+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಪರಿವರ್ತನ್  -  ಮನು, ಬಾಹ್ರೇಯ್ನ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಜಾನೆಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಿಣ್ ಶಾಲೆಟಾಚಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

ಮಜ್ಭೂತ್ ಸಾಲಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸೈರ್‍ಯಾಂ-ಧೈರ್‍ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಿವಿಧ್ ಭಂಗಿಂಚಾ ನೆಸ್ಣಾಂತ್, ವಿವಿಧ್ ನಮುನ್ಯಾಚಾ ಭಾಂಗಾರಾನ್ ರೆವೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉನ್ನತ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾನೆಟ್ ಗುಸುಲ್ಲೆಂ. ಶಾಲೆಟ್ ನವ್ರ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಪರ್ಜಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಂಗೀತಾಚಿಂ ಲಾರಾಂ, ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಚಿಂ ತಾರಾಂ, ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಕಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತಸ್ವೀರ್ ಕಾಡ್ಚಿಂ ಯಂತ್ರಾ, ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭೊಂವ್ಚಿಂ ವಿಡಿಯೊಗಾರಾಂಚಿಂ ಬೊಡಾಂ, ಉಲ್ಲಾಸಾಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆತಾಲೆಂ. ಜಾನೆಟಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊಲಾಂತ್ ನೈಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚಾ ಪೊದೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತಾ ತೆಂ, ನಶಿಬಾಕ್ ರಡ್ತಾ. ಶಾಲೆಟಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆತಾ. ಫಕತ್ತ್ ಶಾಲೆಟಾಚೊ ನೊವ್ರೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೊ ನೊವ್ರೊ ಗಾಂವಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಶಾಲೆಟಾನ್ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾ ಜಾನೆಟ್.

ಜಾನೆಟ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ ತುಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ತೆಕೀದ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊಧ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಧರ್, ತುಕಾ ಕಾಮ್ ಆಸಾ ಎಕಾ ಕಾಮಾಚಾ ಬುದ್ದುಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್. ಜಾನೆಟಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 
ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಶಾಲೆಟಾಚೆಂ ದಳ್ಬಾರಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ ತೆಂ. ಕಿತೆಂ ಮರ್ಜಿ ಶಾಲೆಟಾಚಿ, ಕಿತೆಂ ಅಹಂಭಾವ್. ಕಿತೆಂ ದರ್ಬಾರ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೊ ನೊವ್ರೊ, ಚಡಿತ್ ಜೊಡಿಚೊ ಸೊಭಾಯೆಚಾ ಕುಡಿಚೊ ಶಾಂತ್ ಮೆಂದ್ವಾಚೊ ಸೊದುನ್ ಶಾಲೆಟ್ ಜೈತೆವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. 

ಜಾನೆಟಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚೊವ್ದಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಥೈಂ ವೆತಾತ್. ವ್ಹಯ್ ಜಾನೆಟಾನ್ ಸೊಧುಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಿನಾಕ್ ನಿಯಾಳ್ತಾ ತೆಂ. ಎಕಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಬುದ್ದು ನೈಂ ಆಸುಲ್ಲೊ ಸುಂದರ್ ರುಪಾಚೊ ಚಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚಾ ರುಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾನೆಟ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಒಪ್ವಾಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ರೊಬಿನ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊದೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಬಾರಾ ದೆಡ್ಯಾಂಕ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಉರ್ಮಾಲ್ ಕುತಾಂವ್ ಪುಡ್ವೆಂ ನೆಸೊನ್ ದಾಮಾಸ್ಕೆಚಾ ಸತ್ರೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್, ಬಿಜೈಚ್ಯಾ ಎಡಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಡಾ ಗಾಜಾನ್, ಗರ್ನಾಳಿಚಾ ಅವಾಜಾನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಾಣೆ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡ್ತಾನಾ ಹೆಂಚ್ ಶಾಲೆಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಸಾಂಗಾತಿಣಿ ಹಾಸ್ತಾಲ್ಯೊ, ತಶೆಂ ಗುಪೀತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲ್ಯೊ "ಜಾನೆಟಾನ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂತ್ಲೊ ಪುರಾಣ್ ದಸ್ತುರೆಚೊ ಎಕ್ ಗುಮ್ಟೊ ವಿಂಚ್ಲಾಗೊ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸೂಟ್-ಬೂಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಗೊ, ಹೆಂ ಕಶೆಂ ತ್ಯಾ ಬುದ್ದು ಕಡೆ ಜೀವಿತ್ ಸಾರ್‍ತಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್" ಮ್ಹಣ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ತಾನಾ ಜಾನೆಟಾಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ವಳೂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, "ಜಾನೂ.... ಹ್ಯಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ತರ್ಬೆತ್ ಕರ್. ತುಕಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ" ಆನಿ ತೆಂ ಜಾನೆಟಾನ್ ಜಾರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವೊಪ್ಸುನ್ ದಿತಾನಾ ರಡ್ಚೆಕಡೆ ಜಾನೆಟ್ ರಡ್‌ಲ್ಲೆಂನಾ. ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ತಶೆಂ ಅವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲಜೆನ್ ದೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಜ್ವೊಂಕ್ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್.......

ಪೊದೊರ್ನಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಹಿನೊಭರ್ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನೆಟಾಕ್ ರೊಬಿನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಾನೆಟ್ ನರ್ಗಾಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವೆಚಿನಾ, ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ರೊಬಿನ್ ಶಾಂತ್ ರಾವುಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾತುಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅವ್ದೆರ್ ಜಾನೆಟಾನ್ ರೊಬಿನಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸತಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ರೊಬಿನ್ ಶಾಂತ್‌ದೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. "ತುಂ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಖಂಚೆಯ್ ಎಕ್ ಫ್ಲೇಟ್ ಕಾಣ್ಗೆ. ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಯ್? ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಹಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಚಿನಾ. ತುಜಾ ಪೊದೊರ್ನಿಚಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ರಾವ್ತಾಯ್? ತುಕಾ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ಕಾಮ್ ಪಳೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೆಂವ್ಚಿನಾ". ಘಡ್ಗಾಡ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸಾಂಕಳ್, ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಬರಿ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ ಜಾನೆಟಾನ್. ಪರತ್ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ರೊಬಿನ್ ಗೆಲ್ಲೊನಾ. ಪೊದೊರ್ನಿಚೊ ವಹಿವಾಟ್ ಪಳೆತಾಲೊ ತೊ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾನೆಟಾಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ರಡೊನ್ ತೆಂ ಖುಬಾಳ್ಳುಲೆಂ. ರೊಬಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರೆಸ್ತ್‌ದಾರಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್. ವರ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾನೆಟಾಚಾ ತಶೆಂ ರೊಬಿನಾಚಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾನ್. ಜಾನೆಟಾನ್ ಹಟ್ಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ರೊಬಿನಾನ್ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಪರತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂನಾ. ಪೂಣ್ ವೆತಾನಾ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ!

ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡುಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತುಂ. ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ಯೇಸರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಪಂವ್ಚೊ ನಾ. ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ತುಂ ಯೆತಲೆಂಯ್ ತೆದ್ನಾಂ ತುಕಾ ಆರಾಧ್ಸಿತೊಲೊಂ. 

ಕಿತೆಂಗೊ? ಖೈಂಚಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಾಂಯ್‌ಗೊ? ಶಾಲೆಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಯೆತಾನಾ ವಿಡಿಯೊಗಾರ್ ಹಾಂಚೆರ್ ದರಬಸ್ತ್ ದಿವ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕೈತಾಲೊ. ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಪರ್ಮೊಳ್ ಯೆತಾಲೊ. ಜೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬೊಶಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ, ದಾದ್ಲೆ, ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟಿಂ, ನಾಚೊನ್ ಕುಡಿಚೊ ಭಂಗಸ್ತಳ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಅಮೂಲ್ಯ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಗ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬೆಂಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮಾಲಿಕ್‌ಪಣಾನ್ ಲಕ್ತಾಲೆ. ಜಾಯ್ತಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ನಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಘಾಮೆತಾಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆಪಾಪ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ಶಾಲೆಟಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾತಾಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ, ಕಾಜಾರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಲೈತಾಲಿಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ತಶೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸಂಗೀತಾಚಾ ನಾದಾಕ್ ಖೆಳ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಮರ್ಜೆಂತ್ ಸೈತ್ ಥೊಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಶೆತಾಲಿ. 

ಜಾನೆಟಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಜಾನೆಟಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಶಾಲೆಟಾನ್ ಜಾನೆಟಾಚಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ. 

ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾನೆಟಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆಲಿ ನೊವ್ರ್ಯಾ ರಾಯಾನಾನ್. ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ, ಶಾಲೆಟಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ತುಲನ್ ಕೆಲೆಂ ರಾಯಾನಾನ್. ತಶೆಂ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. 

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಿಂ ಜಾನೆಟಾನ್ ಶಾಲೆಟಾಕ್ ತಶೆಂ ರಾಯಾನಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದಿಲೆಂ. ರೊಬಿನಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾನೆಟಾಕ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಜವಾಬ್ದಾರೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾವಿಶಿಂ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾನೆಟಾಚ್ಯಾ ದಾತಾರಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ. ಆನಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಜಾನೆಟ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. 

ರಾಯನ್ ಆನಿ ಶಾಲೆಟ್ ಜಾನೆಟಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವುಲ್ಲಿಂ. ದರಬಸ್ತ್ ಭಾಂಗಾರಾನ್ ಶಾಲೆಟ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ಜಾನೆಟಾ ಘರಾ ತಾಕಾ ಬರೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಜಾನೆಟಾಕ್ ರಾಯನ್ ಅಶೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಶಾಲೆಟಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾಲೊ. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೊ ಆಲ್ಬಮ್ ವಾ ಕೆಸೆಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಿತಾಯ್ಗೀ? ಹಾಸ್ಕುರ್‍ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಜಾನೆಟಾನ್ ಭಿತರ್ಲೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ. ವಿಡಿಯೊ ಕೆಸೆಟ್ ತಾಚೆಕಡೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ರಾಯನಾನ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾನ್ ಪರ್ತಿತಾನಾ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಿಣ್ಸಿತಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾಲೆಂ. ಎಕ್ ಥರ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಜಾನೆಟಾಚೆಂ ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣ್ ರೊಬಿನಾಕ್ ಚಿಂತಾಲೆಂ. 

"ಹೊಗಿ? ತುಜೊ ನೊವ್ರೊ? ಆತಾಂ ಖೈಂ ಆಸಾ?" ಹಾಸ್ಲೊ ರಾಯನ್. "ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಹೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಹಾಚೆಕಡೆಗೀ ತುಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ?" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಶಾಲೆಟ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಜೆರ್ಬಾಂದ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಜಾನೆಟಾಚಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. 

"ತುಂ ಹಾಕಾ ವಳ್ಕತಾಯ್‌ಗೀ ಮಾಂ?" ಶೇಲ್ಯಾಂಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಶಾಲೆಟಾನ್ ರಾಯಾನಾಕ್ ವೆಂಗ್ ಮಾರ್ಲಿ. "ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ವಳ್ಕಾನಾ. ಹಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅನ್ನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ. ಆನಿ ತುಜಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಚೆಡ್ವಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ವಿಕ್ರೀತ್ ಕೆಲಾಂ," ಹಾಸ್ಲೊ ರಾಯಾನ್. 

ಕಿತೆಂಗಿ ಸಲ್ವಣಿ ದಿಸ್ಲಿ ಜಾನೆಟಾಕ್, ತೆಂ ಆಕಾಂತ್ಲೆಂ. 

"ಭಿಯೆನಾಕಾ ಭಯ್ಣಿ, ತ್ಯಾ ಪಡ್ಪಶ್ಯಾನ್ ಮಾಕಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಮಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ಅನ್ಯೇಕ್ ವರ್ಸಾ ರಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದಡ್ಬಡೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ," ಜಾನೆಟಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ರಾಯನಾನ್. ಪರತ್ "ತುಂ ನಶಿಬ್‌ವಂತ್ ಜಾನೆಟ್, ತುಜಾ ತಸಲೆಂ ಭಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ. ರೊಬಿನಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ರೊಬಿನ್ ತುಜೊ ಪತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮಾಕಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಥರಾನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ. ತುಜೊ ಪತಿ ಮಜೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್. ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತುಜೊ ಪತಿಚ್ ಕಾರಣ್. ತುಂ ತಾಕಾ ವಳ್ಕಾಲೆಂನಾಂಯ್ ಜಾನೆಟ್. ಕೃಷಿಯೆಂತ್ ಖಂಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಆಸಾ ಪಳೆ ತಿ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಆನಿ ಕೃಷಿಯೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಆಸೊನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವಂತ್ ತೋಟ್ ಆಸಾ ತೊ ತಾಚಾ ಪೊದೊರ್ನಿ ಘರ್ ರಾವೊನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡೊನ್ ವಹಿವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷಣಾ ಬಾಯ್ಲೆಸಂಗಿಂ ಭುಮಿವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪಡ್ಪೊಶಿ ತೊ. ತಾಚಿಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಂ ತಶಿಂಚ್. ಖಂಚಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಸೈತ್ ತೊ ಜಿಕ್ತಾ. ತಾಕಾ ಸಲ್ವಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಜಾನೆಟ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತುಂ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೆಂಯ್ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೈಂ. ತಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತುಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ನಾಂಯ್. ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖರೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್. ತ್ಯಾ ರೊಬಿನಾ ಮುಕಾರ್ ಮಜೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್. ಜಾನೆಟ್, ತಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಹಾಂವ್ ಥೈಂ ಪಾವ್ತೊಲೊಂ." 

ಜಾನೆಟಾಚಾ ಆಂಗಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಶಿರೊ ಕಾಂಪ್ತಾಲ್ಯೊ. ಶಿರಾಶಿರಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ರಗಾತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ಚಡ್ತಾಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಿನಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ವರ್ಣಿತಾನಾ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಶಾಲೆಟಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಚಡ್ತಾಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತೆಂ ಗೆಲೆಂ ರಾಯಾನಾಕ್ ಆನಿ ಶಾಲೆಟಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್. ತಶೆಂ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಧರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ರಾಯನಾ ವಟ್ಟುಕ್. ವೆತಾನಾ ರೊಬಿನಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಿ ಘಡಿ ಚಿಂತುನ್ ದಡ್ಬಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ದೇವ್‌ದಾರಿಚಾ ಮೊಳ್ಯಾಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಎಕ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಸುಕುಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಡಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ಪಯ್ಸ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬೃಹತ್ ತಾಚೆಂ ತೋಟ್. ತ್ಯಾ ತೊಟಾಭಿತರ್ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಫಾಂಕವ್ನ್ ವದ್ದಾಡ್ಚೆಂ ವಾತಾವರಾಣ್. ಬೃಹತ್ ಎಕ್ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ. 

ಕಾರಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಚೆ ತಶೆಂ ಬೃಹತ್ ಪೆಟ್ಯಾಚಿಂ ಸಂತತಿ ಜಾಗಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂಯ್ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ಜಾನೆಟ್ ದೊಳೆಭರ್ನ್ ಪಳೆತಾಲೆಂ ಹಿತ್ಲಾಚಿ, ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚಿ ತಶೆಂ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಆವೃತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್.

"ಪಳೆ ಜಾನೆಟ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಘರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾಗೀ ಪಳೆ. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ ಕೊಗ್ಳಿ, ಚಾನಿಯೊ, ಪಾಕೆ, ಸುಕ್ಣಿಂ ಸರ್ವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಉಬ್ತಾತ್. ರೊಬಿನ್ ಆತಾಂ ಬಹುತೇಕ್ ತೊಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊ." 

ರೊಬಿನಾನ್ ರಾಯಾನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸೋಡ್ನ್ ರಾಯಾನಾಕ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಆತ್ಮೀಯ್ ಇಷ್ಟಾಬರಿ. ಜಾನೆಟಾಕ್, ಶಾಲೆಟಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರೀ ತಿತ್ಲೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕೆಲೆಂನಾ ತಾಣೆಂ. ಜಾನೆಟಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಪಾಫ್ಸಲೆಂ. ಚೊವ್ದಾ ಮಹಿನೆ ತಾಣೆಂ ಎಕ್ಸುರ್‌ಪಣಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಸೀತೆನ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚಿ ಶಾಲೆಟಾಚಿ ವಳಕ್ ಕೆಲಿ ರಾಯಾನಾನ್, ತಶೆಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚುರ್ಚುರ್‍ಲೊ ರೊಬಿನ್. ಘಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಬೊಂಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಮ್ಟೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಥೈಂ. ಕಾಮಾಚೆ ಆಳ್ ದಢಂಗ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಶಾಲೆಟ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾನೆಟಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹಿಣ್ಸಿತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ರೊಬಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆಗಾಂಯ್ಕಿ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಜಾನೆಟ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. "ಮ್ಹಜಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂಚ್‌ರೇ ಪಡ್ಪಶ್ಯಾ", ರಾಯಾನಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ರೊಬಿನಾನ್. "ಪಳೆ ಹೆಂ ತಳೆಂ ಹಾಂತುಂ ಹಾಂವೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಪೊಸ್ಲ್ಯಾ. ತಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಳ್ಕಾ ಪಂದಾ ತಿಂ ಜಿಯೆತಾತ್. ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಸುಕ್ಚೆಂ ಭಾರೀ ಅಪ್ರೂಪ್. ಭಂವ್ತಿ ಮಾಡಾಂಚಿ ವೋಯ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೀ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡ್ತಾ. ವೋ ಥಂಯ್ ಪಳೆ ಮೊಂವಾಚ್ಯೊ ಪೊಳ್ಯೊ. ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಪೊಳ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಎಕೇಕಾಂತ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಕಿಲೊ ಮ್ಹೊಂವ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಕೆಂಳ್ಬೆ ಪಳೆ, ಮಾಡ್, ಆಂಬೆ, ಚಿಕ್ಕು, ಅಣ್ಸಾಂ, ಪಣಸ್, ತಶೆಂ ನವೆಂಚ್ ಬೆಳೆಂ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಪಳೆರೆ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಬಿಜಿನಸ್. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಲಾಭ್ ತುಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊನಾಂಯ್. ಪ್ರಕೃತಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವೆಂಗ್ಲಾಂರೆ ರಾಯನಾ. ಹಾಂವ್ ಪ್ರಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಪ್ರಕೃತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂನಾ. ಯೆ ಹ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಯಾ. ಪಳೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಚೊ ಗೊಟೊ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ಲಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೊಗಾಂಕ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಯೆ ಹಿಶಿನ್ ಯೆ..." 

"ಹಿಂ ಪಳೆ ಲವಂಗಾಚಿಂ ಝಡಾಂ. ಹಾಂತ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ ತುಜ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಮಿರಿಂ ಪಳೆ. ತಶೆಂಚ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪೊಪ್ಳಾಂ ಪಳೆ... ಆತಾಂ ಘರಾ ಯಾ. ರಾಂದ್ಪಾಚಿ ರೂಚ್ ಪಳೆ. ಆಮ್ಗೆರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಬಾಪಯ್ ಆಸಾ." ತಿಂ ಸರ್ವಾಂ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ. ರೊಬಿನಾಚಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಿ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೆಂ, ರಡ್ಲೆಂ ತೆಂ.

ದನ್ಪಾರಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ರೂಚ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಚಾಕ್ಲಿ. ರೊಬಿನಾಚೆಂ ದರ್ಬಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಾಲೆಟಾಚಾ ಗಳ್ಯಾಚಿ ಶೆಳ್ ಸುಕ್ಲಿ. ಜಾನೆಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಸೈರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. 
ಸಾಂಜೆರ್ ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಜಾನೆಟಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ಶಾಲೆಟಾನ್. "ತುಜಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚೊವ್ದಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ ಶಾಲೆಟ್. ತುಂ ಪಾಟಿಂ ವೋಚ್ ಆನಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಿನಾ. ಮಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂಚ್ ಯೆಂವ್ದಿತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ ಶಾಲೆಟ್, ಖೈಂಚಾಯೀ ವೆಳಾರ್ ಹಾತ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆನಾಕಾ. ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಳೆನಾಕಾ. ಮಾಕಾ ತುವೆಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕ್ಲಿಂ. ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಖಾಲ್ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಶಿಕ್. ಮ್ಹಜೆಬರಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ." ತಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಘರ್‍ಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಂ ಜಾನೆಟಾನ್. ತೆಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ರೊಬಿನಾ ಸರ್ಶಿಂ, ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ತಾಕಾ ವೆಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. "ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಅರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ರೊಬಿನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್, ತುಜೊ ಹಾತ್ ಧರುಂಕ್ ಸೈತ್ ಫಾವೊ ನೈಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಯಾನಾಚಾ ಶಿಕವ್ಣೆನ್ ತುಜ್ಯಾ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕ್ಲೊ, ರೊಬಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್", ತೆಂ ಗಳ್ಗಾಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ. 
ರೊಬಿನಾನ್ ತಾಕಾ ಪರತ್ ವೆಂಗ್ತಾನಾ ತೊ ಶಾಂತ್ ರಿತಿನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಜಾನೆಟ್ ಆನಿ ರೊಬಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕುಪಾಂತ್ಲೊ ಪುನ್ವೆಚೊ ಚಂದ್ರ್ ಕುಪಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಫಾಂಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜಾನೆಟಾ ಥೈಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

Tags:  Manu Bahrain, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE