+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಭುಕ್  -  ಸಿಜ್ಯೆಸ್, ತಾಕೊಡೆ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ತಿ ರಾತ್ ತಾಣಿಂ ಕಶೀಯ್ ತ್ಯಾ ವ್ಹೊಡಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಿಟ್ಟಿಕ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ನೀದ್‌ಚ್ ಪಡೊಂಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚಾ ತಾಚಾ ಬಾಳಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ. ಭೋವ್ಶಾ ತೆಂ ಭುಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮನ್ವೆಲ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾಲೊ ತರಿ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

"ಕಿಟ್ಟೀ.." ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಬಿರ್ಮತೆನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ, "ರಡಾನಾಕಾ ಕಿಟ್ಟೀ" ಮನ್ವೆಲಾಚೊ ತಾಳೊ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. "ಕಿಟ್ಟೀ ಆಮಿ ಹೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಖಂಯ್ ತರಿ ಪಯ್ಸ್ ಚಲ್ಯಾಂ ಕಿಟ್ಟಿ, ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್" ತಾಣೆಂ ಕಿಟ್ಟಿಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆಲೆಂ. ಕಿಟ್ಟಿನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮನ್ವೆಲಾಚೊ ಹಾಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಘಟನ್ ಘಡೊನ್ ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂಯಿ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಧನಿಯಾಚಾ ಪುತಾನ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಮಾರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪೂರಾ ಧನಿಯಾಚೆ ಪಾಡ್ತಿನ್. ಕಾರಣ್, ಗರ್ಜೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ರೀಣ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಣಿಂ ತ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಲಾಗಿಂಚ್ ಧಾಂವಾಜಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮನ್ವೆಲಾನ್ ರಡೊನ್ ಹಾಂಚೆ-ತಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂನಾ.

ಕಿಟ್ಟಿನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ ತರಿ ಕಾಫಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಪಿಟೊ ಜಾಂವ್, ಗೋಡ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಧೆಂ ಕುಟ್ಟೆಂ ದೂದ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯಿ ಪೊಟ್‌ಭರ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತಾಂತುಂಚ್ ಸಂತುಶ್ಟಿ ಜಾಲಿಂ.

"ಕಿಟ್ಟೀ, ಆಮಿ ಅಶೆಂಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾಟೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮೊರ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಥೊಡಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಪುಣಿ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಮಿ ಘಾಟಾಕ್ ಯಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಾಪಿಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಘೊಳೊನ್ ತರಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ್‍ಯೆತ್" ಮನ್ವೆಲ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜಾನಾ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕಿಟ್ಟಿ. "ಹ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಘಾಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂಯೀ ನಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಬರಿಂಯೀ ನಾ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಬೆಜಾರಾಯೆನ್. 

"ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ ಕಿಟ್ಟಿ. ಸಗ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ದೆವಾಚೆರ್ ದವರ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಮೀಂಯಿ ಬರಿಂ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮೀಂಯಿ ಮನ್ಶಾಂಪರಿಂ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್, ಮರ್ಯಾದ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಕಿಟ್ಟಿ. ಆತಾಂ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ತಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ವಿಕುನ್ ಯೆತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾವರೇಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ನಾ" ಮನ್ವೆಲ್ ಉಟ್ಲೊ.

"ಬಾಳ್ಶಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪಾಳ್ಣೆಂಯೀ ಆಸಾ. ತೇಂಯೀ ವಿಕುನ್ ಸೊಡ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತೆಲೆ. ಪೆಟೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಕಾಂಬಳ್ ಆಸಾ. ತಿಯಿ ವ್ಹರ್. ಹಾಂವ್ ಖಂಚಿಯೀ ವಸ್ತ್ ಹಾಟ್ ಉಕಲ್ನ್ ಪುಣಿ ದಿಂವ್ಚಿಂನಾ. ತುಂವೆಂಚ್ ವ್ಹರಾಜಯ್" ತೆಂ ಘಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ.

"ಶ್ಶೀ.. ರಡಾನಾಕಾ ಕಿಟ್ಟಿ.." ಮನ್ವೆಲಾನ್ ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಪೊಶೆಲೆಂ. "ಹಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಎಕಾ ರೊದಾಪರಿಂ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ ತೊ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ದೊಬ್ಳೊ ಜಾತಾ. ಆನಿ ತೊ ದುಬ್ಳೊ ಆಸ್ತಾ ತೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್ ಹೆಂ" ತಾಕಾ ತೊ ಭುಜಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಿಟ್ಟಿನ್ ತಾಕಾ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಭರಯ್ಲೆಂ.

ಮನ್ವೆಲ್ ಜಿಂದ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲೊ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ವಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾನಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ತಾಂದುಳ್, ಮೀಟ್, ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಬಾಳ್ಶಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ದೂದಾ ಪಿಟ್ಯಾಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ. 

ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಆನಿ ಕಿಟ್ಟಿನ್ ಪೊಟ್ಲಿ ಬಾಂದ್ಲಿ. ಥೊಡಿಂ ಮೈಲಾಂ ಚಲೊನ್ ರಾಜ್‌ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್ತೆ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊರಿಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿಂ. ಸಬಾರ್ ಲೊರಿಯೊ ನದರ್ ಮಾರುನ್ ಲೊರಿ ರಾವಯ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಖೈಂ ವಚಾಜಯ್? ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ ದೊಗಾಂಕ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊರಿ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೆ.

ಬಾಳ್ಶಾಚಾ ಅದೃಷ್ಠಾನ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ಬಂದ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಲೊರಿ ಮೆಳ್ಳಿ ತಾಂಕಾಂ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಡ್ರೈವರ್, ಬರ್‍ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚೊ, ಬಿರ್ಮತೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲೊರಿಯೆರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಕಾಪಿ-ಫಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಡ್ರೈವರಾಚಾಚ್ ಲೆಕಾರ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬರೆ ಮನಿಸ್‌ಯಿ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಭೋವ್ ವಿರಳ್ ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

"ತುಮ್ಚಿಂ ಸೈರಿಂ ಕೊಣೀಂ ಘಾಟಾರ್ ಆಸಾತ್?" ಡ್ರಾಯ್ವಾರಾನ್ ಬಿಡಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

"ನಾ, ಆಮಿ ಪೊಟಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಮ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾಂವ್" ಮ್ಹಾಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್. "ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಭಾಡ್ಯಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಆಜ್ ತೆಂಯಿ ನಾ." ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಥಾ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಸಿಲಿ.

"ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಕಾ ತಾಚಾ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ದಿತಾಂ" ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

ಲೊರಿ ಘಾಟಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಘಾಟಾವಯ್ಲಿ ತಿ ಪಾಚ್ವಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿಟ್ಟಿಕ್ ತಶೆಂ ಮನ್ವೆಲಾಕ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹವೊ ಥಂಡ್ ತರೀ ಮತಿಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾಲೊ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಮನ್ವೆಲಾಕ್ ಆನಿ ಕಿಟ್ಟಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ. ಡ್ರೈವರಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸುಧಾರ್ಸಿಲೆಂ. ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ತೆಲ್ ರಗ್ಡುನ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಚ್, ತಿಂ ದೊಗಾಂಯಿ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನ್ಹಾಲಿಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಮನ್ವೆಲಾಕ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಸರ್‍ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಸಾವ್ಕಾರಾಚೊ ಮಜ್ಭೂತ್ ಬಂಗ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. "ಭಿಯೆನಾಕಾಗಾ, ಸಾವ್ಕಾರ್ ಬರೊ ಮನಿಸ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸುಖ್-ದೂಃಖ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾ."

ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಮನ್ವೆಲಾಕ್ ಕಾಪಿಯೆ ತೊಟಾಂತ್‌ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಬಿಡಾರ್ ದಿಲೆಂ ಸಾವ್ಕಾರಾನ್. ಕಿಟ್ಟಿಕ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಚಾ ಘರಾಚ್ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮನ್ವೆಲ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುನ್, ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಕಿಟ್ಟಿನ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಅನಿಕ್ ತರಿ ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಪುಣ್ ಸಮಧಾನೆಂತ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಡ್ರೈವರಾನ್. 

ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಮನ್ವೆಲ್ ಆನಿ ಕಿಟ್ಟಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಇಗರ್ಜ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮೈಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ತಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಡ್ರೈವರಾನ್ ಶಿಕಾರೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲಾಂ ದೊಗಾಂಯಿ ಗಜಾಲಿ ಕಾತರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಿಪಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಜೀಪ್ ರಾವವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಆನಿ ಕಿಟ್ಟಿ ದೊಗಾಂಯಿ ಉಬಿಂ ರಾವ್ಲಿಂ. 

"ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಘರ್?" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಬೇತ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆಂಕುನ್. 

"ಬರೆಂ ಆಸಾ ಧನ್ಯಾ" ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

"ಮನ್ವೆಲ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊಟಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚ್. ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂದಿ. ಬಾಳ್ಶಾಕ್‌ಯಿ ಥಂಯ್ಂಚ್ ವ್ಹರ್‍ಯೆತ್."

"ಜಾಯ್ತ್" ಕಿಟ್ಟಿನ್‌ಯಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

"ಯೇ ಮನ್ವೆಲಾ, ಚಿಕ್ಕೆ, ತೋಟ್ ಭಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಯಾಂ."

ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಜಿಪಾರ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ತೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ. ಸಾವ್ಕಾರಾ ಸಂಗಿಂ ತೋಟ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ವೆಲಾಕ್ ತೊಟಾವಿಶಿಂ ಕಿಟ್ಟಿಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಏಕ್ ತೋಂಡ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ.

ದುಸ್ರೆದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ತೊಟಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲೊ. ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹಾಸೊನ್ ಕಾಫಿಯೆಚಿ ಬಿಂ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಮನ್ವೆಲಾಕ್ ತಾಂಚೆಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸುಂಕ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಮನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಸಾವ್ಕಾರಾಚಾ ಜಿಪಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ ತರಿ ಮನ್ವೆಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ತೊಟಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಮಾಣೆ ಮನ್ವೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

"ಮನ್ವೆಲಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಸದಿಳ್ ಕರುನ್, "ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಲೊರಿ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ವೆತಾ. ತಾಚೆರ್ ತುಂವೆಂ ವಚೊನ್ ಥೊಡೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ವ ಪೊರ್ವಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ಯೆತ್."

"ಜಾಯ್ತ್ ಧನಿಯಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ನಮೃತೆನ್, "ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರಾ ಏಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿವಯ್."

"ತೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ತುಂ ವಚ್ ಆನಿ ತಯಾರ್ ಜಾ" ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್.

ಜೀಪ್ ಸುಟ್ಲೆಂ.

ವರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆ-ಆಠ್. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಮನ್ವೆಲಾಚಾ ಬಿಡಾರಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಸಾವ್ಕಾರಾಚೆಂ ಜೀಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾರಾಂಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾವ್ಜೆಲಿಂ.

"ಕಿಟ್ಟೀ..." ಮನ್ವೆಲಾಚಾ ಘರಾಚಾ ದಾರಾರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ.

ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿಟ್ಟಿ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

"ಕಿಟ್ಟೀ.. ಚಿಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ ಪಳೆಯಾಂ..."

ಸಾವ್ಕಾರಾಚೊ ತಾಳೊ ಪಾರ್ಕುನ್ ತೆಂ ಬಾಗ್ಲಾಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.
ಕಿಟ್ಟಿನ್ ದಾರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.
"ಕಿಟ್ಟಿ, ಮನ್ವೆಲಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಲೊ ತೊ."

"ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ವೆಲಾನ್ಂಚ್ ಎಕಾ ಆಳಾಲಾಗಿಂ ಖಬಾರ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾ" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕಿಟ್ಟಿ.

"ತರ್ ಹಾಂವ್ ವಚೊಂಗೀ?" ಸಾವ್ಕಾರಾಚಿ ಅಬ್ಲೆಶಿ ದೊಳೆ ಕಿಟ್ಟಿಚಾ ತರ್ನೆ ಕುಡಿರ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

"ಜಾಯ್ತ್" ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಕಿಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ಭರೊನ್.

"ಕಿಟ್ಟಿ.. ಕಿಟ್ಟಿ.." ಸಾವ್ಕಾರಾನ್ ಕಿಟ್ಟಿಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ.

"ನಾಕಾ.. ಧನಿಯಾ.. ದಮ್ಮಯ ನಾಕಾ.." ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಘಾಮೆಲೆಂ.

"ಕಿಟ್ಟೀ.." ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾನ್ ಚಿತ್ಳಾಕ್ ಆರಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಸಾವ್ಕಾರಾನ್ ಕಿಟ್ಟಿಕ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಕಿಟ್ಟಿ ಸಲ್ವಾಲೆಂ. ಸಾವ್ಕಾರಾಚಿ ಕಾಮುಕಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಧಾಂಚೆ ತೀನ್ ನೋಟ್ ಕಿಟ್ಟಿಚಾ ಹಾತಿಂ ಚೆಪುನ್ ಜಿಪಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೊ.

ಕಿಟ್ಟಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಃಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ಸಾವ್ಕಾರಾಚೆ ತೆ ತೀನ್ ನೋಟ್ ತಾಣೆ ಚಿಮ್ಣೆಚಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಲಾಸ್ಲೆ, ಚಿಮ್ಣಿ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ತೆಂ ನಿದ್ಲೆಂ ತರಿ ತಾಚಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಸಮಧಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಧೆದೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘಾಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಲೊರಿಯೆಂತ್ಲೊ ಸಾಮಾನ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಗೆರ್ ಖಾಲಿ ಕರುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ.

ಬಾಳ್ಶೆಂ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಮನ್ವೆಲ್ ಬಾಗಿಲ್ ಲೊಟುನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ, ಥಂಯ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ ಭಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಕಿಟ್ಟಿಚಿ, ತಾಚಾ ಮೊಗಾಚಾ ಕಿಟ್ಟಿಚಿ ನಿರ್ಜಿವ್ ಕೂಡ್ ದೊರಿಯೆರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲಿ.

ಮನ್ವೆಲ್ ರಡ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿ ತೊ ರಡ್ಲೊ. "ಕಿಟ್ಟಿ, ಕಿಟ್ಟಿ, ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ?" ಮ್ಹಣೊನ್, ರಡ್ಚಾ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಶೆಜಾರ್ಚಾ ಮ್ಹಾರಾಂನಿ ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಮನ್ವೆಲಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮನ್ವೆಲಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಗಾಚಿಂ ಕಿಠಾಳಾಂ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ. ತೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆಶೆಲೊ. ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಭುಕ್ ತಾಕಾ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ಹಾಂತುಳ್ಣಾರ್ ದವರ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲೊ ಕೊಯ್ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಸಾವ್ಕಾರಾಚಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಕೊಯ್ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲೊ.

"ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಲೊಯ್ ಮನ್ವೆಲ್?" ಸಾವ್ಕಾರಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಧನಿಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ" ಮನ್ವೆಲಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

"ತೊ ಕಸ್ಲಾಗೀ ಕಾಮಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರಾತ್ ಜಾತೆಲಿ."

"ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪೊಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ದಿ," ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ತಿ ಪೊಯ್ಶೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಮನ್ವೆಲಾನ್ ತಿಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ತಿ ಎಕಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಿ. ಮನ್ವೆಲ್‌ಯಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ ಆನಿ ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲೆಂ ತಾಣೆ. ಸಾವ್ಕಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭಿಂಯೆಲಿ. ಮನ್ವೆಲಾನ್ ತಿಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ತಿ ಸಗ್ಳಿಚ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲಿ. "ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ?" ತಿಣೆ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಫಾಪುಡ್ಲೊ.

"ಹಾಂ, ಹಾಂವ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ತುಜಾ ಘೊವಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಆಸೊನ್‌ಗೀ? ಉಲಯ್ ಮ್ಹಾಲ್ಕಿಣೀ.. ತುಜಾ ಘೊವಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣ್ ಲುಟ್ಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ."

"ಘೊವಾನ್ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಚುಕಿಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಶಿಕ್ಶಾಗೀ, ಮನ್ವೆಲ್?" ತಿ ರಡ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ. ತಿಣೆ ಧಾಂವೊನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಸಾವ್ಕಾರಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೊಡ್ಯಾ ನಳಿಯೆಚಿ ಬಂದೂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಮನ್ವೆಲಾಕ್ ಬಂದೂಕ್ ಜೊಕ್ಚೆ ಆದಿಂ ಮನ್ವೆಲ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಗಾಪರಿಂ ಸಾವ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಉಡ್ಲೊ.

ಸಾವ್ಕಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಬೋಬ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಘಡಿಯೆ ಸಾವ್ಕಾರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲಿ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹುನ್ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಬುಡವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಪಲಾಕ್ ತಿಳೊ ಘಾಲೊ ಮನ್ವೆಲಾನ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೊ.

ಬಾಳ್ಶೆಂ ಕಠೀಣ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ...

ಭೋವ್ಶಾ ತಾಕಾಯ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ.

Tags:  CGS Tacode, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE