+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ನಿಳ್ಶಿ ಸುಂದರಿ  -  ಗಿಬ್ಬಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಭೋವ್ ಸವ್ಕಾಸ್, ಪುಣ್ ಧ್ರಡ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್ ಅರವಿಂದ್ ಬಾರ್ಗವ್ ಡೆಪಾರ್ಚರ್ ಲೌಜಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕದೆಲಾ ವಯ್ರ್ ಆಸೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಾ ಚಾರ್ ಬೊಟಾಂ ಮಧೆಂ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿ ಬ್ರೀಫ಼್‌ಕೇಜ್ ತಾಣೆ ಪಾಂಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ದವರ್‍ಲಿ. ಕಾಳ್ಯಾ ಕೋಟಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಂಗ್ ಫ಼ಿಲ್ಟರ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್, ಪ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವಿಂಚುನ್ ಓಂಠಾಂ ಮಧೆಂ ಖೊವಯ್ಲಿ.

ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಧುಂವರ್ ವೊಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.
ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಾ ಧೊಂವ್ರಾ ಮಧೆಂ ಅರವಿಂದ್ ಬಾರ್ಗವಾಚಿ ನದರ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಸಿಚಾ ವಿಶಾಲ್ ಆರ್ಸ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚರಿಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.
TARMAC - ಚೆರ್ ಏರ್‌ಬಸ್ A - 320 ಉಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಫ಼್ಲಾಯ್ಟ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅನಿಕೀ ಬಾರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎ.ಸಿ.ಚಾ ಥಂಡ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾಂಚೆಂ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ, ಎಕಾ-ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆನಿ ಸಳ್, ಕಾಂಕ್ಣಾಂಚೊ ಕಣ-ಕಣ ಆವಾಜ್.
ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್.
ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೆಂ ಮುಳ್ಕಾಟ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಬಕೆಟಿಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆಂ ಅರವಿಂದ್ ಬಾರ್ಗವಾನ್.
ಕುಸಿಕ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅರವಿಂದಾಚಿ ನದರ್ ಅಛಾನಕ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾಲಿ. ವಾಹ್ವ್ ಲಾನ್ಸೊ ಉದ್ಗಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್.
ಗೊರ್‍ಯಾ ಕುಡಿ ವಯ್ರ್ ನಿಳ್ಸಿ ಸಾಡಿ. ಸಾಡಿಯೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚಿ ಸ್ಲೀವ್‌ಲೆಸ್ ಬ್ಲಾವ್ಜ್. ಸುಂದರ್ ಕಪಲಾರ್ ನಿಳ್ಸೊ ತಿಲಕ್. ಕಾನಾಂನಿ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ರಿಂಗಾಂ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಹುಶಃ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾತ್ರಾಚೆಂ ವಾಚ್. ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಣ-ಕಣ ಆವಾಜ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಬಾರಿಕ್, ಪುಣ್ ಡಜನಾಕ್ ಮಿಕ್ವನಾತ್ಲಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿಂ ಹೈ-ಹೀಲ್ಡ್ ವೀನಸ್ ಸೆಂಡಲಾಂ.
ಬ್ಲೂ ಬಿವ್ಟಿ!
ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ ಅರವಿಂದ್ ಭಾರ್ಗವಾಚಾ ಓಂಠಾ ಇಡ್ಯಾಂನಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ-ಚಲಿಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಸಲಿ ಅಪೂರ್ವ್ ಸೊಭಾಯ್ ಹಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಖೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ!
ಮ್ಯಾಗಜಿನಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಪರ್‍ತುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಸುಂದರಿನ್ ಮಾನ್ ವಯ್ರ್ ಕೆಲೊ.
ಚಾರ್ ದೊಳೆ ಏಕ್ ಜಾಲೆ.
ದೊಳ್ಯಾಂಚಾ ಝುಜಾಂತ್ ನಿಳ್ಶಿ ಸುಂದರಿ ಸಲ್ವಾಲಿ.
ಆನಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ವೀಕರಾಂತ್ ಫ಼್ಲಾಯ್ಟ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಪ್ರಸಾರ್‍ಲೆಂ.
ಇತರ್ ಪಯ್ಣಾರ್‍ಯಾಂ-ಸವೆಂ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಸುಂದರಿನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ದಾವ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್, ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಾ ನಾಜೂಕ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಧಲ್ಚಿ ವಿದೇಶಿ ಬ್ರೀಫ಼್‌ಕೇಜ್. ಚಲೊನ್ ವೆಚಿ ನಾಜೂಕ್, ಪುಣ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಚಾಲ್.
ಅರವಿಂದ್ ಬಾರ್ಗವ್ ಕುಡಿ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಸವೆಂ ಪುಲಕಿತ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಸಕ್ಡಾಂವರ್ನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ಲೌಂಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಚಾಲಿಂತ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಶಿಡಿ ಚಡೊನ್ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ವಿಮಾನಾಚಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.
A-12 ಸೀಟ್ ಜನೆಲಾ ಕುಸಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸೀಟಿರ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಸುಂದರಿನ್ ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ. ಅರವಿಂದ್ ಭಾರ್ಗವಾನ್ ಕೊಟಾಚಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೆಂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.
A-13 ಸೀಟ್ ತಾಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಫ಼ಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ಅಸಲೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಫ಼ಾವೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಸುಂದರಿಚಾ ಸ್ವಪ್ಣೆಲಿನ್.
ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಂತ್ರಳಾಂತ್ ಬ್ರೀಫ಼್‌ಕೇಜ್ ಚೆಪ್ತಚ್, ಆಂಬೊರ್‌ಪಿಕ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾ ಸವೆಂ, ತಾಳೊ ನಮ್ರ್ ಕರುನ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಅರವಿಂದ್ ಭಾರ್ಗವಾನ್--
"ತುಜಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಹಾವೆಂ ಬಸ್ಯೆತ್‌ಗೀ ಬ್ಲೂ ಬಿವ್ಟಿ?"
ಕಸಲೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸವಾಲ್..! ಚಲಿ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲಿ.
"ತುವೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ದುಡು ಯೆಟ್ಲಾಯ್ ಜಂಟ್ಲ್‌ಮ್ಯಾನ್. ತುವೆಂ ಜರೂರ್ ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್" ಹಾಸೊನ್೦ಚ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಕೊಗುಳೆ ಸ್ವರಾನ್.
"ಥೇಂಕ್ಯೂ" ಉತ್ರಾಂ ಸವೆಂ ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ ಅರವಿಂದಾನ್.
ನಿಳ್ಶಿ ಸುಂದರಿ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲಿ.
"ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ದೆವಾಚಿಂ ರಚ್ನಾಂ."
"ಕಿತೆಂ.. ಆನಿ ಖಂಯ್...?" ಚಲಿಯೆನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಗುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ.
"ತುಜಿಚ್ ತಾರಿಫ಼್ ಹಾಂವ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂ ಬ್ಲೂ ಬಿವ್ಟಿ."
"ತಾರಿಫ಼್! ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ? ತಿತ್ಲಿಂ ಸುಂದರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ?" ನಕ್ಲಿ ನಟನ್ ಕೆಲೆಂ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಸುಂದರಿನ್.
"ಫ಼ಿಲ್ಮ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಶಿತ್ ತುಜಾ ಸೊಭಾಯೆ ಮುಖಾರ್ ದೂದ್ ಉಣೆಂ ಕೊಫ಼ಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ದೆವಾ ಸಾಕ್ಷೆಖಾಲ್."
ಥೇಂಕ್ಯು."
"ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಬೋರ್ ಕರ್‍ತಾಂ ನೈಂಗೀ ಮಿಸ್ಸ್.."
"ಮಿಸ್ಸ್ ಸೀಮಾ ಲಹರಿ" ಚಲಿಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್‍ಲೆಂ, "ತುಂವೆಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಉಲವ್ಯೆತ್ ಮಿಸ್ಟರ್.."
"ಅರವಿಂದ್ ಭಾರ್ಗವ್."
"ತುವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಹಾವೆಂ ಬೋರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಳ್ ಉದೆನಾ ಮಿ|ಅರವಿಂದ್ ಭಾರ್ಗವ್, ಕಿತ್ಯಾ ಜಾಣಾಂಯ್? ಉಭ್ಚಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಾ ಗರ್ಬಾ ಭಿತರ್ಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಆಮಿ ವೇಳ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಆಸಾ."
ತಿಚಿಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ ತೊ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಲಹರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಡ್ ನಾಂವ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ. ಗೊರ್‍ಯಾ ವದನಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಳ್ಭಾಣ್ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.
ಕಾಳಿಜ್ ಪಿಳ್‌ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್.
ಅರವಿಂದ್ ಭಾರ್ಗವಾಚೆಂ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತದೇಕ್ ನದ್ರೆನ್ ದೆಖೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೆಂ ಸೀಮಾ ಲಹರಿ.
"ತುಜೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾವ್ಳೆಲೆಂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್?"
"ಲಹರಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸೊನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಸೊ, ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್, ತುಕಾ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಂ"
"ಪಾಟ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್?" ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಸಂಕುಚಿತ್ ಜಾಲೆ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಗನ್‌ಸಖಿನ್ ತಾಂಚೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲೊ. ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ತಿಂ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲಿಂ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಾಂದುಂಕ್.
ರನ್-ವೇ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಫ಼್ಲಾಯ್ಟ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವೇಗ್ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಯಂತ್ರಾಚೊ ಆವಾಜ್ ವ್ರದ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಚಾ ಧಾಂವ್ಣೆ ನಂತರ್ ಫ಼್ಲಾಯ್ಟ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪ್ಯಾಸೆಂಜರಾಂಚೊ ಘುಜ್ಗುಜೊ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವಿಮಾನಾಚಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಸ್ಮಶಾನ್ ಮೌನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸೀಮಾನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪ್‌ಲ್ಲೆ.
ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಾಳೀಸ್ ಸೆಕುಂದಾಂ ನಂತರ್ ಏರ್‌ಬಸ್ ಂ-೩೨೦ ಮೊಡಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಭೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
"ಆತಾಂ ತುವೆಂ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಯೆತ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಸೀಮಾ ಲಹರಿ. ಫ಼್ಲಾಯ್ಟ್ ಮೊಡಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಭೊನ್ ಆಸಾ" ಹಾಸೊನ್೦ಚ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲೆಂ ಅರವಿಂದಾನ್.
ಸೀಮಾನ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆ.
"ವಿಮಾನ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ತುಂ ಭಿಂಯೆನಾಂಯ್?"
ಸೀಮಾಚೆಂ ಮುಗ್ಧ್ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. "ಚೋರ್ ಆನಿ ಮೊರ್ನ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕಾನಾಂವ್."
"ತುಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್?"
"ಆತ್ಮ್-ಹತ್ಯಾ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದೆವಾನ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಅರವಿಂದ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ತುಜಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತೊನಾ"
ತಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಉದೆಲ್ಲಿ.
ತಿಂ ನಿಗೂಡ್ ಉತ್ರಾಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂನಾ ಸೀಮಾ. ವಿಜ್ಮಿತಾಯ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. "ಜಿವಿತಾಚಾ ಖೆಳಾಂತ್ ತುಂ ಸಲ್ವಾಲಾಯ್?" ಸವಾಲ್ ಅಧುರೆಂಚ್ ಉರ್ಲೆಂ. ಗಗನ್‌ಸಖಿ ಟ್ರೋಲಿ ಬರಾಬರ್ ತಾಂಚಾ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಉಭಿ ಜಾಲ್ಲಿ.
ಜೆವಾಣ್ ತಾಣಿಂ ಮೌನ್‌ಪಣಿಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.
ಜೆವ್ಣಾ ನಂತರ್ ಸೀಮಾಕ್ ಝೆಮ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಅರವಿಂದಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಝೆಮ್ ಆಯ್ಲಿನಾ. ಲಹರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಿಡೊ ತಾಚಾ ಮೆದ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ.
ದೇವ್‌ರಾಜ್ ಲಹರಿ.
ಹೆಂ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಮಾಣಿಕ್, ಬ್ಲೂ ಬಿವ್ಟಿ, ಮಿಸ್ಸ್ ಸೀಮಾ ಲಹರಿ , ತ್ಯಾ ನಾಪಸಂದ್ ವ್ಯಕ್ತೆಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ವ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ಲೆಂ?
ಅರವಿಂದಾಚಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ವ ತರ್ಕಾಕ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏರ್-ಬಸ್ಸ್ ನಿಯಮಿತ್ ವೆಳಾರ್ ಬಾಂಬೇ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾರ್ ದೆಂವ್ಣೆಚಾ ತಯಾರೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಸೀಮಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ.
"ದೊಳೆ ಧಾಂಪ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಸೀಮಾ. ಫ಼್ಲಾಯ್ಟ್ ದೆಂವ್ಚಾ ತಯಾರೆರ್ ಆಸಾ."
ಸೀಮಾನ್ ನಕ್ಲಿ ರಾಗ್ ದಾಖಯ್ಲೊ.
ರವ್-ವೇಚೆರ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾವಯ್ರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಹಾಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯೀ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ.
ಸೀಮಾಚಿ ನದರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
"ಕಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ?"
"ವಯ್, ಆನಿ ತುಜೆಂ?"
ಅರವಿಂದ್ ವಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. "ತುಜಾ ತಿತ್ಲೊ ಅಮೀರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ನಂಯ್ ಸೀಮಾ. ಏಕ್ ಮಾಮೂಲಿ ಔಟ್-ಡೋರ್ ಸೇಲ್ಸ್‌ಮೇನ್ ಕಾರಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ."
"ಫ಼ಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರಾಂಚಿ ಪರಿಚಯ್" ಸೀಮಾನ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಅರವಿಂದಾಚಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೊ. "ತುಜಾ ಸಲ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮಿ|ಅರವಿಂದ್."
ಅರವಿಂದಾಚೆ ದೊಳೆ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೆ.
"ಗುಡ್ ಇವನಿಂಗ್ ಮೇಡಂ" ಸೀಮಾಚೊ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಅರವಿಂದ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾ ಭಾಸೆನ್ ರಡ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
"ತುಜಿ ವಸ್ತಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಮಿ|ಅರವಿಂದ್? ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಡ್ರೋಪ್ ಕರ್ತಾಂ" ಸೀಮಾಚಾ ಆಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊನಾ.
"ಅಂಧೇರಿ ಈಸ್ಟ್. ಮಹಾಕಾಳಿ ಕೇವ್ಸ್ ರೋಡ್, ತಕ್ಶೀಲಾ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್" ವಿಳಾಸ್ ಕಳಯ್ಲೊ ಅರವಿಂದಾನ್.
ದೊಗಾಯೀ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕಾರ್ ಮಧ್ಯಮ್ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
"ಮಿಸ್ಸ್ ಸೀಮಾ.."
"ಮಿಸ್ಸ್ ನೈಂ, ಫ಼ಕತ್ ಸೀಮಾ."
"ಹಾಂ ಮಿಸ್ಸ್.. ಸೊರ್ರಿ ಸೀಮಾ, ತುಂ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾಯ್?"
"ಪಾಲಿ ಹಿಲ್ಲ್."
"ಓಹ್!" ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಅರವಿಂದ್.
"ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್, ಅರವಿಂದ್?"
"ಪಾಲೀ ಹಿಲ್ಲ್.." ಸೀಮಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಮ್ಕ್ ದೊಳೆ ಮೆಳಯ್ಲೆ ಅರವಿಂದಾನ್, "ಮಿ|ದೇವ್‌ರಾಜ್ ಲಹರಿಕ್ ತುಂ ವಳ್ಕತಾಯ್?"
"ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ" ಸೀಮಾಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಚಡೊನ್ ಗೆಲಿ. "ತುಂ ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಯ್?"
"ಖ್ಯಾತ್ವ ಕುಖ್ಯಾತ್.." ನದರ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಿ ಅರವಿಂದಾನ್. "ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತೆಂಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಎಕಾ ಮಾಮೂಲಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಾ."
"ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡ್ ಖಂಚಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ, ಅರವಿಂದ್?"
ಅರವಿಂದಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ.
"ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಜಾಯ್ ಅರವಿಂದ್."
"ಮೆಳ್ತೆಲಿ, ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ನೈಂ."
"ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾಂಯ್?"
ಸೀಮಾಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಹಠಾಸವೆಂ ಕೌತುಕಾಯ್ ನಿಶೆತಾಲಿ.
"ಮ್ಹಜಾ ಫ಼್ಲಾಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ತುಜಾ ಹರ್ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ ಸೀಮಾ."
ಸೀಮಾ ಮೌನ್ ಜಾಲೆಂ.
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚಾ ಧಾಂವ್ಣೆ ನಂತರ್ ಕಾರ್ ತಕ್ಷೀಲಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾ ಮುಖಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೆಲೆಂ ಡ್ರಾಯ್ವರಾನ್.
"ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಎಕ್ಸುರೊಂ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಂ ಸೀಮಾ. ಡ್ರಾಯ್ವರಾ ಸವೆಂ ತುವೆಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ದಯಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್."
"ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ನೈಂ ಅರವಿಂದ್, ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್‌ಜಾಯ್. ಫ಼ಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಜರೂರ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆತೆಲಿಂ."
"ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರಾರ್?"
"ಫ಼ಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವರಾರ್, ಓ.ಕೆ.?"
"ಓ.ಕೆ. ಆನಿ ಸವೆಂಚ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ."
ಸೀಮಾನ್ ಫ಼ಕತ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಹಾಸೊ ದಿಲ್ಯೊ.
************

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಸೀಮಾಚೆಂ ಆಗಮನ್ ಜಾಲೆಂ. ಟೀ ಸತ್ಕಾರಾ ನಂತರ್ ತಿಂ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿಂ.
"ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡ್ ಆನಿ ನೀವ್ ಮಮ್ಮಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಲಂಡನಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಅರವಿಂದ್. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಯ್ ದೆವಾದಿನ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ವಗ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಾ ಫ಼ುಡಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡ್ ಚಾಳೀಸ್ ದಿಸಾಂ ಆಧಿಂ ಎಕಾ ಸುಂದರ್ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಲಗ್ನಾವೆಳಾ ಹಾಂವ್ ಖಟ್ಮಂಡು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಅಂಕಲಾಗೆರ್. ಮ್ಹಜಾ ನೀವ್ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಹಾವೆಂ ಎದೊಳೀ ಮುಖಾಮುಖಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ನಾ. ತಿಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ಆನಿ ಲಗ್ನಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ಖಟ್ಮಂಡು ಅಂಕಲಾಚಾ ಘರಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಖಾತ್ಯಾನ್ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ."
ಟೀಪಾಯೆ ವಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿಂಗ್ ಫ಼ಿಲ್ಟರ್ ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿಂಚ್ಲಿ ಅರವಿಂದಾನ್.
"ಸ್ಮೋಕ್ ಕರ್ತಾಯ್?" ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮುಖಾರ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲಿ ತಾಣೆ.
"ನೋ, ಥೇಂಕ್ಸ್" ಮುಖಾರ್ ಬಾಗ್ತೆಲೆಂ ಸೀಮಾ,
"ಮ್ಹಜಾ ಹರ್‌ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತುಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್"
"ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ" ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಾ ತುದಿಯೆಕ್ ಲಾಯ್ಟರಾನ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ ಅರವಿಂದಾನ್.
***********
ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ವರಸ್..
ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುಮಸ್ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೋಲೆಜಿಚೊ ಹೀರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ಖೆಳಾಂತ್, ನಾಟಕಾಂತ್, ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್, ಸವೆಂಚ್ ಇತರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಪ್ರಥಮ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಹೀರೊಚಾ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಭುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ.
ಅರವಿಂದಾನ್ ಹಿಂಡಾ ಮಧ್ಲಿ ಏಕ್ ಚಲಿ ವಿಂಚ್ಲಿ.
ಪಲ್ಲವಿ ಜೋಶಿ
ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಚೊ ವಾಗ್ ಶರತ್ ಜೋಶಿಚೆಂ ಮಾಣಿಕ್ ಅರವಿಂದಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ದರ್ಯಾಚಾ ಲಾರಾಂ ತಡಿಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾಲಿಂ
ಕಾಳ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾ ವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂ
"ಪಲ್ಲವಿ.."
"ಕಿತೆಂ ಮೊಗಾ?"
"ಆಕಾಶ್ ಆನಿ ಭುಮಿಕ್ ಏಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ"
"ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್."
"ತುಂ ಪಿಶೆಂ ಜಾಲಾಂಯ್."
"ಕೊಲೆಜಿಚಾ ಶಿಕ್ಪಾ ನಂತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಅರವಿಂದ್."
"ಎಕಾ ಗುಮಾಸ್ತಾಚಾ ಪುತಾಕ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಶರತ್ ಜೋಶಿ ಜಾಂವಯ್ ಕರುಂಕ್ ಫ಼ುಡೆಂ ಸರ್ತಲೊ?"
"ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫ಼ುಡೆಂ ಸರ್ಲಾ" ಅರವಿಂದಾಚಾ ಭುಜಾರ್ ಮಾತೆಂ ತೆಂಕ್ಲೆಂ ಪಲ್ಲವಿನ್, "ತುಕಾ ಘರ್-ಜಾಂವಯ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಸಮ್ಮತಿ ದಿಲ್ಯಾ."
ಪಲ್ಲವಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫ಼ಟ್ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್. ಕೋಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಹಿನ್ಯಾಭಿತರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಣಾರಾಂ ಲಗ್ನಾಮ್ತ್ ಎಕ್ವಟ್ಲಿಂ.
ಭುಮಿ ಆನಿ ಆಕಾಶ್ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ!
ಲಗ್ನಾಚಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಅಖ್ರೇಕ್ ಶರತ್ ಜೋಶಿ ವಯ್ರ್ ತುಫ಼ಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ - ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ತುಫ಼ಾನ್.
ಬಿಗ್ ಬುಲ್ ಹರ್ಷದ್ ಮೆಹ್ತಾಚೊ ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಶರತ್ ಜೋಶಿ ಸಿ.ಬಿ.ಐ. ಚಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್, ಕಾಳೊ ದುಡು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ.
ಕೊರೊಡ್‌ಪತಿ ಶರತ್ ಜೋಶಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದಿವಾಳಿ ಜಾಲ್ಲೊ.
ವಿಲಾಸಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಪಲ್ಲವಿ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಹರ್ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಸಮರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್..
ಡೈವೋರ್‍ಸ್.
ಡೈವೋರ್‍ಸಾ ನಂತರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲೊ ದೇವ್‌ರಾಜ್ ಲಹರಿ
ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ವಿಧುರ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ, ವಿಲಾಸಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಪತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ.
********
ಸೀಮಾಚಾ ಹರ್ ಎಕಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ.
"ಅರವಿಂದ್" ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ ಸೀಮಾನ್.
"ವಿಚಿತ್ರ್ ಪುಣ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತುವೆಂ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಕಥಾ. ಮ್ಹಜಿ ನೀವ್ ಮಾಮ್ಮಿ ತುಜಿ ಮಾಜಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ."
"ಸತಾಕ್ ಖೊಟಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಸೀಮಾ."
ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ತೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. "ಏಕ್ ನವೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಲಿಖುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ಅರವಿಂದ್."
"ನವೊ ಇತಿಹಾಸ್?"
"ಮಿಸ್ಸ್ ಲಹರಿ ಮಿಸೆಸ್ ಸೀಮಾ ಭಾರ್ಗವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾ ಅರವಿಂದ್."
"ತುಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್‍ತಾಯ್ ಸೀಮಾ?"
"ದೆವಾ ಸಾಕ್ಷೆಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ತುಜಿಂ ಪತಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಶಿಂ ವ್ಹರ್‍ತಾಂ ಅರವಿಂದ್."
ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೊ ತೊ. ಆಪ್ಲೆ ದೊನೀ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆ. ಸೀಮಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ರೊ ಘೆತ್ಲೊ.
ಅರವಿಂದಾಚಿ ಮಾಜಿ ಪತಿಣ್ ಪಲ್ಲವಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಘೊವಾಸವೆಂ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

Tags:  Gibba Kulshekar, Konkani Story, Gilbert Saldanha, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE