+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ತಾಜ್ ಮಹಲ್  -  ಶಾನ್, ಬೊಂದೆಲ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಹಾಂವೆಂ ವೊರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ.. ರಾತಿಚಿಂ ಬಾರಾ ವಾಜೊಂಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ... ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೋವ್‌ಶಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ತುಟೊನ್ ಜಶಿ ಪರತ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ದರ್‍ವಾಟ್ಯಾರ್ ಗೆಲಿ. ತೊ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾ... ವೊರಾಂ ಬಾರಾ ವಾಜ್ತಾನಾ ಭೋವ್‌ಶಾ ತೊ ಭಿತರ್ ಯೆತಾ ಆಸ್ತಲೊ... ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ತಾಚೆ ಆದಿಂ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆನ್ನಾಂಯಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆನಿ ತಿಂತೆರ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ.. ಖಂಯ್‌ಗಿ ಸಾಂಡುನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಭಾಂತ್ ಪುರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಿ... ತುಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ಕಸಲೊಯ್ ಬಾಂಧ್‌ಗಿ ಯಾ ತುಟವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಂಬಂಧ್....

ತಿ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಗಾರ್!

ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಭೋವ್ ಪರ್‍ನೊ. ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂಚ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಜಾಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಲಾಯ್ತಲೆ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಿ ಯಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಇಗರ್‍ಜೆವರ್‍ನಿ ವೆಗ್ಳಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೆನ್ನಾಂಯಿ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂನಾ. ಸರ್‍ವಾಂಭಾಶೆನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂಯಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಪೂಣ್ ಕೆನ್ನಾಂಯಿ ತೆಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್‌ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ರಾತಿಂ ಮೆಲ್ಲಿಂ ಭೊವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೆನ್ನಾಂಯಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂನಾ ಶಿವಾಯಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ.

ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.... ಬರಯ್ತಾನಾ ಸರ್‍ವಾಂಭಾಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಏಕಾಂತ್ ಜಾಯ್ ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಭಾರ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಬಸ್ಲಾಂ ಆನಿ ಬಸ್ತಾಂ... ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್‌ಯಿ ಮೆಳಾನಾ ತಸಲಿ ಶಾಂತತಾ ಮೆಳ್ತಾ... ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ... ಖಂಯ್‌ಗಿ ಶೂನ್ಯತೆಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಜಿಣೆಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡ್‌ಯೊ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಮಾಗಿರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಶೂನ್ಯತೆಂತ್ ಕರ್‍ಗೊನ್ ವೆಚೆಂ ಸತ್‌ಗಿ... ಲ್ಹಾನ್‌ತರ್‌ಯಿ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ವೆಂಗ್ಚಿ ನೀದ್‌ಗಿ... ಸಮ್ಜಾನಾತರ್‌ಯಿ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡ್ಟಾಂ... ಫಾಲ್‌ಯಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ...

೧೧೧ಹಾಂವ್ ನೀದ್ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆಲ್ವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜನೆಲಾಲಾಗಿಂ ಉಬೊ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ... ಬಾರೀಕ್‌ಶೆಂ ಚಾನ್ನೆಂ ಫಾಂಕ್‌ಲ್ಲೆಂ... ತ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ಲೆ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ ಫೊಂಡ್ ತಾಜ್‌ಮಹಲಾಂಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ ತರ್ ಉರುಲ್ಲೆ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಪಾಚಾರುಂಕ್ ಉಡ್ಡೊಂಚೆಭಾಶೆನ್ ಚಾನ್ನ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಸುಕ್ತಾಲೆ. ಲಾಂಬ್ ಜಾಂಬಾಯೆಸಂಗಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್‌ತಾನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಎಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾವಯ್ರ್ ಕೋಣ್‌ಗಿ ಬಸ್ಲಾ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಅಶೀರ್ ಕರ್‍ನ್ ವೊಳೊಕ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂತರ್‌ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್... ಸವಾಲ್ ಮತಿಕ್ ರೆಂವೊಡ್ಟಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಪಡ್ಲೊಂ. 

ಮೆಲ್ಲೆಂ! 

ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಹಿಂವ್ ಖೆಲ್ಲೆಭಾಶೆನ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಅಂಗಾಚಿ ಲೊಂವ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತೆಜಾನ್ ಸಮಾಧಾನ್‌ಯಿ ಜಾಲೆಂ. ಮೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ನಾ... ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಸಕಾನಾ ತರ್ ಕೋಣ್.. ಚಿಂತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮತ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ... ಥೊಡೆ ಜಣ್ ರಾತಿಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಕೊನ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಯೇವ್ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಂತ್ ಫೊಂಡಾವಯ್ರ್ ನಿದ್ತಾತ್...

ಪೂಣ್... ತೊ ನಿದೊಂಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ... ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಚಡ್‌ಉಣೆಂ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂಭರ್ ಹಾಂವ್ ತಸೊಚ್ ಉಬೊ ಉರುಲ್ಲೊಂ... ವ್ಹಚೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಹೆಂಗಿ... ಧಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂನಾ ದೆಕುನ್ ಮಾಗಿರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ರಾತಿಕ್ ರಾಕ್ಲೊಂ. ಬರೆಂ ಯಾ ಖೊಟೆಂ ಕಳ್ಳೆಂನಾತರ್‌ಯಿ ನಶಿಬಾನ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸಾಯಿ ತೊ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಬೊಬಾಟ್ಟಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಅರ್‍ದೊಕುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಿಚೆವ್ ಪುರ್‍ತೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ರಾಕ್ಲೊಂ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಜೆ... ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೊಧಿಜೆ... ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಾಜೆ... 

ಹಾಂವೆಂ ತಿಂತೆರ್ ಆನಿ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆರಾವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ತಾನಾ ತೊ ಫೊಂಡಾವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಘರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಆಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊಂ...

ಖಂಯ್‌ಗಿ ವೊರಾಂ ಮೊಧ್ಯಾನೆಚಿಂ ಬಾರಾ ವಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ!
ಹಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ... ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಲಾಗಿಂ... ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ... ಆನಿ ತೆನ್ನಾಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ!
ಅರ್‍ದೆಂ ಮಿನುಟ್‌ಭರ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ... ತೆಂಚ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಚೆಂ ಮೊನೆಂಪಣ್!

"ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾಯ್..." ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮೊನೆಂಪಣ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊನಾ... ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಪಡ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ... ಹಾಂವ್‌ಯಿ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊಂ.

"ತುಂ ಪೊಲಿಸ್‌ಗಿ..." ತೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. "ಹ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್‌ಗಿ... ಚಾಮಾದೊರ್‌ಗಿ..." ಮ್ಹಜೆ ವೊಂಟ್ ಬಿಗ್ದಾಲೆ. "ಬೊಟ್ಲೆರ್‌ಗಿ... ಮಿರೊಣ್‌ಗಿ ಯಾ ಕಾಜಿತೊರ್..." ತ್ಯಾ ಸರ್‍ವಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಭಾಶೆನ್ ಉಸ್ಮೊಡ್ಲೊ ತೊ. "ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ..."

"ಅಶೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ" ಹಾಂವೆಂ ವೊಂಟ್ ಜಿಬೆನ್ ಭಿಜಯ್ಲೆ. "ಹಪ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂ ಹಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್..." ಹಾಂವೆಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ತಾಂಣೆ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮನ್‌ಯೀ ಕೆಲೆಂನಾ. "ಹಾಂವ್ ಎಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ..." ಭೋವ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಉತ್ರಾಂ ಲೊಳಯ್ಲಿಂ ಹಾಂವೆಂ. "ತುಜೆಂ ದೂಖ್ ಸಮ್ಜವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯ್ಲೊಂ."

"ಕೊಣಾಚಿಯಿ ದೂಖ್ ಸಮ್ಜಾಜೆ ತರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕರ್" ತೊ ನಂಜ್ಯಾಂನಿ ಜಸೊನ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೆಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ಲೊ ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಯಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಭಾಶೆನ್ ಕೆಲೆಂ. "ತುಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ..." ತೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆಲೊತರ್‌ಯೀ ವೊಗೊ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಪರತ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. 

ತೊ ಫೊಂಡ್ ಕೊಣಾಚೊ... ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚೊರ್‍ಲಿ.

"ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ" ತೊ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ.

"ತುಂ ಕಾಜಾರಿಗಿ... ತುಜಿ ಪತಿಣ್..." ಹಾಂವೆಂ ದಯಾಳಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ.

"ತುಂ ಶಾನ್ ಬೊಂದೆಲ್‌ಮೂ..." ತೊ ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಭಾಶೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಅಶೀರ್ ದಿಶ್ಟಿಂನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. "ತುಜ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್... ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಖಂಚಾಯಿವೆಳಾರ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖುಶಿ ಜಾತೊಂ ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ತೊ ಮ್ಹಜಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್‍ಚೆಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾನಾ ವೊಗೊ ಜಾಲೊಂ. ತುಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಸಾರ್‍ಕೆನಾಂತ್" ತೊ ಪುಮಾರ್‍ಲೊ. "ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಬರಯ್‌ನಾಂತ್ ಆನಿ ಗರ್‍ಜ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಘಶ್ಟಿತಾತ್. ತುಮಿಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಕೊಣಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ವೊಡುಂಕ್... ಕೊಣಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್... ಕೊಣಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಚೆಂಯಿ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಬರೊ ಇರಾದೊ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾನಾ".

"ಹಾಂವೆಂ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್‌ನಾ" ಹಾಂವ್ ಮೊವಾಳ್ಳೊಂ. "ಹಾಂವೆಂ ಬರೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂಮಾತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂಶಿವಾಯ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ದುಖಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಬರಂವ್ಕ್‌ನಾ." 

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಬೆವಕೂಫ್ ತುಂ!" ಶೀದಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾರ್‌ಚ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಳಿಕ್ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಕ್‌ಯಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೊಂ. "ತುಜ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರಯ್ತಾಯ್ ತುಂ..." ತೊ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲೊ. "ತುಜ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾ ತರ್‍ಕಾಂಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ತತ್ವ್‌ಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಯ್ ಮತ್ ಉಳ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್‌ತಾಯ್..." 

ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊಂ. "ತುಕಾ ಖೊರೊಚ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ವಾಟ್‌ಯೀ ಮೆಳ್ಳಿನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ..."

"ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ತೆಂಪುಣ್‌ಯೀ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ..." ಹಾಂವ್ ಮೊವಾಳ್ಚೆವರ್‍ನಿಂ ಚಡ್ ಭಿಯೆಲಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪಯ್‌ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ವೆಗ್ಳಿ ವಾಟ್‌ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

"ತುಂ ಮೊಗಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್!" ತೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಉಡಾಸ್ ಕರ್‍ಚೆಭಾಶೆನ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ. "ತುಜ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂನಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾರ್‍ಕೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ... ಕಾಜಾರಾ ಆದ್ಲೊ ಮೋಗ್ ತೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ನ್ಹಂಯ್... ನೀಜ್ ಮೋಗ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ ಸುರು ಜಾತಾ... ಪಿಸೊ ತುಂ, ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಸಮ್ಜಾತಾ... ತುಜೆವರ್‍ವಿಂ ತಾಂಕಾನಾ ದೆಕುನ್..."

"ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿತೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಬರಯ್ಲಾಂ..." ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. 

"ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಬೇವಕೂಫ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ!" ತೊ ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. "ತುವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ ಕೊರ್‍ವೊಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಯ್ತಿ ಜಾಯ್ನಾ."

"ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಕಾರಣಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್" ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಘಟ್ ರಾವ್ಲೊಂ. 

"ತುಜ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಟ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಜೆ!" ತೊ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೆಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಥಿರಾಸಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಿ. "ತುಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಮೋಗ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ..." 

"ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ... ಹಾಂವೆಂ ವೊಂಟ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಿಜಯ್ಲೆ. ಕಾಜಾರಾ ಆದ್ಲೊ ಮೋಗ್ ನ್ಹಂಯ್... ಫಕತ್ ಆಕರ್‍ಶಣ್..."

"ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಕೊ ಆಂಬೊಟ್" ತೊ ನಂಜ್ಯಾಂನಿ ಹಾಸ್ಲೊ. "ಜಿಣಿಭರ್ ಉಡ್ಡೊಣ್‌ಯೀ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ಮಾಸಾಚೆ ಮುದೆ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ", ಮುಸ್ಕಾರಾರ್‌ಚ್ ವೊಂಕ್ಲೊ ತೊ. "ತುಂಯೀ ತಸೊಚ್... ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಹಜಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಚೊನ್‌ಯೀ ಎಕ್‌ಯೀ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್‍ಮಾಕ್ ಆತಾಂ ಪಿಶ್ಯಾಂಭಾಶೆನ್ ಘಶ್ಟಿತಾಯ್... ತುಮಿಂ ಬರವ್ಪಿ ತಶೆಚ್... ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ಬಳ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ," ತೊ ಥಾಂಬ್ಲೊನಾ. "ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಉಳ್ಟೆಂಚ್ ರೂಪ್ ದಿತಾತ್. ಜಸೊ ತುಂ..."

ಹಾಂವ್ ಮೊನೊ ಜಾಲೊಂ... ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ತಾಂಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್‌ಯೆತ್. ಹಾಂವೆಂ ಚಾನ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಫೊಂಡಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್‍ಸಾವಯ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಪರತ್ ಬಾರೀಕ್ ಹಿಂವ್ ಖೆಲ್ಲೆಭಾಶೆನ್ ಆಂಕುಡ್ಲೊಂ. 

ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡ್... ಹಾಂವೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. "ತುಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್."

"ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ..." ಖಂಯ್‌ಗಿ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಉಸ್ತಿತಾ ತಸೊ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆಂವ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. "ಪೂಣ್ ತೊಚ್ ಮೋಗ್ ಪುರ್‍ತೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೆಂ," ತೊ ಘಡಿಭರ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ. "ಶಹಜಹನಾನ್ ಮುಮ್ತಾಜಾಖಾತಿರ್ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್‌ಚ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಾಂ... ಮೋಗ್‌ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ ತೊ?" ತೊ ಪರತ್ ಘುಂವ್ಲೊ.

"ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ," ಹಾಂವೆಂ ಚುಕೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಗೀ ಯಾ ಥಿರಾಸಾಣೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.

"ಅನ್ನಾಡಿ ತುಂ!" ತೊ ಪರತ್ ತಾಪ್ಲೊ. "ತಾಕಾ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಬಾಯ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ... ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ತಾಜ್‌ಮಹಲಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ನಾಂತ್..." ಹಾವೆಂ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಳಿಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂನಾ. "ಹಾಂವೆಂಯೀ ಅಂಜೆಲಾಚೊ ತಾಚೊಚ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ," ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೊವಾಳ್ಳೊ ಆನಿ ಥಾಂಬ್ಲೊ. 

ಹಾಂವೆಂ ಪರತ್ ಎಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ... ತೊ ಫೊಂಡ್ ಬಾಂಧುಂಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಫೊಂಡಾವಯ್ರ್ ಕರಡ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ... ದೋನ್ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಚೊ ಖುರಿಸ್‌ಯೀ ಆಜ್‌ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಚೆಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. 

"ತಾಚೆವಯ್ರ್ ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಜ್‌ಮಹಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್‌ನಾಂಯ್..." ತೊ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಆಂಜೆಲಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೆಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಪೂಣ್ ಸರ್‍ವ್ ನ್ಹಂಯ್.

"ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ..." ತೊ ಕುಸ್ಕಾಲೊ. "ಮೊರೊನ್ ಮಾತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಶೆತಾತರ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂ..." ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೆವಯ್ರ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊಂ... ಕಾಂಯ್ ಪರತ್... "ಆತಾಂ ಜಸೊ ದಿಸ್ತಾ ತಸೊಚ್ ಆಸೊಂ... ಆಂಜೆಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫೊಂಡ್ ಕಸೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಜ್‌ಮಹಲಾವರ್‍ನಿಂ ಉಣೊ ನ್ಹಂಯ್." ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೊರಿ ಧರ್‍ಚೆಭಾಶೆನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿಂತ್ ಜೊಡ್ಲಿ. "ತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾಯ್... ತುಮ್ಕಾಂ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಸರ್‍ವ್ ಆಸ್ತಾತ್!"

ಕಿತೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ... ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಗಿ ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ತಸಲೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ಸೊ ಗುಸ್ಪುಡ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಆಶೆನಾ... ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್ ಜಾಲೆಂ... ಕೊಣಾಚೆಂಗಿ ಮೋರ್‍ನ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉರುಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಆನಿ ಬಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕ್ ಆವಯ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ "ಪುತಾ... ತಿ ವಾತ್ ಆನಿ ಪುಲ್ ವರ್‍ನ್ ಥಂಯ್ ಕರಡಾಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾವಯ್ರ್ ದವರ್‍ನ್ ಯೇ ಪುತಾ..." ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಚೆಂ ಸವಲಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ವದನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಜರ್ ತಿ ಅಶಿ ಪಿಂರ್‍ಗಾತ್ "ಥಂಯ್ ಶಾನ್ ಬೊಂದೆಲ್ ನಿದ್ಲಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ..."

ತೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಎಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಭಾಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೆಂ ವದನ್ ನಿತಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತೊ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೆಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ವದನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊನಾ.

"ತುಂ ಸಾಂಗ್," ಹಾಂವ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾಲೊಂ.
"ಹಾಂವೆಂ ಅಂಜೆಲಾಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ತೊ ಹಳ್ತಾರ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕಠೀಣ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ." ತೊ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊಂ... ಆನಿ ತೊ ಸಾಂಗತ್ ಗೆಲೊ.... "ತೇಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಸತ್ರಾವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ತಾಚಿ... ಸಭಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರ್‍ಮಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಭುಲುಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್, ಪೂಣ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊಂ."

ತೊ ಘಡಿಭರ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಉಲಯ್ಲೊಂನಾ.

"ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಘಡೊಂಕ್‌ನಜೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ," ತೊ ಬಾಗಾಲೊ. "ತಿ ಕಸಲಿ ಊಬ್‌ಗಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ... ಪೂಣ್ ತಾಚೆಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಭಾಳುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ. ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಕಸಲ್ಯೊಯಿ ಗಡಿತಡಿ ಉರ್‍ಲ್ಯೊನಾಂತ್... ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಿಸರ್‍ನ್ ಆಮಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಗರ್‍ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ!" 

"ಲಗ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾಂಯ್?" ಹಾಂವ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊಂ.
"ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ... ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತಾಂಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಪರ್‍ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಚ್‌ನಾ!" ತೊ ಕಸ್ಕಸ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಜೀವ್‌ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

"ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಕ್‌ನಾ ತುಕಾ?" ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. 

"ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ..." ತೊ ಪರತ್ ಕಸ್ಕಸ್ಲೊ. "ಭೋವ್‌ಶಾ ತೆಂ ಭಿಯೆಲ್ಲೆಂ." ತಾಣೆಂ ಕಸ್ಕಸೆ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಕಳ್ಟಾಲೆಂ. "ಆತಾಂ ತುಂ ಸಾಂಗ್. ತೊ ಮ್ಹಜೆಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ತುಂ ಕಾಜಾರಾವಿಣೆಂ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಾನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ತರ್ ಹೊ ಮೋಗ್ ಕಸೊ ಉಬ್ಜಾಲೊ." ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆದಿಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಡಾಯ್ಲೊ. "ಜರ್ ಕಾಜಾರಾಮಾಗಿರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಸಾಂವಾಂನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ರಚನ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಆನಿ ತೆಂಚ್ ರಚನ್ ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಥಂಯ್‌ಯೀ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಆಸಾಜೆಚ್ಚ್." ತಾಣೆಂ ಸವಾಲಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. "ಜರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಟಾ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂಜೆಲ್ ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂಚ್ ಕಶೆಂ ಗರ್‍ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲೆಂ.." ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಪಡ್ಲೊಂ. "ಜರ್ ಕಾಜಾರಾ ಆದಿಂಚ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಅನ್ಯೇಕ್ ಜೀವ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಂಜೆಲಾಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ." 

ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂನಾ... ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೊಚ್ ಥಿರಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.
"ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂಜೆಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆಂ..." ತೊ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ತುಟೊನ್ ರಡ್ಲೊ. "ವೆತಾನಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ನಿಶಾನಿ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆಂ..." ತೊ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದ್‌ಯಾವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‍ಲೊ.. "ಗರ್‍ಬೆಸ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಜೀವ್‌ಘಾತ್ ಕೆಲೊ..."

ಹಾಂವ್ ಮೊನೊಂಚ್ ಉರ್‍ಲೊಂ.

"ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾಂ ಆನಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾಂ..." ತಾಣೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ರಾವವ್ನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. "ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಹಾಂವ್," ಹಾಂವೆಂ ವೋಂಟ್ ಜಿಬೆನ್ ಭಿಜಯ್ಲೆ... ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ಉಳ್ಟೊ ದಿಸ್ಲೊ ತೊ. "ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಯೀ ಅಂಜೆಲಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ.. ಜಲ್ಮೊಂಕ್‌ಚ್ ನಾತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ... ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಹ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಮೊಧ್ಯಾನೆರ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ... ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಭೆಂ ನಾತರ್‌ಯೀ ಅಂಜೆಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆತಾಂಯೀ ತಯಾರ್‌ನಾ ಹಾಂವ್..." ತೊ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ವೆತಾಲೊ... 

ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೊಂ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ರಾಗ್‌ನಾ!" ತಾಚೊ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ ಹಾಂವ್. "ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂಜೆಲಾನ್ ಜೀವ್‌ಘಾತ್ ಕರ್‍ನ್ ಮೆಲ್ಯಾಮಾಗಿರ್.." ತೊ ಭಿಕ್ಕಾಲೊ. "ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್‍ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಯೆಟುನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂಜೆಲಾಚಿ ಮರ್‌ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಲಿ." ತಾಣೆಂ ದಾಂತ್ ಚಾಬ್ಲೆ. "ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಾನಾಂಪಾನಾಂ ಬರಂವ್ಚೆ ನಾಲಾಯಾಕ್ ಬರವ್ಪಿ ತುಮಿಂ.. ಜರ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮಾತ್ ಕಳ್ಚಿ ತರ್ ಸುಕ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಳ್ಟಾ ತುಮ್ಕಾಂ... ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್..." ತೊ ನಿಮಾಣೆಂ ಯೆಟಿಲಾಗ್ಲೊ. "ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ಯ್ ತುಜಿಂ ಪಿಶಿಂ ತತ್ವಾಂಚ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ಮ್ಹಳಿಂ. ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಯಾ ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳೊ. ಹರ್‌ಎಕಾ ಪತ್ರಾನ್ ತುಜಿಂಚ್ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಜೆಲಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ನಿಶಾನೆಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲೆಲೆಂ ಫಳ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆಂಜೆಲ್" ತೊ ಪರತ್ ರಡ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ನವೊ ವಿಷಯ್ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಪೂಣ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್‍ನ್ಯಾತರ್‌ಯೀ ಥಿರ್ ತತ್ವಾಂಕ್ ಆಡ್ ವೆತಾಲೊ. ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಶೆಲೊಂನಾ. ವೊರಾಂ ಉತರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಫಾಂತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ... ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಳಿಂಥಾವ್ನ್ ಚುಕಯ್ಜೆ ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್‌ತರ್‌ಯೀ ನಿದಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚರೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊಂ.

"ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ..." ಹಾಂವೆಂ ರಿತಿಂ ಪಾನಾಂ ಆನಿ ತಿಂತೆರ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. "ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪೊರ್‍ವಾಂಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಮೆಳ್ಟಾಂ... ನ್ಹಂಯ್‌ತರ್ ತುವೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಯೀ ಯೆವ್ಯೆತ್." ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ನಿರಾಶೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊಂ.

ಮತ್ ಕಠೀಣ್ ವಾದಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ತತ್ವಾಂಕ್ ಆಡ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೊ ರಾಗ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಗಿ... ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ಎಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ತಿಂತೆರ್ ಆನಿ ಕಾಗ್ದಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಡವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಲೊಂ ಹಾಂವ್... ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ನಿರಾಶೆನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ತಿಂತೆರ್ ಆನಿ ಕಾಗ್ದಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಎಕಾ ಫೊಂಡಾವಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಫೊಂಡಾವಯ್ರ್ ತೆಂಕ್ಲೊಂ..
ತಾಜ್ ಮಹಲ್..

ಶಹಜಹಾನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಮುಮ್ತಾಜಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಚಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಅಜೂನ್‌ಯ್ ಮೊಗಾಕ್ ಏಕ್ ಭಳಿಷ್ಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಹಾವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜರೂರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ರೋಮಿಯೊ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಯಾ ಲೈಲಾ ಮಜ್ನೂ ಹಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ತಿ ಏಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಯಾ ಪಿಶೆಂಪಣ್. ಖರೊ ಮೋಗ್ ಫಕತ್ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಭಾಳ್ಚ್ಯಾ ಯಾ ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಸಾವ್ಣೆಂಸಂಗಿಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಬೆಸಾವಾಂನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಲನಾಂತ್ ತೊ ಕಠೀಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ತಾ.

ತಿಂ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಾರ್ಕಿಂಗೀ ಯಾ ಚೂಕ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತರ್‌ಯ್ ಅಜೂನ್‌ಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ತರ್‍ಕಾಂನಿ ಥಿರ್ ಆಸಾಂ ಹಾಂವ್. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಭಾರಾಲಾಗಿಂ ತರ್ಕ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೊಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯ್ ಸಲ್ವೊಂಕ್‌ಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಪುರ್ತಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತಿಂ ತರ್ಕಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕಾನಾ. 

ಏಕ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ವೋಂಟ್ ಚಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂಚ್‌ನಾ. ಪೂನ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ ಅರ್‍ಧ್ಯಾ ಕುರ್‍ಯಾ ನಿದೆಂತ್ ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂನಿ ಪುರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪತಿಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಭಂವ್ತಿಂ ರೆವ್ಡಯ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಮೊಗಾಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಕಸಲೊಯ್ ಮತ್ಲಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಸಂಗಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಎಕಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ನಿದೊಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಪರ್ಕಿ ಸೊಳಾ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಸಂಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಹಾಪ್ತೊಭರ್ ನಿದೊಂಕ್ ಸಕಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್‌ಯ್ ಜಾಪ್ ಜೊಡುಂಕ್‌ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ತರ್ಕಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಿಕ್‌ಯ್ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ವರ್‍ತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ನ್ಹಯ್. 

ಮತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲಿಚ್‌ನಾ... ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ತುಟ್ಟಾಲಿ. ಎಕಾಕುಶಿನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ತತ್ವಾಂ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಕುಶಿನ್ ತಾಚೊ ಮೋಗ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ಫಕತ್ ಸತ್ರಾವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ತರ್‍ನ್ಯಾ ಜಿವಾಸಂಗಿಂ ಖೆಳೊನ್ ಖರಾಯೆಚಿ ಮಸ್ತಿ ಜಿರಯ್‌ತಾನಾ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಗಿ ಯಾ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಂಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಚ್ಯಾ ರಚ್ನೆಚ್ಯಾ ಸಕ್ತೆಕ್ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂಗಿ... ಎಕಾ ಕಟೀನ್ ನಿರ್‍ದಾರಾಕ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ವಲೊಂ ಹಾಂವ್... 

ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾಸಂಗಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿಂ ಜಾಪಿಕ್ ಸೊಧಿತ್ತ್ ಹಾಂವ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೊಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಜೆಲಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ತಾಚೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ಯಾ ತಾಚ್ಯೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಬರಂವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮನ್‌ಯ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಪರತ್ ಏಕ್ ನಿರಾಶಿ ಸುಸ್ಕಾರಾಸಂಗಿಂ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗೀ ತಾಜ್‌ಮಹಲಾವಯ್ರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕತ್ ತಿಂತೆರಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾಕುಶಿನ್ ಚಲಾಲಾಗ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ತೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಪಯ್ಸ್ ಮೊಳಾಬ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಮ್ಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ.

ಬಿರ್‍ಮತ್ ಅಂಜೆಲ್... ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್‍ಲಿಂ. ಎಕಾ ಖರ್‍ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಳಿತ್‌ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಮಾತಿಯೆಪಂದಾ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಸೂಮ್ ಪುಲ್... ತೆಂ ಜೀವ್‌ಘಾತ್ ಕರ್‍ನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಜಸೊ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ... ತಾಚೆಮಾಗಿರ್ ತೆಂ ಗರ್‍ಬೆಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ... ಪತ್ರಾಂನಿ ಜರೂರ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊ.... ಆನಿ ತಾಚೆಮಾಗಿರ್.. 

ಭಳಾಧಿಕ್ ವೀಜ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಭಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಥಾಂಬ್ಲೊಂ!
ತಾಚೆಮಾಗಿರ್...
ತಾಚೆಮಾಗಿರ್ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲಿ... ಆಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿನ್‌ಯೀ ಜೀವ್‌ಘಾತ್ ಕೆಲೊ!

ಹಾಂವ್ ವಾರ್‌ಯಾಭಾಶೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಪೊಂಡಾವಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ ತೊ!!!

ಹಳ್ಟಾರ್ ಅಂಜೆಲಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಚ್ಯಾ ತಾಜ್‌ಮಹಲಾಭಿತರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ!

Tags:  Shan Bondel, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE