+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮುಗ್ದನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ   -  14  :  ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆಂ ರುದಾನ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಗಿರ್ಬುಜ್The problem in today's world is that everyone is uprooted and 'un-rooted'. We do not have loyalties like we had in the world of villages and clans. The globe has become a village. The whole world is ours, but we belong nowhere.

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ, ಜೆದ್ನಾಂ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಂಸಾರ್ ಬದ್ಲಿಲೊ, ರಾಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮುಕುಟ್/ ಆಪ್ಲಿ ಪದ್ವಿ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ನ್ಹಯ್. ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಫುಡೆಂ ಕರುನ್ ವೆತಾನಾ, ಕಿತೆಂ ಸರ್ವಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ, ಆನಿ ಹಿ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪೊಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್?

 ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾದಿಂ ಹಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮನಾಂತ್ ಘೆವುನ್ ಯುರೋಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವೆಳಾರ್, ವಾಚುನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚಿ 'ಗಿರ್ಬುಜ್' ಕವಿತಾ, ತೆದೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆಂ ರುದಾನ್ ಗಾಯ್ತೇ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ, ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಅರ್ಥ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಆಥ್ವೆಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹಾಡ್ತಾ.

"ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಂತ್
ಶೆಟಿಚಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಪುಣೀ ಗೆಲ್ಯಾರ್
ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಕಳ್ನಾತ್ಲೊ
ಥಂಯ್ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ‍ಚ್ಚ್ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ
ಭಾಯ್ರ್‌ಯೀ ಗಿರ್ಬುಜಿ
ಭಿತರ್‌ಯೀ ಗಿರ್ಬುಜಿ....
- ಹಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾಲಿ ಯಾದ್"
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ಹರ್‌ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸಾ, ಜಶೆಂ ಗಾಂಧಿಕ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಆಸಾತ್, ತಶೆಂ ಗೋಡ್ಸೆಕ್‌ಯೀ, ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ಫಯ್ಸಲ್ ದಿಂವ್ಚೊ (Judgemental) ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೊ. ಕೋಣ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆನಿ ಕೋಣ್ ನ್ಹಯ್, ತೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್, ತತ್ವಾಂಚೆರ್, ಸಿದ್ಧಾಂತಾಚೆರ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಲಿಸಾಂವಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. 

ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕವಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸೊತ್ ಬರಯ್ತಾ? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ಜಾಯ್? ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಿತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾದಿಂ, ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ?

ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರೂಪ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್...... ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಅನಿ ಕಿತೆಂ...

ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಕವಿತಾ ಜಾತಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಪರ್ಮಳ್ ಆಸಾ? ಹೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಪ್ರಕಾರ್ ಭೋವ್ ಪರ್ನೆಂ ಚಿಂತಾಪ್, ಭೋವ್ಶಾ ಡಾಯ್ನಾಸೊರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆಂ ಜಾವ್ಯೆತಾ. 

'ವ್ಹಾರೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಿಶೆನ್ ಸತ್ರಿ ಧರ್ಚಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಕರುಂಕ್, ಕಾಂಯ್ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಗುಂತುನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರೂಪ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ತಿ ಕವಿತಾ ಜಾತಾ?'

ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಕಾರ್ - ಏಕ್ ಕವಿತಾ, ಉತ್ರಾಂ ರುಪಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿತಾ, ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ದಿತಾ. ಜಾಂವ್ ತೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಿಣ್ಯೆಲಿಸಾಂವಾಂತ್ಲೊ, ವ ಎಕಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂಚೊ ವ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಚಿಂ ಜಿಂ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಏಕ್ ಟೈಮ್-ಪಾಸ್ ಕವಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಅಪುಟ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಿಸ್ತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತಾ ದಿಸ್ತಾ, ಏಕ್ದಮ್ ಸುಡಾಳ್ ಚಿಂತಾಪ್, ಖಂಯ್ಚರ್‌ಯೀ, ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಸಲೆಚ್ಚ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಡೋಂಗ್ ವ ಪೊಕೊಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಜವ್ನ್ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ದಿಸಾನಾ, ದೆಕುನ್೦ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ. 

'ಗಿರ್ಬುಜಿ' ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ತಾಣೆ ಥೊಡೆಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ, ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ತಾ. ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಚೆ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾತ್ರಾಂಕ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಮಾರ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆ ಅಕ್ಲಾಸ್ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲೆ ದೀಸ್. 

ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ಸತ್ ಆಸಾ; ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಸುಕ್ಣ್ಯಾ- ಸಾವ್ಜಾಂಚೊ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಸಾ. ಫುಡಿಲಿ ವೋಳ್; 

ಆತಾಂ ಉಬೊಂ ಆಸಾಂ! 
ಕಾಡ್‌ಯೆ ಪೇಟ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ 
ಮಾಂಡುನ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಊಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ 
ಮಹಲಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ವೊಣಿಂತ್ 
ಆನಿ ಸೊಧಿತ್ ಆಸಾಂ! 
ಕರೆಂಟ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಸರಿಯಾಂಚೆರ್ ಕೊನ್ಶಾ-ಸಾಂಧಿ-ಮುಲ್ಯಾಂನಿ
ತಣಾ-ಕಾಡಿಯಾಂನಿ ಘುಂತ್ಲೆಲೆಂ ಘೊಂಟೆರ್
ಗಿರ್ಬುಜಿಚೆಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಗತೆಚಿ ಪಿಡಾ ವ ಪಿಸಾಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ, ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರುಕಾಂನಿ, ಝಡಾಂನಿ, ಭಾಂದ್ಪಾ-ಪಕ್ಕಾಸಾಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಘೊಂಟೆರ್ ಕರ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಿರ್ಬುಜೆಂಚ್ಯಾ ಝಡಾಂಕ್ ಕಾತರ್ಲಾಂ, ರೂಕ್ ಪರ್ತಿಲ್ಯಾತ್, ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಉಂಚಾಯೆಚಿಂ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಉಬಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಧ್ಪಾ ರಾಸಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಗಿರ್ಬುಜಿಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಆನಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ - ಏಕ್ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂಧ್ಚಿಂ. 

ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತೆಚ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರಾನ್, ಪಾಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಟಯ್ತಾ. ಫುಡ್ಲಿ ವೋಳ್;

'ಲ್ಯಾಂಡ್' ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಮಾನ್
ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್
ಗಿರ್ಬುಜ್ಯಾಂ ಥಾವುನ್
'ನಿಶೇದ್ ಹಾಡಾ ತಾಂಚೆ ಉಭ್ಣೆಚೆರ್' ಮ್ಹಣ್
ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ ತಾಣಿಂ
ಗಾಡಿ ಬಾಂಧ್ಲ್ಯಾ
ಮನಿಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕೆಕಾ ಸಬ್ಧಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ರುದಾನಾಕ್ ಕಾನ್ ದಿಲೆ ತರ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಟೊಂಚೆಂ ರುದಾನ್ ಆಸಾ; ಜಾಗತೀಕರಣಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಿಸೊಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೆರ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಯೆವುನ್, ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಸವಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಯಾ ಗಿರ್ಬುಂಜಿಂನಿ ಆತಾಂ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೆದಿ ವ್ಹಡ್ ನಿರಾಸ್‌ವಾದ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಟಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ! ಫುಡ್ಲಿ ವೋಳ್; 

ಕಾಯ್ದೆ ಆಳ್ಮ್ಯಾಂಪರಿಂ ಫುಲ್ತಾತ್
ಪಯ್ಲೆಂ 'ಆಮಾಲ್ ಬಂದ್' ಮ್ಹಳೆಂ
ಆತಾಂ 'ಗೊರುಂ ಖಾಯ್ನಾಕಾತ್' ಖಂಯ್
ಫಾಲ್ಯಾಂ 'ಕಣಿ ವಿಂಚಿನಾಕಾತ್' ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಆದಿಂ
ಗಿರ್ಬುಜ್ಯಾಂನಿ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ
ಕಾಯ್ದೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚಿ

ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾತ್ಸಾರ್ ಝಳ್ಕತಾ, ಪಯ್ಲೆಂ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿರ್ಬುಜೆಂನಿ, ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್, ಕಾಯ್ದೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚಿ ವಾಟ್ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ. ಖಾಂವ್ಚೆ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆ, ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚೆರ್‌ಯೀ ಪಾಬಂದಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಆನಿ ತಾತ್ಸಾರ್. ಜಾಗತೀಕರಣಾಚಿ ಪಿಡಾ ಮಾರೆಕಾರ್, ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಭೌಗೋಳಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಗತೀಕರಣ್. 
ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೆರ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ಏಕ್ ವೋಳ್ ಹಿ; 
''Lay with humanity
Temple mosque and church
To garnish the globe''

ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯೀ ನಿರಾಸೆಚೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಆಯ್ಕತಾ. ಫುಡ್ಲಿ ವೋಳ್; ಆಮಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ

ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀಚೆರ್ ಪರ್ಜಳ್ಚಾ ಚಿಕುಪುಕು
ದಿವ್ಯಾಂಕ್ ಗಿರ್ಬುಜಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಂಪ್ಲಾ
ಆಮ್ಗೆಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಿಕಾ
ದೊಳ್ಯಾಂ ಕಾಳೊಕ್
ಆಮ್ಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ತಿಕಾ
ವೊರೊಡ್-ವೋಂಕ್
ಆಮ್ಚೆಂ ಉಗ್ತೆಂಪಣ್ ತಿಕಾ
ಮರ್ಣಾ-ಭಿಕ್
ಕೀಡ್‌ಗಾ ಜಾಯ್ ತಿಕಾ
ಖೆಳೊಂಕ್-ಖಾಂವ್ಕ್

ಹ್ಯೇ ವೊಳಿಂತ್, ವಯ್ಲ್ಯಾ ವೊಳಿಂನಿ ಆಸ್ಲೆಲೊ ವ್ಹಾಳೊ (flow) ಚುಕ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಯ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇಮಾಜೆಂಕ್ ವ್ಹಾಪಾರುನ್ ಕಶೆಂ ಕೃತಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ 'ಧಾಖಾವ್ಪ್, ನ್ಹೆಸಾಪ್, ಕಾವವ್ಪ್, ಪಿವವ್ಪ್' ಅಜೂನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ 'ಖೆಳೊಂಕ್-ಖಾಂವ್ಕ್ ಕಿಡೆಚ್ಚ್' ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಿರ್ಬುಜೆಂಚೆರ್ ಏಕ್ ಆಟೊವ್. 

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ, ಆನಿ ಲಿಸಾಂವ್; 'ಆಮಿ ಸುಕ್ಣಿ ಲ್ಹಾನ್, ಮೊನಿಂ ವ ಅಸ್ಕತ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಿಬಾಂ ಸೊಧುನ್ ಜಿಯೆನಾಂವ್' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲಿಸಾಂವ್. ಅಖ್ರೇಚಿ ವೋಳ್; 

ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ 'ಸ್ಪಾರೋಸ್' ಮ್ಹಣ್ 
'ಸರ್ಚ್' ದಿಲ್ಯಾರ್
ಆಯ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ
ಪೂಣ್ ಜೀವ್ ನಾ
ಜಶೆಂ
ಹರ್ದ್ಯಾಚಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕುಡಾಂತ್
ಆಮ್ಚಾ ಧಾವ್ ನಾ!

ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್, ನಿರಾಸೆಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಬುಡ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಝಳ್ಕತಾತ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಗಾಂವಾಕ್, ಕಾಯ್ದೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಮಿ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್, ಡೋಂಗ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಸವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಸವಾಯ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತೆಲೆ ಮನಿಸ್ ತುಮಿ, ಕಾಂಯ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ವ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವ್ಪಾಕ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ 'ಸ್ಪಾರೋಸ್' ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧ್ಲೆಂ ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಯಥೇಷ್ಟ್ ತಸ್ವೀರೊ ಲಾಭ್ತಿತ್. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ, ಅನ್ಭೋಗ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ, ಜೀವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ ಮಾತ್ ಮೆಳ್ತಿತ್.

ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಸಾಲಾಂನಿ ಪಳೆಯಾ; ಹರ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕುಡಾಂತ್ ಧಾವ್ ನಾ. ಆಸ್ತಿ ತರ್‌ಯೀ ಕಶಿ? ಆಸ್ತಿ ತರ್ ಜಾಗತೀಕರಣಾಚ್ಯಾ ಧಾಂವ್ಣೆರ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಹ-ಜೀವಿಂಚೆರ್ ಅಸೋಯ್ ಜುಲುಮ್ ಸೊಸ್ತೊನಾ ವಾ ದಿತೊನಾ. 

ಅಖೇರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾದಿಂ 'Horses shall be back'  ಕವಿತೆಚಿ ಹಿ ವೋಳ್ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾ; 
''Horses shall be back in recognition
With rising global warming concern
With Oil prices not expected to lessen''

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಶೆತಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯೊ ಮೆರ್‍ಯೊ ಉತ್ರೊನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಪಾವಾಜಯ್ ತರ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ 'ಯುನಿವರ್ಸಲ್' ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.  ಜೊ.ಸಿ.ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ 'ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿಂಪಯ್ಕಿಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಎಕ್ಲೊ' ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊಂ. 

Tags:  Valley Quadrus, Konkani Poetry, Jo Cy Siddakatte, Globalisation, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

2 Comment/s.

  1. Sunil PInto, Vasai
    Good writing by Valleybaab. All the best. Looking for new episodes :)
  2. Vinod Pais, Bantwal
    ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬೊರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE