+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಪಾಚ್ವೆಂ ಸಿಗ್ನಲ್  -  ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಜಿಣ್‌ಯೆಂತ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ. ನೆಲ್ಸನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಚೆರ್ ವಾಹನಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ತಾಂಬ್ಡೊ ದಿವೊ ಪೆಟ್ತಾನಾ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾತಾತ್.
ಜಿಣ್‌ಯೆಂತ್‌ಯಿ ಅಶೆಂಚ್ಚ್.
ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅದಿಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ಧ್ಯೇಯ್ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಾತ್.
ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆನಿ ರೆಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್.
ಕೆಂಟಿನಾಂತ್ ಜೆವಣ್ ಮುಗ್ದುನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲೊ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಜೂನ್ ೧೨ ಮಿನುಟಾಂ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಣೆ ಮುಕಮಳ್ ಧುಲೆಂ. ಆರ್‍ಶ್ಯಾಮುಕಾರ್ ಉಭೊ ರಾವೊನ್ ಕೇಸ್ ಉಗಯ್ಲೆ.
ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಕಮಳ್ ತೊ ಮೆಚ್ವಾಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಜಾಯೆತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್‍ತೆಲೆ. ಜಿಣ್‌ಯೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ತಾಕಾ ಫ಼ಕತ್ ಪಾಚ್ವಿಂ ಸಿಗ್ನಲಾಂ ದಿಸ್ಲಿಂ. ಸರ್‍ವ್ ಬದ್ಲತೆಲೆಂ ತರ್‍ನೊ ಆನಿ ಶಾಂತಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ವೊಲಾಯ್ತೆಲೆ. ಮಾನ್-ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ನೆಲ್ಸನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಬಸ್ಕೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ.
ತಾಂಚಿ ಕಂಪ್ಣಿ ವಿದೆಶಾಥಾವ್ನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಮದ್ ಕರ್‍ನ್ ದೆಶಾಂತ್ ವಿಕ್ತಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ವಿಸ್ಚಾ ಕೊರ್‍ಪೊರೇಶನಾಂತ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಕ್ಲಾರ್‍ಕ್. ಪರ್‍ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್‍ಟ್ಮೆಂಟಾಂತ್ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್. ವಿಶೇಸ್ ಪಾಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ನೆಲ್ಸನಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಟ್ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ಹೆ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಸ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಸೆವಾ.
ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಕರ್‍ಶಣ್ ತಾಣೆ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ರ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚಿ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ಲಿ ನಾ. ಶೆರ್‍ಲಿ-ಗಿರ್‍ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ದಫ಼್ತರಾ ಭಿತರ್ ಲಾಯ್ನ್ ಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಭ್ರೆಂಡಾಚಿ ತಾಣೆ ಪರ್‍ವಾ ಕೆಲಿ ನಾ. ಜನೆಲಾಥಾವ್ನ್ ತಿಳ್ಚ್ಯಾ ಲಿಂಡಾಕ್ ತಾಣೆ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಾದೊ ಗುಮಾಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಸಾದೊ ಗುಮಾಸ್ತ್?
ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ? ಗುಮಾಸ್ತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್?
ತಶೆಂ ನಂಯ್.
ಮೋಗ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಬಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ತಾಂಚಿ-ತಾಂಚಿ ಮರ್‍ಜಿ. ಪುಣ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಿಣ್‌ಯೆಂತ್ ಧ್ಯೇಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪರಿಧಿಭಿತರ್ ತಾಣೆ ತಾಕಾಚ್ ಫ಼ಿಛಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಹೊ ಧ್ಯೇಯ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಜಿಣಿ ಅಕೆರ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಮಾಮೂಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ನೊರ್‍ಮನ್ ಜೂನಿಯರಾನ್ ಉಡಂವ್ಚೊ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಾಗ್ ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ಬದ್ಲಾಕ್ ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ರಚ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಯೆವ್ಜಣಾಂ?
ವಿದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಂಪ್ಣೆಂಲಾಗಿಂ ವಿಸ್ಚಾ ಕೋರ್‍ಪೊರೇಶನ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೆಂ. ಬಾಕಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪ್ಣೆಂಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಸನಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಗುಪಿತ್ ಪತ್ರ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಫ಼ೇಕ್ಸ್ ನಂಬರ್‌ಯಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ದೋನ್ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿ ನೆಲ್ಸನಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಇಲ್ಲೆಶ್ಯಾ ಭಂಡ್ವಾಳಾಖಾತಿರ್ ತೊ ಬೆಂಕಾಂತ್‌ಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ.
ಆತಾಂ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಂಗ್.
ನೆಲ್ಸನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‍ಲೊನಾ.
ವಿಸ್ಚಾ ಕೊರ್‍ಪೊರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಾಣೆ ಜಮಯ್ಲಿ. ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚಿ ಕಂಪ್ಣಿ, ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್, ವಿಳಾಸ್ ಅಶೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಮಾಹೆತ್ ತಾಣೆ ಎಕಾ ಫ಼ಾಯ್ಲಾಂತ್ ಜಮೊ ಕೆಲ್ಲಿ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿ ವಿಕ್ಚೆಂ ಮೋಲ್, ವಿಸ್ಚಾ ಕೊರ್‍ಪೊರೇಶನಾಚೊ ಖರ್‍ಚ್, ಖಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್ತಾತ್, ಕಮಿಶನ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಲೋಂಚ್ ದಿತಾತ್, ಹಾಚೊ ಸಂಪೂರ್‍ಣ್ ವಿವರ್ ಫ಼ಾಯ್ಲಾಂತ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಲಾಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಮಾಹೆತ್‌ಯಿ ತಾಣೆ ಆರಾಯಿಲ್ಲಿ.
ಹೆಂ ಫ಼ಾಯ್ಲ್ ಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಗೊವೆಂತಾಂತ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ.
ಏಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಾಕಿ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ.. ಹೆಂ ಫ಼ಾಯ್ಲ್ ವಿಸ್ಚಾ ಕೊರ್‍ಪೊರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಬಾದ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಿಜೆ!
ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಲೊ ಖೆಳ್ ವಿಂಗಡ್. ಎಕಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಭಿತರ್ ಆಪುಣ್ ರಾಜಿನಾಮೊ ದಿತಲೊಂ, ವೆಗಿಂಚ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಕೋರ್‍ಪೊರೇಶನ್ ಉಭೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ, ಪಾಳಾಂ ಫ಼ುಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಲೆಂ, ವಿಸ್ಚಾ ಕೋರ್‍ಪೊರೇಶನಾಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಉಭೊ ಜಾತಲೊಂ. ಮುಕಾಮುಕಿ ಸ್ಪರ್‍ಧೊ ಚಲ್ತಲೊ.. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬಂಗ್ಲೊ.. ಕಾರ್.. ಚಾಕೊರ್... ಹಾಯ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರೀಗ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್!
ಪುಣ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಫ಼ಾಯ್ಲ್, ವಿಸ್ಚಾ ಕೊರ್‍ಪೊರೇಶನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆ ಸಲಿಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಂಯ್. ಮೆಟಾಮ್ಮೆಟಾಂಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ನೊರ್‍ಮನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೊಣಯ್ಕಿ ಭೊಗ್ಸುಂಚ್ಯಾ ವರ್‍ಗಾಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ತಾಬೆಂತ್ ಕರ್‍ತಲೊ. ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾತಲೊಂ.
ನಾಲಿಸಾಯ್?
ನಾಲಿಸಾಯ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಜಯ್ತಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲಿಂ. ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಬಾದ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚೊರಾಂಪರಿಂ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಫ಼ುಡಾರ್ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳೊನ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ತೊ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಫ಼ಕತ್ ಜಯ್ತ್.
ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾದನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ನೊರ್‍ಮನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸಯ್ತ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಲೊ. ಇಶ್ಟಾಗತೆಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಲೊ.
ನೊರ್‍ಮನ್ ಜೂನಿಯರ್!
ವಿಸ್ಚಾ ಕೊರ್‍ಪೊರೇಶನಾಚೊ ಹರ್‌ಏಕ್ ಕಾಮೆಲಿ ಹೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಸರ್‍ವಸ್ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಚೆಮುಕಾರ್ ಜೀಬ್ ಘುಂವನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಖಡಕ್ ತಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್.
ಆಜ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ನೊರ್‍ಮನ್ ಜೂನಿಯರಾಚೆಂ ದರ್‍ಶನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತೊ ದಫ಼್ತರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ? ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ಅಲಿಸಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಬೊಸಾಚೆಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ.
"ಹಾಯ್" ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
"ಹಾ..ಯ್" ಅಲಿಸಾಚೊ ಮಾದಕ್ ತಾಳೊ.
"ವಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ?" ನೆಲ್ಸಾನಾನ್ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ವಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೊರ್‍ಮನ್ಜೂನಿಯರ್. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂನಿ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್.
"ವಾಗಿಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊಂವ್ತಾ ಆಸ್ತಲೊ" ಹಾಸ್ಚೆಂ ಅಲಿಸ್. "ಎದೊಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಗರ್‍ಜೆಚಿಂ ಪೆಪರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್‍ಟಿನಾಲಾಗಿಂ ದಿವ್ಯೆತ್. ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೊಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಲೊ ಸಿಗ್ನೆಚರ್ ಘೆಂವ್ಕ್."
"ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫ಼ಾಲ್ಯಾಂಯಿ ಯೆಂವ್ಚೊನಾ? ವ್ಹಾವ್.."
"ಕಬರ್ ನಾ" ಸಂಬಾಶಣ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ.
ಅಲಿಸಾಕ್ ಸರ್‍ವ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ನೊರ್‍ಮನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಲನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗನಾ, ಸೆಕ್ರೆಟೆರಿ ಶಿವಾಯ್. ಆರಾಮ್ ಕರ್‌ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಛಾನಕ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾ. ಕೊಣೆಯ್ ಕಾಮ್ ಹಳೂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ.
ಪುಣ್ ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಬೊಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ನೊರ್‍ಮನ್ ದಫ಼್ತರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ನೆಲ್ಸನಾಕ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.
ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಫ಼ಾಯ್ಲಾಚೆಂ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಜ್‌ಚ್ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ?
ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ನೊರ್‍ಮನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾದ್ಪಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಗಂಬೀರತಾಯ್ ಆಸನಾ. ನಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವೇಗ್ ನಿವ್ತಾ. ದುಬಾವಾವಿಣೆ ನಿಸ್ರೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.
ನೆಲ್ಸನಾನ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.
ಆಜ್‌ಚ್ಚ್!
ಸಾಂಜೆಚಿಂ ಪಾಂಚ್ ವ್ಹಾಜ್ಲಿಂ.
ನೆಲ್ಸನಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ದೊಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂಚೆಂ ನಿರೀಕ್ಶಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಾಯ್-ಬಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಗೊ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಡಿಪಾರ್‍ಟ್ಮೆಂಟಾಂತ್ ಕೊಣ್‌ಚ್ ದಿಸ್ಲಿಂನಾಂತ್. ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಮೆಜಾಚೆಂ ಗೊವೆಂತ್ ವೊಡ್ಲೆಂ.
ಫ಼ಾಯ್ಲ್ ಹಾತಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಹೆಂ ಫ಼ಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಂಯ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಸಪಣ್!
ಹೆಂ ಫ಼ಾಯ್ಲ್ ಆಸಾತಶೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತೊಪ್ತೆಲೆಂ. ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಕಠೀಣ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಭಾಯ್ರ್ ಬಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಗಿದಾಚಿ ನದರ್ ದವರ್‍ತಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ದುಬಾವಾಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನೊರ್‍ಮನಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಗ್ತಾ ಮೊಭಾಯ್ಲ್ ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸೋಮಪ್ಪಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ಆಸಾ. ಆರ್‍ಮಿ ಥಾವ್ನ್ ನಿವ್ರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಶಿಸ್ತ್, ಕಾಮಾಚಿ ರೀತ್ ಆರ್‍ಮಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್.
ಸೆಕ್ರುರಿಟಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಈಶ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್!
ಘಾಮಾಚೆ ಗೀಟ್ ನೆಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಕಪಲಾಚೆರ್ ಉದೆಲೆ.
ದಾರಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ, ಎಟೆಂಡರ್ ಗಿರಿಶಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಭಿತರ್ ಋಗಯ್ಲಿ.
"ಸಾಬ್ ವಚನಾಂಯ್?"
"ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಆಸಾ"
ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ.
"ಬಾಯ್" ಗಿರೀಶ್ ಚಲ್ಲೊ.
ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುನ್ ಫ಼ಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸರ್‍ವ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಶಾರ್‍ಟಾಭಿತರ್ ಪೆಂಟಾಲಾಗಿಂ ತಾಣೆ ಬಂಡಲ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ನದ್ರೆಕ್ ಶರ್‍ಟಾಚೊ ಆಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಂದಿತ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ.
ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.
ತಾಣೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆ ಮೊಚೆ ವ್ಹಜನಾಭರಿತ್ ಭೊಗ್ಲೆ. ಡಿಪಾರ್‍ಟ್ಮೆಂಟಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗಡ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.
ಆಲಿಸ್!
ಹರ್‍ಶೆಂ ವೆಳಾರ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಆಲಿಸ್ ಅಜೂನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ.. ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಮೆಟಾಂಚೊ ಫ಼ರಕ್. ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಬಾವ್ ಯೆತಲೊ. ಶರ್‍ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ್‍ತೆಲೆಂ. ಫ಼ಾಲ್ಯಾಂ ನೊರ್‍ಮನಾಚೆ ಕಾನ್ ಫ಼ುಂಕ್ತೆಲೆಂ.
"ಹ್ಯಾ ಮಾರ್‍ಟಿನಾವರ್‍ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ" ಆಲಿಸ್ ಪುರ್‍ಪುರ್‍ಲೆಂ.
ಆಲಿಸ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್‍ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೊಚ್ಯಾಂಚೊ ಲೇಸ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್‍ನ್ ತೊ ಸಕ್ಲಾ ಬಾಗ್ವಲೊ. ತಾಣೆ ಪೋಟ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ.
"ತುಂ ಅಜೂನ್ ವಚೊಂಕ್‌ನಾಂಯ್?"
ಆಲಿಸ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ.
"ಕಾಮ್ ಅಕೆರ್ ಕರ್‍ನ್ ಆತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ" ತಾಣೆಂ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿ.
ಅಲಿಸ್ ಲಿಫ಼್ಟಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೆಂ. ನೆಲ್ಸನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ... ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್‍ಟ್‌ಮೆಂಟಾಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್‌ಗಿ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್. ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಫ಼ಾಯ್ಲಾಚಿಂ ಚಾರ್ ಕಬಾಟಾಂ ತೊ ಅಡೊಸಾಕ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಥಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿ.
ಮಾರ್‍ಟಿನ್ ವೆಗಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.
ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಲಿಫ಼್ಟಾತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.
ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ತೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ.
"ಹೇಯ್.." ಬ್ರೆಂಡಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.
"ಹಾಯ್.." ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ ನಾ.
"ತುಂ ಅಜೂನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾಯ್?" ಬ್ರೆಂಡಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.
"ತುಂಯಿ ಹಾಂಗಾಯ್ ಆಸಾಯ್?"
ನೆಲ್ಸನಾಚೆಂ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲ್.
"ಲಿಫ಼್ಟಾಲಾಗಿಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ"
ಬ್ರೆಂಡಾನ್ ಕಲಯ್ಲೆಂ. "ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚೊನ್ ಬೇಲ್‌ಪುರಿ ಖಾವ್‌ಯಾಂ. ತುಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಸ್ತ್ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ."
"ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕಾನಾಕಾ" ತಾಣೆ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. "ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಸಮಾನಾ" ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ತೊ ಟೊಯ್ಲೆಟಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ.
ಬ್ರೆಂಡಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.
ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಮುಕಮಳ್ ಧುಲೆಂ. ತಾಕಾ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಸಾತಾಟ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ನಿಕಳ್ಳೊ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.
ಬ್ರೆಂಡಾ ಲಿಫ಼್ಟಾಲಾಗಿಂ ಅಜೂನ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ? ಹಿ ಶನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ? ತೆಂ ಘುಂವೊನ್ ಲಿಫ಼್ಟಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾಜ್ರಾಪರಿಂ ಆವಾಜಾವಿಣೆ ತಾಣೆ ಶಿಡ್‌ಯಾಂಚಿ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ಲಿ.
ಚೊವ್ತೆ ಮಾಳ್‌ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ತಿಸ್ರೆ ಮಾಳ್‌ಯೆಲಾಗಿಂ ತಾಣೆ ಲಿಫ಼್ಟಾಚೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಲಿಫ಼್ಟ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. ತಾಂಬ್ಡೊ ಸಂಕೇತ್ ಏಕ್ ನಂಬರ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಿಫ಼್ಟ್ ಪಯ್ಲೆ ಮಾಳ್‌ಯೆರ್ ಸ್ಥಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.
ನೆಲ್ಸನ್ ಪಯ್ಲೆ ಮಾಯ್‌ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಗಿ ದಾರ್ ಸಾರ್‍ಯೆಂ ದಾಂಪುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಫ಼್ಟಾಚೆಂ ಚಲನ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಲಿಫ಼್ಟಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸೆಕುರಿಟಿ ಸೋಮಪ್ಪಾಕ್ ಗಿದಾಚಿ ನದರ್ ಆಸಾ. ಶರ್‍ಟಾಚೊ ಆಕಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ ತರ್? ಬೆಗಾಂ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಹರ್‌ಏಕ್ ದಿಸಾ ಜಪ್ತಿ ಕರ್‍ತಾ.. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಡ್ಚೊನಾ. ಶರ್‍ಟಾಂತ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿಂ ಪೆಪರಾಂ ಸಾಂಪಾಡ್ಟೆಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಚೆ ಮ್ಹಿನತೆಚೆರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಸಪ್ಣಾಂ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿಂ ಖತಾಂ ರೆವ್ಡಾತೆಲಿಂ.
ನಾಲಿಸಾಯ್!
ನೆಲ್ಸನ್ ಖರ್‍ಶೆಲೊ. ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಮಾಳ್‌ಯೆರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಟೆಲಿಫ಼ೋನಾರ್ ಸೋಮಪ್ಪಾಚೊ ಸಂಪರ್‍ಕ್ ಕೆಲೊ.
"ಹಾಂವ್ ಬ್ರೆಂಡಾ" ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಚಲ್‌ಯಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. "ಹಾಂವ್ ಚೊವ್ತೆ ಮಾಳ್‌ಯೆರ್ ಆಸಾಂ. ಲಿಫ಼್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಯೇನಾ?"
"ಹಾಂವ್ ಚೆಕ್ ಕರ್‍ತಾಂ" ಸೋಮಪ್ಪಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ
ನೆಲ್ಸನಾಚೊ ಉಪಾವ್ ಫ಼ಳ್ಸಲೊ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸೋಮಪ್ಪ ಶಿಡಿ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆ ಮಾಳ್‌ಯೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಲಿಫ಼್ಟಾರ್ ತೊ ವಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.. ನೆಲ್ಸನಾನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೊನಾ. ಎಕಾಚ್ ಉಸ್ವಾಸಾನ್ ತೊ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲೊ. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೊ ವಿಸ್ಚಾ ಕೊರ್‍ಪೊರೇಶನಾಚೆ ಗೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.
ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ದುಭಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್‍ವ್ ಮಾಹೆತ್ ಆಟಾಪ್‌ಲ್ಲಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ..
ಹ್ಯಾ ಫ಼ುಡೆಂ ನೆಲ್ಸನ್ ಕೊರ್‍ಪೊರೇಶನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ಚೆನಾಂತ್.. ವೆಗಿಂಚ್! ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.
ಕಾಳಿಸ್ ಹಳೂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದಡ್ದಡೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಸೆಂಚುರಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್, ಸಂತೊದಾಚಿ ಝರ್ ಶಿರಾಂಶಿರಾಂನಿ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಟೆಕ್ಸಿ ಕರ್‍ನ್ ಘರಾ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ನಿಚೆವ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್‍ಜೆಭಾಯ್ಲೊ ಖರ್‍ಚ್? ಮದ್ಯಮ್ ವರ್‍ಗಾಚೆಂ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರ್.
ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸ್ಸ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಲೊಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪೊಟಾಲಾಗಿಂ ಖೊರ್‍ಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಘಾಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತಾಣೇ ಪೆಪರಾಂ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್‍ಲಿಂ. ತೊ ಸಿಗ್ನಲಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.
ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಹಳ್ಧುವ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ. ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಪಾಂಯ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ವೆಚೊ ಇರಾದೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿಗ್ನಲ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ.
ಚಿಂತುಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ನೆಲ್ಸನಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್‍ಲಿ... ತ್ಯಾಚ್ ವಗ್ತಾ ವೇಗ್ ಆರಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ಲಿಂ ಪೆಪರಾಂ ನಿಸ್ರಾಲಿಂ. ತೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊ.
ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮತ್ ಸಮತೋಲನಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೋಕ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವಾಹನಾಂಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ, ತಾಣೆಂ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ. ತಾಕಾ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲೆಂ.
ಆಪ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲಿಂ ಪೆಪರಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್‍ಚೊ ನೊರ್‍ಮನ್ ಜೂನಿಯರ್!
ನೆಲ್ಸನಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.

Tags:  Stan Ageira Mulky, Konkani Story, Konkani, Green Signal, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE