+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ದಾನ್  -  ನಂದಿನಿ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ರಾತಿಚಾ ಧಾ ವೊರಾರ್ ಕ್ಲಾರಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್‍ನ್ ಚಿಂತಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ತಿಣೆಂ ಎದೊಳ್ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ವಿಷಯ್ ತಿಕಾ ಕಳೊಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಕಸಲಿ ತರಿ ಗೊಂದೊಳಾಯ್ ತಿಚಾ ಮತಿಂತ್ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿರಸ್ಕಾರಾವರ್ನಿಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿ ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರೀತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತಿಚೆ ಆಕಯ್ನ್ ತಿಕಾ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಂಚೊ ಆಯ್ವಜ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ. "ಮೊಗಾಳ್ ಕ್ಲಾರಾ" ತಿಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, "ಆದ್ಲೆಂ ವಿಸರ್, ಪಯ್ಶೆ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ಮೋಲ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತುಕಾ ಆತಾಂ ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹೆ ಪೊಯ್ಶೆ ತುಕಾ ದಿತಾಂ. ತುಕಾ ಪೊಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಕಾ ವಾ ತುಜಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ತುಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲಿನಾ. ಚೀಂತ್, ಎಕಾವೆಳಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲೆ ತರ್.." ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಾರಾ ರಾವೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ.

ವಯ್, ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಬೆಬ್ದೊ. ಪಯ್ಶೆ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಗಡಂಗಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೊ. ಘರ್‌ಭರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪೊಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಆಕಯ್ನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪೊಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಲೆ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಂ? ತೆ ಕೊಣಾಚಾ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತೆನಾಂತ್ ತರ್ ತಿಣೆಂ ಪೊಯ್ಶೆ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲೊನಾ. "ಖಂಡಿತ್ ನಾ" ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಕ್ಲಾರಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ.

ಕ್ಲಾರಾ ಕಶಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ, ತಿ ಕಾಣಿ ದುಸ್ರಿಚ್ಚ್. ತಿ ತಿಚಾ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನಾಚಿ ಆನಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ನಶಿಬಾಚಿ. ಏಕ್ ಬೆಬ್ದೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ತಿಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ವೊಮ್ತೊ ಆನಿ ಉದಾರೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಿಚೊ ಆನಿ ಪೊಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ನಶಿಬ್. ತ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಅಶೆಂ ಮೆಳಯ್ಲೆಂಕಿ ಬೆಬ್ದೊ ಪಿಯೊನ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾನಾ ತಿ ಪೊಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ವಾಡೊನ್ ಬಸ್ಲಿ. 

ಕ್ಲಾರಾಚಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಭಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಚೊ, ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಾ ಆಕ್ಮಾನಾಂಚೊ ಘಾಯ್ ಜಿವೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಘಾಯಾಚೆ ದುಃಖಿನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ-ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿ. ತಿಚೆ ಘರಾ-ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಹರ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹಾಸ್ತ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ತಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೊ ಲಾಂಬ್-ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿ.

ಆಜ್ ತಿಚಾ ಮೆಜಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್! ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಿಚೆ ಕುಡಿಂತ್ ಜಾಂವ್ ಮತಿಂತ್ ಜಾಂವ್ ಕಸಲೇಯ್ ವಿಶೇಷ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಭೊಗಾನಾಂತ್. ಸಂತೊಸ್ ನಾ, ಭ್ಯೇಂಯ್ ನಾ. ತಿ ಥಂಡಾಯೆನ್ ತೆ ಖಂಚೆ ರಿತಿನ್ ಗಳ್ಸುಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಲಿ.

ಆಕಯ್ನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಗಳ್ಸುಂಕ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಮನ್ ನಾ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತಿಕಾ ತೆ ಪೊಯ್ಶೆ ನಾಕಾತ್. ತಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ನಾಕಾತ್. ತೆ ತಿಕಾ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸೊಡ್, ಪಳೆಂವ್ಕೀ ನಾಕಾತ್. ಆಕಯ್ಚೆರ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ನಾ. ತಿಣೆಂ ತಿಕಾ ಆಜೂನ್ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ನಾ. ಧಾ ರುಪಯ್, ಧಾ ರುಪಯ್ ಮೊರೊಂ, ಏಕ್ ಫುಂರ್ಗೆಲ್ಲೊ ಪೊಯ್ಸೊ ತಿಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಆವಯ್ಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉಡಂವ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಛೆ.. ಛೆ...! ಕಾಂಠಾಳೊ ಮನಿಸ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಖಾಂಚೆ ಧನಿನಿಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಹೆ! ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಹಿಚೆ ಪೊಯ್ಶೆ! ತಿಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಜಾಚಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೊಟ್ಲೆ.

"ಹೆ ಕೊಣಾ ತರೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾಂ. ಕೊಣಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್. ಅಪುಣ್ ದಿತಾಂ ತೆಂ ದಾನ್ ಭಿರ್ಮತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಜಣಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕೊಣಾ ದೊಗಾಂಕ್ ದೀನ್ ತರ್ ತೆ ಕಾಂಯ್ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್‍ತಿತ್. ತಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ತಾಂಚಾಚ್ ಖರ್ಚಾನ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾನ್ ಜಿಯೆತಿತ್. ಮ್ಹಜೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ವಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಾಯ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೆಂವ್ಚಿನಾ. ಪೆಲ್ಯಾಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ನಾಲಿಸಾಯೆಚೆಂ! ಕ್ಲಾರಾನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ತಾಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿ ದೂಃಖ್, ತೆ ಅಕ್ಮಾನ್ ತಿ ಭೊಗುನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಖುನ್ ನ್ಹಯ್ ತಿಣೆ ಜಣಾಂಕ್ ರಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದುಃಖಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ? ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂ ಸದಾಂಚಿಂ ನವಿಂ ಯೆತಾಲಿಂ, ಪುಣ್ ಪರ್ನಿಂ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಕ್ಲಾರಾನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಂಚೆರ್ ಪರ್ತುನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ಲಿ. ತಿಚಾ ಆಕಯ್ಚಿ ಗಾಂಟ್ - ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಳ್ತಾ ದೆಕುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್! ಆಕಯ್! ಹ್ಹ ಆಕಯ್!! ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾತ್ ಹಿಚೆ ಪೊಯ್ಶೆ ಘಾಣೆಡ್ಡೆ. ಫುಂರ್ಗೆಲ್ಲೆ! ತಿಣೆಂ ಶೆಲ್ಫಾಂತ್ಲೆಂ ಫಾಯ್ಲ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ವ್ಹರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ, ವಿಳಾಸ್ ತ್ಯಾ ಫಾಯ್ಲಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಿ ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ನಾಂವಾಂ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲಿ. 

ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಸಿಕೇರ್.. ತಿಣೆಂ ವಾಸ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಸಿಕೇರ್ ವರ್ಸಾಕ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀಂ ಯೆತಾಲೊ ಪೊಯ್ಶೆ ವರುಂಕ್. ಪಾಪ್ ತಾಕಾ ಸ ಜಣಾಂಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪುರಾಯೀ ಚೆಡ್ವಾಂ! ಪಾಪ್ ದುಬ್ಳೊ! ತಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಕೊಣಾಕ್? ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಲುವಿಜ್ ಗರ್ಭೇಸ್ತಿಣ್, ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಡೇಸ್ತಿಣ್. ದಾನ್ ಹಾಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಾಜೆ. ಪಾಂಯ್ಶಿಂಗೀ, ದೊನ್ಶಿಂಗೀ ಹಾಂವ್ ದೀನ್ ತರ್ ಬಾವ್ಡೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಲೊ? ಚಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ತುನ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಧರ್‍ತಲೊ. ಏಕ್ ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಹಾಕಾ ದೀನ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಏಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ತಲೊ. ಘರ್‍ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ತೆಲಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರ್ತಲೊ? ಬಾವ್ಡೊ ಜಾತಲೊ? ತಿಣೆಂ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. 

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ? ತಿ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲಿ. ಅನಿಲ್! ವ್ಹಾ ಹೊಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ವೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಕ್! ಅನಿಲ್ ತಿಚಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ತರ್ನಾಟೊ ಕ್ಲಾರ್ಕ್. ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್, ಎಕಾಥರಾಚಿ ಹುಶಾರಾಯ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಾಚೆಂ ಗಂಭೀರ್ ನಡ್ತೆಂ ತಿಕಾ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ತಾಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ಮಾಸಾಚಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಪೊಯ್ಶೆ ತಾಣೆ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಸರ್ವಿಸಾಂತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡಿತ್ ತರ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಶೆಂ ದೀಜೆ. ತಿಣೆಂ ಅನಿಲಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕ್ಲಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾರೆಂ ತಿಚೆ ಗಾಲ್ ಪೊಶೆತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾವರ್ವಿಂ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚಾ ದೊಗಾಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ನಾಚ್ತಾಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಮನ್ ತಾಂಚಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ತೊಂಡಾಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾಲೆಂ. ತಿ ಎಕ್ಸುರಿಚ್ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳಾನಾಯೆ.

ತಿಚೆಂ ಕಾರ್ ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಸೊಡ್ನ್ ದಾವೆ ಕುಶಿಚಾ ಗಲ್ಲೆಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಕಾರ್ ರಾವಯ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಮುಖ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ವೊಂಕಾರೆ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಾಂಕ್ಡಿ ತಿಂಕ್ಡಿ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಘರಾಂ, ಕೊಣಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಕೊಣಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್! ದೊರ್‍ಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾಣಿಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಸ್ವಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ವಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಹಳ್ತಾಚಿ ಘಾಣ್ ವಾರ್‍ಯಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ಭಂವ್ತಾಲಿ. ವೊರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾಂನಿ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಬ್ರಶ್ಶಾಂತ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಚಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಕ್ಲಾರಾಚಾ ಕುಡಿಂತ್ ಶಿರ್‍ಶಿರೊ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸುಡ್ಸುಡಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ನಿತಳಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮೊಡ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಕಶೇಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಮೊರೊಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ತಿಚಾ ಚುರುಕ್ ಮತಿಕ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ತಿ ದೊಡ್ಲಿ. ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚೆಂ ಘರ್ ಖಂಯ್? ಹಾತಾಂತ್ ಬ್ರಶ್ಶ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಕೊಡ್ಡೆಂ ಬೊಸೊನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. "ವೋ ಥಂಯ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಅರ್ಧೆಕುರೆ ಧಾಂಪುನ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ.

ಕ್ಲಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಅಶೆಂ ಮೇಟ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಕಾಡುನ್ ತಿ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿ. ಮೆಟಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಕ್ಲಾರಾ ಸೊಪೊ ಚಡೊನ್ ಬಾಗ್ಲಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. "ಹೋ ಧನಿನ್! ಯೇ ಯೇ ಬಾಯೆ, ಭಿತರ್ ಯೇ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್. ತಾಚೆ ಬಿಸ್ಳಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಲಾಗಾನಾಸ್ತಾಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸ್ತೆಲೆ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂ ವೊಂದೊನ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೊ ವಾಸ್! ಕ್ಲಾರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಭಾಯ್ರ್ ಸುಮಾರ್ ಜಣಾಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ರಾವೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಕ್ಲಾರಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮನ್ಜಾತಿಂಪರಿಂ ದಿಸ್ಲಿಂ.

ಲುವಿಜ್ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಯೇವ್ನ್ "ಬಸ್ ಬಾಯೆ, ಬಸ್ ಬಾಯೆ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕ್ಲಾರಾಕ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಬೊಸೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಿ ಉಭಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಾರೆಂ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಘುವೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ತಿಣೆ ಕುಡಾಚಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತೆಗಾಂ ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕಿತೆ ತರ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಧರ್‍ನಿರ್ ಶಿಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮೂಸ್ ಘುಂವ್ತಾಲೆ. "ಹೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಲುವಿಜ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡೀತ್. "ಧನಿನೆಕ್ ಖಂಯ್ ಬಸಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಂ."

"ತುಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮಾಗರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ, ಹೆಣೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ತುಕಾ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲಿಂ" ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕ್ಲಾರಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಲುವಿಜಾನ್ ಜೊರಾನ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ಲಿ.

"ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವೊಕಾತ್ ಬರವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೊಯ್ಶೆ ನಾಂತ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಆಡ್ ಘಾಲೀತ್ತ್.

"ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ? ಭುರ್ಗಿಂ ಬಾಳಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್" ತಾಣೆಂ ತಾಳೊ ರಡ್ಕುರೊ ಕೆಲೊ. ಲುವಿಜ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜೊರಾನ್ ಖೊಂಕಿಲಾಗ್ಲಿಗೀ ಕ್ಲಾರಾ ಭಿಯೆಲಿ. ತಾಂಚಿಂ ವಡ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಂದ್ರಾ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚಿ ತಾಂಚೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಗಾಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಲುವಿಜಾಚೆ ಖೊಂಕ್ಲೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಭೊಗ್ಚೆಪರಿಂ ಕ್ಲಾರಾಕ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಚೆಂ ದೊಳೆ ತಿಚಾ ಕಾಪ್ಡಾಚೆರ್, ಗಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲಾರಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಅಪುಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್? ತೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ದಾನ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್? ತಿಣೆಂ ಪರ್ತುನ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆಹಾ! ಎಕ್ಲ್ಯಾವರ್ನಿಂ ಎಕ್ಲಿಂ ವರ್ತಿಂ! ತೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಸೊಡ್, ಹಾಂಚೆಮಧೆಂ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುಣೀಂ ಎಕಾ ಪೊಟ್ಟು ಪಾವ್ಲೆಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ಆಸ್ತೆಂ!? ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ದಿತಾಂ. ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಹಿಕಾ ವೊಕ್ತಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ಶೆ ದಿತಾಂ. ಪುರೊ. ತಿಣೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ತೀಸ್ ಹಜಾರಾಂಚಾ ಅಟ್ಟೆಂತ್ಲೆ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಿಕಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸವಯ್ ನಾ. ಚಡಿತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಣೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ಲೆ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿ ಸಾಸ್ಪತಾನಾ ಸೊಳಾ ದೊಳೆ ತಿಚೆರ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ತಿಚಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾಗ್, ಆನಿ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ಲೆ ನೋಟ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪುಣ್ ದಿಸಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡಾನಾತರ್ ಹಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಪ್ಸುನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಕ್ಲಾರಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಪೊಯ್ಶೆ ಲುವಿಜಾಕ್ ದಿತಾನಾ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ತೆ ಘೊಣಿಪರಿಂ ಝೊಂಪೊಯ್ ಮಾರುನ್ ಘೆತ್ಲೆ.

"ಅನಿಲಾಚೆಂ ಘರ್ ಖಂಚಾನ್ ಪಡ್ತಾ?" ಕ್ಲಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. "ಹಾಂಗಾಚ್ಚ್, ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಚಿ ವಾಟ್, ಯೇ ಬಾಯೆ ದಾಕಯ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ತಿಣೆಂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ತಿ ಆತಾಂ ಘಾಮೆತಾಲಿ. "ಆಪ್ಣಾಕ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಿ ವಳೊಕ್ ಮಾತ್ರ್ - ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್." ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ. "ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಬಸೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಮಾಕಾಯ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಸ್ತಿ" ತಿ ಚಿಂತಾಲಿ.

"ಬಾಯೆ, ಹೆಂ ಅನಿಲಾಚೆಂ ಘರ್. ಹಾಂವ್ ಚಲ್ತಾಂ, ತೊ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ವಡ್ ಮನಿಸ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಖಬಾರ್ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊಂ" ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಘರಾ ಮಧೆಂ ಅನಿಲಾಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೂಡ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಆನಿ ಜನೆಲಾವರ್ವಿಂ ವಾರೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಸ್ತು ನಿತಳಾಯೆನ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಅನಿಲಾನ್ ತಿಕಾ ಬೊಸೊಂಕ್ ಕದೆಲ್ ದಿಲೆಂ. ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಲ್ಫಾಂತ್ ದಾಟೆ-ಮೊಟೆ ಬೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. 
"ಮ್ಹಸ್ತ್ ವಾಸ್ತಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. "ವ್ಹಯ್" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅನಿಲ್. 
"ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾ ತಾಂಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾ ಕಳಾನಾ. ತಾಂಕಾ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ತರ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ವಾಚ್ತಾಂ."

"ವೋ. ಯೂನಿಯನ್ ಬಾಂದ್ತಾಯ್ ದಿಸ್ತಾ" ಕ್ಲಾರಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಶಿ ಅಲೋಚನ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದೀಜಯ್. ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ನಾ. ಧನಿ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮಾಗಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಹೆಂ ರಾವಾಜೆ. ಹಾಂವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಾಂಧ್ತಾಂ. ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ದಿತಾಂ... ತೊ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಾಂಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪಾಪ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಬಾಂಧ್ತಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾತಾಗಿ? ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹಾಕಾ ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂಗೀ? ಹೊ ಅಪುಣ್ ಪೊಯ್ಶೆ ದೀನ್ ತರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ರಾವಂವ್ಕ್ ಲೋಂಚ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾ. ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಿ ಕಿ ಅನಿಲಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಟಯ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ.

"ಧನಿನ್, ಲಿತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಯ್? ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ವಿರೋಧ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂಯ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ? ಭಿಯೆನಾಕಾ ಬಾಯೆ, ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾ. ಹಾಂವ್ ನ್ಯಾಯ್ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಂ. ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಎದೊಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಸೊಡಿನಾ."

"ಆಂ!.. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತುಂ ಬೊರೊ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಆಸಾಯ್. ಹಾಂವ್ ಚಲ್ಲಿಂ" ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತಿ ಉಟ್ಲಿ. ತಿ ಘರಾಲಾಗಿಂ ತಿಕಾ ಪಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕಿ ತ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಅಖ್ರೇಚಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. 

ಆತಾಂ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಉಣೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ತಿ ತಿಚಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತಿಚೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮೆನೆಜರ್ ಆಯ್ಲೊ. "ಮೇಡಮ್, ಗ್ಯಾರೆಜೆಂತ್ಲಿ ಗುಜ್ರಿ ವಿಕುನ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ" ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಿಣೆಂ ಬೆಗಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಜಾರ್ ದವರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ "ತೆ ತಿನ್ಶಿಂ ಹಾಕಾ ಮೆಳಯ್. ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಆಯ್ವಜ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಘಾಲ್. ಯೆಂವ್ಚಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಲಾಭ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಂ ಕಾಣ್ಘೆವ್ಯಾಂ. ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಕಾಮಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಿತ್."

"ಜಾಯ್ತ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೆನೆಜರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಕ್ಲಾರಾ ಆಕಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಂಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

Tags:  Nandini, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE