+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮೂಟ್  -  ಆನ್ಸಿ, ಪಾಲಡ್ಕಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಕ್ಲಿಂಕ್... ಕ್ಲಿಂಕ್... ಕ್ಲಿಂಕ್... ಕಿಂದ್ರಿ ಆವಾಜಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆಂ ಗಮನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಚಲೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾವ್ಲೊ. ಬೆಲ್ಟಾ ವಯ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ವರ್‍ದಿ ವಾಚ್ಲಿ.

MEET ME IN MY RESIDENCE AT 5.45 PM - JAGMOHAN TAKOOR.

"ಹುಂ..." ಹುಂಕಾರ್‍ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ "ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ..." ತೊ ದಾಂತ್ ಚಾಬಾಲಾಗ್ಲೊ.
ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯಾಳಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ವೊರಾಂ ಪಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚಿ ಫಿರ್‍ಕಿ ದಾಂಬುನ್ ತಾಣೆ ಪರತ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಳ್ಟಾಕ್ ಖೊವಯ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ತಾಣೆ ಪಾವ್ಲಾ ವಿಂಚ್ಲಿಂ. ದಫ್ತರಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಧ್ಯಾರ್‍ತಿಂಚೊ ಜಮೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊನಾ. ದಫ್ತಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್-ದ್ವಾರಾ ವಯ್ರ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವಾ-ಫಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲೊ.

ಪ್ರೊ| ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ರೆಬೆರೊ
ಡೀನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್‌ಫೇರ್

ಸದಾಂ ತೊ ತ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತಾರಾಕ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ ತರೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾ-ಫಳ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಗಮನ್ ಅಶೆಂ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. "ಬಹುಶಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ" ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೊ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಥಕಿಂ.

"ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್" ವಿಧ್ಯಾರ್‍ಥಿಚ್ಯಾ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ವಂದನಾಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ವೀಜ್ ಚರ್‍ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ವಿಧ್ಯಾರ್‍ಥಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಂದನ್ ಕರುಂಕೀ ವಿಸರ್‍ಲೊ. ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ದಫ್ತರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. 

ಸೂಟ್ ದೆಗೆನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿರಾಚೆರ್ ಕೊವವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ಮೆಜಾರ್ ಅಸ್ತವೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಜಮೊ ಕರ್‍ನ್ ದೆಗೆನ್ ದವರ್‍ಲಿಂ. 

"ಟಣ್‌ಣ್... ಟಣ್‌ಣ್" ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ದಾಂಬ್ಲಿ ತಾಣೆ.

"ಏಕ್ಸ್‌ಕೂಜ್ ಮಿ ಸರ್", ಪಿಯೋನ್ ವಾರ್‍ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ.

"ತಾಂಕಾಂ ಭಿತರ್ ಧಾಡ್ಶಿಗೀ" ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಘಮಂಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಿಧ್ಯಾರ್‍ಥಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಘುಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಗರ್‍ಜೊ ತಿರ್‍ಸಾತಾನಾ ವೊರಾಂ 5.35 ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕವರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ತೊ ದಫ್ತರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಶೆಡ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಪ್ರೊಫೆಸರಾಕ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಕಾರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲೊ ದಾರ್‍ವಾಟೊ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ.

"ಆಡಳ್ತೆದಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವರ್‍ಶಿಗೀ?" ತಾಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾಂತ್ ಫರ್‍ಮಾಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಡ್ರೈವರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ಆಸೀನ್ ಜಾತಚ್ ಡ್ರೈವರಾನ್ ಕಾರಾಚೊ ದಾರ್‍ವಾಟೊ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಧಾಂಪ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಚಾಲಕಾಚ್ಯಾ ಶಿಟಿರ್ ಬೊಸೊನ್ ಬೊನೆಟಾಂತ್ಲಿ ಕೀ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾಂನಿ ಕಾರ್ ಎಕಾ ಮಜ್ಬೂತ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಡ್ರೈವರ್ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾವಿಣೆಂಚ್ ತಾಚೆರ್ ಖಿಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಚುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. 

"ಜಗ್‌ಮೋಹನ್ ಠಾಕೂರ್"

ಡ್ರೈವರಾನ್ ಕಾರ್ ಗೇಟಿ ಭಿತರ್ ವ್ಹರುನ್ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಪಾರ್‍ಕ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಠಾಕೂರ್ ದೊಲಾರೊಚೆರ್ ಬೊಸೊನ್ ಚಿರುಟ್ ಚಿಂವ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಠಾಕೂರಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. 

"ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತ್ಲೊಯ್?" ವಿಚಾರಿ ಠಾಕೂರ್.

"ವ್ಹಯ್ ಸರ್" ಖಾಲ್ತಿ ಜಾಪ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಿ.

"ತುಶಿಯತಿ ಚೌಧುರಿಕ್ ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಮಾನತ್ ಕೆಲೆಂಯ್?"

"ಪೂಣ್ ಸರ್" ಗಾಗೆಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. "ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಚಿ ತುಶಿಯತಿ ಚೌಧುರಿ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಚಲಿ. ತಿಣೆ ರ್‍ಯಾಗಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಮಾದಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿತರಣಾಂತ್ ತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ನಾ. ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಚಲಿ. ತಿಚೆ ದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಆಮಿ ರ್‍ಯಾಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಅಸಲೆ ಚಲ್ಯೆಕ್ ..."

"ಸ್ಟೋಪ್ ಇಟ್" ಠಾಕೊರಾಚಿ ಘೊರೊಜ್ ವಾಗಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕಠೋರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿಚಿ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಅಮಾನತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ತರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಶೊಗೊತೋ ಚೌಧುರಿನ್ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಮಾದಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂಚೆಂ ವಾರೆಂ ಗುಸೊಂಕ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ವರ್‍ದಿ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

"ತೊ ಏಕ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್‍ತ್" ಉತ್ರಾಂ ಫಾಪುಡ್ಲಿಂ ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್. "ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಚೂಕ್ ವೊಳ್ಕೊಂಕ್ ವೊಪ್ವಾಲಾ ತೊ." 

"ತೊ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಾತಲೊ ಆನಿ ತೂಂ ತುಶಿಯತಿಕ್ ಆಮಾನತ್ ಕರ್‍ತಲೊಯ್."

"ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸರ್" ಪೊರಾತಿಲಾಗ್ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. "ಚೂಕ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಚೂಕ್ ಆರೋಪ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೆನಾ."

"ದುದಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಮಿಟಾ ಖೊಡೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಘಡ್ಸಾನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್" ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚಿಲಾಗ್ಲೊ ಠಾಕೂರ್. "ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ಠಾಕೂರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್‍ದಾರಾಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚೊನಾ" ಚುರುಟಾಚೊ ದಮ್ಮ್ ವೋಡಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ.

"ನಿರ್‍ದಾರ್ ಹಾಂವೇಂಯ್ ಘೆತ್ಲಾ ಸರ್" ಪ್ರೊಫೆಸರಾನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಕವರ್ ಕಾಡುನ್ ಠಾಕೂರಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಗಳಯ್ಲೆಂ.

"ಕಿತೆಂ ಹೆಂ?" ಪಿಂರ್‍ಗಾಲೊ ಠಾಕೂರ್.

"ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಿನಾಮ್ ಪತ್ರ್!"

ಠಾಕೂರಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮೊಳಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿನಾ. ತಾಣೆ ಭಾವನಾವಿಣೆ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಪಿಂಜುನ್ ತಾಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆ.

"ಹಾಂವ್ ಜರ್ ತುಶಿಯತಿಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕರಿನ್ ಹಾಂವೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ತತ್ವಾಂ ಆನಿ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಕಚ್ರ್ಯಾಂತ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್."

"ತತ್ವಾಂ!" ಹಾಸ್ಲೊ ಠಾಕೂರ್ ಸಾಯ್ಬ್. "ತತ್ವಾಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಪಾಳುಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್. ತತ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಆಜ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹರ್ ವೆಕ್ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾನ್ ದಿತಾ. ಸರ್‍ಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೂಚನಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ರೆಗ್ರೊ ರಚ್ತಾ ಆನಿ ಬದ್ಲಿತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ಆಟ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂತುಂ ತರ್‍ಬೆತಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಘನಾಧಿಕ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತರ್‌ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥಾಂನಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಣೆ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ."

"ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಸರ್." 

"ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಆಜೂನ್ ತುಂ ತ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಆನಿ ಫುಡೇಂಯ್ ತೊಚ್ಚ್ ಹುದ್ದೊ ತುಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊಯ್."

"ಕೊಲೆಜಿಂತ್ಲೆಂ ರ್‍ಯಾಗಿಂಗ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಉಣೆ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಲಾಂ ಸರ್. ತರೀ ಮಾದಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾಳ್ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ."

"ತುಕಾ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೂಚನ್ ದಿಲಾಂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಮಾದಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ತುಂವೆಂ ಚಡಿತ್ ತಕ್ಲೆಫಡಾಫಡ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ."

"ತಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಸರ್ ತುಮಿ. ಮಾದಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಅರ್‍ದ್ಯಾಕ್ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ."

"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂ ಕೊಲೆಜ್ ವಟಾರಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ತುಜ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಬೊರ್‍ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವಾಯ್ಟ್‌ಚ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ತ್." 

"ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ ಸರ್"

"ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ತಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ ಕಸಲೇಂಯ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಂ ಸಕ್ಚೊನಾಂಯ್."

"ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟ್ ಪತ್ರ್‌ಕರ್‍ತಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ತುಮಿ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾದಕ್ ವ್ಯವಹಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾತ್?" ಅಜಾಪ್ಲೊ ಪ್ರೊಫೆಸರ್!

"ತುಕಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ನೀಜ್ ವೊಳೊಕ್ ನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಆಜ್ ಆಟ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ದುಡು ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ದುಡು ಕಿತೆಂ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೋಯ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್?" 

ಪ್ರೊಫೆಸರಾಕ್ ಠಾಕೂರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ "ಅಸಲ್ಯಾ ತತ್ವಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಪಾಸೂನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಿನಾಮ್ ಪತ್ರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂನಾ ತರೀ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಲೆಜ್ ಸೊಡ್ಚಿಚ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಸರ್."

"ತುಂವೆಂ ಖುಶೇನ್ ಕೊಲೇಜ್ ಸೊಡ್ಯೆತ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್" ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಠಾಕೂರಾನ್. 

ಹಿ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ಜಾಪ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಕ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತುವಾಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಕಾಮೊಳ್ ಸಾಫ್ ಕೆಲೆಂ. ತುವಾಲೊ ಪರತ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆ. ವಿರ್‍ಯಾರಾಯೆನ್ ರೆಡ್ಯಾಭಾಶೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಪಿಲಿ ತಾಣೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಿಣಾನ್ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಮುಟಿ ಅಂರ್‍ದುನ್ ಉಟ್ಚಿ ತಯಾರಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ತ್ಯಾವೆಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಚ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಫುಲಾಂಚೆರ್ ಠಾಕೂರಾಚೆ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಕಠೋರ್ ಖಿಳೆ ತೊಪಾಲಾಗ್ಲೆ. 

"ಉಡಾಸ್ ಕರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ತುಜಿ ಆವಯ್ ಅಜೂನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ದರ್‍ಮಾರ್‍ಥ್ ಸೆವಾ ಲಾಭೊನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೊ ಸೊಡ್ಶಿ ತರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಡಯಾಲಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಶಿ ಹಜಾರ್ ಚಡಿತ್ ಖರ್‍ಚ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಫಕತ್ ತತ್ವಾಂ ಮೊಲಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಕಾ ಹೊ ಆಯ್ವಜ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ತಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಸಾಂಡ್ಚೊ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಡ್ಚೊ ಹಾಚೆ ಮಧೆಂ ಕಸಲೊಚ್ ಫರಕ್ ನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಸಾಂಗ್. ಕೊಣಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತುಂ ಕರ್‍ತಾಯ್? ಪರ್‍ಕ್ ತುಶಿಯತಿ ಚೌಧುರಿ ವ ತುಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ತುಜಿ ಆವಯ್?" ಠಾಕೂರ್ ಉದ್ವೇಗಾವಿಣೆ ಉಲವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಚಿಂ ಅಂತರ್‍ಮೂಳಾಂ ಉಡ್ಲಿಂ. ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಗಿಳುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಗರ್‍ಯೆಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಗತ್ ತಾಚಿ ಜಾಲಿ. ತೊ ಪರತ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಅಸಹಾಯಕತೆನ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೊ. 

"ಹಾಂವ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಸರ್. ಮ್ಹಜಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಸಕತ್ ಕ್ಶೀಣಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ" ತೊ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೊ. 

"ವ್ಹಡ್ ನಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಶಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆ. ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ವೇಳಾ ಭಿತರ್ ತುಜೊ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್. ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್" ಠಾಕೂರ್ ದೊಲಾರಾಂತ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಘೆಲೊ.

ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡ್ಯೊ ಕದೆಲಾರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಕಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸೊನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಕಾರ್, ತೊ ಚಾಲಕ್, ತೆಂ ಘರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಗೆಲೆಂ. ಆಜ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಬಿಡಾರ್ ತಾಕಾ ಪರ್‍ಕಿ ತಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಕದೆಲಾಂ, ತೊ ಸೊಫಾ, ತೆಂ ಫ್ರಿಜ್ಜ್, ತಿ ಟಿವಿ, ತೆಂ ಬೆಡ್ಡ್, ತ್ಯೊ ವೊಲಿ, ತೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪರ್‍ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಗ್ಲೆಂ. ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಪರ್‍ಕಿ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾನ್ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸಕಾಳ್ ಜಾತಾನ್ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾಚೊ ಸುರ್‍ಯೊ ಉದೆಲ್ಲೊ. 

ಉಜ್ವಾಡಾಚ್ಯಾ ಕೀರ್‍ಣಾಚೊ ಪ್ರವೇಶ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಣೆ ತೆಂ ಪರ್‍ಕಿ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಬೆಳ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಡುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ತಾನಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ "ಠಾಕೂರ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಉದೆಲೊ. ತಾಣೆ ಯೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬ್ಲೊ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ತಾಣೆ ಕಾನಾಲಾಗಿಂ ವ್ಹೆಲೆಂ. ತಾಕಾ "ಯೆಸ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕರ್‍ಕಶ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಉದ್ವೇಗ್‌ರಹಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂನಿ "ಹಾಂವ್ ಆಜ್‌ಚ್ಚ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಲೊಂ." ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಣೆ ತೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಕ್ಲಾ ಗಳಯ್ಲೆಂ. ಗಳಯ್ತಾನಾ ಮೂಟ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ ತಾಕಾ.

Tags:  Ancy Paladka, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE