+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್  -  ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ನೀರ್‌ಮಾರ್ಗ, ಕುವೇಯ್ಟ್

ಬರಯ್ಣಾರಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾ...

90.0
User Rating

ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.

ತ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ತೊಮಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಾರ್ಭಾರಿ ರೈಯ್ಟರ್. ತೊಟಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ತ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಘಣ್ಫಣೀತ್ ತಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ. ಚಾಲಾಕೆಚಾ ಜಿಬೆನ್ ಕೊಣಾಕೀ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾಲೊ. ಕೂಡಿಂತ್ ಬಾರಿಕ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ತರೀ ಧಯ್ರಾನ್ ಕೆದ್ಯಾ ಮೊಟ್ಯಾ ಧಡಂಗ್ ಜಿವಾಕೀ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾತ್ಲೊ. ಶಿಕಾಪ್ ಉಣೆಂ ತರೀ ಮಾಹೆತಿನ್ ಪಿಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಜೊಕೊನ್ ಅರ್ಜಿ ಪುಣಿ ಬರಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಾಯ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಚೊ ಸೆಜಾರಿ ಪಾಳಯ್ಗಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತೀ ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆತಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಚಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ಯೇನಾತ್ಲೊ.

ತೋಟಾಂತ್ ರೈಟ್ರಾಚಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಥೊಡಿ ಆಸ್ತ್ ತಾಣೆ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲಿ. ಗಾದೆ, ಮಾಡಿಯಾಂ ತೋಟ್, ಏಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಂ ಪಿಕ್ತಾಲೆಂ. ತಶೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕೀ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಶಹರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚೆಡ್ವಾಂಕೀ ವೆಳಾರ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ತಾಣೆ ತೋಟಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ರಾಜಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಆಸ್ತಿಂತ್ ಘರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬಾಂಯ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾನ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರುನ್ ಥೊಡೆಂ ಕಾಫಿಯೆ ತೋಟ್‌ಯೀ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಧರ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಆತಾಂ ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಎಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಂಜೇಶ್ವಾರಾಚಾ ಬೆಳಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ವಳ್ಕಿದಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೊಗಾಂ ಆಟ್-ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫೆಲಿಸ್. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಪಾಟ್ಲೊ. ತಿಂ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಆವಯ್ - ಬಾಪಯ್ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂಗೆರ್ ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಾ ಜೊಡಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಯೀ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಚಾ ಮಿತ್ರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಥೊಡೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಶಿಫಾರಾಸೆಚೆರ್ ಫೆಲಿಸಾಕ್ ಘಾಟಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಒಪ್ಲಿಂ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಕಷ್ಟಿ ಜೀವನಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಲೆತ್ತಿಕೀ ತಾಚಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳಾಚಾ ಆಶೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತೋಮಾಸ್ ಪ್ರಭುನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಲೆತ್ತಿ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಧನಿನೆಚಿ ಚಾಕ್ರಿಯೀ ಕರ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫೆಲಿಸ್ ಘರಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಘರಾ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾಲೊ.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತೋಮಾಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸರ್ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ತೊ ವಿಧುರ್ ಜಾಲೊ. ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಚಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ತಾಚಾ ಕುಡಿಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊಮಾಸಾಚಾ ಉಚಾಂಬೊಳ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ತೋಟಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ ಘರಾಂತ್ ಫುಡ್ಪುಡಿ ಸುಡ್ಸುಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೋಟಾಂತ್ ಕಾಮಾ ವೆಳಾರ್ ಕಾಫಿಯೆ ತೋಟಾಚಾ ಝಡಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಆಳಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾದೊಗಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚಾ ಕುಡಿಕ್ ತೃಪ್ತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಆತಾಂ ಬಾಯ್ಲ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಕಾಮುಕ್ಪಾಣ್ ಥಾಂಬಯ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಗಾಂವಾರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ತರೀ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ತಾಚಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾತ್‌ಲ್ಲೊ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಾಂವಾರ್ ತಾಚೊ ಭರ್ಮ್ ಯೆದೊಳ್ಚಾಕ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ.

ವರ್ಸಾಂ ಥೊಡಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಫೆಲಿಸ್ ಜೀವಾನ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಬಳ್ ಭರೊನ್ ಖಾಡ್-ಮಿಶಿ ಫುಟೊನ್ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚಾ ಪೌಂಡಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೆಣೆಂ ಲೆತ್ತಿಚಿ ಕೂಡ್‌ಯೀ ಫುಲೊನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ದಿಷ್ಟಿ ತಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ತಾಲ್ಯೊ.

ತೋಮಾಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಚಾಕ್ರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥೊಡಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಕಾಗಾತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೋಮಸಾನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಮನ್‌ಯೀ ಕರುಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಾ ಧೆಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಚಿ ಜೀಬ್ ವೊಂಠಾಂ ಭಿತರ್ ಲಿಪ್ತಾಲಿ!! ಆವಯ್ - ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಧಾಡ್ಲಾ ವ ನಾ ತೆಂಯೀ ಹಿಂ ನೆಣಾಂತ್.

ಫೆಲಿಸ್ ಆನಿ ಲೆತ್ತಿ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ಕೂಡಿ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಕ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ ತಾಣಿಂ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಲ್ಲಿ ತರೀ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚಿಂತುಂಕೀ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಯೆದೊಳ್ಚಾಕ್ ಧನಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ದುಡು ಮೆಜ್ಜೆಂ ಪಳೆಲಾಂ ತರೀ ಹಾತಾಂತ್ ಪೈಸೊ ಧರುನ್ ತಿಂ ನೆಣಾಂತ್! ಚಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ರಾಜ್ ರಸ್ತೊ ಸಯ್ತ್ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ!! ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಂ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೆಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಖಂಚ್ಯಾನ್ ಮಳ್ಳೆಂಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ! ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚಾ ಸೆಜಾರಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಬೈರಾಂಚಿಂ ಅನಿ ಗೌಡ್ಯಾಂಚಿ, ಹಾಂಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಳಿತ್ ನಾ.

ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಲೆತ್ತಿಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆತಾಂ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಭಾಯ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಚಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ಪುಡಿತ್ ಕೂಡ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾನಾ ವ ಘರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ತೋಮಾಸಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾನಾ ಫೆಲಿಸ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಚರಂವ್ಕ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಿವಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಲೆತ್ತಿಚೆರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮುಕ್ಪಣ್ ಥಾಂಬಯ್ಲೆಂ. ಅಶಿಕ್ಪಿ ಅಮಾಯಕ್ ಲೆತ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಮುಕ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಸೊ ರಾವಾತ್ ತೆಂ ಬಾವ್ದೆಂ ನೆಣಾಂ. ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಥಾಂಬಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾಯೀ ತೃಪ್ತಿಪಣ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಧನಿಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಶ್ಯಾತಿಯೀ ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸುರ್ಯೊ ಉದೆತಾಲೊ, ಬುಡ್ತಾಲೊ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹಿನೆ ಬದ್ಲಾತಾನಾ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಕೂಡಿಂತ್‌ಯೀ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತೋಮಸಾಚಾ ಭುಂಯ್ತ್ ಘೊಳೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಭೈರಾಂಚ್ಯೊ ಸ್ರೀಯೊ ಆತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ - ’ಲೆತ್ತಿ ಗುರ್ವಾರ್’!! ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ವಯ್ರ್ ದುಭಾವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಧೊಸಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ’ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂ ನಿವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ತಾಲಿಂ. ಲೆತ್ತಿಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಫೆಲಿಸಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ದುಭಾವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ತೇಂಪಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಣಿಂಯೀ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ.

ತೋಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ರೀಯಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಕಾಯೀ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಿಕುಳ್ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೆ ಪರಿ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಉಪಾವ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ.

ಅತಾಂ’ತಾಂ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಕ್ ಕಠಿಣಾಯೆಚೊ ಬೆಸೊರ್ ಘಾಲುನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಮುಗ್ದಿಲ್ಯಾರೀ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಂ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ವಾಟ್‌ಚ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ಗಾವಾಂಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾತಾಂತ್ ಪೈಸೊನಾ, ಹೆರಾಂಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಪ್ರಭಾವಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಕಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ತೊ ಕಠಿಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಕೊಣೀ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಎಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ರಾನ್ವಟ್ ವಾಟ್ ಗುಡ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಘರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಸುರ್ಯೊ ಲಿಪ್ಲೊ, ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಧನಿ ಸೊಧುನ್ ಯೇತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದಡ್ದಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಡ್ತಾಲೆಂ. ಪುರ್ತೊ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಲಿಪ್ಲೊ, ಆನಿ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಂಚಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ ಘರ್ಚಾ ಯಜ್ಮಾನ್ಯಾನ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಹಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ಫೆಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚೊ ಕಶ್ಟಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಲಿಪಯ್ನಾಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಘರ್ಚಾ ಯಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಕರುಣಾಯ್ ಭರೊನ್ ರಾತಿಂ ಜೆವಾಣ್ ವಾಡುನ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ನಿದೊಂಕ್ ದಿಲೆಂ.

ತೆ ಘರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅನ್ಕೂಲ್‌ದಾರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚೆಂ. ತಾಕಾಯೀ ಗೊರ್ವಾಂ ಚರಂವ್ಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಎಕೀನ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂ ತಾಚಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ತಾಕಾ ಜೆವಾಣ್, ಖಾಣ್, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ರಾ ರುಪಯ್ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ದವರ್ಲೊ.
ತೆಣೆಂ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಪೊಳಾಫಳ್ ಘೆತ್ಲಿ ತೋಮಾಸ್ ಪ್ರಭುಕ್ ಬರ್‍ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚಾ ಸೊಧ್ನೆಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ನಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್‌ಯೀ ಸೊಧುನ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡೊಂಕ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಗುರ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ವೊಜೆಂ ಆಪ್ಣಾಂ ಥಂಯ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

ಲೆತ್ತಿಕ್ ತಾಣೆ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ದಿಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. ತೆಂಯೀ ಭಿಂಯಾನ್ಂಚ್ ಒಪ್ಲೆಂ. ಫೆಲಿಸಾಚಾ ಪೊಳಾಫಳೆನ್ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪಾಯ್ ತೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬಾರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಲೆತ್ತಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೋಮಸಾಚೆಂ ಘರ್ ರಾನಾ ಮಧೆಂ ಫಿರ್ಗಜಿಚಾ ಗಡಿರ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ನೀತಿ ಥಂಯ್ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ಮಾ ಥೈಂ ಲೊಕಾಕ್ ಉರ್ಭೆಸ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಕಶ್ಟಾಂಚಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕೀನ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಖಬಾರ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ತೊ ಧರ್ಮಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ಖಾತಿರ್ ನೀತ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್‌ಯೀ ಗುಡ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಉಟಾಉಟಿಂ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಘರಾ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಚಾಲಾಕ್ ತೋಮಸಾನ್ "ಲೆತ್ತಿಲಾಗ್ಗಿಂ ವಿಚಾರಾ ಫಾದರ್" ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಕೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಲೆತ್ತಿನ್ ಫೆಲಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

೧೧೧ಅಶೆಂಚ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ಖಾತಿರ್ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ತೋಮಸ್ ತೋಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಲೆತ್ತಿ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಘರಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆವ್ಚಿತ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ’ಕೋಣ್ ಘರಾಂತ್?’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲೆತ್ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕೋಣ್ ಆಪಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪ್ಯಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ಆಕಸ್ಮತ್ ಚರೊನ್ ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭರ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ! ಲೆತ್ತಿ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಲಿಪ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೆತ್ತಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ!!!

"ಕೋಣ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್?" ಪಾದ್ರಿನ್ ಘರ್ಜೊನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಲೆತ್ತಿನ್ ಭಿಯಾನ್ಂಚ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.
"ಆಪ್ಲೊ ಧನಿ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚೆಂಚ್ ಬೆಳೆಂ."
ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತೋಮಸ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಾದ್ರಿನ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೆತ್ತಿಚಾ ಗುರ್ವಾದಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೋಮಸ್ ಲೇದ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. "ಸಾಟ್ - ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ತುಜಿಂ ಹಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವಾನಾಂತ್... ಪೈಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸತ್ ಲಿಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್..." ಪೂಣ್ ಜಿಬೆನ್ ಕಠೀಣಾಯೆಚಾ ತೋಮಸಾನ್ ಹಾಂಕಾರಾಚ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಸೊಸಾನಾ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ದೆವಾಚೆರ್ ಭೊರ್ ಘಾಲುನ್-
"ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭು ತುಕಾ ದೆವಾನ್ ಆಸ್ತ್ ದಿಲ್ಯಾ, ದುಡು ದಿಲಾ.. ಆನಿ ಯೆದೊಳೀ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದಿಲ್ಯಾ... ಪೂಣ್ ತುಜಾ ಚಾಲಿನ್ ಹೆಂ ಮಸ್ತಿಲಾಂಯ್. ದೇವ್ ನಿದೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್. ತ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಫೆಲಿಸಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲಿಯ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಸತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ.. ತುಜಾ ಹಂಕಾರಾಕ್ ದೇವ್ ಭಗ್ಸುಂಚೊನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ತಲೊ.." ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ರಾಗಾನ್ ಚಲ್ತೇಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಖರ್ಕಾಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ದೆವೊನ್ ಬೋಯ್ಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ವ್ಹಾಳಾಚಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಉಬಾರ್ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಆಸ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಟೊ ಧುಂವರ್ ತಾಣೆ ದೆಕ್ಲೊ.

ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ನೆಜಾಯ್ಕಿ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ!!
ಲೆತ್ತಿಕ್ ದುಸ್ರೊ ಬಾಂಳ್ತೆರ್ ಸಂಪಲ್ಲೊ.

ತೆಣೆ ತೋಮಸಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಫೆಲಿಸಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಗೆಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ತಾಂಚೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೊ ದುಡು ತಾಣೆ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. ಕಸಲೊಚ್ ಖರ್ಚ್ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೊ. ಪೆಂಟೆಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್‌ಯೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಪೈಶಾನ್ ಪೈಸೊ ಉರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ತಾಕಾ ಅಯ್ತಾರಾಚೊ ಮೀಸಾಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೆಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚಾ ಮೀಸಾಕ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಚಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದೋನ್ ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಕಾ ಲೆತ್ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಖಬಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕೊಣೀ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೋಮಸ್ ಪ್ರಭುಚಾ ಭುಂಯ್ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೇಟ್ ದವ್ರುಂಕ್ ತಾಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಊಬ್ ನಾತ್ಲಿ. ತರೀ ಲೆತ್ತಿಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಲಿ.

ತೊ ದೀಸ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್……!

ತಿ ಸುವಾತ್ ಕುವೇಯ್ಟಾಚೆಂ ಕ್ಯಾಥೆಡ್ರಾಲ್…….!!

ಆನಿ ತಿ ಜಾತ್…… ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್……. ತೇಂಯ್ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್………!!!

ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮೊಗಾಚಿ, ತಿತ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾತ್‌ಯೀ ಮೊಗಾಚಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಲೊಂ. ಬಹುಶಃ ಅಶೆಂಚ್ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾತಿಕ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಮೊಗಾಸವೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬುದಿ ಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊತೊರ್‍ನೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಉಪದೆಸ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಳ್ತಾಲೊಂ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಭೋವ್ ಸೊಭಿತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ "ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ" ನಿಮಾಣೆಂ "ಆಮೆನ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಜಾ ಪರಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಎಕ್ ಕಾಯ್ದೊ ಸೊಂತಾಚಾ ದಿಸಾ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ "ಬಾಪಾಚೆ, ಪುತಾಚೆ ಆನಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಸಾಂತಾಚೆ……" ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಚ್ಯಾ "ಆಮೆನ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜವಾಬೆಂತ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊಯ್ ತಿರ್‍ಸಾತಾಲೊ.

"ತರ್ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕಾಯ್ದೊ……?"

ಮ್ಹಾಕಾ ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಿನ್ ಭೆಷ್ಟಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ಮಿಸಾಕ್ ಯೇನಾಂಯ್ ತರ್ ಪಾತಕ್ ಜಾತಾ. ಪಾತಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ತುಕಾ ಜಳ್ಚಾ ಉಜ್ಯಾಚಾ ಮಧೆಂ ಉಡಯ್ತಾ. ವ್ಹಯ್…… ದೊತೊರ್ನೆಚಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ತ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಚಿಂ ದೋನ್ ಪಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಶಿಂಗಾ ಆನಿ ಗಾಯ್ಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಜಳ್ಚೊ ತೊ ಉಜೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆಲ್ಲೊಂ. ಸೊಭಿತ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಮೊಡಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ದೇವ್ ಬಾಪಾ ಸವೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಮುಖಾಮಳಾಚೆ, ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳೆ ಎಕಾಚ್ ರುಪಾಚೆ, ಭುಜಾಂಕ್ ದೋನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ತಂಬೂರಿ ಘೆವ್ನ್ ಫುಂಕ್ಚೆ ತೆ ಆಂಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆ ಲಾಗ್ತಾಲೆ. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ "ಲುಸಿಫೆರ್ ತಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ತುಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಘಾಲ್ತಾರೆ" ಮ್ಹಣೊನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಕೂಟ್ ಘಾಲುನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಬಸಯ್ತಾಲಿ ತಿ ಸಿಸ್ಟರ್.

ತ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಯಾ ತ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಚ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಸಲೆ ಸಭಾರ್ ಭುರ್‍ಗೆ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಮಿಸಾಚಿ ಭಕ್ತ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಲುಸಿಫೆರಾಚ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೆ ಪರಿ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಕುಟಿಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಮತ್ ಮ್ಹಜಿ ಬೊಸ್ಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಡೊನ್ ತರ್ನಾಟಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಗಾಂವಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್‌ಯೀ ಚಲ್ತಾಲಿ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೊ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂಪರಿಂ ಸುಕ್ರಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಬದ್ಲಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ರೆಂವೆಚ್ಯಾ ವೊತಾಳ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಭೋವ್ಶಾ ಲುಸಿಫೆರಾನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಲೊ? ಭಾಯ್ರ್ ಧಗ್…. ಶಿಮ್ಟಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ರೆಂವೆಂಕ್ ವೆಂಗ್ತಾನಾ ತಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಕರ್‍ಪಾತಾಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವಾಳಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಏರ್-ಕಂಡೀಷನಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಶೆಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಂಕೊ ಯೆತಾಲ್ಯೊ ಆಸ್ತಲ್ಲ್ಯೊ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಅಜೂನ್‌ಯೀ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ತೊ ಉಜೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಸುಕ್ರಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ರಾರ್ ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಆಯ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ ಮಿಸಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಸಂಪಂವ್ಚೆ.

ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೋಮಿಟಾರಾಕ್ ಎಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಹಾಂಗಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪಾಂಚ್ ಕಿಲೋಮಿಟಾರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ತಸಲಿಂ ಕಾರಾಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ಚೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಹೆ ದೋನ್‌ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚಲೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಎಕ್ ವೊರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ತಾಲಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್.

ಗಾವಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾತ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಉಟೊಂಕ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಲೊಳೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಉಟಯ್ತಾಲಿ ಧೆಂಕ್ಣೆ ಘಾಲುನ್. ಭೋವ್ಶಾ ತೊಚ್ಚ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲ್ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಹಾಂವ್ ಲುಸಿಫೆರಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಜಾತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಧೆಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ದುಜಾಮಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಕಾಲ್ದಿಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕರ್‍ತಾಲಿ ತರ್ ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚಾನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಡ್ಚ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ಭೋವ್ಶಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕರುಂಕ್ ದುಜಾಮಾಚೆಂ ಬಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಬರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತೊ ಮಾಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಧೆಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊಂ, ಪಾದ್ರಿಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ……..!

ಪೂಣ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಮಿಸಾಕ್ ಸೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ವ್ಹರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೊಂ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಮಧೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ದೆವಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ಸೊಭಿತ್ ತಿಂ ರಂಗೀನ್ ಕಂತಾರಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೋಯರಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸವೆಂ ದಾಂತ್ ಝಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಬೊಡ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ಸವೆಂ ರಂಗೀನ್ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿಂ. ಮೀಸ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಚೆಂ ಮಿಲನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಮಿಲನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮೆಳೊನ್ ತೆಂ ಮೀಸ್ ಸೊಭಯ್ತಾಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಬ್ದೊನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ನಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಕರೆಜ್ಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ರೆತಿರ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾಂ? ಯಾ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ? ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಭೋವ್ಶಾ ಲುಸಿಫೆರ್‌ಯೀ ಚಿಂತಾಲೊ ಆಸ್ತಲೊ, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ನಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ರೆಂವೆಳ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ನಾಡುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಪಾಯ್ ಕರ್‍ಚೊ?

ರೆಂವೆರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕರ್ಪಾತಾ. ಏರ್-ಕಂಡೀಷನಾಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಕ್ ಶಿಂಕೊ ಯೆತಾತ್, ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ? ತಾಣೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ರೆಂವೆಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಮಿಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ನಾಡ್ಚೊ ಉಪಾಯ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಲಜೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಗಾಂಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಬಾಂದುನ್ ತಿಂ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಸುಚಾನಾಂ ತುರ್ತಾನ್ ಲುಸಿಫೆರಾಚಾ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ.

"ವ್ಹಯ್…….. ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ತ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಗಾಂಕ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಫಾಪುಡ್ತಾನಾ "ಆಪುಣ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಸಲ್ವಾಲೊಂ ತರ್ ಹಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಕರ್ಪಾಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಂಕೊ ಕಾಡಿತ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಗಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾಂತ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಪುಣ್‌ಯೀ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ತಲೊಂ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಹುಜಿರ್ ಲುಸಿಫೆರಾನ್ ಭಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಭಾವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಗಾಂಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಬಾಂಧ್ಲೊ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲುಸಿಫೆರಾಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೈನ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚಾ ನವ್ಯಾ ಜಿಕವ್ಣೆಕ್ ಆಶೆವ್ನ್……..!

ತೇಂಯ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ವರ್ತೊ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್…..! ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ದಿಸಾ ತ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ದಿಸ್…….!! ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಗಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಧನಿ ಚಾಕೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೊ ದೀಸ್……..!!!

ವ್ಹಯ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಉಪದೆಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಉಪದೆಸ್ "ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪಾದೆಸಾಂತ್ಲೊ ಸಭಾರ್ ಲೊಕಾನಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಕೇವಲ್ "ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ" ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ತಿಂ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ…….! ಖಂಡಿತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ………!! ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ……..!!!

ಆಜ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮೀಸ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ವೊರಾಂಕ್……! ಪೂಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್‌ಯೀ ದೇಡ್ ವೊರಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವೆಳಾರ್ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್. ತ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಆಜ್ ನಿಮಾಣೊ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜ್ ಲೊಕಾನಿಂ ಭರ್ತೆಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್‌ಯೀ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ ಮೀಸ್ ಅಯ್ಕಾಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಯಾ ವಚೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹಾಲಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಟೀವಿಚ್ಯಾ ಪರ್‍ದ್ಯಾರ್ ದಾಖಂವ್ಚೆ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ವೊರಾಂ ದೋನ್ ವಾಜ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ಬಸ್ಸ್‌ಯೀ ವೆಗ್ಗಿಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ರಸ್ತೊಯ್ ದನ್ಪಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊರಾಂ ತೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂಕ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಮಲಯಾಳಂ ಮೀಸ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಭಾಸ್ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ. ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ತಾಂಚಿಂ ತಿಂ ಗಾಯನಾಂ, ಪಾದ್ರಿನ್ ಮೀಸ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರೀತ್, ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ. ಎಕ್ ಸುವಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ತೆಂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಾತಾವರಣ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಅವಾಜ್ ನಾ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್‌ಯೀ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೊ "ಟಕ ಟಕ" ಅವಾಜ್ ನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಯೀ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ವಾಜ್‌ಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಿಸಾ ವರೇಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ. ಅಜಾಪ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್…..!

ಮೀಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲುಸಿಫೆರಾಚೊ ಭಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಿಸಾ ವಯ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುನ್ ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಲೊಕಾ ವಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಸೊಭಿತ್ ಥರಾನ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಅಜಾಪ್ಲೊಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ, ದಾದ್ಲೆ, ತರ್ನಾಟೆ, ತರ್ನಾಟಿಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತೆಂಚ್ ಎಕಾಚ್ ಘರಾಚಿಂ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಎಕಾಚ್ ಥರಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್, ತೆಂಯ್ ಮಾಣ್ಸುಗೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್. ಎಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ವಟ್, ಎಕ್‌ಚ್ ತಾಳೊ, ಎಕ್‌ಚ್ ರೀತ್….. ವ್ಹಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮಲಯಾಳಿ ಮಿಸಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖುಶೆ ವಿರೋಧ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಭೋವ್ಶಾ ತ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಲ್ತಾರಿ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಫುಂಕ್ಚಾಚೊ ನೀಜ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿಂ ತೇಂಯ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಮಾಣ್ಸುಗೆಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸಣಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವೇಲ್ ಘಾಲುನ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ವಾಡಂವ್ಚೆ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಚಡ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ.

ಮೀಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೊ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಚೊ ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾ ವಯ್ಲಿ ಬಸ್ಕಾ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ದವರುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ವೆಂಗುನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂಕಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ದಿಲೆಂನಾ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಉಭಾರ್ ಖೊಟಾಂಚೆಂ ವಾಣೊ ಘಾಲುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ "ಟಕ ಟಕ" ಕರುನ್ ಚಲೊನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಕ್ ವೆತಾನಾ, ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ದೊಳೆ ತಾಚ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಚಲ್ಲೆ. ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಕೇಸ್ ಆಸ್ವೆಲಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಬರಿ ಉಬವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಲಾಗ್ಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಾ ಲೊಕಾಚಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತಿಂ ತಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ತಿ ಚಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾ ವಯ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಘೊವ್‌ಯೀ ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಪುಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಅದ್ಳಾತಾಂ? ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಂ? ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಾಪರಿಂ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೋಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಲೊಟುನ್ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಬಹುಶಃ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಗರ್ ಕಶೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ ಪೂಣ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಕಶೆಂ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆರ್ಮೆಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋಂತ್ ಪಾಂಯ್ ವಾಂಕ್ಡೆ ಉಡವ್ನ್ ಮಾಜ್ರಾಪರಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ಸುಕ್ಯಾ ಲೆಪೆಬರಿಂ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಎಕ್ ಚಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ರ್ ತಸಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಪಾತಳ್ ನ್ಹೆಸಾಣ್ ನೆಸೊನ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚೊ (?) ಹಾತ್ ಧರುನ್ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಭೋವ್ಶಾ ಆಜ್ ಲುಸಿಫೆರಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ಲುಸಿಫೆರಾಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ (ಘರಾ ವೇಳ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್?) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚೊ ಉಪದೆಸ್ ಹಿಂ ಬರಿಂ ಕರುನ್ ಪಾಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್‌ಯೀ ಮೋಗ್ ಕರಾ…….! (?)

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಲಾಗಿಂಚ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಿ ಇಗರ್ಜ್ ನ್ಹಯ್, ಹೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್…..ದೆವಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆ ಭುರ್ಗಿಂ ಯೆತಿಂ. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ದಿಸ್ಲಿನಾಂತ್. ಎಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಲುಸಿಫೆರಾಚೆಂ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಯೆತಾನಾ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ "ಹೆಂ ತ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಚಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಚೆಂ ಸೈನ್ಯ್ ಪುಣಿಂ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ?...." ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮಲಯಾಳಿ ಮೀಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾದ್ರಿಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಬಸ್ಕಾ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಮುಖಾರ್ ಚಲಾಲಾಗ್ಲೊಂ. ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ಆನಿಕೀ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಲುಸಿಫೆರಾಚೆ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್ ಚಲೊನ್ ಶೀದಾ ಅಲ್ತಾರಿಚಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸುಶೆಗಾತ್ ಉಭೆ ರಾವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶೀಬಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ವಚೊನ್ ಆತಾಂ ನವೊ ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಭರ್‍ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್……! ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಎಕೇಕ್ ರೂಪ್…..!!! ಏರ್-ಕಂಡೀಶನಾಚ್ಯಾ ಥಂಡ್ ವಾರ್‍ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಥಂಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕೋಣ್ ಥೊಡಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಸಲಿಂ ರಾಗಾನ್ ತೆಂ ಫೋನ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕೋಣ್ ಥೊಡಿಂ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಡೊಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಗಿಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಾಂಚ್‌ಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಭೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರುಂಕ್‌ಯೀ ಜಾಗೊ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಲೊಕಾಚಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಮಾಳ್ತಾಲಿ.

ಲೊಕಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್‌ಯೀ ಕಿತೆಂ? ಭೋವ್ಶಾ ಆದಿಂ-ಮಾಗಾಂತ್‌ಯೀ ಲೋಕ್ ಉಪಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾನಾಂಯ್ ಅಸಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಬಾನ್ ವಾಣೊ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನವ್ಯೊ ವಾಣೊ ನ್ಹೆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಖಂಯ್ ತಿಕಾ. ತೆದಾಳಾ ಭೋವ್ಶಾ ಹೆ ಆತಾಂಚಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ ತಾಸಾಂವ್ಚೆಂ ಮುಣ್ಕುಟೆ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೀಯ್ ತೆ ಮುಣ್ಕುಟೆ ಪಾಯಾಂಕ್ ಘಾಲುನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ದೊಂಪ್ರಾ ವಯ್ರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ದೊಡೊನ್ ಕೊಂಕುಣ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಳ್ದಿ ಕೊಲ್ಯಾಚಿ ಪಾತೊಳಿ ದೋಡ್ನ್ ದವರ್ಚಾ ಪರಿಂ ತೀಯ್ ಪಾತೊಳಿ ದೋಡ್ನ್ ಬೊಸ್ತಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಾತೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆದಾಳಾಚೆ ಪಾದ್ರಿಯ್ ಹ್ಯೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಆಯ್ಚಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಲೋಕ್ ದುರ್ಸಾತೊನಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ? ಕೊಂಕುಣ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಕೊಲ್ಯಾಚೊ ಪಾತೊಳಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಗರಪಂಚಮಿಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್‌ಯೀ ಹ್ಯೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವರೇಗ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ……!

ಮೀಸ್ ಆತಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ ರಂಗೀನ್ ಕಂತಾರಾಂ ಸವೆಂ ಮೀಸ್ ಸೊಭಿತ್ ತಶೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಡಿಸ್ಕೊಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸೊಂಕ್‌ನಾ. ಪಾದ್ರಿನ್ ಭೋವ್ಶಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಡಿಸ್ಕೊಯ್ ಚಲ್ತೆಂ. ಭಕ್ತಿಪಣಾಚೊ ಡಿಸ್ಕೊ…..! ವ್ಹಯ್ ಹಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ? ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್ ಡಿಸ್ಕೊ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ…. ಡಿಸ್ಕೊ ನ್ಹೆಸವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ….. ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಂಚೆರ್ ಡಿಸ್ಕೊ ಗಾಯನಾಂ ವಾಜಂವ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಆಸಾ ತರ್ ಡಿಸ್ಕೊ ನಾಚೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಂ? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹೆಂಯ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ "ಹರೇ ರಾಮಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಡಿಸ್ಕೊ ನಾಚ್ತೊ…..?

ಮಿಸಾ ವಯ್ರ್ ಖಂಯ್ಚೆ ವಾಚಾಪ್ ವಾಚ್ಲೆಂ? ಪಾದ್ರಿನ್ ಖಂಯ್ಚೆ ಆನಿ ಕಸಲೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ? ಆನಿ ಮೀಸ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ…. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳೊಕ್೦ಚ್ ನಾ. ಸಗ್ಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಉಟ್ತಾಲೊಂ, ಸಗ್ಳಿಂ ಬೊಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಬೊಸ್ತಾಲೊಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಉಗ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗೊರಿ ಗೊರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚಿ ತಿ ಗೊರಿ ಗೊರಿ ಪಾಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆ ಪಳೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಖಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ದೀಷ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್‌ಚ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ.

"ತುಜ್ಯೆ ದೊಳೆ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ನಾಡ್ತಾತ್, ತೆಂ ತುಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್. ದೊಳ್ಯಾಂಸವೆಂ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ದೊಳ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಸರ್ಗಾ ರಾಜಾಂತ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಚಡ್ ಬರೆಂ" ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಿ. "ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ದೊಳೆ ಕಾಡುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ದಾಂತೆ ಫಾತರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಉಡ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಬರೆಂ ನೆಂ……!" ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಜವಾಬ್ ದಿತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಎಕಾ ವರ್ನಿಂ ಎಕ್ ಲುಸಿಫೆರಾಚಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಚೆ ಭಾವ್ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾನ್ ಲಜೆನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಶಿಂಗಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂಗಾಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಲಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ತಾಂಚಾ ಬಗ್ಲೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಸ ಫುಟಿಂಚೊ ಫೊಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ……!

ಕಸಲೆ ಹೆ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್……? ಥುಕ್……! ದೆವಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಚೆಂ ಅಸಲಿಂ ಕರ್‍ತುಬಾಂ……..?

ಆತಾಂ ಮಿಸಾರ್ ಬಾರಾ ಆಪೊಸ್ತಾಲಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್…..! ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಪಾದ್ರಿ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಚೆಂ ಪಾಯ್ ಧುಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹೆ ಆಪೊಸ್ತಲ್? ಹೆ ತೆಚ್ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್….! ತ್ಯಾಚ್ ಲುಸಿಫೆರಾಚೆ ಭಾವ್….!! ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಹಾಂಚಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾಡ್ಚೆ ಆನಿ ವೊಡ್ಚೆ ಹೆ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಗಾಂಕ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರುನ್ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬೊಸ್‌ಲ್ಲೆ……..!

ಆಜ್ ಹೆ ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್? ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರುಂಕ್? ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ನಾಡುನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೊಚ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಖಿಳಾಂವ್ಚೆ ಹೆ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ಆಪೊಸ್ತಾಲಾಂಚಾ ವೆಸಾಂಚೆರ್….!

ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹೊ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚೊ ಭೆಸ್ ಘೊಡುನ್ ತಾಂಚಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಆಜ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಪಾದ್ರಿ ಹಾಂಕಾ ಆಜ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಹೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಸಭಾರಾಂಚಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ತೆಲೆ ಆನಿ ವಾಡ್ಚಾ ತಾಂಚಾ ಶಿಂಗಾಂಕ್ ಆನಿಕಿಯೀ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಭಾಂದ್ತೆಲೆ. ತರ್ ಪಾದ್ರಿನ್ ಹಾಂಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ……? ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುನ್ ಹಾತಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚಾಬುಕ್ ಧರುನ್ ತೆಂ ದೆವಾಳ್ ಶುದ್ಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಂಕ್‌ಯೀ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹೆಂ ದೆವಾಳ್‌ಯೀ ಶುದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿನ್, ಚಿಂತ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ ಪೂಣ್ ಪಾದ್ರಿ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊ?

ಹ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ತೊ ಪಾದ್ರಿ ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾತಾಲೊ? ಪಾತಕ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾತೆಲೆಂ? ಪಾದ್ರಿನ್ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚಾ ಕರ್‍ನ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಹೆ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ಆತುರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಧುವೊ ಗೊಮ್ಟಿ ಉಕ್ಲುನ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಪಾದ್ರಿನ್ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ತಾಂಕಾಂ ಎಕ್ ಫೆಸ್ತ್…..! ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಕ್ ಹೊ ಎಕ್ ಮುಖ್ಯ್ ವಿಶಯ್‌ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫುರೊ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ?

ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಪಾದ್ರಿನ್ ಹ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚೊ ಉಪದೆಸ್ ನವ್ಯಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಪಾದ್ರಿನ್ ಧುಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಪಾದ್ರಿ ಆಜ್ ಸಲ್ವಾತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ತುಮಿಂಯೀ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾದ್ರಿನ್ ತ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪಯ್ಶಾವಾಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಧರ್ನ್ ದಿರ್ವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಧನ್ ದಿರ್ವ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ದುಸ್ರ್ಯಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಧುವಾಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವೊಟ್ಟಾರೆ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ತೊ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕರ್‍ನ್ಯೆ ಮುಖಾರ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ.

ಮೀಸ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಮುಂದರುನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ತೆದಾಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೊನಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ತ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಚಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ಭಾವಾಚೆಂ ಸೈನ್ಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತಾನ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚಿ ತಂಬೂರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್…..! ಹ್ಯಾ ರೆಂವೆಳ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಲುಸಿಫೆರಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಲ್ಲಿಂ. ಮೊಬಾಯ್ಲ್, ಪಯ್ಶೆ, ಭಾಂಗಾರ್, ವ್ಹಡ್ಪಣ್, ನ್ಹೆಸಾಣ್, ಕೂಡ್, ಬಾಯ್ಲಾಂ, ಧುವೊ, ದಾದ್ಲೆ, ವ್ಹಯ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸಂಕ್ಯಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಂತುಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳೆ ತ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಟಿಚೆಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ……!! ಬರ್‍ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಫಟಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ತೆ ನಾಟಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ…..!!!

ಮೀಸ್ ಪಾದ್ರಿಚ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾ ಸವೆಂ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಹೆ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಂಗಾಂಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆತುರ್ ಜಾತಾಲೆ.

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್…..!
ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ನಾಟಕಾಕ್……..!!
ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋಕ್….!!!

ಮೀಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೋ ಆಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಗೇಟಿ ಮುಖಾರ್ ಜಮೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ. ಎಕ್ "ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ, ನಮಾನ್ ಮರಿ" ಹಾವೆಂ ತ್ಯಾ ರೆಂವೆಂತ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಾ ಜೆಜುಚಾ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಮಾರ್‍ಚಾ ಎಕಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಯೆತಿ. ಕಾಂಟೊ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಖಿಳೊ ಕಾಡುಂಕ್‌ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ಖಿಳೊ ಕಾಡ್ಚಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಖಿಳೆ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಪಾಶಾಂವ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾರುನ್ ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.

ಭೋವ್ಶಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಲಯಾಳಿ ಮೀಸ್ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್. ನಾಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಜುದಾಸಾ ಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಹಾತಿಂ ದೊರಿ ಘೆವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ರೂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪಡ್ತೆಂ.

ತೆಂ ಮಲಯಾಳಿ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀಯ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೀಂಯ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಸ್ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ? ಲಾತೆನ್ ಭಾಷೆನ್ ಮೀಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಕ್ ಖಂಯ್ ಸಮ್ಜಾತಾಲೆಂ? ತರೀಯ್ ತಾಣೆ ಮಿಸಾರ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ ಆನಿ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಂಯ್ ಯೆತಾ? ತಾಕಾ ಹಿಬ್ರೂ, ಆರಾಮಾಯಾಕ್ ಯಾ ಲಾತೆನ್ ಭಾಷೆನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಲಯಾಳಿ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಾ ಸಭೆಕ್ ಪಳೆತಾಲೊಂ. ವ್ಹಯ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ರಚ್ನಾರಾನ್ ತ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಿಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್. ತೆಂಚ್ ರೂಪ್, ತಿಚ್ಚ್ ಕೂಡ್, ತೆಂಚ್ ನಾಕ್, ತೆಚ್ ದೊಳೆ, ತೆಂಚ್ ತೋಂಡ್, ತೆಂಚ್……..! ತರ್ ರಚ್ನಾರಾನ್ ರಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ದಾಖಂವ್ಕ್ ಹಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಶಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್? ಯಾ ತಿಂ ಮಲಯಾಳಿ ರಚ್ನಾರಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಲಿಪೊನ್ ದವರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ? ಕೋಣ್ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ?

ತೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಚಡ್ ಪ್ರಭಲ್ ಮ್ಹನಿಸ್, ಅಮೇರಿಕಾಚೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಬುಶ್ ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಮೋಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಸಾನಾಂ ತರ್ ಹೆ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಹಂಕಾರ್ ದಾಖಯ್ತಾಲೆ ಮೊಲಾಧೀಕ್ ಪೊನಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ತಾಂಚಾ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಸಮಾ ಪಾಕಾಂ ಫುಟಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಫೊನಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ದಾಖವ್ನ್ ದೆವಾಕ್‌ಚ್ ಫಟಯ್ತಾಲೆ.

ಆಪ್ಲಿ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಾಣ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಉರ್‍ಲೆಲಿಂ ಸೊಡ್, ಖಾಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಬೊಂಬ್ಲಿ ದಾಖವ್ನ್ ಬೊಂಬ್ಲೆ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಚಾ ಧುವೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಹೆಂ ದೆವಾಕ್ ಮಾಟ್ ಕರುನ್ ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ಪೋಟ್ ಕರ್‍ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ವ್ಹಯ್….. ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ದೆವಾಕ್ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಯ್ತಾನಾಕ್ ಪೋಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ….! ಪೂಣ್ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್? ತ್ಯಾ ಲುಸಿಫೆರಾಚ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಂಚೆ ಸೈನ್ಯ್ ಆಜ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ತಂಬೂರಿ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಶಿಮ್ಟಿಯೀ ಕರ್ಪೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಶಿಂಕೋಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್….! ಭೋವ್ಶಾ ಹ್ಯಾ ರೆಂವೆಳ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸೈನ್ಯಾಕ್ ಹಾಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ…. ಚಿಂತ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ. ಭೆಷ್ಟೆಂ ಕಿತ್ಲೊ ಕಿತ್ಲೊ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಲುಸಿಫೆರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೈನ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ರೆಂವೆಂತ್ ಚಲೊಂವ್ಕ್….! ಹಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಥೊಡ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಿಕ್ಕೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಿಂಚಾ ಮಧೆಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್……? ಭೋವ್ಶಾ ಲುಸಿಫೆರ್‌ಯ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತ್ಯಾ ಮಲಯಾಳಿಂಚಾ ಮಧೆಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಕರ್ಪಾತೆಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಶಿಂಕೊ ಕಾಡಿತ್ತ್ ತ್ಯಾ ಕುವೇಯ್ಟಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪಡಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್….! ತೋಯ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಯ್ಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್, ಉಣ್ಯಾ ಖರ್ಚಾನ್ ಆನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜೀಕ್…..!

ಭೋವ್ಶಾ ಲುಸಿಫೆರ್ ಆನಿ ತೆ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ಭಾವ್ ಆತಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ದಾಕಾಂ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತೆ ಅದ್ಳೊನ್ "ಚಿಯರ್‍ಸ್" ಕರ್ತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತಾಂಚೆಸಂಗಿಂ ತೆಂ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಂಚೆ ಸೈನ್ಯ್‌ಯೀ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಗಮ್ಮತ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತರ್ ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ತ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಚೆ ಧಾಕ್ಟೆ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್……? ಲುಸಿಫೆರಾಚಾ ಸೈನಿಕಾಂಚಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಹಾಣಿಂಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂಕಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾಂ ತ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾನ್…? ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ……? ಲುಸಿಫೆರಾಚಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡಾ ಸವೆಂ ತಂಬೂರಿ ವ್ಹಾಜ್ತಾ, ನಾಚ್ ಜಾತಾ, ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್ ಚಲ್ತಾ ತರ್ ತಾಕಾಚ್ ಲಬ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ನಾ…? ಹೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೆ ಆಸಾತ್?

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ಲುಸಿಫೆರಾಚೊ ಹಾಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮುಖಾರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಲುಸಿಫೆರ್ ಆನಿಂ ತೊ ಮುಂಡಾಸ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಪೋಟ್ ಭರ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಚೊ ಹಾಸೊ…..!

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿಂನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ ಜೆಜುಚಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಚೆಂ ಪಾಪ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ (?) ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದೂ:ಖ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಪೊಲ್ಯಾರ್ ಗಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಮೀಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ.

Tags:  Melvin J. Vas Neermarga, Konkani Story, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

4 Comment/s.

 1. Roshan Dalmeida, Udupi
  ವ್ಹಾವ್... ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಬೊರಿ ಆಸಾ.
 2. Rekha, Brahmavara
  ಬೊರಿ ಆಸ್ಸ್
 3. Naveen, Brahmavara
  ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ... ಸರ್ವ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಫಾವೊ.
 4. fr. joesph Vaz svd, indore
  ಬೊರೀ ಕಾಣಿಂ ಮಾಕಾಂ ಬಾರೀ ರುಚ್ಲಿ. ತುಜಾ ಕಾಣಿಂಯೆಂತ್ ಸತಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೊರ್ಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಮುಕಾರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿತ್. ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್. ವಿ.ಡಿ. ಇಂದೋರ್ ಮ.ಪ್ರ.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE