+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಅಜ್ಜಿಕುಂಜ  -  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾರ್

 
ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಜಿವಿಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಮುಖಾಂ ಮಾತ್ ಸಭಾರ್ ಆಸಾತ್. ಜಶೆಂ ಸಕಾಳ್ಚಾ ಸುರ್‍ಯಾಚೆಂ ಮುಖ್ ದನ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ಬದಲ್ತಾ ಆನಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಬಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ರೂಪ್ ಘೆವುನ್ ದರ್‍ಯಾಚಾ ಗರ್‍ಬಾಂತ್ ದೆಂವ್ತಾ.
ಚಂದ್ರಾಚಾ ಮುಖಾಚಿ ಕಾಣಿ ಬೊಲ್ತಿಚ್ಚ್ - ಪುನ್ವೆಚಾ ಚಂದ್ರಾಚೆಂ ಮುಖ್ ಸದಾಂ ಆಸಾನಾಂ. ಹೆಂ ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ಸುರ್‍ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಸೀಮಿತ್ ನಂಯ್, ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್‌ಯಿ ಸಭಾರ್ ಮುಖಾಂ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮುಖ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್. ಎಕೆಕ್ ಮುಖ್ ಎಕೆಕ್ ವಿಚಾರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಯಾ ತತ್ವ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಮುಖಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್‌ಗಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾ ಸರ್‍ವ್ ಥರಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಸರ್‍ವ್ ತರಾಂಚಿ ಕಲ್ಪನಾಂ ಆನಿ ಸರ್‍ವ್ ಥರಾಂಚೆ ವಿಚಾರ್.
ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಏಕ್ ನಿರ್‍ದಿಶ್ಟ್ ವಿಶಯ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನಿ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನಿಂ ಬರವ್ಯೆತಾ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಟವ್ಯೆತಾ. ಹೆಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ಮುಖಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ’ಮುಖಾಂ’ ಸರ್‍ವ್ ಥರಾಂಚಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿತೆಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸ್ಚಿನಾ ಬಗಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚಾ ಗುಂಡಾಯೆಕ್, ಲಾಂಭಾಯೆಕ್, ರುಂದಾಯೆಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ದಿಂವ್ಚಾ ಬರ್‍ಪಾಂಕ್ ಜರೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳ್ತಲೊ.
ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚಾ ಪರಿಚಯೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಚಿ ಕಾಣಿಂ ’ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಾರಿಫ಼ಾತ್ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ವಾಚ್ಪಿ ವಿವಿಧ್ ಮುಖಾಂ ದೆಖೊಂಕ್ ಪಾಂವೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಜಿವಿಚ್ ಉರಾಜಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ. ದೆಖುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್‍ಪಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ತುಮ್ಚಾ ಬೂದ್ ಬಾಳಿಚಿ, ತುಮ್ಚಾ ಭಗ್ಣಾಂಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.
ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸೆ ಥಂಯ್ ಸದಾಂ ಖಾಲ್ತೊ
ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಅಜೆಕಾರ್

(ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಮುಖಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಖಾಲ್ 2003 ಥಾವ್ನ್ 2005ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ.)

[1 ಅಜ್ಜಿಕುಂಜ: ಅಜ್ಜಿಕುಂಜ ಏಕ್ ಮೊಳ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಹೊ ಮೊಳೊ ಅಜೆಕಾರ್‌ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತರೀ ಕಾರ್‍ಕೊಳ್ ತಾಲುಕಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ಮೊಳೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಜಾ ಕಲ್ಪನಾ ಪರದೆ ಭಿತರ್‍ಲಿ ತರೀ ಹಾಂತ್ಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಬುರ್‍ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಫ಼ಟ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಪರಿಂಚ್ ತುಮ್ಚೆಂಯ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಹಾಂತುಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕಾಣಿಂ ವಾಚ್ತಚ್ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ.
ಬುರ್‍ಗ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಆಶಾ ಕಿತ್ಲಿ ವಡ್? ಬುರ್‍ಗ್ಯಾಪಣಾಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ವಡ್? ಎಕಾ ಕಿರ್‍ಕೊಳ್ ಆಶೆ ಖಾತಿರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಘುಟ್ಮಳ್ ಕಶಿ ಎಕಾ ದುಃಖಾಳ್ ಅಂತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ’ಅಜ್ಜಿಕುಂಜ’ ಕಾಣ್ಯೆಂತ್ ಆಸಾ.]

 

ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆನಿ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಸಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ನಿಗೂಢ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಹೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಜಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ವಾಂಟೊ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳ್ ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಜರೂರ್ ಜಾಹಿತ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ.
ತೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೆ ಜಿವೆ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ತೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್, ಘರಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಗೊರ್‍ವಾಚೊ ಗೊಟೊ, ದೇಡ್ ಎಕ್ರೊ ಸುವಾತೆಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಜ್ಜಾಚಾ ಕಾಳಾಚಿ ಆಸ್ತ್. ಘರಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡುಣೆ ಆಟ್ ಆಳಾಂಚಾ ಗೂಂಡಾಯೆಚಿ ಬಾಂಯ್. ತಾಂತುನ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಆಸ್ಚಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಕಾಳೆಂ ಉದಾಕ್.
ಬಾಂಯ್ಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬೆಟಾಚೆ ಗಾದೆ, ಗಾದ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉದಾಕ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ತೋಡ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫುಲಾಂಚಿ ದಾಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನಾಂತ್? ತಿತ್ಲೆಂಚ್‌ಗಿ? ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚೆರ್ ತೊಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ(ಉಭೆರ್) ಧರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್? ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ದೀಸ್ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ಸಾತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ವಾರೆಂ, ಘಡ್ಘಡೊ ಹಾಕಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಭಿಂಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಲಗೋರಿ ಯಾ ಕುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆ ಯಾ ಗೋಳಿ... ಮುಗ್ದಲ್ಲೊ ನಾ.
ಪಿಜ್ಜಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಘುರ್ಕಾರ್‍ಪಣ್ ಆಜ್ಜಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡುನ್ ಘಾಟಾಕ್ ದಾಂವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆವಯ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಣ್ ಕತ್ತೆ ಚಾಕರಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಶಿಕಾಪ್ ದಿತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಶಿನು, ದೊಗಾಂಯಿ ಜೊವ್ಳಿ. ಸೈಂಬಾನ್ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಂವ್, ಪುಣ್ ಶಿನು ಸಮಾಧಾನಿ, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್, ಖೆಳಾಂತ್ ಚುರುಕ್. ತಾಕಾ ಪುರ್‍ತೆಂ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ಸೊಭಾಯ್‌ಯೀ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್? ಶಿಂಬ್ರ್ಯಾ ವೊಂಟಾಚೊ, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ದಾಡ್ಡೊ, ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತ್ಯಾನಿ ಮುಖಾರ್.
ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ. ಅಜ್ಜಿ, ಆಮ್ಚಿ ಆಮ್ಮಾ, ತಾಂಚೊ ಭಯ್ಣ್ಯೊ, ಹಾಂಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಜ್ಜಾ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಮಾಮ್ ಬೊಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಟಪ್ಪಾಲಾರ್ ಪಯ್ಸೊ ದಾಡ್ತಾಲೊ.
ದೊಗಾಯ್ನೀ ಸಾತ್ವಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಕಶೆಯೀ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾತ್ವೆರ್ ಆಸಾತ್ ಸಾತ್ವಿ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಬೊಂಬಯ್ ಮಾಮಾಸವೆಂ ಧಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಜ್ಜಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ಪುಣ್ ಮಾಮಾನ್ ತಶೆಂ ನಾಕಾ. ದೊಗೀ ಧಾವಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಶಿಕೊಂದಿತ್. ಪುಣ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಕೊಣ್ ಚಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಡ್ತಾ ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಬೊಂಬೈ ಶಹರಾಕ್ ಭಂವ್ಡೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೊರಯಿಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಸ್ಫರ್ದೊ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಟಿ-ಸೊಣೊ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ.
ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಡ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಪಂದ್ರಾ ಮೈಲಾಂನಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಜೆಕಾರ್ ತಾಚೆ ನಾಂವ್. ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್. ಆನಿ ಅಜೆಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್, ಮುಡ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್, ತೆನ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್, ಬಡ್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ. ಪೆಂಟೆಸಾಲಾಂತ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಸ್ ಸ್ಟೋಪ್. ಬಸ್ ಸ್ಟೋಪಾ ಕುಶಿಚೊ ಜಯ್ತಾಕಾರಾಚೊ ಗೋಳಿ ರೂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯೆ ರೂಕಾರ್, ಬಸ್ಸಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೆಂ ಮಾಂಕೊಡ್... ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚಾ ದಿಸಾಚಾ ಉಡಾಸಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ.
ಅಜೆಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ದೋನ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾರ್ ಆಮಿಂ ಸದಾಂ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಆದ್ರೊಟ್ಟ್ ಬಾಕ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತೆಚ್ಚ್ ಗ್ರೌಂಡಾವಯ್ರ್ ಜಯ್ತಾಕಾರಾಚಿಂ ಎಲೆಕ್ಟೆಚಿಂ ವಾಯಾರಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆದ್ರೊಟ್ಟ್ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಗ್ರೌಂಡಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಖೆಳ್.
ಆಜ್ಜಾ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ "ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಜಗೋಳಿ ಕಾಂಬ್ಳಾಕ್ ಚಲೊನ್೦ಚ್ ವೆತಾಲೊಂ, ಚಲೊನ್೦ಚ್ ಯೆತಾಲೊಂ." ಆತಾಂ ತರೀ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲೊಲೊ ಆಜ್ಜಾ ಮೂಜೂರ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಚಲೊನ್೦ಚ್ ವೆತಾಲೊ, ಚಲೊನ್೦ಚ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ಘರ್ಚೊ ಕಡ್ಲಾ ಕೊಂಬೊಯಿ ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರಾ ಮೊಸ್ತ್ ನಾಂವಾಡ್ಡಿಕ್. ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಪಂದ್ರಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚೆಂಯೀ ಮಾಸ್ ಖೆಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ.
ಸಾಂಜೆಚಾ ಖೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಕಾಜುಚಾ ಪಾಡಿಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಕ್ ವಾಟ್ ಆನಿ ತ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ಸದಾಂ ತೊ ಬ್ರಾಹ್ಮುಣ್ ಆನಿಂ ತೆಂ ಮಾಡ್ಡೆಂ... ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.
ಘರಾ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸದಾಂಚೆ ಪುರ್ಪುರೆ ಆಜ್ಜಿಚೆ. ಆಜ್ಜಿನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ತಶೆಂ. ಸದಾಂ ಪುರ್ಪುರ್‍ಚೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾಯಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಗ್ವಳಿ ಮುಗ್ದಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಡ್ಲೆಚಾ ಮಾಟವಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಉಜೊ ಘಾಲ್ನ್ ಉದಾಕ್ ತಾಪಯ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಸದಾಂ ಆಮ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಕ್ ಮೆಜ್ಚಾರ್ ವೆತಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಶೆಂಬರ್ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮೆಜ್ತಾನಾ ಶಿನು ದೊನ್ಶಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಮೆಜ್ತಾಲೊ. ತರಿಕೀ ನವಿಂ ನವಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ.
ಅಜೆಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಂಡಾರ್‌ಚೆ ವಾಟೆರ್, ಆಂಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ದೇಡ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾಚೆರ್ ಉಭೆ ಆಸ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಗುಡೊ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜ. ಸದಾಂ ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಉಜೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ಜಿಲಾಗಿಂ "ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಜ್ಜಿ" ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ. "ಥಂಯ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ರಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಣಿಂಯಿ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಉಜೊ ಘಾಲಾ" ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಂಯಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ.
ರಾಕ್ಕೊಸಾಂ ವಿಶಿಂ, ಪಿಶಾಚಿಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಹಿತ್ತೆಂ ಆಮಿ ಅಜ್ಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ತರಿಕೀ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ವಾಗ್ ಆಸಾತ್, ಕಾಟಿ ಆಸಾತ್ (ರಾನ್ ರೆಡೆ) ಆನಿ ಘೆಂಡಾಂ ಆಸಾತ್, ಚಿತ್ಳಾಂ ಆಸಾತ್... ಇತ್ಯಾದಿ.
ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಗುಡೊ ಚಡಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉರ್ಭಾಯಿ ಯೆತಾಲಿ.
ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಜ್ಜಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆಷ್ಟೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಯೀ ಆಸಾ. ಆಮಿ ಸದಾಂ ರಜೆನಿಂ ಗುಂಡ್ಯಡ್ಕ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ತಿಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಜೂನೀ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾತ್. "ಥಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಸಿಸರ್ ಆಸಾ. ವಚಾ, ತುಮ್ಕಾಂಯಿ ಧರ್‍ನ್ ಗಿಳ್ತೆಲಿ. ಪೋರ್ ತೆಂ ವಸ್ತ್ರಾ ಧುಂವ್ಚಾ ಕುಡ್ಪಾಚಾ ಸುಣ್ಯಾಕ್ ಗಿಳ್ಳೆಂ ಖೈಂ" ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ತಿ ಸಿಸರ್ ಪಳೆಂವ್ಚಾ ಉರ್ಭೆಂತ್ ಖಬ್ರೆವಿಣೆ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಶಿನು ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪೆವ್ನ್-ಉಪೆವ್ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾಂವ್ ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಿಸ್ರಿಚಿ ಝಳಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಖೆಲೆ, ವಾಟೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂರ್ಡಾಂ ಕೆಲಿಂ, ತರೀ ಭುಕ್ ನಿಂವ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ. ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪೇಜ್ ಜೆವ್ತಚ್ಚ್ ಭುಕ್ ದಾಂವ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ.

ಬೊಂಬೈ ಶಹರ್ ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸ್ವಪಾಣ್. ಆಪ್ಲೆ ಸಭಾರ್ ಸಾಂಗಾತಿ ತಾಂಚಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ಬೊಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖಯ್ತಾನಾ ಆಮಿಂಯಿ ಮತಿಂತ್ ಲೇಖ್ ಘಾಲ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂಯೀ ಮಾಮಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಬೊಂಬೈ ವಚಾಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಮಾಮಾಚೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ದೊಗಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆರಮ್ಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ದೊಗಾಂ ಪೈಕಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿನು ಊಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಶಿನುಕ್ ಮಾಮಾನ್ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಂಬೈ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಖಾತ್ರಿ. ಸದಾಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಕಾಭಾರ್ ಜಾತೆಚ್ಚ್ ಪೊತೆಂ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ಕೊಣೀ ಮಾತಾರಿಂ ದಾಂಡೊ ತೆಂಕುನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಭಿಂಯೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಅಜ್ಜಿ ಕೆದ್ನಾಂಯೀ ಬೆಷ್ಟಾಯ್ತಾಲಿ. "ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತಾಋಂ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ನ್ ವರ್ತಾತ್" ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಮತಿಕ್ ರಿಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಕಾನಾಂಕ್, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ಜಿನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ನಾರ್‍ಲಾಚೆಂ ತೇಲ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾಂಯಾಂಚಾ ಘಾಂಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ.
ಆಮ್ಚಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಪಣಾಚಾ ದಿಸಾಂಚಾ ಉಡಾಸಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಆಮ್ಚಾ ಆಜ್ಜಿನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.
ತೆಂಚ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾತೆಂ ವೊತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ಜಿನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕೀ ತೆಂಚ್ ಸಾತೆಂ, ತ್ಯಾ ವೊತಾಕೀ ತೆಂಚ್ ಸಾತೆಂ. ಆನಿ ತಿ ಭುತಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುತ್ಯೆಂತ್ ಸದಾಂ ಎಕೆಕ್ ಬಗಾಚಿಂ ಖಾಣಾಂ. ಆಜ್ ಸುರ್ಣಾಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೆನ್ಯಾಚಿಂ ಮುಟ್ಲಿಂ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಯ್ಕುಳ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ತರ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಟ್ಲಿಂ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಯ್ಲಳಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಾತೊಣ್ಯಾ ರುಕಾಚಾ ಖೊಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಾತೊಳಿ ತರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಳ್ದಿ ಖೊಲ್ಯಾಚೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಾಂಡಸ್ ತರ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಪೆಜೆ ಸವೆಂ ಮಿಟಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಂಬೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬೊಬ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಿರ್ ತರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮುಡೊ. ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಆಮಿ ಖೆಲ್ಲಿ ಪೊಳಿ ಲೇಖ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಮ್ ಬೊಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಬಗಾಚಿ ಪೊಳಿ. ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪೊಳಿಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಫಕತ್ತ್ ನಾಂವಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ.
ಆಮ್ಚಿ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್, ಮಾಮ್ ಬೊಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಮಾನ್ ಶಿನುಕ್ ಬೊಂಬೈ ವರ್ಚೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವರಿಜೈ, ನಾಂ ತರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಪಯ್ಲೊ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಮಾಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಜೆನ್ ಖರ್ಚಿಲೊ. ಮಾಮಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊಂಬೈಚೊ ಕಾಣಿಯೊ ಮ್ಹಜಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉದ್ವೇಗ್ ಚಡಯ್ತಾಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಹಾವೆಂ ಆನಿ ಶಿನುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಯೋಜನಾಕೀ ಏಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಧು ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಾಗೆಟ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ ಮಾಧು ಭಾರಿ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಮನಿಸ್. ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಆಳಾಂಚಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಚಡೊನ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೆಂವೊನ್ ಮೊಸ್ತ್ ವೇಳ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಕೊಣಾಚೊ ಕೊಳ್ಸೊ, ಕೊಣಾಚಿ ಬಾಲ್ದಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮಾಸ್ಳೆ ಪರಿಂ ತಾಕಾ ಸಲೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕೊಣೀ ತೀರ್ಥಟ್ಟಿ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಜಾಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವೆಥಾನಾ ಯಾ ಥೊಟೊ ಘಾಲುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಮಾಧುಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೆದೆಶ್ಯಾ ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಧುಚಾಕೀ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್.
ತಾಚೆ ನಾಂವ್ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ಹಾತಿಂ ಬಂದೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ ತರ್ ಬಾಂರ್ಕಾಂ, ಸೊಂಸೊ, ಯಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಮಾರ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ರಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಕುಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಾ ಗುಡೊ ಚಡ್ಚಿ ವಾಟ್ ಬರಿ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಕಾಜುಚೊ ಸೊರೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾ ಸವೆಂಯಿ ತೊ ವೆತಾಲೊ. ಜಾಂವ್ ಶಿಕಾರಿ ಯಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಾ.
ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ತೊ ಗುಡೊ ಚಡೊಂಕ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾ ವರೇಗ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ವಾಹನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತೆದ್ನಾಂ ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಮುಳಾಕ್ ವೆಚೆಂಯೀ ಭ್ಯೆಂ. ಜಾಹಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ವಾಗ್ ಮೊಸ್ತ್ ಗಾಂಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಖೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಜಾಣಾಂ. ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಚಡಾಜಾಯ್ ತರ್ ಲಗ್‌ಭಗ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ವೊರಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಪಾವ್ಯೆತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ದುಸ್ರೊಚ್ಚ್ ದೀಸ್ ರಾಕಾಜಾಯ್. ಆನಿ ರಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗುಡೊ ಚಡೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಂಮ್ಕಾಂಯಿ ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಚಡಾಜಾಯ್, ರಾಕ್ಕೊಸಾಂಕ್ ಪಳೆಜೈ ಆನಿ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಪಳೆಜೈ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹುರುಪ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್, ಶಿನು, ಮಾಧು, ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಅಜ್ಜಾಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್, ಸಗ್ಳಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಮಾಧುನ್ ಹಾತಿಂ ಬಂದುಕ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಕಾಡಿಯಾಂ ಪೇಟ್, ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಚಿಂಮ್ಣೆಚೆಂ ತೇಲ್, ಥೊಡ್ಯೊ ಚಿಮ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಚೂಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪುರೊ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಾಟೆರ್ ಖಂಡಿತ್ ಶಿಕಾರಿ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮಾಧುಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಚಡುಣೆಂ ಅರ್ದ್ಯಾವೊರಾ ಭಿತರ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಮುಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ರಾನಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ತೊಂಡಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಬುಡ್ಲಿಂ. ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ತೇಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂ ರಾನ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಗುಡೊ ಚಡೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮಾಧು ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಲೊ. ಆಜೆಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಗುಡೊ ಮಾತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಡೊ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಮಿ ತೆ ದೊನೀ ಗುಡೆ ಚಡೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ರಾನಾಂ ಮಧೆಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆವಾಜ್ ಅಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಮನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯೊ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಲಗ್‌ಬಗ್ ದನ್ಪಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಮಾಧುನ್ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಕಾ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಸರ್ವಾಂ ಭುಕೆಲ್ಲಿಂ ಅನಿ ತಾನೆಲ್ಲಿಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ತಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾನಾಚಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥಂಡ್ ಬರ್ಪಾ ಬರಿ. ಸಗ್ಳಿಂ ಆಮಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂತ್ಲೆ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿಂ ತ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನಾಂವ್ನ್ ಪರತ್ ಗುಡೊ ಚಡೊಂಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮೊಸ್ತ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ತೆ ಗುಡೆ ಚಡೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಂಯಾಂಚೊ ಪೊಟ್ರ್ಯೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ದುಕ್ತಾಲ್ಯೊ. ತರಿಕೀ ಗುಡೊ ಚಡ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಕಶೆಂಯಿ ಸಾಂಜೆಚಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಶೆಂ ಗುಡೊ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಗುಡೊ ಚಡೊನ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಂವ್? ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಎಕಾ ಮುಯೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಧು ಆಮ್ಕಾ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಾಯಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾಂಯಾನಿ ಏಕ್ ಕೀಡ್ ಚಾಬೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಉಂಬುರು ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಚಾಬೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕೀಡ್ ಪಾಂಯ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾಧುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸುರಿ ಕಾಡ್ನ್ ಎಕೆಕ್ ಉಂಬ್ರುಕ್ ಕಾಡಿಜೈ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಉಭೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅಜ್ಜಿಕುಂಜಾ ಅನಿ ತ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿಕುಂಜಾರ್ ರಾವೊನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆಮಿ ಎಕೆಕ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಧು ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಲೊ ಕಸೆಂ ಮನ್ಜಾತ್ಯೊ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಫಾತೊರ್ ಆದ್ಳತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತು ಕಿಟಾಳಾಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ತಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ.

ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಧು ಭಂವಾರಿ ಬಸೊನ್ ತಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಧು ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ತಾಲೊ.

ಆಮ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸರ್ವಾಂ ಮೆಳೊನ್ ತೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾವ್ನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಾಧು ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಆಗ್ಟೆಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತು ಚಿಮ್ಣೆ ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಥಂಡಾಯೆಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾನಿ ಉಜ್ಯಾ ಭಂವಾರಿ ನಿದೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಖಂಚಿಯೀ ಮನ್ಜಾತ್ ತೆ ಗುಡೆ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ನಾ. ತರಿಕೀ ಮಾಧು ಬಂದೂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ಲಾಗಿಂ ದವರ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ ಶಿನುಯೀ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಘಡ್ಯೆನ್ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿಂತ್ ತೆಂಚ್ ಬೊಂಬೈ ಶಹರ್ ಆನಿ ತೆಂ ಶಹರ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಿಯಾಳಿಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಶಿನುಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಗೊಂಕ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಉಟಯ್ಲೊಂ. ಶಿನು ಉಟ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಶಿನು ಗುಡೊ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಚಂದ್ರಾಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ತೊ ಗುಡೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಗುಡೊ ದೆಂವ್ಚೊ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಶಿನು ಎಕಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಸ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ಡಿ ಕಾಡ್ನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಗುಡ್ಯಾ ಮುಳಾತ್ ಕಾಟಿಂಚೊ ವೊರ್ ವೆಚೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚಾಧಿಂ ಹಾಂವೆ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬೊಬೆಕ್ ಮಾಧು ಆನಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಉಟ್ಲಿ. ಆನಿ ಮಾಧು ಭಿಂಯಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬಂದೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ "ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?" ಹಾಂವ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೊಂ. ಆನಿ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. "ಶಿನು ಪಡ್ಲೊ....ಆನಿ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೊ...".

ಮಾಧುನ್ ಎಕ್ ಘಡಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಆತಾಂ ಅಮಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆ ಪರಿಂ ನಾ. ಫಾಂತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ಆಮಿ ಶಿನುಕ್ ಸೊಧ್ಯಾಂ. ಮಾಧುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿನುಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಗಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ರಾತಿಂ ಕೊಣಿ ನಿದ್ಲೆನಾಂತ್. ಸಗ್ಳಿಂ ಭಿಂಯಾನ್ ಕಾಂಪೊನ್ ರಾತ್ ಫಾಲಿ ಕೆಲಿ.

ಫಾಂತೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂಚ್ ಸುರ್ಯೊ ಸದಾಂಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಧು ಸವೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲಿ. ಶಿನುಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಚುರಾನ್ ಚೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಶಿನುಚಾ ಕುಡಿಚಿ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರಾತಿಂ ಶಿನುಚೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆಮಿ ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಶಿನುಕ್ ರಾನ್ವಟ್ ಮನ್ಜಾತೆನಿಂ ಧರ್ನ್ ವೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಎಕೆಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ರಿತಿನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ ಶಿನುಕ್ ವಾಗಾನ್ ಖೆಲೊ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ ಶಿನುಕ್ ಘೆಂಡಾನ್ ವೆಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ ಕಾಟಿನ್(ರಾನ್ ರೆಡ್ಯಾನಿಂ) ಶಿನುಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾನ್ವಟಿನಿ ಶಿನುಕ್ ಗಿಳ್ಳೊ.... ಇತ್ಯಾದಿ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಸತ್ ಖಂಚೆ ತೆ ಕೊಣಾಕೀ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಅಜ್ಜಾನ್ ಮಾಧುಕ್ ಜ್ಯೋರ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಮ್ಮಾಚಿ ಬೋಬ್ ಆನಿ ಅಜ್ಜಿಚಿ ಬೋಬ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲಿ. ಮಾಧು ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಅಜ್ಜಾಚಾ ಮಾರಾಂಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಲೊಂ. ಮಾರಾಂಕ್ ಮಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹಾವ್‌ಯೀ ಮೊರ್ತೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ.

ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಂಬೈ ಶಹರಾಕ್ ವೊರ್‍ನ್ ಗೆಲೊ. ಅನಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾವಾಂಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ ನಾ. ಥಂಯ್ಚ್ ಕಾಮಾಂಕ್ ಸೆರ್ವಲೊಂ. ಗಾಂವ್ಚಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲ್ಲಿಕೀ ಹಾಂವ್ ಸಾತ್ವೆಂತ್ ಫೈಲ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಚಡಿತ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ ಮಾಕಾಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.
ಪುಣ್ ಆಜ್? ಅಜ್ಜಾ ಮೊರೊನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ. ಅಜ್ಜಿಯಿ ಅಜ್ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಅಮ್ಮಾ ದ್ದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾತಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ತೆಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ತೆಚ್ಚ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾ. ತೆಚ್ಚ್ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಾಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ.
ಸಗ್ಳಿಂ ಚಿತ್ನಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಪರಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಉಡಾಸಾಚಾ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾಲಿ. ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿ ಜೋಪ್ ಧಾವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಾ ಪಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಚಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಸ್ ಪರ್ತಿಲಿ. ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಉಡಾಸಾಚಿಂ ಖೊವ್ಳಾಂ ಝಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತೆಂ ಅಜ್ಜಿ ಕುಂಜಾ, ಮಾಧು, ಘೆಂಡಾ, ಶಿನು, ಪಿಂಜ್ಕರ್ ವಸ್ತುರಾಂ, ಪುಣ್ ತಾಚಾಕೀ ಆಧಿಂ ಹಾಂವ್ ಹಾಗೊಂಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಶಿನು, ಆನಿ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಹಾಂವ್.

Tags:  Valley Quadras, Konkani Story, Ajji Kunja, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE