+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ನಲಿಯೊ  -  ಕು|ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಟ್ಪಾಡಿ

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಬಿರ್‍ಬಿರೊ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಗಾದ್ಯಾ, ಬೆಟಾಂನಿ ಪಾಚ್ವೆಂ ತಣ್ ಧಲ್ತಾಲೆಂ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಸಿಯೆಚೆಂ ಬೊಂತೆಂ ಫುಲೊನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶೆತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಶೆತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೆಖುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ತೊ ಕಾಮೆಲಿ ಕಾಮ್-ಚೋರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬರೊ ಕಶ್ಟಿ. ಭುಂಯ್ಚಿ ಬರಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ಶೆತ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಹಾಸ್ತಾ, ಧಲ್ತಾ, ಲಜೆನ್ ದೊಡ್ತಾ. ಭರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಣ್ಸಾಂ, ಭರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಗರ್‍ಭೆಸ್ತಿಣಿ ಪರಿಂ ದೆಖ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಚೊರ್‍ತಾಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ನಲಿಯೊ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಶೆತ್ ಆನಿ ನಲಿಯೊ ಎಕಾಚ್ಚ್ ರಿತಿನ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ.. 

ನಲಿಯಾಂ ಆನಿ ಶೆತಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಫರಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. 

ಲುಂವ್ಣೆಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಎದೊಳ್ ಮಾವಾಡ್ಯಾ ವಚೊನ್ ಮಾಂಯ್ಚೊ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಂವಯ್ ಭರ್ಮೆನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ, ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ಅಖ್ಖಿ ಶೆತ್ ಸುಕೊನ್, ಭುಂಯ್ಕ್ ಯೇರ್ ಯೆತಾಸರ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾಚ್ಝಾಣೆ ಆಂಗಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ವ್ಹಡಾ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೆಣೆಂ ಕಳೊಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಕ್ ಝರಿಚಿ ಝರ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ, ಜಗ್ಲಾಣೆ ಸೊಡೈತಾನಾ ಖೊಂದ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಶೆಣಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿನಿಂ ವೊತ್ತಾನಾ ಚೆನ್ನಿ ಘರಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪೃಥ್ವೆಚೊ ಖೆಳ್ ದೆಕ್ತಾಲೆಂ. 

ಚೆನ್ನಿಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ರಾಂದ್ಣಿಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾ ಭಂವಾರಿಂ ಬಸೊನ್ ಧಗ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಶ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಿಂ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಚೆನ್ನಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ, ತನಿಯ, ಕೊರಪಲು, ಪೂವಿ ಆನಿ ಬಿಯಲು ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಅಪ್ಪಾ, ಅಮ್ಮ. ಪೂಣ್... ಚೆನ್ನಿ ತ್ಯಾ ಪಗ್ಡಾಂತ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಧವೊ ಪಾರ್‍ವೊ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಕಾಳ್ಕೆಚೊ ಚಂದ್ರೆಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚೆನ್ನಿ ಪುನ್ವೆಚೊ ಚಂದ್ರೆಮ್. ತಾಂಕಾಂ ನಾಂವ್ಚೆಂ, ನಿತಳ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೊಜೆಂ ತರ್, ಚೆನ್ನಿಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೆಂ ಫುಲ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಉಬುಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ನಾಯ್ಜೆ. ಕುಡಿಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲಿ. ತಿಂ ಸರ್‍ವಾಂ ಮಾಸ್ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಅಂಗಲಾಪ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ತೆಂ ದೆಕ್ತಾನಾ ವೊಂಕಾರೆ ಯೆತಾಲೆ. ತಾಣಿಂ ಕೊಣಾಗೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ಚೆನ್ನಿ ಸದಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಂವ್ಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಣ್ಕಾಣೆಂ ಖಾತಾನಾ, ತಾಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಸುಬ್ಬಿ ಮಾತ್ರ್ ಚೆನ್ನಿಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಕರುನ್ ದಿತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಶ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಚೆನ್ನಿ ವಾಡ್ತಾನಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಚಿಂತಾಲೊ ಹೆಂ ಮಾಣಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾಂತ್ ಕಸೆಂ? 

ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಆಂದೋಲನ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ತೆಂ ವಾರೆಂ ಚೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತೀ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ದೆಕುನ್ ಚೆನ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಚೆ ಭಾವ್, ಭಯ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಹಾಜರಿ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಿಂ. ಪೂಣ್... ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲೆ ಸದಾಂ ಚೆನ್ನಿ ಮಾತ್ರ್. ಉರುಲ್ಲಿಂ ರಾನಾಂನಿ, ಬೀದಿನಿಂ ಖೆಳೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾತಾನಾ ಘರಾ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂಚೊ ಹೊ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಬ್ಬಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್‍ವಾಂಕೀ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಚೆನ್ನಿ ಮಾತ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪುಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

ಚೆನ್ನಿಚಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸ್ವಭಾವಾಚಿಂ. ತಾಂಕಾ ದೆವಾನ್ ಮೊಸೊರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಸರ್‍ವಾಂ ಚೆನ್ನಿಚಿ ಬುದ್ವಂತ್‌ಕಾಯ್, ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗೂಣ್ ಹೊಗಳ್ಸಿತಾನಾ ತಿಂ ತಾಂಚೆಂ ದಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಕಪಟ್‌ಪಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ನಿತಳ್ ಹಾಸೊ ದಿತಾಲಿಂ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಸದಾಂಚ್ಚ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಸುಬ್ಬಿ ಆನಿ ಕಾಂಪರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ದೆಕುನ್... ಭುರ್‍ಗ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಮೋಗ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ತಿಂ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಏಕ್ ಮುಟ್ಟಿ ಚಡಿತ್ ಸುರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಕಾಂಪರ ಲೇ, ಲೇ, ಲೇ ಘುನು ನಾಚ್ತಾನಾ ಚೆನ್ನಿ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿಡ್ಕಿಡ್ತಾಲೆಂ, ತವಳ್ ಮಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಂಪರ ಬೊಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತ್ಂಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಡಿತ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. 

ಚೆನ್ನಿ ವಾಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಫಾವತ್ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಟೀಚರಾಂ, ಘರಾ ಭಂವಾರೆಚಿಂ ಸೆಜಾರಿ ಅಶೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾ ದಿಸಾ........

ತೆಂ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್? ಪೂಣ್..... ತಾಚೆಂ ಕರ್‍ಮ್ ಲಗ್ನಾ ಆದಿಂ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆವಯಿಚೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್, ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಹಾಡ್ನ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ರಾನ್ವಾಟ್ ಮನ್ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಆವಯಿಚೆಂ ಪಾಪ್ ಲಿಪೊಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ? ಆವ್ಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಜಿವಿ ಜಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸೃಷ್ಟೆನ್ ಘುಟ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊನಾ.... 

ದೊಗಾಂ ಟೀಚರಾಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಸವಾಲಾಂಚಿ ಲ್ಹಾರಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ವೆಳೆಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಎದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತಾಚ್ಯಾ ಶಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ತುಫಾನ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಸೈರ್‌ಭೆರ್ ಜಾಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕೊಲೈತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚಿ ಚಿಂದಿ ತಿರ್‍ಯಾನ್ ತೀರ್ ಜಾಲಿ. 

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಹೆಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್? ತುಮಿ ಮೋಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಚೆನ್ನಿ ಭಿಯೆಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಜನನ್ ಸಂಬಂಧಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಕೈದ್ಯಾ ಪರಿಂ ರಾವೊನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಬಾರಾ ವರ್‍ಸಾಂಚೆಂ ಚೆನ್ನಿ ಗಳ್ಗಳಿಂ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಚೆನ್ನಿ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿತ್ಳಾಬರಿ ಥಂಯ್ಚೆಂ ಧಾಂವ್‌ಲ್ಲೆ, ವಚೊನ್ ರಾವುಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಖಾರ್! 

ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆನ್ನಿಕ್ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಪ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾ ವ ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ಕಸಾಯೆಕ್, ಉರ್‍ಕು ಹಾಂತುಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾತ್‌ಯೀ ಸುಟಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ತರೀ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೊ ದೆಕುನ್ ತೊ ಚೆನ್ನಿಚೆಂ ಮನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. 

ನಿಮಾಣೆಂ......

ಚೆನ್ನಿನ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಅಮ್ಮಾ, ಅಪ್ಪಾ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?

ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಚೆನ್ನಿ ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಸುಬ್ಬಿಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಾಕಾರ್‍ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರ್ ಚುಪ್ಪ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ಘಡಿ ಚಿಂತುನ್... "ಸುಬ್ಬಿ ತುವೆಂ ಚೂಕ್ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಯ್. ತುಂ ದುಬ್ಳಿ, ಅಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತುಕಾ ಏಕ್ ನಿತಳ್ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಚೆನ್ನಿ ಆತಾಂ ಬರೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಘುಟ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಕರ್". 

ಸುಬ್ಬಿ ಚೆನ್ನಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ ತೆಂ ಪಾಕ್ಯಾಚೆಂ ನಳೆ ಮೆಸ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ಲಾವ್ನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೊಳೆ ತಾಚೆ ಉಗ್ತೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಡು ಘಡಿತ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ಪುತಾ......... ಸುಬ್ಬಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ದರಗ್ ಹಾತ್ ಚೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ಕಪಲಾರ್ ಚರಯಿಲೊ. ಚೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪರತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್‍ಲಿಂ. ಅಮ್ಮಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜಿಂ ಧುವ್ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ? ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಮ್ಹಜಿಂ ಅಮ್ಮೆರ್, ಅಪ್ಪೆರ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಪಾಪ್...? ಚೆನ್ನಿ ಸುಬ್ಬಿಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಮಾತೆಂ ದವರ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 

ರಡಾನಾಕಾ ಬಾಳಾ. ಸಾಂಗ್ತಾ.... ಸಾಂಗ್ತಾ ಪುತಾ!
ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್‌ಮೂ?
ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ
ಚೆನ್ನಿ......... ಎಕಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತುಜೊ ಆಮ್ಮೆರ್ ವಾಲಿ ಹಾಡುಂಕ್ ರಾನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತವಳ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಅರೇ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ? ಆಮಿ ಅಜಾಪುನ್ ತ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ವೆತಾನಾ.... ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೊರಾಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ್‍ಗೆಂ ಹಿಂವಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆಂ. ಆವಯಿಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಚಿ ಊಬ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ ತರೀ ಕೊಣಾಚೀಯ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳೊಂಕ್‌ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ನೆಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ವೆಂಗ್ತಾನಾ ರಡ್ಣೆಂ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾನೊ ದೀವ್ನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂವೆಂಕ್ ತೊಂಡ್ ಧರ್‍ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆ ಥಾಂಬ್ಲೆಂ. 
ವಾಲಿಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಬಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಥಂಯ್ ಎಕ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಗೀ ವಾಹನ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ನಿಶಾನಿ ದಿಸ್ಲಿ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ತೆಂ ಮಂತಾನಾಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಭುರ್‍ಗಾಂನಿ ಮೊಗಾನ್ ವೆಂಗ್ಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಮೋಗ್ ಭರ್‍ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್‍ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುತಾ..... ತೆಂ ಬಾಳ್‌ಚ್ಚ್ ತುಂ..........ಚೆನ್ನಿ.

ಸುಬ್ಬಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಚೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಭರ್‍ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಆವಯಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್‍ಲೊ. ಅಪ್ಪಾ....... ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಂ. ಭಿಯೆನಾಕಾ ತುಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಹಾಂವ್ ವಚನಾಂ. ಪೂಣ್...... ತುಂ...... ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಅಪ್ಪಾ.... ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ ಆವಯ್ ಆವಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಮೊಗಾಚಿ ಆವಯ್. ತುಕಾ... ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಪೊಸ್ತಾಂ. ತುಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಿನಾಕಾ. ತಿಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್‍ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್‍ನ್ ರಡ್ತಾನಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಫಾಂಕ್ಲೆಂ. 

ಚೆನ್ನಿಕ್ ಆತಾಂ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆಪುಣ್ ಫಳಾದಿಕ್ ಶೆತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಶೆತಾಂ ಮಧೆಂ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಲೀ. ನಲಿಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾತ್? ಸುಕ್ತಾಚ್ಚ್ ಲಾಸುನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಆಪುಣ್ ಜಲ್ಮಾಲಾಂ ಮ್ಹರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಪಯಿತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾಂ. ಸವಲಾಂ ಕಿತ್ಲೀಂಯ್ ಆಸೊಂದಿತ್ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜವಾಬ್ ಹಾಂವ್ ಸುಬ್ಬಿಚಿ ಧುವ್!

ವ್ಹಯ್ ಸಬಾರಾಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಖೆಳ್ತಾತ್, ಉಟ್ತಾತ್, ಧಾಂವ್ತಾತ್, ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹರ್‍ತಿಂ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಉಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಭರ್ಮೆನ್ ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್, ಗುರು ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಸ್ತುನ್, ಚಿಲ್ಲುನ್, ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ಧಲ್ತಾತ್. ಎಕಾ ದಿಸಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಧರುನ್ ಧಲ್ತಾತ್. ಎಕಾ ದಿಸಾ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಬಾಂಧ್‌ಲ್ಲೆ ಹಿಣ್‌ಲೆ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವೇಗಾನ್ ಧಲೈತಾತ್. ಪೂಣ್...... ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಅಪ್ಟಾತಾತ್. ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ಲಿಪೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ವೇದಿಕ್ ಚಡವ್ನ್ ಬಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾತ್. 

ಉದ್ಕಾ ವಯ್ರ್ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ತಾತ್. ದರ್ಯಾಚೊ ಹೊ ಉಜೊ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾರಾಂಸಂಗಿಂ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾ. ಸವಾಯೆಚ್ಯಾ ಭೊಳಾನ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ನಾಚ್ತಾ. ಹೆಂ ವಯ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೂಣ್..... ಉದ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ? ಭಾಯ್ರ್ ಜಳ್ಚೊ ಉಜೊ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಜೀವಿಂಕ್ ಧಣ್ಸಿನಾಂಗೀ? ತ್ಯೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ಪಾಡ್ತಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ? ಉಜ್ಯಾಚೊ ಜಿಬೊ ಅಂತ್ರಾಳಿಂ ಉಮೆ ದಿತಾನಾ ಧುಂವ್ರೆಚೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ವಾರೆಂ ನೆಸ್ತಾನಾ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕಶೆಂ ಕಳ್ತಾ?

ಆಜ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊ ದಿತಾನಾ.... ಚೆನ್ನಿ ಆಪ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುನ್, ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಖೆಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಎಕ್ ನೊವೆಂ ಸೈರೆಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗೀ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪೋಟ್ ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಚೆನ್ನಿಕ್‌ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ದಿಶಿಗೀ? ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಮೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫೊಳೆಂ ಕಾಡುನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ತೆಂ ಜಾಗೊ ಸೊಧ್ತಾನಾ.... ಚೆನ್ನಿ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕ್ತಾಲೆಂ. 

ತಾಂಕಾಂಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಪಾಂಗ್ರೊಂಕ್ ನಾತರೀ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆಚ್ಚ್ ಪರ್‍ನೆಂ ಥೊಡೆಂ ತಾಕಾ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಥೊಡೆಂ ಜೆವಾಣ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸರ್‍ಬಾರಾಯ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಾಸ್ತೆಲಿಂ. ಪೂಣ್ ಸೈರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆಂ ಖುಶ್ ಜಾಲೆಂ. 

ಸೈರೆಂ ರಾತ್‌ಭರ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಚೆನ್ನಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಟಾವಿಟ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಎಕ್ ಮೂಖ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಫಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಘಾಂಟ್ ವೊಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಬೊ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲೈತಾಲೊ. 

ಚೆನ್ನಿ ಧಾಂವ್ಲೆ ಸೈರ್‍ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್, ತೆಂ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಫಾಸ್ಳೆಕ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ. ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಚೆನ್ನಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಪರತ್ ತಾಕಾ ಖಾಣ್ ಪೀವನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಕೊಣೀ ತಾಕಾ ಅಡ್ಕಾಳ್ ದೀಂವ್ಕ್‌ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಖೆಳ್ಳಿಂ, ಹಾಸ್ಲಿಂ, ನಾಚ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಚೆನ್ನಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚೊರ್‍ಲೆಂ. ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಆನಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಚೆನ್ನಿಕ್ ಹಿಂಚ್ಚ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾಲಿಂ. 

ಪೂಣ್.... ಎಕಾ ದಿಸಾ ತಿಂ ಸರ್‍ವಾಂ ಗರ್‍ಜೆನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸೈರ್‍ಯಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವುಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಚೆನ್ನಿನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನೀ ಸೊಧ್ಲೆಂ ಪೂಣ್ ತೆಂ ನಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರಿಂಚ್ಚ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತಾಕಾ ರಾನಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲಾಂಗೀ? 

ದೆಕುನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತಿಂ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಅಪಹರ್‍ಸಿತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್? ಪೂಣ್.... ಎಕಾ ರಾತಿಂ ತಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸೈರೆಂ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ರಡ್ತಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಚೆನ್ನಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತೆಂ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ಸಂತೊಸಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ. ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೂದಾಚಿಂ ಸ್ತನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಚೆಪುನ್ ಆನಂದಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಲೆಂ. 

ಎಕ್... ದೋನ್... ತೀನ್... ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಪೂಣ್ ಸೈರೆಂ ಉಟಾನಾ ವಾ ಖಾಣ್ ಪೀವನ್ ಘೆನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಚೋರ್‍ನ್ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಧರ್‍ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ವೆಂಗೆನ್ ಆರಾವ್ನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

ಚೆನ್ನಿ... ಪರತ್... ಪರತ್... ಹೆಂ ಪಳೆತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಚ್ಯೊ ಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್. ಎಕ್ ಬೂದ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಾನಾ-ಮಾನಾ ಆನಿ ಮರ್‍ಯಾದೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾಪ್ ಧಾಂಪುವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಉಡೈತಾ. ಪೂಣ್..... ತೊಂಡ್, ಭಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮನ್ಜಾತ್ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಶೆತಾ. ಕಶೆಂ ತಾಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ತಾನ್ ಭುಕ್ ಸೊಸ್ತಾ. ವ್ಹಾ.... ನಿಜಾಕೀ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಊಂಚ್. ಚೆನ್ನಿ... ಸೈರ್‍ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿತಾನಾ... ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ಸೈರ್‍ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ ಶಿಂಮ್ಟೆನ್ ದಿತಾನಾ..... ಚೆನ್ನಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕೀರ್‍ಣಾಂ ಫಾಂಕ್ಲಿ, ವ್ಹಯ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಮಧೆಂ ನಲಿಯೊ ನಾಂತ್ ಕೊಣ್ಣಾಂ?

Tags:  Catherine Rodrigues, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE