕ್ಮೆ ಪರ್ಮಾಣೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರಿಚೆಂ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ, ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಭುತಿ ಘೆವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್, ರಾನಾ ಕುಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.
ತಾಣಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭೂತಮಲೆ ನಾಂವಾಚೆಂ ತೆಂ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನ್, ಉಬ್ಯಾಕ್ ಧಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆನಿ ರುಂದಾಯೆಕ್ ದೋನ್ ಕಿ.ಮೀ. ಆಸೊನ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾಲೆಂ. 
ತ್ಯಾ ರಾನಾಚಿ ರಾಕ್ವಲ್ ಕರುಂಕ್, ದೋಗ್-ತೇಗ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯಿ, ತೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ರಾನಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ರಾಕ್ವಲ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
ರಾಕ್ವಲಿ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್, ರುಕಾಂನಿ ಚಡೊನ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಿಕಾಯ್, ರಿಂಗೆ, ತಿಕೆ ಫುಲಾಂ, ತೊರಾಂ ವ ಕಾಜು ಇತ್ಯಾದಿ, ರಾನಾಂತ್ ಚೊರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪೊಳಾಪೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ ಹೆರಿ, ಕಾನಾಂತ್ ವಾರೆಂ ಘುಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೊ. ಶಾಳೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ರಿಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ತೊ ಹದಾ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಹೆರಿಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ತೆಕಿದ್ ಸಾಹಸಿ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಲ್ಯೆಚ್ ಖುಶೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಾಜಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಆನಿ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ.

ರಾನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ, ರಿಂಗ್ಯಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಸೊಧುನ್, ವಾಂಕ್ಡ್ಯೆ ತಿಂಕ್ಡ್ಯೆ ವಾಟೆಂನಿ ಚಮ್ಕೊನ್, ಫುಡೆಂ ಗೆಲೊ. ಕಿಡಿ-ಮುಯಾಂಚಾ ಕರ್ಕಸ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪುಡ್ನ್ ಉಭ್ಚಾ ವಿವಿಧ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊನ್, ಅಂತ್ರಾಳಾಕ್ ತೆಂಕ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸೈತಾನಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ರುಕಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್ ತೊ ಮುಖಾರ್ ಚಮ್ಕಾತಾನಾ, ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ರಿಂಗ್ಯಾ-ರೂಕ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೊ.
ತ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ಘೊಸ್‌ಘೊಸ್ ರಿಂಗೊ ದೆಖೊನ್, ಹೆರಿಚೆಂ ಮನ್ ಧಾಧೊಶಿ ಜಾಲೆಂ. ಅವಯ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭುತಿ, ರುಕಾ-ಮುಳಿಂ ದವರುನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಗೋಣಿ ಆನಿ ದೊರಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ.
ಫಾಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಚಾನಿಯೆ ಪರಿ, ವಚೊನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ರಿಂಗೊ, ತಾಚಿ ಗೋಣಿ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ತಾಚಿ ಗೋಣಿ ಭರೊನ್ ಯೆತಾಲಿ ತರ್‌ಯಿ, ತಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಖಾಕಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಸೊಭ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಕ್ವಲಿ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್, ರುಕಾಚ್ಯೆ ತುದಿಯೆರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಿಕ್ ದೆಖೊನ್, ಜಯ್ತಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.
"ಹೇಯ್ ಚೊರಾ, ಬರ್‍ಯಾನ್ ದೇಂವ್ ಸಕಯ್ಲ್!" ಅಧಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. 
ರಾಕ್ವಲಾಕ್ ದೆಖೊನ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ರುಕಾರ್‌ಚ್ ಹೆರಿ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
"ದೆಂವ್ತಾಯ್ ವ ನಾ?" ಫೋರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪರತ್ ಘರ್ಜಾಲೊ.
ಆನಿ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುನ್ ಫಾಯ್ದೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುನ್, ಎಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಹೆರಿ ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಚೀಂಚೆ ಆಡಾರಾನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಂ ನಿಮ್ತಿ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಚೆರ್ಕೊ ದುಖಿನ್ ವಳ್ವಳ್ಳೊ! 
ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ರಾನಾಚಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ರಿಂಗ್ಯಾಂಚಿ ಗೋಣಿ ವಾವೊವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಗಾರ್ಡಾಚಾ ಘರಾ ದವರ್ಚಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಸರ್ಕಾರಿ ರಾನಾಂತ್ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಭುತಿ ವೊಡುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ.
ಹೆರಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭುತಿ ಆನಿ ಗೋಣಿಯಿ! ಅಖ್ರೇಕ್ ತ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ದೋನ್ ಮಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ರಾನಾಂತ್ ಪುಣ್‌ಯಿ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಶಿ ತರ್, ರುಕಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲುನ್, ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಥಂಯಿಂಚ್ ಸೊಡ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ.
ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ರಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಖಾತಿರ್, ಭುತಿ ಆನಿ ಗೋಣಿ ಕಳ್ವುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಪಾಸತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೀಂಚೆ ಆಡಾರಾಚೆ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಭೊಗೆಲ್ಲೆ!
"ತೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊಯೆರೆ, ತುಕಾ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಜಾತೆಂನಾವೆರೆ ಚೊರಾ!" ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಮಾರಾಂಚಾಕ್‌ಯೀ ತಿಂ ಕೊಡ್ಹು ಉತ್ರಾಂ ಹೆರಿ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತ್ಯಾ ಕರ್ಮಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ.
"ತುಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ರಾನಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಜಾತೆಂನಾಂವೆ? ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ನಾ, ಹೆಣೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಫುಟ್ವಾನಾ.. ಕಿತೆಂ ಯೆತಾಗಿ ಮ್ಹಜಾ ತೊಂಡಾಂತ್." ರಾಗಾಚಾ ಫುಮಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಗಾಳಿ-ಸೊವೆ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರಿಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆ!

ತ್ಯಾಚ್ ರಾನಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ತುಕಾ ಜಾತೆಂನಾಂವೆ? ಬಾಪಾಯ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹೆರಿಚೆ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೊರ್ಚೊಂನಾ! ಹಠಾನ್ ತೊ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ಧ್ರಡ್ ನಿರ್ಧಾರಾ ನಿಮ್ತಿಂ, ಹೆರಿ ರಾನಾಚಿ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ರಾನಾಂತ್ ತೊ ಆತಾಂ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ರಾನ್ವಟಿ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಸಕಾಳೀಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ತೊ ಗೆಲೊ ತರ್, ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾಲೊ ಆನಿ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊನಾ.

ರಾನಾಂತ್ಲಿ ಸಂಪತ್ ತಿಕೆಂ ಫುಲಾಂ, ರಿಂಗೆ, ಕಾಜು, ತೊರಾಂ, ಮ್ಹೊಂವ್, ವಾಲಿ ವಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ತೊ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೊಚ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಾಂಚ್ಯೆ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಕ್ ಕಾರ್ ಚಾಲಕಾಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ವೆಚೊ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್, ವ್ಹರ್ನ್ ವಿಕುನ್, ಪಯ್ಶೆ ಜೊಡ್ತಾಲೊ!

"ಹೆರಿ ಹಾಂಗಾ ಯೇ ಪುತಾ!" ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಆಪಯ್ಲೊ. "ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ತುಂ ರಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್. ಆನಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೆಯ್. ತ್ಯಾಚ್ ರಾನಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಜಾತೆಂ ನಾಂವೆ ತುಕಾ? ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಶಿರಾಪ್ ಸಮೇತ್ ದಿಲ್ಲೊ".

"ವ್ಹಯ್, ಆನಾ." ಹೆರಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತೆದ್ನಾಂ ದುಃಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.. "ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್‌ಯೀ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ."
"ವಾಯ್ಟ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಹಾಂವೆ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್ ಪುತಾ!" ತಾಣೆಂ ಹೆರಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದುಃಖಾಂ ಥೆಂಬೆ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪುಸ್ಲೆ. "ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮೊರಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆನಾ."

"ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಂವೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಹಠಾಕ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಆನಾ. ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ಹಠಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊಂ."
"ತುಜ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿಕಾಮಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಮೆಚ್ವಲಾಂ ಹೆರಿ. ವೆಗಿಂಚ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುನ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾಂ."
ಹೆರಿಕ್ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ರಾನಾಂತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಸಾಂಡುನ್, ಪೆಂಟೆಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ತೊ ಆತಾಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ಲಿಂ ತಿಂ ರೂಕ್ - ಝಡಾಂ, ತಾಕಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂ-ಸಾವ್ಜಾಂಚೆಂ ರಂಗೀತ್ ಗಾಯನ್ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಮೆಚ್ವಾತಾಲೆಂ.
ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ರಾನಾಂತ್ ಬೊಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಲ್ಯಾಕ್ ಉಡೊನ್, ಲಿಪೊನ್, ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್‍ಚೆ ಸೊಂಸೆ! ರುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ರುಕಾಕ್, ಫಾಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರುನ್ ತಾಕಾ ಹೆಡಾವ್ನ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಚೆ ಮಾಂಕ್ಡಾ-ವಾಂದ್ರಾಂಚೆ ಖೆಳ್ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾಲೆ. ತಸಲೆಂ ತೆಂ ರಾನ್ವಟಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಜೀವಿತ್, ಪೆಂಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರತಿಮಾಯೆಂತ್ ಕಶೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ?

ರಾನಾ ಆನಿ ಪೆಂಟೆ ವಿಶಿಂಚ್ ಚಿಂತುನ್, ತ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಧೆಂ ರೆವ್ಡೊನ್, ಸದಾಂಚ್ಯೆ ಪರಿ ಹಾತಾಂತ್ ಭುತಿ ಆನಿ ಖಾಕೆಕ್ ಗೋಣಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾನಾ ಕುಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಹೆರಿ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ.
"ಮಾಂ...." ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಘರಾಚಿಂ ಮೇಟ್ ದೆಂವ್ಚಾ ಆಧಿಂ.
"ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ."
"ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪುತಾ! ತುಂ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಪಡ್ಚೊ ಭುರ್ಗೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೊ ಆನ್ ಚಿಂತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯೆ ಮ್ಹಿನತೆಚಾ ಗುಣಾಂಚಿ ತಾಕಾ ವಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ!"
"ಪುಣ್ ಮಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ರಾನಾಚೊ ವಾವ್ರ್‌ಚ್ ಬರೊ ಜಾತಾ. ತೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ."
"ನಾ ಪುತಾ ಹೆರಿ, ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ. ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತುಂ ಹೆಂ ಕಸ್ಟಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಸಿ? ಆನಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ರಾನ್ವಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಶಿ?"
ರಾನ್ವಟಿ...! ವೊಂಟಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ತೊ ಸಬ್ದ್ ತಾಣೆ ಉಚಾರ್‍ಲೊ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಸೊಭ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಿಕೆಚಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ತಿಕೆ-ಫುಲಾಂಚೆ ಘೊಸ್ ಖುಂಟ್ಚಾ ಹೆರಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲಿಚ್, ತೊ ಜಾಗ್ರುತ್ ಜಾಲೊ. ರಾನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತ್ಯಾಚ್ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ತಾಚೊ ಗೋಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರತ್ ತಾಚಾ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಿಗಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಘಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ನಿಸ್ರೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿಂ, ಕಾಂಟ್ಯಾಂ-ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತೊ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಸುವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಕ್ವಲಿ, ಹೆರಿಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಪುಣ್ ಶಿರ್‍ಪುಟ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಹೆರಿಚಿ ಪಾತ್ ಧರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತೆಚ್, ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾರ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
ಹೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ, ಧಾಂವ್ಲೊ ಆನಿ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನಾ ಮಧೆಂ, ನರ್-ಮನಿಸ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ತರ್‌ಯೀ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಆಪ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಜೋಪ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ ತರ್, ರುಕಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೆ ಕಡೆ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಭ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಕಾಂಪ್ಲೊ.

ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಬಲತ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಪರಿಂ ಮುಖಾರ್ ಕಾಡುನ್, ಪರತ್ ತೊ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲೊ!

ಆಕಾಸಾರ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾಂ ಕುಪಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಧರ್ತೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್‍ಯಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆರ್, ಅಂಧ್ಕಾರಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ದಾಟೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪಾವ್ಸಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾರ್‍ಯಾಚೊ ಭರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. 
ಜಗ್ಲ್ಯಾಣ್ಯಾಚ್ಯೆ ಕಾಂಪ್ಯೆರೆ ಧಾಂವ್ಣೆ ನಂತರ್, ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಚಿ ಘರ್ಜೊವ್ಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ!
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾಚಿ ಧಾಡ್!
ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಜಾಲಾಗಾಯ್, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆಪರಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಬಳ್ ದೆಖೊನ್ ಹೆರಿಚಿ ಆವಯ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
ಖಂಯ್ ಗೆಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್? ಸದಾಂಯ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಚಾ ಆದಿಂ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆಜ್ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಆಟ್ ಜಾಲಿಂ ತರ್‌ಯೀ, ಫಾತ್ರಾಕ್‌ಯ್ ಕರ್ಗುಂಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊ? ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ಬಡ್ತಾಲೆಂ.
ಹೆರಿಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತ್ಯೆ ಖಂತಿಂತ್ ಬುಡೊನ್, ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಉಠ್ಲಿ, ಬಸ್ಲಿ ಆನಿ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ರಡ್ಲಿ ಆನಿ ರಡ್ಲಿ. ಕಡೇಕ್ ರಾತಿಕ್ ಧಾ ವೊರಾಂಕ್ ಘೊವಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಧೊಂಕ್ಳುನ್ ಉಠಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಶಿಚ್ ಉರ್ಲಿ!

ದೀಸ್ ಉದೆಲೆ ಆನಿ ಬುಡ್ಲೆ!
ಹೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಗರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೊ ನಾ!
ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ರುಕಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೆ ಕಡೆ ತಾಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಉಭ್ಲೊ?
ಕ್ರೂರ್ ಮನ್ಜಾತಿಚಾ ಘಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಣೆಂ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ಲೊ? ವ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿಚಾ ಘಾಸಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮೆಲೊ?
ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್ ಕೀ, ತಾಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ರಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಿಟೊ ಕೆಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ತಾಚಿಂ ಹಾಡಾಂ ಸಮೇತ್ ಮೆಳ್ಳಿಂನಾಂತ್!
ರಾನ್ವಟಿ ಹೆರಿ, ಭೂತ-ಮಲೆ ರಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ!

Tags:  Valley Vagga, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE