+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ರೆಸ್ಪೆರ್  -  ಜೆರಿ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.

ತ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ತೊಮಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾರ್ಭಾರಿ ರೈಯ್ಟರ್. ತೊಟಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಘಣ್ಫಣೀತ್ ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ. ಚಾಲಾಕೆಚಾ ಜಿಬೆನ್ ಕೊಣಾಕೀ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕೂಡಿಂತ್ ಬಾರಿಕ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ತರೀ ಧಯ್ರಾನ್ ಕೆದ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಕೀ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾತ್ಲೊ. ಶಿಕಾಪ್ ಉಣೆಂ ತರೀ ಮಾಹೆತಿನ್ ಪಿಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜೊಕೊನ್ ಅರ್ಜಿ ಪುಣಿ ಬರಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಾಯ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ ಪಾಳಯ್ಗಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತೀ ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಚಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ.

ತೋಟಾಂತ್ ರೈಟ್ರಾಚಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಥೊಡಿ ಆಸ್ತ್ ತಾಣೆ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲಿ. ಗಾದೆ, ಮಾಡಿಯಾಂ ತೋಟ್, ಏಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಂ ಪಿಕ್ತಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಶಹರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚೆಡ್ವಾಂಕೀ ವೆಳಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ತಾಣೆ ತೋಟಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ರಾಜಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಆಸ್ತಿಂತ್ ಘರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬಾಂಯ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುನ್ ಥೊಡೆಂ ಕಾಫಿಯೆ ತೋಟ್‌ಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಧರ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಎಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂಜೇಶ್ವಾರಾಚಾ ಬೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ವಳ್ಕಿದಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೊಗಾಂ ಆಟ್-ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫೆಲಿಸ್. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಪಾಟ್ಲೊ. ತಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಆವಯ್ - ಬಾಪಯ್ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಗೆರ್ ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಾ ಜೊಡಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಯೀ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಚಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಶಿಫಾರಾಸೆಚೆರ್ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಘಾಟಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಒಪ್ಲಿಂ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಷ್ಟಿ ಜೀವನಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಲೆತ್ತಿಕೀ ತಾಚಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚಾ ಆಶೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತೋಮಾಸ್ ಪ್ರಭುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಲೆತ್ತಿ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಧನಿನೆಚಿ ಚಾಕ್ರಿಯೀ ಕರ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫೆಲಿಸ್ ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾಲೊ.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೋಮಾಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸರ್ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ತೊ ವಿಧುರ್ ಜಾಲೊ. ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಚಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ತಾಚಾ ಕುಡಿಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊಮಾಸಾಚಾ ಉಚಾಂಬೊಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ತೋಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಘರಾಂತ್ ಫುಡ್ಪುಡಿ ಸುಡ್ಸುಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೋಟಾಂತ್ ಕಾಮಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಫಿಯೆ ತೋಟಾಚಾ ಝಡಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಆಳಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾದೊಗಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಾ ಕುಡಿಕ್ ತೃಪ್ತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಆತಾಂ ಬಾಯ್ಲ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಕಾಮುಕ್ಪಾಣ್ ಥಾಂಬಯ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಗಾಂವಾರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರೀ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ತಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಾಂವಾರ್ ತಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಯೆದೊಳ್ಚಾಕ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ.

ವರ್ಸಾಂ ಥೊಡಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಫೆಲಿಸ್ ಜೀವಾನ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಬಳ್ ಭರೊನ್ ಖಾಡ್-ಮಿಶಿ ಫುಟೊನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಾ ಪೌಂಡಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೆಣೆಂ ಲೆತ್ತಿಚಿ ಕೂಡ್‌ಯೀ ಫುಲೊನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ತಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ತಾಲ್ಯೊ.

ತೋಮಾಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥೊಡಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಕಾಗಾತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೋಮಸಾನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಮನ್‌ಯೀ ಕರುಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಾ ಧೆಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಚಿ ಜೀಬ್ ವೊಂಠಾಂ ಭಿತರ್ ಲಿಪ್ತಾಲಿ!! ಆವಯ್ - ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಧಾಡ್ಲಾ ವ ನಾ ತೆಂಯೀ ಹಿಂ ನೆಣಾಂತ್.

ಫೆಲಿಸ್ ಆನಿ ಲೆತ್ತಿ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಕೂಡಿ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ ತಾಣಿಂ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಯೆದೊಳ್ಚಾಕ್ ಧನಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ದುಡು ಮೆಜ್ಜೆಂ ಪಳೆಲಾಂ ತರೀ ಹಾತಾಂತ್ ಪೈಸೊ ಧರುನ್ ತಿಂ ನೆಣಾಂತ್! ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಸಯ್ತ್ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ!! ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಂ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಖಂಚ್ಯಾನ್ ಮಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ! ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚಾ ಸೆಜಾರಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಬೈರಾಂಚಿಂ ಅನಿ ಗೌಡ್ಯಾಂಚಿ, ಹಾಂಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಲೆತ್ತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆತಾಂ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಭಾಯ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ಪುಡಿತ್ ಕೂಡ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾನಾ ವ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ತೋಮಾಸಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾನಾ ಫೆಲಿಸ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿವಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಲೆತ್ತಿಚೆರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮುಕ್ಪಣ್ ಥಾಂಬಯ್ಲೆಂ. ಅಶಿಕ್ಪಿ ಅಮಾಯಕ್ ಲೆತ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಮುಕ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವಾತ್ ತೆಂ ಬಾವ್ದೆಂ ನೆಣಾಂ. ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥಾಂಬಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾಯೀ ತೃಪ್ತಿಪಣ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಧನಿಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿಯೀ ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸುರ್ಯೊ ಉದೆತಾಲೊ, ಬುಡ್ತಾಲೊ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹಿನೆ ಬದ್ಲಾತಾನಾ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಕೂಡಿಂತ್‌ಯೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತೋಮಸಾಚಾ ಭುಂಯ್ತ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಭೈರಾಂಚ್ಯೊ ಸ್ರೀಯೊ ಆತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ - ’ಲೆತ್ತಿ ಗುರ್ವಾರ್’!! ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ವಯ್ರ್ ದುಭಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ’ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಿವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ಲೆತ್ತಿಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಫೆಲಿಸಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ದುಭಾವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ತೇಂಪಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಣಿಂಯೀ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ.

ತೋಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ರೀಯಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಕಾಯೀ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಿಕುಳ್ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೆ ಪರಿ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉಪಾವ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ.

ಅತಾಂ’ತಾಂ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಕ್ ಕಠಿಣಾಯೆಚೊ ಬೆಸೊರ್ ಘಾಲುನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಯಾರೀ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಂ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ವಾಟ್‌ಚ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ಗಾವಾಂಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಪೈಸೊನಾ, ಹೆರಾಂಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಪ್ರಭಾವಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ತೊ ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಕೊಣೀ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ರಾನ್ವಟ್ ವಾಟ್ ಗುಡ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಘರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಸುರ್ಯೊ ಲಿಪ್ಲೊ, ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಧನಿ ಸೊಧುನ್ ಯೇತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಡ್ದಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಡ್ತಾಲೆಂ. ಪುರ್ತೊ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಲಿಪ್ಲೊ, ಆನಿ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಂಚಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ ಘರ್ಚಾ ಯಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಹಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಫೆಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಲಿಪಯ್ನಾಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಯಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಕರುಣಾಯ್ ಭರೊನ್ ರಾತಿಂ ಜೆವಾಣ್ ವಾಡುನ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ನಿದೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ.

ತೆ ಘರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಕೂಲ್‌ದಾರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚೆಂ. ತಾಕಾಯೀ ಗೊರ್ವಾಂ ಚರಂವ್ಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಎಕೀನ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ತಾಚಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ತಾಕಾ ಜೆವಾಣ್, ಖಾಣ್, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ರಾ ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ್ಲೊ.
ತೆಣೆಂ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಪೊಳಾಫಳ್ ಘೆತ್ಲಿ ತೋಮಾಸ್ ಪ್ರಭುಕ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಸೊಧ್ನೆಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್‌ಯೀ ಸೊಧುನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡೊಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಗುರ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ಲೆತ್ತಿಕ್ ತಾಣೆ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ದಿಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆಂಯೀ ಭಿಂಯಾನ್ಂಚ್ ಒಪ್ಲೆಂ. ಫೆಲಿಸಾಚಾ ಪೊಳಾಫಳೆನ್ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಾಯ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಲೆತ್ತಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೋಮಸಾಚೆಂ ಘರ್ ರಾನಾ ಮಧೆಂ ಫಿರ್ಗಜಿಚಾ ಗಡಿರ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ನೀತಿ ಥಂಯ್ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ಮಾ ಥೈಂ ಲೊಕಾಕ್ ಉರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಕಶ್ಟಾಂಚಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕೀನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಖಬಾರ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತೊ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಖಾತಿರ್ ನೀತ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್‌ಯೀ ಗುಡ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಉಟಾಉಟಿಂ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಘರಾ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಚಾಲಾಕ್ ತೋಮಸಾನ್ "ಲೆತ್ತಿಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರಾ ಫಾದರ್" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಲೆತ್ತಿನ್ ಫೆಲಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

೧೧೧ಅಶೆಂಚ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಖಾತಿರ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ತೋಮಸ್ ತೋಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಲೆತ್ತಿ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆವ್ಚಿತ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ’ಕೋಣ್ ಘರಾಂತ್?’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲೆತ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕೋಣ್ ಆಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ಆಕಸ್ಮತ್ ಚರೊನ್ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭರ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ! ಲೆತ್ತಿ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಲಿಪ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೆತ್ತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!!!

"ಕೋಣ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್?" ಪಾದ್ರಿನ್ ಘರ್ಜೊನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಲೆತ್ತಿನ್ ಭಿಯಾನ್ಂಚ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
"ಆಪ್ಲೊ ಧನಿ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚೆಂಚ್ ಬೆಳೆಂ."
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೋಮಸ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಾದ್ರಿನ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಗುರ್ವಾದಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೋಮಸ್ ಲೇದ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. "ಸಾಟ್ - ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ತುಜಿಂ ಹಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾನಾಂತ್... ಪೈಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸತ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್..." ಪೂಣ್ ಜಿಬೆನ್ ಕಠೀಣಾಯೆಚಾ ತೋಮಸಾನ್ ಹಾಂಕಾರಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸೊಸಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ದೆವಾಚೆರ್ ಭೊರ್ ಘಾಲುನ್-
"ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭು ತುಕಾ ದೆವಾನ್ ಆಸ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ, ದುಡು ದಿಲಾ.. ಆನಿ ಯೆದೊಳೀ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ... ಪೂಣ್ ತುಜಾ ಚಾಲಿನ್ ಹೆಂ ಮಸ್ತಿಲಾಂಯ್. ದೇವ್ ನಿದೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್. ತ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಫೆಲಿಸಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲಿಯ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಸತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ.. ತುಜಾ ಹಂಕಾರಾಕ್ ದೇವ್ ಭಗ್ಸುಂಚೊನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಲೊ.." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ರಾಗಾನ್ ಚಲ್ತೇಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಖರ್ಕಾಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ದೆವೊನ್ ಬೋಯ್ಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ವ್ಹಾಳಾಚಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಉಬಾರ್ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಆಸ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಟೊ ಧುಂವರ್ ತಾಣೆ ದೆಕ್ಲೊ.

ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ನೆಜಾಯ್ಕಿ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ!!
ಲೆತ್ತಿಕ್ ದುಸ್ರೊ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಸಂಪಲ್ಲೊ.

ತೆಣೆ ತೋಮಸಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಗೆಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ತಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೊ ದುಡು ತಾಣೆ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. ಕಸಲೊಚ್ ಖರ್ಚ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೊ. ಪೆಂಟೆಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಪೈಶಾನ್ ಪೈಸೊ ಉರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ತಾಕಾ ಅಯ್ತಾರಾಚೊ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದೋನ್ ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಕಾ ಲೆತ್ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಭುಂಯ್ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೇಟ್ ದವ್ರುಂಕ್ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಊಬ್ ನಾತ್ಲಿ. ತರೀ ಲೆತ್ತಿಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ.

ಆತಾಂ ಲೆತ್ತಿಕ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುನ್ ಕಶ್ಟುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಗೊರ್ವಾಂ ಚರಂವ್ಕ್ ವಚಾಜಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್‌ಯೀ ತೋಮಸಾಚೆಂ ಅಣ್ಕಾಣೆ, ನಾಕಾರಿ ಪೊಜ್ಡ್ಯೊ ಗಾಳಿ, ಖೊಟೊ-ಮುಟಿ ಖಾವ್ನ್ ತೆಂ ಜಿರ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಆತಾಂ ಫುಡ್ಲಿ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆತಾಂ ತೆಂ ಪರ್ತುನ್ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೆಂ ಗುರ್ವಾರ್.

ಫೆಲಿಸ್ ಆಸ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ನವೊ ತರ್ನಾಟೊ ವಿಗಾರ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕಾಫಿಯೆ ತೊಟಾಂನಿ ಅವೃತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್, ಶೆತಾಂ-ಭಾಟಾಂ ಆನಿ ರಾನಾ-ಗುಡ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚೆಂ ಘರಾಂ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಿಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್‌ಚ್ ಕಶ್ಟ್. ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ನವಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ಚಾರ್ ಭವ್ತಣಿ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಶೆಳೆನಾಶೆಂ, ಧರ್ಮಾಚಿ ವಳಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಶೆಂ ಹಾಪ್ತ್ಯಾವಾರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಉರ್ಭಾ ಭರ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭಂವ್ತೊಣಿಚಾ ಚೊವ್ಗ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಉರ್ಬೆವಂತಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಸುಃಖ್-ದುಃಖ್ ಸಮ್ಚೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ವಿಗಾರಾಚಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂದಿ ಮುಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಗೆರ್ ಘೊಳ್ಚಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜಿಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಫೆಲಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವೀ ತಾಂತುಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಫೆಲಿಸ್ ಮೀಸಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ ತರೀ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕುಮ್ಗಾರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ! ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ವಿಗಾರಾಚಾ ಉಲ್ಯಾನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಉರ್ಬೆಸ್ತಾಂಚಾ ಸಸಾಯೆನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂನಿ, ಹಳ್ಳೆಂನಿ ರಾನಾ-ಮೊಲ್ಯಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚಾ ಚಡುಣೆ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಚಲ್ಯಾ-ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಳೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುನ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫೆಲಿಸಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಬರಿ ಉರ್ಲಿ.

ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಪುನೆವಂತಾನ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ: "ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಲೆತ್ತಿ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ." ಖಬಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ತೆಂ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಚರವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆತ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಪಯ್ಸ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಕಾಮ್ ದಿವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಃಖಾಂ ಗಳಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಣೆ ವಳ್ಕೊಂಚೊ ಫೆಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ಲೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಸಾಂಗಾನಾಶೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹೊಚ್ಚ್ ತೊ ಫೆಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಆನಿ ಲೆತ್ತಿಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಕೀ ತಾಣೆ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿಶೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್.

’ಆಪುಣ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಧನಿಯಾಗೆರ್ ಫೆಲಿಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ, ಆಪುಣ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ...’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ.

ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಲೆತ್ತಿಚೆ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ ಶಿವಾಯ್, ತಾಣೆ ದೋನ್ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಕಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಆತಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ನೆಣಾ ಜಾಲೊ, ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾಧ್ಯ್ ತರ್ ಲೆತ್ತಿಕ್ ಕಶೆಂ ತರೀ ತೋಮಸಾಚಾ ಮುಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಕರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ತುನ್ ಆದೇಸಾಚಿ ರಜಾ ಮಾಗೊನ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭು ಗೆಲ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕಾಲೊ.

ಗುಡ್ಯಾರ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಚರ್‍ಪಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಕೇಸ್ ಭಿಜುಡ್ ಸೊಡುನ್ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಲೆಂ ಲೆತ್ತಿ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸೊನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಉಟೊನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಹಾಲ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. ಲೆತ್ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ದುಃಖಾಂಚಿ ಝರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಫೆಲಿಸಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡ್ಗಡ್ಲೆಂ. ತೊ ಖಿನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ-

"ಫೆಲಿಸಾ, ಮಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್, ಹ್ಯಾ ಯಮ್ಕೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಕಾ ರಾಕ್. ತ್ಯಾ ಸೈತಾನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರ್. ಮ್ಹಜಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾ."
ಲೆತ್ತಿನ್ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ಲೆ. ಪೂಣ್ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ’ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಜಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಲೆತ್ತಿಚಿಂ ಭುಜಾಂ ಧರುನ್ ಉಭೆಂ ಕರುನ್ ಹಕೀಗತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ.

ಲೆತ್ತಿನ್ ಆತಾಂ ಆಪುಣ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭು ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಏಕೀ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆನಿ ಪರ್ತುನ್ ರಡಾತ್ತ್ ಫೆಲಿಸಾಚಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡೊನ್ ’ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫೆಲಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಲೆತ್ತಿ ಆನಿ ತಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥೈಂ ಬಿರ್ಮತೆನ್ ಕಡ್ತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಗುರ್ವಾಧಾರಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತೋಮಸಾನ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಕಠೀಣ್ ಚಾಳ್ವಾಲೊ ತರೀ ಆತಾಂ ತಾಚಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಲೆತ್ತಿನ್ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣಾನ್ ತಶೆಂ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗಾಜಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಚಾ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ.

"ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಧನಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್, ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಿಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ." ಮ್ಹಣ್ ಲೆತ್ತಿಕ್ ಭರ್ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಫೆಲಿಸ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ.

ಫೆಲಿಸಾಚಾ ಧನಿಯಾನ್ ತಾಚಾ ಹಮೀದೆ ವಯ್ರ್ ಬಿಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾಯೀ ಗಾದೆ-ಬೇಸಾಯೆಚಾ ತಶೆಂ ಮಾಡಿಯಾಂ ತೋಟಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಳಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ತಾಣೆ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ತೊ ಜಾಣಾಕೀ ತೋಮಸ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಸಾತಾಂಕ್ ಆಳಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಪರಿಸಾರ್ ಇಂಚಾನ್ ಇಂಚ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ತೊ ತೋಮಸಾಚಾ ಘರಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ರಾಂದ್ಪಾಚಾ ತಯಾರೆರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಲೆತ್ತಿಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್! ಸಾಂಗಾತಾ ಭಿರಾಂತ್. ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಸೈತಾನ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಪಳೆತ್ ತರ್ ಬಂದೂಕ್ ಜೊಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಗಾರ್ ರಾಂವ್ಚೊನಾ. ಪೂಣ್ ಗಳಾಯೆಕ್ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊನಾ.
ಲೆತ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಕಟ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೆರ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ರಾನ್ವಟ್ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಿಂ ಫೆಲಿಸಾಚಾ ಧನಿಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಬಿಡಾರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲಿಂ.

ತೆಣೆ ದನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೋಮಸಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಲೆತ್ತಿ ಜಾಂವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ ದಿಸ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಲೆತ್ತಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಬರಾಬರ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ತಾಂಚಾ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಗೆಲೊನಾ.

ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ ತರೀ ತಾಚೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ಹಫ್ತೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಲೆತ್ತಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಇಗರ್ಜಿಚೆಂ ದಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಮೀಸ್‌ಯೀ ಆಯ್ಕಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಫೆಲಿಸಾನ್ ರಾಂವ್ಚಾ ತ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್‌ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚಿ ಖಬಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲು ಮೆಸ್ರ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ತೋಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮೈಲಾಚಾ ರಾನ್ವೊಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಫೆಲಿಸಾಗೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸಾಲು ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಫೆಲಿಸ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡುನ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ತೆಣೆಂ ಲೆತ್ತಿಯೀ ಪೊಪ್ಳಾಂಚಿಂ ಶಿಮ್ಟಿಂ ವಾವೊವ್ನ್ - ವಾವೊವ್ನ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ರಾಂದ್ಪಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಸಾಲು ಮೆಸ್ತ್ರಿನ್ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಫೆಲಿಸಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ. ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಸಾಲು ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾಲೊ.

ಸಾಲು ಮೆಸ್ತ್ರಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾಂ ತರೀ ತೋಟಾಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ಲಿ ತಾಚಿ ಹುಶಾರ್‍ಗಿ ಆನಿ ಚಲಾಕಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ. ಸಾಲುಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ’ತುಂ ಹುಶಾರ್ ಬುದ್ವೊಂತ್’ ಮ್ಹಳೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ದೇಡ್ ಕೋಲ್ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ತಶೆಂ ನವ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನೀ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಚಿ ಖಬಾರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಾ ಹುಮೆದಿಕ್ ಆನಿ ದರ್ಭಾರಾಕ್ ಫಾಂಟೆ ಫುಟ್ಲೆ.

ಸುಕ್ರಾರಾ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸಾಲು ಮೆಸ್ತ್ರಿ ವಿಗಾರಾಚಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ. ಫೆಲಿಸ್ ಆನಿ ಲೆತ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ’ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಯೀ ಫೆಲಿಸಾಚಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಆನಿ ಆತಾಂಚಾ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಗುರ್ವಾಚಾರಾಕೀ ತೊಚ್ಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿಂ ಆದಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧನಿಯಾಗೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾತ್... ಪೂಣ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ... ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾಂತ್!’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾಚಾ ಕಪಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ.

"ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ಎಕಾ ವರಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಮ್ಹಜಾ ಕೂಡಾಕ್ ಪಾವಾಶೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್" ವಿಗಾರಾನ್ ಸಾಲು ಮೆಸ್ರ್ತಿಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ. ಸಾಲು ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೊ ಉತ್ಸಾಹ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಗಾರಾನ್ ತಾಚಿ ಬರಿಚ್ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಕ್‌ಚ್ ಸಾಲು ಮೆಸ್ರ್ತಿನ್ ಫೆಲಿಸ್ - ಲೆತ್ತಿಕ್ ವಿಗಾರಾಚಾ ಕೂಡಾಂತ್ ಉಭಿಂ ಕೆಲಿಂ. ಸಾಲು ಮೆಸ್ತ್ರಿಚಾ ಸಾಂಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಫೆಲಿಸ್ - ಲೆತ್ತಿಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಂ ದಿಲೆಂ. "ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮೊಂವ್ಕ್ ಜಾಣಾಂತ್, ಪೂಣ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ?" ವಿಗಾರಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಫೆಲಿಸ್-ಲೆತ್ತಿಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಿಯಾಂನ್ ವಯ್ರ್ - ಸಕ್ಲಾ ವೆತಾಲೊ, ತಿಂ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲಿಂ.
ಃಖ> "ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕರ್ತಾಂ.." ವಿಗಾರಾನ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ದಿತಾನಾ ಫೆಲಿಸಾಚೆ ದೊಳೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆನ್ ವಯ್ರ್ ಸಕ್ಲಾ ಜಾಲ್ಲೆ. ಲೆತ್ತಿಚಿ ಜೀಬ್ ಓಂಠಾಂ ಭಿತರ್ ಅಡ್ಚಾಲ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಉಟೊನ್ ಇಗರ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಫೆಲಿಸಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಸಾಲು ಮೆಸ್ತಿಚಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡೊನ್, "ಮಾಮಾ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಿ ನೈಂ. ಲೆತ್ತಿಚಾ ಗುರ್ವಾಚಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾರಾಣ್ ನೈಂ, ತಾಚಾ ಧನಿಯಾನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಲೆತ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ತ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾಂ... ಮಾಕಾ ಲೆತ್ತಿ ಲಾಗ್ಗಿಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕರಿನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್..."

ಪೂಣ್ ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಾಲು ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತೀ ತಾಣೆ ಪೊರಾತ್ಲೆಂ. "ಕಾಜಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನವಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಜಾಯ್... ಬೆಂಜಾರ್ ಮುದಿ ಜಾಯ್.. ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಯ್.. ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಮಿ ಹಾಡುಂಕ್ನಾ ವ ಕರಂವ್ಕ್ ನಾ.. ಹ್ಯಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೀಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾತ್?" ಪೂಣ್ ಫೆಲಿಸಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸಾಲು ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಥೈಂಸರ್ ನಾತ್ಲೊ. ತೊ ಕೋಂತಾಂ, ಬೆಂತಿಣ್ಯೊ ತಲಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ.

ಮಧೆಂ ಮೀಸಾರ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಫೆಲಿಸ್ - ಲೆತ್ತಿಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಕಾಡುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಳಾಂತ್ ಉಭಿಂ ಕರುನ್ ಚಿಟಿ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕೆಲೆಂ! ರೆಸ್ಪೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಇಗರ್ಜಿಚಾ ಬುಕಾರ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾಚಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಕ್ಷೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾವೆಂಯೀ ದಸ್ಕತ್ ವೊಡ್ಲಿ!

Tags:  Jerry Kulshekar, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE