+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಆಪ್ಲೆಂ  -  ಸೋನಿಯಾ ದೆ’ಕೋಸ್ತಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ತಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಮನಿಸ್. ಕಾರಾರ್ ಭಂವ್ತಾಲಿ. ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಚಾಕೊರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಫರ್‍ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಬಾಪುಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ದೊಡಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಿ. ಥೊಡ್ಯೊ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ತಿಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೋಣ್ಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಒಪ್ವಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಆತಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಧೊವೆಂ ಸರೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೀಂ ತರೀ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣೀಂ ನಾಂತ್ ತರಿ ಕೊಣಾ ಪರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಆಂಕ್ರೆಲಿ. ಕೊಣಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣಿಂ ತರಿ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಿಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆತಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯೊ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಕಾ ದಿಂವ್ಚಿಂನಾಂತ್. ಅನಾಥಾಶ್ರಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕೊಣಾಚಿ ತರಿ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಶೆಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ನಾ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‌ಲ್ಲಿ. ಆವಯ್ಚೆ ಕುಶಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಜಣಾಂ ದುರ್ಬಳ್‌ಕಾಯೆನ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆನಿ ವಿಳಾಸಾಂ ತಿ ನೆಣಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಭಿಕ್ ತಿ ಕಶಿ ಮಾಗ್ತೆಲಿ? ಆನಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ದಿತಿತ್? ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತರ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪೊಸುಂಕ್‌ಯ್ ತಿಕಾ ತಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ವರ್ಣುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ಚೆ ತಸಲೆ ಆದರ್ಶ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಆದರ್ಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಸ್ವಪ್ಣೆತಾಲಿ.

ಅಶೆಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ, ತಿಚಿ ಆಶಾ ಆಶಾಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಚಾ ಮನಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಪರಿಗತ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ, ತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಎಕಾ ಸಾತ್-ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಿಚಾ ಕಾಮಾಚಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಿಕಾ ಸದಾಂ ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತೊ ಭುರ್ಗೊ ರಸ್ತ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್, ಫುಟ್‌ಪಾತಿಚಾ ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಬೊಸೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಮನಿಸ್ ಮತ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಭಾಶೆನ್ ಉದಾರೊಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ತುವಾಲೊ ಧಾಂಪ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಸಲಿ ತರಿ ಪಿಡಾ ತಾಚಾ ಕುಡಿ ವಯ್ಲಿ ಕಾತ್ ಖಾತಾಲಿ. ತೊ ಚೆರ್ಕೊ ತ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ ಮೊಡ್ಯಾಬಗ್ಲೆನ್ ಬೊಸೊನ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಚಾ ಹಾತಾರ್ ಚಾರಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಆಟಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊ. ಸುರ್‍ಯಾಚಿಂ ಕಠಿಣ್ ಕಿರ್‍ಣಾಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ನಾಗ್ಡ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಪಡೊನ್ ತಿ ಕೂಡ್ ಘಮಾನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲಿ. ಚಿಕ್ಲಾಕ್ ಆನಿ ಸುರ್‍ಯಾಚಾ ಧಾವೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೊಡಾ ಭಾಶೆನ್ ಕಾಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಖಂಚಾಗೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದೆಕೊನ್ ರಡೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಿ ತಿಚೆಂ ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊರ್ಜಿಕ್ ಕುಟ್ಟುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ "ಜೊರ್ಜಿ! ಪಳೆ, ತ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜೊಡ್ಯೆಕ್! ತ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾನ್ ಕಸಲೆಂ ಪಾಪ್ ಆಧಾರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ?" ಆನಿ ಜೊರ್ಜಿ ಭುಜಾಂ ಉಬಾರ್‍ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಬಾಯೆ? ತಾಂಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಹಣೆಬರಾಪ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕಾಂ!" 

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಸದಾಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸದಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊಚ್. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ಜೊರ್ಜಿಕ್ ಕುಟ್ಟಿಲೆಂ. "ಜೊರ್ಜಿ!" ತಿಣೆಂ ಫರ್‍ಮಾಯ್ಲೆಂ, "ಗಾಡಿ ರಾವಯ್!"

ಜೊರ್ಜಿನ್ ಗಾಡಿ ರಾವವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ "ಕಿತೆಂ ಬಾಯೆ?"
"ಜೊರ್ಜಿ!" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ "ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಯ್!"
"ಖಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ ಬಾಯೆ?" ಜೊರ್ಜಿನ್ ಆಜ್ಯಾಪಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.
"ಅಳೆ, ಥಂಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸರ್ಶಿನ್ ಬೊಸೊನ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಾ ಪಳೆ" ತಿಣೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ "ತೊ ಭುರ್ಗೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್!"

"ತೊ ಮಾಗ್ತೊಲೊ?!" ಜೊರ್ಜಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಯೊ, "ಬಾಯೆ ತುಕಾ ಜಾಲಾಂ ತರಿ ಕಿತೆಂ? ತುಜಾ ಕಾಲೆತಿಕ್ ತೊ ವರ್ಗಾನಾ. ತೊ ಚಿಕ್ಲಾಟ್, ಮೆಳ್ಕಾಟ್, ಘಾಣ್ಕಾಟ್, ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ - ತುಜಾ ಘರಾಂತ್ ಸೊಭ್ಚೊನಾ."

"ಜೊರ್ಜಿ, ತುಂ ಚಡ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ,
"ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಫರ್‍ಮಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್. ವಚ್, ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್"

"ಪುಣ್ ಬಾಯೆ..?" ಜೊರ್ಜಿ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ತಿ ಫುಟ್ಲಿ, "ಜೊರ್ಜಿ, ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾ? ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆ. ತಾಕಾ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಿತ್. ವೊತಾಂತ್ ಕರ್‍ಪಾತಾ ಪಳೆ! ತುಂ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಕಾ ದಿತಾಂ. ತಾಚೆಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ರಚ್ತಾಂ..."

"ಪುಣ್, ಬಾಯೆ.....?!" ಜೊರ್ಜಿ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲೊ. 
"ಜೊರ್ಜಿ!" ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊ.
"ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಾಯೆ?!" ಜೊರ್ಜಿ ದೆಧೆಸ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.
"ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಹಾಡ್, ಗಿರ್ಗಿಟಾ" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ,
"ತುಕಾ ಯೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಯೆದ್ದೆಶ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ?" 
"ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಾಯೆ" ಜೊರ್ಜಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. "ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ತೊ ಬೊಬಾಟಿತ್ ತರ್?! ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡಾಯ್ತ್ ತರ್?"
"ಅಳೆ ಜೊರ್ಜಿ, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.
"ತುಂ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚ್ ಆನಿ ಕಾರಾಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್, ತೊ ಯೆತಲೊ. ತಾಕಾ ಕಾರಾಸರ್‍ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತುಂ ಸ್ಟೀರಿಂಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೋಸ್. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಕಾರಾಭಿತರ್ ವೊಡ್ತಾಂ. ತುಂ ಗಾಡಿ ಶೀದಾ ಘರಾ ವ್ಹರ್. ಕಳ್ಳೆಂಗಿ?"
"ಜಾಯ್ತ್ ಬಾಯೆ" ನಾಖುಶೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೊರ್ಜಿ.

ತಿಣೆಂ ಜೊರ್ಜಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ವೆಚೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಜೊರ್ಜಿನ್ ಕಾರಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿತ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಗ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಹಾಲಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೊ ಅತ್ಮೊ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟೊನ್ ಜೊರ್ಜಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನಾಚ್ಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ ಉಟ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಕಾರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್.

ಭುರ್ಗೊ ಗಾಡ್ಯೆ ಸರ್‍ಶಿನ್, ತಿಚೆ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೂರ್ ಸುಟ್ತಾಲಿ ತರಿ ತಿಚಾ ನಾಜೂಕ್ ನಾಕಾಕ್ ಆಜಾಪಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಲಾಗ್ಲಿನಾ. ಘಾಮಾನ್ ಅಂಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆರಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಕಾರಾಚಾ ಮೋವ್ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸಯ್ಲಿ. ಗಾಡ್ಯೆಚೆಂ ದಾರ್ ಆಪ್ಟಿಲೆಂ. ಗಾಡಿ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಭುರ್ಗೊ ಕಳ್ವಳೊನ್ ಗಾಡ್ಯೆಚಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಕುಶಿನ್ ವೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಜನೆಲ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತಿಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯೊ ಅಮೃಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ತಾಲಿ.

ತಿಚಾ ಕಲ್ಪನಾಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಘಟ್ ಮೂಟ್, ಶಿಕ್ಪಿ ತರ್ನಾಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸೂಟ್ ಬೂಟ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ವಹಿವಾಟ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ - ಭಿರಾಂತ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ನಾಖುಶಿ ಆನಿ ಅಸಮಧಾನ್. ತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿಚೆ ತಸಲಿ ಮನಿಸ್ ತಾಕಾ ಇತ್ಲೆಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನಾ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಟಿಲ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪೊಶೆಲ್ಲಿನಾ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿನಾ. ಹಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾಂ. ತಾಣೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಬೊಸ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಹೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟಯ್ತಾಲೊ. ಪರ್‍ಕ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪರ್ಕಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಾಕಾ, ತಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಾಚಾ ಅಪ್ಪಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಸುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್‍ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಸುಟ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂನಾ ತರಿ ಸುಸ್ಕಾರ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂನಾ. ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ಘರಾ ವೆಲೊ. ಚಾಕ್ರಾಂ ಕರ್‍ನಾಂ ನ್ಹಾಣಯ್ಲೊ. ನಿತಳ್, ನವೆಂಚ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ, ಕೇಸ್ ಉಗಯ್ಲೆ, ಬೊಶಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಸಿತ್ ಜೆವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ ತರಿ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಉಲಯ್ಲೊನಾ. ಸಾಬು ಆನಿ ಉದಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚಿಕ್ಲಾಕ್ ಆನಿ ವೊತಾಕ್ ಕಾಳೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಇಲ್ಲೆಂ ನಿತಾಳ್ಳೆಂ ತರಿ ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಂತಿಚೆಂ ಮೋಡ್ ತೊಂಡಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಸುಮಾರ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಲ್ವಾಲಿ. ತಿ ತಾಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲಿ.

೧೧೧ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲಿ ತರಿ ನೀದ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿಚ್ ಖಂತ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಸ್ವಪ್ಣೆಲ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ನೀಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಭಿತರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಿಂಯಾನ್ಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, "ಬಾಯೆ, ಚೆರ್ಕೊ ಖಾಲಿ ಧರ್‍ಣಿರ್ ನಿದ್ಲಾ!"
"ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ತಾಕಾ ಪರತ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿದಾಂವ್ಕ್ ಕಳ್ನಾಂ?" ತಿ ಖೆಂವ್ಚಾಲಿ.
"ಬಾಯೆ, ತೊ ಆಯ್ಕಾನಾ!" ಕಾಮಾಚಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಫುಗ್ಲೆಂ.
"ಕಾಸಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾತ್ ತುಜಿ" ತಿ ಕಾಂಠಾಳ್ಳಿ. 
"ತುಜಾ ಆವಯ್ಕ್ ತುಮಿಂ ಧಾ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತುಂ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ. ನೋವ್ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘೊಡೊ ತುಂ. ತರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಸಮ್ಜಾನಾಂಯ್. ತಾಕಾ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ತುಜ್ಯಾನ್? ಶೋ ಕೇಜಿಂತ್ ಬಾವ್ಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ದಿ. ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಕಾರ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಚಾವಿ ದೀವ್ನ್ ಕುಡಾಚಾ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್. ತಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಕರ್. ಖೆಳೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ನಿದ್ತಲೊ."

"ಬಾಯೆ, ತೊ ತಸಲೊ ಭುರ್ಗೊ ನ್ಹಯ್" ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಫುಗ್ಲೆಂ. "ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂಯ್ ಥಂಯ್‌ಚ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ."
"ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?" ತಿ ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಜಾಲಿ. "ಕೋಣ್‌ಗೋ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್? ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕಾಣ್ಘೆ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಿಕಾಳ್. ತುಜೆತಸಲ್ಯೊ ಕಾಮಾಚ್ಯೊ ಘೊಡ್ಯೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗಾಂವ್ ಜಡ್ ಜಾಲಾ. ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಜಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಧಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ."

"ಬಾಯೆ, ಬೆಜಾರ್ ಕರ್‍ನಾಕಾ" ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.
"ಹೊ ಭುರ್ಗೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ನ್ಹಯ್. ತೊ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಸರ್ಗಾಚೆಂ ಸುಖ್ ದಾಕಯ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೊ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್‌ಚ್ ಆಶೆತೊಲೊ!"

ಬಾಯ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಥಂಯ್ಚೆಂ ನಿಸರ್ಲೆಂ. ತಿ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಸುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ತಿ ಖಂತಿನ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ತಿಣೆಂ ಅಜೂನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊನಾ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸ್ಯಾಂಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ದೆಕ್‌ಲ್ಲೊನಾ. ವಾಡ್ತಾನಾ ಮೂಟ್‌ಭರ್ ಜೆವ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಬೊಸೊನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ವಸ್ತುಂಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಬಸಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಪರಿಚಿತ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ. ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಮೃಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ತೊಂಡಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ಳ್ಯೊ. ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೋಣ್ ತರಿ ತಾಕಾ ಉಕ್ಲುನ್ ಸದಾಂ ತ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಿದಾಯ್ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಚೆರ್ಕೊ ದಡ್ಬಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಪಯಿಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾಥಾವ್ನ್ ಉತಾರ್ ಸುಟ್ಲೆಂ. ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಣೆಂ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ತೊ "ಅಪ್ಪಾ!" ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಿಣೆಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ, "ಏಕ್ ಮಿನುಟ್" ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಪಾಂಯ್ಶಾಂಚೆ ದೋನ್ ನೋಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ ನೋಟ್ ಪಳೆಲೆ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಮಾಗಿರ್ ತೆ ನೋಟ್ ತಿಚಾ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್ ಸೊಡುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

"ಏಕ್ ಮಿನುಟ್" ತಿ ಪರಾತ್ತಿಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಣೆಂ ತಿಚಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಪೊತ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪುರಾಯ್ ನಾಣಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲಿಂ. ತೆ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪೊಯ್ಶೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪರ್ಜಳ್ಳೆಂ. ತಾಣೆಂ ತೆ ಪೊಯ್ಶೆ ತಾಚಾ ಇಜಾರಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ. ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಮೃಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯೊ.

ತಿಣೆ ಕಾರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಾರಾಂತ್ಲೊ ಉಡೊನ್ "ಅಪ್ಪಾ!" ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟಿತ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ವೇಂಗ್ ಮಾರ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ರಡ್ಲೊ.

ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಥೆಂಬೆ ಉದೆಲೆ. ತಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಖುಶಿ ಆಸ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಕಸಲೊಯ್ ಜಾಂವ್. ತೊ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಿ ಕಿತ್ಲೀಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲಿ ತರಿ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಲಾಭ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿ ತಿಚಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ್‍ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ. ಆನಿ ತೊ ತಾಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರೀಬ್, ಭಿಕಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.

Tags:  Sonia Dcosta, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE