+971 50 7554105
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್:

ಮುಗ್ದನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ   -  10  :  ಮೋಗ್, ಕ್ರೋಧ್ ಆನಿ ಕಿಟಾಳಾಂ
ಡಾ| ಪೀಟರ್ ಬೆನ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; "A Spark is something that gives your life meaning and purpose. It's an interest, a passion or a gift." ಕಿಟಾಳ್ ಏಕ್ ಸಕತ್, ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್, ಏಕ್ ಧಾರ್, ಏಕ್ ದಿಶ್ಟಾವೊ, ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್, ಏಕ್ ಹಂತ್, ಏಕ್ ಬಂಧಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ರೊಣ್. ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರುಪಾಕ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಕ್ ವಾ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯೇ ತ್ಯೇ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಮನೋಗತೆಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ರುಪಾಂ ವ ಲೊರಾಂ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸತ್ ಮಾತ್ ವೊಪುನ್ ಘೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ; One spark can ignite the world.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿತ್ಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಗೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ಚ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಯೀ ಜಿಯೆತಾತ್, ಜಶೆಂ ಪುನ್ವೆಚೆ ಆನಿ ಆಮಾಸೆಚೆ. ಎಕಾಕ್ ತದ್ವಿರುದ್ದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ, ಮನೋಗತೆಚೆ. ಕೊಣಾಕ್ ಅರ್ಧೊ ಗ್ಲಾಸ್ 'ರಿತೊ' ದಿಸತ್ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ತೊಚ್ಚ್ ಗ್ಲಾಸ್ 'ಭರ್‌ಲ್ಲೊ' ದಿಸತ್. ಹ್ಯೊ ದೊನ್‌ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳೆ ದಿಶೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಟಯ್ತಾತ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಸಾರ್ಕೊ ನ್ಹಯ್, ಕೊಣ್‌ಯೀ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರತಿಭೆಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ 'ಜವಾಬ್ದಾರಿವಂತ್' ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಫುಟ್ಕರ್, ತುಟ್ಕರ್ ವಾ ಮೋಡ್ಕರ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಫುಟ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಫಕತ್ತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮನೋಗತೆಕ್ ಉಬ್ಜಾಯ್ತಾ. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚಿ, ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಎಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ; There is crack in everything, thats how the light gets in.

ದೆಕುನ್‌೦ಚ್ 'ಕಿಟಾಳ್' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ಧ್ ಎಕ್ ಬಂಧಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ರೊಣ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸ್ಚಾಂಕ್ ಏಕ್ ರಾಂದಣ್ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ಕಿಟಾಳ್, ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಮನೋಗತೆಂತ್ ಕೊಣಾಚೆಂ ಘರ್ ಲಾಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ರಾಂದಣ್ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್, ಹಿ ರಾಂದಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಹೆರಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್, ಹೆರಾಂವಿಶಿಂ ಬರೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವ ಬರೆಂ ಉಲವ್ಪ್. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಘರ್ ಏಕ್ ಇಮಾಜ್, ಹೆಂ ಘರ್ ಕೊಣಾಚೊ ಮಾನ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ಕೊಣಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಯೆತ್, ಕೊಣಾಚೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಸ್ಯೆತ್.

ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಿಕ್ ಗುಣಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೆ ದೋನ್ ಗೂಣ್ (ವ ಅವ್ಗುಣ್) ಜಾವ್ನಾಸಾತ್; ಗರ್ಮಿ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್. ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಅವ್ಗುಣ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್ತಾಂ; 'ಚೊರಾಂಕ್ ಚಾಂದ್ನೆಂ ರುಚಾನಾ' ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರ್ನಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಮಿ ಚಡಾವತಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ, ಹಾಂಗಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗಿನ್ಯಾನ್, ಸಮ್ಜೊಣಿ, ಸ್ವ-ಬುದಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ. ಆನಿ ಸ್ವ-ಬುದಿಂತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗ್ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಜೊಕ್ತೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಆರ್ದೆ ಕೊಳ್ಸೆ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾತ್, ಕಾಜುಲೆ ಸಯ್ತ್ ಚಂದ್ರ್-ಸುರ್ಯಾಂನಿ ಕಶೆಂ ಪೆಟಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ದಿತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ 'ಉಜ್ವಾಡ್' ಏಕ್ ಅವ್ಗುಣ್, ಜಿತ್ಲೆ ಉಣೆ ಸಮ್ಜೊಣೆಚೆ, ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ ತಸಲೆ ಆಸ್ತಿತ್‌ಗೀ, ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜವ್ಯೆತ್. ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಮಾಣಿಕಾಚಿ ಕಾಣಿ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆ ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ಕುಯುಕ್ತಿಚ್ಚ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಲೆ? ದೆಕುನ್ ಕಿಟಾಳ್ (ಗರ್ಮಿ) ಘೆವ್ನ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ತಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ಅಸಲಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ, ತಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ದಲ್ಡಿರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚೆ ತಸಲಿ, ದೋನ್ ಪಂಗ್ತೆಚಿ, ಭೋವ್ ಸಾದೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ, ಅರ್ಥಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ 'ಕಿಟಾಳಾಂ'.

 
 ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೇನಾಂವ್, ಎಕಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಭಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳಾಜಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ತಸಲಿ. ಆತಾಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಎಕ್ಲೊ ಸಭಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಸ್ತಾಂ, ತಾಣೆಂ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ವಾ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಮಾನ್ ದೇಣ್ಗಿ ದೀಂವ್ಕ್ ವ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಯ್ತ್ ವ ಸಲ್ವಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾ; Sometimes you win, sometimes you learn ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಆಮಿಂ ಜಿಕ್ತಾಂವ್, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ಶಿಕ್ತಾಂವ್. ಭೋವ್ ಥೊಡೆ ಹೆ ಸಭಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜೊಕ್ತೆ ಮಾಪಾನ್ ಜಯ್ತ್'ಯ್  ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೊ ಏಕ್ ಅಸಲೊಚ್ಚ್ ಕವಿ, ಹಾಕಾ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕ್.. ಸಭಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾವಿಶಿಂ ಝುಜ್ ಮಾಂದ್ಚಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಎಕ್ಲೊ. ಆಗ್ರಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಜಿಯೋ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ. ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾದಿಂ ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ 'ಪಯ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ' ತ್ಯೇ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪಾಸೊನ್, ತಾಚಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಾಳಂವ್ಚೊ ವಿಚಾರ್‌ವಾದ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಿಶ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಕವಿತಾ ಚಡ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ, ಜಿಯೊಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಭಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತೀರ್ಳಾಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್, ವಾಚ್ಪಿ ಸಕಾನಾಂತ್.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಆಸಾ 'ಕಿಟಾಳಾಂ', ವಿಶಯ್ ವಿಸ್ತಾರ್, ಅರ್ಥ್ ಅಪಾರ್. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಭಂವ್ಡಾಂವ್ಚಿ ತರ್;

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತ್ಯಾ
ಮೊಗಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ
ಅಜೂನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತೆ ಆಸಾತ್;
ಗಡಿ ಭಿತರ್ ದಿವೆ.

ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ತ್ಯಾ
ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ
ದೇಶ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಳಯ್ತೆ ಆಸಾತ್;
ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿಚೆ ದಾವೆ.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾಣಿ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಪಂಗ್ತೆಂನಿ, ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವೊಳಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಝುಜ್ ದಿಸ್ತಾ, ಕುವೇಯ್ಟಾಚೆರ್ ಇರಾಕಾನ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ದಿಸ್ತಾ, ಚಡಿತ್ ಚಿಂತುಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮ್ಹಾ-ಝುಜ್‌ಯೀ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಸದಾಂಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಝುಜ್‌ಯೀ ದಿಸ್ತಾ.

ಪಯ್ಲೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ವ್ಹೊರಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್; 'ಗಡ್' ಏಕ್ ಮಾಪ್, ಏಕ್ ದೊರೊ, ಏಕ್ ಶೊವೊಟ್. ಆನಿ ಕಿ ಕಿಟಾಳಾಂ ಮೊಗಾಚಿಂ, ಮಯ್ಪಾಸಾಚಿಂ, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿಂ. ದೆಕುನ್ ಗಡಿಭಿತರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ದೇಸ್, ಹ್ಯಾ ಗಡಿಭಿತರ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆ ದಿವೆಚ್ಚ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತೇ ಆಸಾತ್ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್; ಹೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೊ, ಕುಮ್ಕೆಚೊ, ಆಧಾರಾಚೊ, ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಚೊ, ಹೆರಾಂಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಕರ್ಚೊ.

ಆನಿ ಗಡಿಭಾಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ, ತಸಲೊಚ್ಚ್ ಅರ್ಥ್ ಉಟಂವ್ಚಿಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ 'ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ', ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಕ್ರೋಧಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕುಬ್ದ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಉಟ್ಚೆತಸ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆತಾತ್, ತಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಮಾರೆಕಾರ್, ನ್ಹಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಬಗಾರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್. ದೆಕುನ್ ದೇಶ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಳಯ್ತೇ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ.

ಅಖ್ರೇಚಿ ವೋಳ್ ಮಾತ್ಸಿ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ವೊರಾವ್ನ್ ಪಳೆಲಿ ತರ್; 'ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿಚೆ ದಾವೆ', ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಿ ವೋಳ್ ಹ್ಯಾ ದೊನ್‌ಯೀ ಪಂಗ್ತೆಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂಧ್ ಹಾಡ್ಚೆ ತಸಲಿ. ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಇಮಾಜಿಂಕ್ ವಾ ಅಲಂಕಾರಾಕ್ ಮತಿಂತ್ ಧರುನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ನಾ, ಭೋವ್ ಸಂಪಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ವ್ಹಾಪಾರ್ತಾ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂವಡ್ತಾ.

ಹಜಾರ್ ಭಾಯ್ಲೆ, ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಸಕಾನಾಂತ್, ಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊ 'ಅಪ್ಲೊ' ಸಕ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅತೃಪ್ತ್ ಅತ್ಮೆ ಅಪ್ಶೆಚ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ಬರೆಂ, ಅಸಲೆ ಅತ್ಮೆ ಮಾರೆಕಾರ್, ಗುಪ್ತಿಂ-ಸುಪ್ತಿಂ ವೀಕ್ ವಾಂಟ್ಚೆ, ಆನಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಕಾಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಚೆ ಹಡ್ಬೆ, ಜರ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ.

Tags:  Valley Quadrus, Konkani Poetry, Geo Dsilva Agrar, Konkani, Mangalore, Mangalorean, Mother Tongue

2 Comment/s.

  1. Sunil PInto, Vasai
    Good writing by Valleybaab. All the best. Looking for new episodes :)
  2. Vinod Pais, Bantwal
    ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಕವಿತಾ ಲೇಕನಾಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಬೊರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konkani English
Name  : 
Email  : 
Place  : 
Mobile  : 
I Am Human  : 
   Message :

Within a short span of time, www.maibhaas.com made a niche in the hearts of Konkani readers with its clean reading, attracting design in Konkani media. www.maibhaas.com, a dream child of Naveen Sequeira Brahmavar, has able to create its impact and wonders from the day of its inception in Konkani world. As each day passing www.maibhaas.com is growing as a strong pillar of Konkani media.

Our Address
Mangalore

Contact Person :
Mr. Praveen Tauro

 Email : praveen@maibhaas.com

 Phone : +91 99 80 184340

 Address :
          Daijiworld.com,
          Airport Road,
          opp. Bondel Church,
          Mangalore - 575 008
          Karnataka - India

Our Address
Udupi

Contact Person :
Mr. Joel D'almeida

 Email : joel@maibhaas.com

 Phone : +91 90 08 855392

 Address :
          Eventz Redefined,
          Next to Vijaya Bank,
          Holy Family Complex
          1st Floor, NH -66
          Brahmavara - 576213

Our Address
Dubai

Contact Person :
Mr. Naveen Sequeira

 Email : editor@maibhaas.com

 Phone : +97 150 755 4105

 Address :
          Master Mind IT Solutions,
          UBL Building,
          #402, 4th Floor
          Bank Street - Bur Dubai
          Dubai - UAE