+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಪರಿಹಾರ್  -  ಆ೦ಡ್ರೂ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಶಾರ್‍ಜಾ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಆಜ್‌ಯ್ ಆಫಿಸಾಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಇರಾಕಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಿರಾಸಾಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ವೀಸ್ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ... ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪಯ್‌ನಾಸ್ತಾನಾ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫಾಯ್ಲಾಂ ಮೆಜಾರ್ ರಾಸ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. 

ರಾತಿಂಚಿ ನೀದ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ. ಫಕತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ...ಥೊಡಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಪ್ಣಾಂ.

ಶಮಿನಾ... ಜಹರಾ.. ಪಾದಿ... ಶಮೀರ್... ಜುಲೇಕಾ... ಜಮಿನಾ.. ಅಮಿನಾ... ಆನಿ ಹಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಅಬು...

ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ರುಪ್ಣ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಸದ್ದಾಂ... ಕ್ಲಿಂಟನ್... ಬುಶ್... ಅನ್ನಾನ್... ದೆಸ್ವಾಟ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾಂದ್ಫಾಂ... ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲಿಂ ವಾಹನಾಂ... ಕೊಸ್ಳಾಲ್ಲೆ ಸಾಂಕೆ... ಕರ್ಪಾಲ್ಲಿ ಧರಣ್... ಶಿಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಡಿ.. ಥಕ್‌ಲ್ಲೊ.. ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ..ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಿರಾಶಿ ನಿತ್ರಾಣಿ ಲೋಕ್... ವಳ್ವಳ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ...

ಪುಣ್! ಇರಾಕಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ!
ನಾ ತರ್ ಇರಾಕಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್‍ಟ್, ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲರ್‍ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್‍ಡಾಂ.. ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಜಾತೆಂನಾ!

ಪಾಪ್! ತ್ಯಾ ಅಬುನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಧುವೆ ಶಮಿನಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಅಬುಚಿ ಕಮಾಯ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ದಿಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಸ ಹಜಾರ್ ದಿನಾರಾಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಡೊಲರಾಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಂ ಧಾ-ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಘೊಳಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಜ್ಯಾ ಪರ್‍ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲರಾಂ ಅಬುಚಿ ಎಕಾ ವರ್‍ಸಾಚಿ ಕಮಯ್. ಆಬುಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪೊಟಾಂ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್‌ಯ್ ಮ್ಹಜೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲರ್‍ಸ್ ಭಿತರ್ ಮಾರ್‍ಚಿ ತಾಳ್ಣಿ ಆಬುಚೆ ಮತಿಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. 

ಕಪಟಿ ಕೋಣ್... ಸತೆವಂತ್ ಕೋಣ್.. ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಕೋಣ್.. ನಿತಿವಂತ್ ಕೋಣ್.. ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕೋಣ್.. ಇರಾಕಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೊ ಆನ್ಭೊಗ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧುಂಕ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. 

"ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಬೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾ ವಿಮಾನಾಂಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ... ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹಾಲಯ್ತಾ ತರ್‌ಯ್ ಆಮಿ ಧಯ್ರ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ.. ಹೆಂ ಪುರಾ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ... ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಚಿ ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಶ್ಟಾಯ್ತಾತ್. ತಾಂಚಾ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್‍ತಾತ್..." ಅಬು ಅಸಹಾಯಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ವ್ಹಾಣಾಂಚೆಂ ದುಕಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬುಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಡೊಲರ್‍ಸ್ ಕಮಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಂಬ್ ಇರಾನ್-ಇರಾಕ್ ಝುಜಾನ್ ಇರಾಕಾಚೆ ಆರ್‍ತಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 1991 ಚ್ಯಾ ಕುವೆಯ್ಟಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾನ್ ಇರಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಬುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದೆಸ್ವಾಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಂಯುಕ್ತ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂನಿ ಇರಾಕಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್‍ತಿಕ್ ಬಂದಡೆ ವರ್‍ವಿಂ ಇರಾಕಾಚೆರ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಇರಾಕಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪೂರ್‍ಣ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ. 

ಆಬು ಆತಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹಾಣೊ ರಿಪೇರಿ ಆನಿ ಶೂ ಪೊಲಿಶ್ ಕರ್‍ಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.

ಶಮಿನಾ... ಆಬುಚೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ ಧುವ್.

"ಇರಾನಾನ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಲಡಾಯ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ.. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಝುಜಾ ವಿಮಾನಾಂ ಉಬ್ಚಿಂ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಂತ್...ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಾಂಚಾ ಆವಾಜಾಮಧೆಂ ಆಮಿಂ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್..." ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಶಮಿನಾ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ವೆತಾಲೆಂ.

"ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮ್ಚಿ ಬಿರ್‍ಮತ್ ದಿಸ್ತಾ ಶಮಿನಾ..." ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಿರ್‍ಮತಿಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಶಮಿನಾಚಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ. 

"ಆಮ್ಚಿ ಬಿರ್‍ಮತ್ ದಯಾಕರ್‍ನ್ ಉಚಾರಿನಾಕಾತ್... ಫಕತ್ ಬಿರ್‍ಮತ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಟೊನಿಕ್ ಮೆಳನಾ.. ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಬಿರ್‍ಮತ್ ಉಚಾರ್‍ತಾ. ಫಕತ್ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾತ್... ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚಾ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಾಣ್, ವಸ್ತು ಧಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಪಟ್‌ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ನೋವ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಭುಕೆನ್ ಮೊರೊನ್ ಆಸಾತ್... ಒಕ್ತಾಂ ನಾಂತ್.. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾ.. ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಕ್ ಅವಯ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಮೆಳನಾ. ಅಮಿನಾಕ್ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಚಾ ಅಮ್ಮಿನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಮೊರಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಲ್ಲಾ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಾ..." ಶಮಿನಾ ಹಾತ್ ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಉಬಾರ್‍ನ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲೆಂ. 

ಶಮಿನಾಕ್ ಭುಜಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

"ಹಾಂವೆಂ ರಡೊನ್ ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ... ಆಮಿ ರಡ್ಚೆಂ ಬೆಶ್ಟೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಕಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ರಡೊನ್ ರಡೊನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಳಿಜ್ ಫಾತೊರ್ ಜಾಲಾಂ... ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಬಾಂಕ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾಂವ್ಚಿ ಘಟಾಯ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಸ್ಯಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂತ್ರಳಾವಯ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವನಾಂವ್... ಪುಣ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತುಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ತುಮಿ ಬರಿಂ ಮನ್ಶಾಂ.." ಶಮಿನಾ ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. 

"ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಮಿನಾ..." ಹಾಂವೆಂಯಿ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ...

"ಆಂಡ್ರ್ಯೂ...ಕೊಣಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್... ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಇರಾಕಾಂತ್ ಆಸಾ... ಇರಾಕಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಚೆಡುಂ ಭೆಟ್ಲೆಂ ತುಕಾ.." ಫಾಯ್ಲಾಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಶೆರಿಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಕ್ಲಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೊಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊಂ.

"ವ್ಹಯ್ ಶೆರಿಲ್... ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಚೆಡುಂ ಭೆಟ್ಲಾಂ... ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ..." ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ಶೆರಿಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಗೊಂ ಉರ್‌ಲ್ಲೊಂ. 

"ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ...." ಶಮಿನಾನ್ ಇರಾಕಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣೆ ಭೆಟೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಂಚಿ ಊಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಅಜೂನ್‌ಯ್ ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಚಾರ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಾಳ್ ಅಮಿನಾ ಅಬುಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ರಡೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಭುಕೆನ್.

ಅಬುಚ್ಯಾ ಹಾತಾಥಾವ್ನ್ ಅಮಿನಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆ. ಅಮಿನಾ ಮಸ್ತ್ ಹಳೂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಕ್ಶಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಶಮಿನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲೆಂ. ಕಾಪ್ಸಾಪರಿಂ ಮೋವ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮಿನಾಕ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ಚೆಂ ಬಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಅಮಿನಾ ಜಲ್ಮಾತಾನಾಂಚ್ ಅಮ್ಮಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಅವಯ್ಚೆಂ ದೂದ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಮಿನಾ ರಡ್ತಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಮಿನಾಪರಿಂ ಹಜಾರೊಂ ಬಾಳಾಂಚಿ ಗತ್ ಇರಾಕಾಂತ್ ಅಶಿಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆವಯ್ಕ್‌ಚ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಖಾಣ್, ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜಡಾಯ್ ಜಲ್ಮಾತಾನಾಂಚ್ ಮಸ್ತ್ ಉಣಿ ಆಸ್ತಾಲಿ.

"ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮೊರೊನ್ ಅಸಾತ್... ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಝುಜಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಶ್ಟಾಚೊ ಪರಿಹಾರ್ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲುಟೊನ್ ಅಸಾ... ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣ್, ಶಿಕಪ್, ಒಕತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ... ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಲೋಕ್ ಭುಕೆನ್, ಪಿಡೆನ್ ಮೊರ್‍ತಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ಸಯ್ಶಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂಚ್ ಬಾಳ್‌ಪಣಾರ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್... ಹಜಾರೊಂ ಲೋಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಡ್ಲಾ... ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಸಾತ್..." ಶಮಿನಾಚಿಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಪ್ತಾಲಿಂ.

1990-೦ತ್ ಇರಾಕಾನ್ ಕುವೆಯ್ಟಾ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಪ್ಲೆ ತಾಬೆನ್ ಘೆತಾನಾ ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂನಿ ಕುವೆಯ್ಟಾಕ್ ಲುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚಾ ಲೊಕಾಂನಿ ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿ ಸೆಜಾರ್‍ಚಿ ರಿಟಾಬಾಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಲಾಕಾಂವಯ್ರ್ ರುಪ್‌ಯಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರುದಾನ್ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣ್‌ಯಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಲಾಕಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟೊನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ.

ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕಶ್ಟ್, ನಶ್ಟ್ ಭೊಗುನ್ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಸಮಿತಿ ರಚ್‌ಲ್ಲಿ. ರಿಟಾಬಾಯೆಕ್, ಮ್ಹಜೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ದೊಗಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪರಿಹಾರ್ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಬರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ. ಕೊಣೆಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ... ಫಕತ್ ಇರಾಕಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ... ತಕ್ಲಿ ಜಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ... ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿ.

******

ಸಪ್ಣಾಂ... ಇರಾಕಾಚಿಂಚ್ ಸಪ್ಣಾಂ...

ಮ್ಹಜೆ ಭಯ್ಣಿಚೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೂತ್ ತೆರಾ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ರುಬೆನ್ ಬಾಗ್ದಾದಾಂತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವ್ಘಡಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ರಸ್ತೊ ಉತರ್‍ತಾನಾ ವೆಗಾನ್ ವೆಚೆಂ ಕಾರ್ ರುಬೆನಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲ್ಲೆಂ....ಎಮರ್‍ಜೆನ್ಸಿ ಒಪರೇಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ರುಬೆನಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲರ್‍ಸಾಂಚಿ ತುರಂತ್ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಭಯ್ಣ್ ಫಕತ್ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಭಾವೊಜಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಪುಣ್ ಸೊರೊ ಆಪಡ್ನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಬೆನಾಕ್ ವಾಂಚಯ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೊ. ರೂಬಿಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಡೀನಾ ಆನಿ ವೀಣಾ ರಡ್ತಾಲಿಂ....ಮತಿರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ರುಬೆನ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಚೊ ಭರ್‍ವಸೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ....

*****

ಕುಡಾಂತ್ಲೆಂ ಏರ್‌ಕಂಡೀಶನ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಹಾಂವ್ ಘಾಮೆಲ್ಲೊಂ. ಅಲರಾಮ್ ವ್ಹಾಜ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸಪ್ಣಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಡಾವತ್ ಸತ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವರ್‍ವಿಂಚ್ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ! ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ರುಬೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಇರಾಕಾಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೊ ಪುಡಾರ್ ಲಾಭಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಹಾವ್ಸ್‌ಮೇಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಇರಾಕಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಲಿವರ್ ಕೆನ್ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವೊಜಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಇರಾಕಾಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಪುಣ್ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಗಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಲೊ!

ಇಂಟರ್‌ಕೊಮ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಚಿಂತ್ನಾಂತ್ಲೊಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಮ್ಹಜೊ ಜನರಲ್ ಮೆನೆಜರ್ ಫೊನಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಇರಾಕಾಚೆ ಮ್ಹಜೆ ಭೆಟೆವಿಶಿಂ ಅನಿಕ್‌ಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ರಿಪೊರ್‍ಟ್ ತಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ರಿಪೊರ್‍ಟ್ ತಯಾರ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಿದ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಆಫಿಸಾಚೊ ವೇಳ್ ಅಕೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಬಸೊನ್ ರಿಪೊರ್‍ಟ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ತ್ರಾಣ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಬಾಗ್ದಾದಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಶನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿ ತರ್‍ಫೆನ್ ಹಾಂವ್ ಇರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅಮೆರಿಕಾಚಿಂ ಝುಜಾ ವಿಮಾನಾಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಇರಾಕಾಚೆರ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಾಕಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೊಂ ತರ್‌ಯಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಜೊರ್‍ಡಾನಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಗ್ದಾದಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ತಾನಾ 1991 ಜೊರ್‍ಡಾನಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಗ್ದಾದಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ತಾನಾ 1991 ಚ್ಯಾ ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇರಾಕಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ ದೆಸ್ವಾಟ್ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಇರಾಕಾಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಸದ್ದಾಮಾಪರಿಂ ಧಡಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹರ್‌ಎಕ್ಲೊ ನಿತ್ರಾಣಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾಕ್ ಮೊರ್‍ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಂತಿನ್ ಲೋಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಇರಾಕಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರಾಚ್ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್‍ಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ. ಪರ್‍ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್‍ಟ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ... ಇರಾಕಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೆ ಗತಿವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ರಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ನೀದ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ದೆದೆಸ್ಪ್ರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.. ಸಾತ್ ವರಾರ್ ಫೊನ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿದೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

"ತುಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಶಮಿನಾ ನಾಂವಾಂಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಆಯ್ಲಾಂ" ರೆಸೆಪ್ಶೆನಿಸ್ಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಸೊಬಿತ್ ಪುಣ್ ಭಾಗೊನ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಶಮಿನಾ ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಶಮೀರಾ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಶಮಿನಾ ಹಾತಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್‍ಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನವೊ ಜೀವ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಹೊಟೆಲಾ ಲಾಗಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಬುಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಶೂ ಪೊಲಿಶ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರಯಿಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಬೊವ್‌ಶಾ ಮ್ಹಜಿ ಪರ್‍ಸ್ ಥಂಯ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಶಮೀರಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಶಮೀರಾನ್ ತಿ ತಾಚಾ ಅಬುಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪರ್‍ಸಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ಕಾರ್‍ಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಬುನ್ ಧುವೆ ಶಮಿನಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಪರ್‍ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅಬುಚ್ಯಾ ಆನಿ ಶಮಿನಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಸ್ವಾಲ್ಲೊಂ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಅಬುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಜೆವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅಬುಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ಶಮಿನಾ ಬರಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ. 1991-ಚಾ ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಬುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ. ಶಮಿನಾ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಥೊಡೆಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಭಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಮಿ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಮಿನಾನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಅಬುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೊ. ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ್. ಅಬು, ಶಮಿನಾ ಆನಿ ಶಮಿನಾಚಿಂ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಇರಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆ ಘಡ್ಯೆ "ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ..." ಶಮಿನಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ರಡೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. "ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ವಿಸ್ರಾನಾ... ಪರತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ" ಆಬುಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲರ್‍ಸ್ ಅಬುಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿತಾನಾ ತಾಣೆ ತೆ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. "ತುಂ ಪರತ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾನಾ ಆಮಿಂ ಜೀವ್ ಆಸ್ಚೆನಾಂವ್..." ಅಮೆರಿಕಾಚಾ ಬೊಂಬಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಅಬುಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ದೊಳೆ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ... "ಅಲ್ಲಾ" ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಉಬಾರ್‍ಲೆ... "ಪುಣ್ ಅಲ್ಲಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್‍ವಸೊ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.. ಅಲ್ಲಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ.. ತೊ ತುಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲೊ ಪುತಾ" ಅಬು ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಧರ್‍ನ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಅಬುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜನರಲ್ ಮೆನೆಜರಾಲಾಗಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ "ಇಮೊಶನಲ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ... ಬಿಜ್ನೆಸಾಂತ್ ಇಮೋಶನಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ.. ಪ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್... ಬರ್‍ಯಾ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೆನಾಚಿಂ ಹಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ನಂಯ್" ಜನರಲ್ ಮೆನೆಜರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಣ್ಸುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. 

"ದೋನ್ ಲೆಟರ್‍ಸಾಂ ಆಸಾತ್ ತುಕಾ" ಎಟೆಂಡರ್ ಮೊಹನಾನ್ ದೋನ್ ಕವರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಂಟರ್‌ಕೊಮ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. "ಪಳೆ. ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ. ಇರಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ತುಜಾ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡಾಚೆಂ ಕಾಗಾತ್ ಆಯ್ಲಾಂ ನೆ..." ಶೆರಿಲ್ ಫೊನಾರ್ ತುಕ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ಶಮಿನಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪರತ್ ಇಂಟರ್‌ಕೊಮ್ ವಾಜ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್‌ಚ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ವಾಚ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕವರ್ ಬೆಗಾಂತ್ ದವರ್‍ಲೆಂ..

"......ತುಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್‌ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಅಮಿ ಸರ್‍ವಾಂ ಹರ್‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ತುಜಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಚಡ್ಲಾ. ತುಮಿಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಬರಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ... ಹೆಂ ಕಾಗಾತ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಡೊಂಕ್ ಯೆತಾ. ಅಮಿನಾ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಲ್ಲಾ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಭುಕೆನ್ ವಳ್ವಳ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಲ್ಲಾನ್ ತಾಚೊ ವೆಗಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಅಮಿನಾ ಮಸ್ತು ರಡ್ತಾಲೆಂ.. ಪುಣ್ ಸಾಕಾಳಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಅಮಿನಾನ್ ರಡ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್‍ಣ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.. ಅಬು ಮಸ್ತು ಬೆಜಾರಾಯೆನ್ ರಡ್ತಾ.. ತಾಚ್ಯಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾ. ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಡೊಲರ್‍ಸ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಒಕತ್ ಹಾಡ್ತಾಂ.. ಡೊಲರ್‍ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಒಕ್ತಾಂ ನಾಂತ್...

ತುಂ ಆಮ್ಚೆಪಾಸತ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ದುಡು ಮಾಗಾನಾಕಾ... ಅಲ್ಲಾಚೆ ಖುಶೆ ಪರ್‍ಮಾಣೆಚ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಆಮ್ಚೆರ್ ಬಹಿಶ್ಕಾರ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯಾನಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಅಮಿನಾಯಿ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಏಕ್ ಜಾಲೆಂ.

ಝುಜಾಂತ್ ಕೊಣಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮಿನ್ ಆನಿ ಅಮಿನಾನ್ ಜೀವ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲೊ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಆಮಿ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ... ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್. ಮ್ಹಕಾ ಚಡ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.. ಮಸ್ತು ರಡೊಂಕ್ ಯೆತಾ..."

ಕಾಗಾದ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಯ್ ದೊಳೆ ಭರ್‌ಲ್ಲೆ. ಅಬುಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ತರ್, ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ... ಶಮಿನಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಳ್ವಳೆ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಅಬುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಇರಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕೋಣ್ ದಿತಾ? ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿಂ ನೀದ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಿ. 

ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಕಾಲ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನ್‌ಯೆಕ್ ಪತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುವೆಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಪತ್ರ್. ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿಚ್ ಬುಡ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಶಮಿನಾಚೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಬೆಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಮೆಜಾರ್‌ಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

"ಆಂಡ್ರ್ಯೂ.. ಏಕ್ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್.. ಸ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ತುವೆಂ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ಫಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಾ... ಕುವೆಯ್ಟ್ ಝುಜಾವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ವಸ್ತುಂಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲರ್‍ಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂತ್ಲೆ ಆರ್‍ದೆ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಬಾಕಿಚೆ ವೆಗೆಂಚ್ ಮೆಳ್ತಾತ್... ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತು ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾ. ಹೊ ದುಡು ಹಾಂವ್ ರುಬೆನಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ದವರ್‍ತಾಂ... ತಾಕಾ ಡೊಕ್ಟರ್ ಕರ್‍ತಾಂ... ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ದುಡು ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ"

ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಾಂಚ್!

ಪರಿಹಾರ್!!

ಅಮಿನಾನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಡು ಮೆಳ್ಳೊ! ದೊನೀ ಕಾಗ್ದಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾವ್ಲಿಂ! 

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಅಬುಚ್ಯಾ...ಶಮಿನಾಚೆ ಬಿರ್‍ಮತೆನ್ ಭರ್‍ತಾನಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾವಿಶಿಂ ಮತಿಂತ್ ಸವಲಾಂ ಉಟಾಲಾಗ್ಲಿಂ. ಭಯ್ಣಿಲಾಗಿಂ ಆತಾಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಕ್ ಫೊನ್ ಡಾಯಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಬಾಯೆ...ತುಕಾ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ತುಂವೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಎಕಾ ಲಾಕಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂಗೀ..." ಹಾಂವೆಂ ಶೀದಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ತರೀ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಹಾಂವ್ ತಮಾಶೆ ಉಲಯ್ತಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

"ಕಿತೆಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಸಪಣ್ ಪಡ್ಲೆಂಗಿ... ಅಚಾನಕ್ ಅಶೆಂ ಪಿಶಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್‍ತಾಯ್..." ಬಾಯೆನ್ ಹಾಸೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಭಾವಿ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. 

"ಬಾಯೆ ಹಾಂವ್ ತಮಾಶೆ ಉಲವ್ನ್ ನಾ... ಸತ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ... ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪ್‌ಯಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ...?" 

ಮ್ಹಜೊ ರಾಗಿಶ್ಟ್ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭಯ್ಣ್ ಸತ್ ಉಲಯ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ. "ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಾ... ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ? ಅಮೆರಿಕಾಚೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಡು ದಿತಾನಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂಗಿ? ರಿಟಾಬಾಯೆಕ್‌ಯಿ ತುವೆಂಚ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ನಂಯ್‌ಗಿ? ತಿಕಾ ಮ್ಹಜಾವರ್‍ನಿಂ ಚಡ್ ಡೊಲರ್‍ಸ್ ಮ್ಹೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಡು ಮ್ಹೆಳ್ತಾನಾ ತುಂ ಚಿಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮೊಸೊರ್ ಜಾತಾಗಿ...?" ಭಯ್ಣ್ ವಿವರಣ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫಟ್! ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಫಟ್!!

ಇರಾಕಾಚಾ ಲೊಕಾಕ್ ಭಯ್ಣಿನ್... ರಿಟಾಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಫಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪರೋಕ್ಶ್ ಥರಾನ್ ಲುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ...ವಳ್ವಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಲೂಟಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ!

"ಬಾಯೆ ತುಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕೋಣ್ ಕಸಲೊ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾ, ಜೀವ್ ಬಲಿ ದೀವ್ನ್ ಅಸಾ ತೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್...ತುಕಾ ರುಬೆನಾಕ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ಇರಾಕಿ ಲೊಕಾಚಾ ದುಕಾಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್. ಪಾಪ್ ತ್ಯಾ ಇರಾಕಾಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ....ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಭುಕೆನ್ ಮೊರೊನ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ಬಾಯೆ..." ಮ್ಹಜಿ ಬೆಜಾರಾಯ್, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ವೆತಾಲೊಂ...

"ತುಂ ಸಾಂತಾಪರಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್....ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲರ್‍ಸಾಂವರ್‍ವಿಂ ಇರಾಕ್ ಬುಡಾನಾ.... ಆಮ್ಕಾಂ ಅಮೆರಿಕಾಚಾಂನಿ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಡೊಲರ್‍ಸ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.." ಭಯ್ಣ್ ನೆಣಾರ್‍ಪಾಣಾನ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.

"ಹೊ ಶಿರಾಪಾಚೊ ದುಡು ಬಾಯೆ...ಇರಾಕಾಚಾ ಲೊಕಾನ್, ಬಾಳಾಂನಿ ಜೀವ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಪರಿಹಾರ್ ಹೊ... ತುಕಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಸರ್‍ವ್ ಬರಯ್ತಾಂ..." ಚಡಿತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸೈರಾಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

"ತುಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಮ್ಹನ್ಶಾಂ... ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ... ಆಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ.." ಶಮಿನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕಿಲಾಗ್ಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೆರ್... ಮ್ಹಜೆರ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ.

ಕಾಲ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಬೆನಾಚಾ ಸಪ್ಣಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.." ಹೆಂ ಸಪಣ್ ಸತ್ ಕರಿನಾಕಾ ದೆವಾ.." ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಭಯ್ಣಿಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರ್ ಡೊಲರ್‍ಸ್ ಅಬುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ತರ್‍ಫೆನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಕರ್‍ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಟೆಂಡರ್ ಮೋಹನ್ "ಗಲ್ಫ್ ನ್ಯೂಸ್" ದಿಸಾಳೆಂ ಪತ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಅಮೆರಿಕಾ ಅನಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಝುಜಾ ವಿಮಾನಾಂ ಃ-೫೨, ಈ-೧೪, ಈ-೧೮ ಹಾಣಿಂ ಬಾಗ್ದಾದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬೊಂಬ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಹಮ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲಿ. ಥೊಡಿಂ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಲೋಕ್... ಭುರ್‍ಗಿಂ ಘಾಯೆಲ್ಲಿಂ... ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿಂ.. ಆಜ್ ಪರತ್ ಇರಾಕಾಚೆರ್ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ...

ಶಮಿನಾಲಾಗಿಂ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ... ಪುಣ್ ತೆಂಯ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ... 

(ಹಿ ಕಾಣಿ 1998ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ...ಆಜ್ ಇರಾಕಾಚಿ ಗತ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ತೆಂ ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಂತ್... ಶಮಿನಾಚಿ ಕಾಣಿ ಮುಖಾರ್‍ಸುಂಕ್ ತುಮಿ ಸಕ್ತಾತ್ ತರ್ ಮುಖಾರ್‍ಸಿಯಾ... ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಯಾ.. ಮ್ಹಜಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ!)

Tags:  Andrew Dcunha, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE